Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0031, urbroj: 567-06-16-04 od 15. studenoga 2016. godine

NN 112/2016 (2.12.2016.), Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0031, urbroj: 567-06-16-04 od 15. studenoga 2016. godine

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

2457

Vijeće za elektroničke medije, u sastavu Mirjana Rakić, predsjednica Vijeća, Damir Hajduk, zamjenik predsjednice Vijeća te Suzana Kunac, Vesna Roller i Gordana Simonović, članovi Vijeća, na temelju odredbe članka 73. stavka 7. i 8. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13), nakon provedenog postupka nadmetanja sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 1/16, klasa: UP/I-612-12/16-02/0001, urbroj: 567-06/04-16-01, »Narodne novine« broj 82/16 i utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije, na 43-16 sjednici održanoj 15. studenoga 2016., donijelo je

ODLUKU

I. Nakon provedenog postupka nadmetanja sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 1/16 za šire područje grada Ogulina (L-OG) (grad Ogulin, općine Josipdol i Plaški); 96,6 MHz, objavljene na temelju Odluke Vijeća za elektroničke medije od 8. rujna 2016., kao najpovoljniji ponuditelj odabrano je trgovačko društvo Radio Ogulin d.o.o., Kardinala Alojzija Stepinca 1, Ogulin, OIB: 09873730926 te mu se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na predmetnom području.

II. Vrijeme trajanja koncesije je 9 (devet) godina.

III. Visina godišnje naknade za koncesiju sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio godišnje naknade za koncesiju plaća se na svakih 50.000 stanovnika u iznosu od 500,00 kuna. Varijabilni dio godišnje naknade za koncesiju plaća se u iznosu od 0,15% od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koje je u prethodnoj godini ostvario ponuditelj. Varijabilni dio godišnje naknade za koncesiju ponuditelj plaća na iznos ostvarenog ukupnog godišnjeg bruto prihoda od obavljanja djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije iznad 5.000.000,00 kuna. Minimalni iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 500,00 kuna.

IV. Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 30 (trideset) dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« uputiti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda radi utvrđivanja prostornih i tehničkih uvjeta. Ako odabrani ponuditelj u tom roku ne podnese zahtjev Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, smatrat će se da je odustao od koncesije.

V. Sukladno članku 22. stavku 5. Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (»Narodne novine«, broj 131/13) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dužna je obaviti tehnički pregled u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljenog zahtjeva iz točke IV., a ako to nije u mogućnosti, dužna je pisano obavijestiti Vijeće.

VI. Rok za sklapanje ugovora o koncesiji je 90 (devedeset) dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«. Ako odabrani ponuditelj u tom roku ne sklopi ugovor o koncesiji, Vijeće će poništiti odluku o davanju koncesije, a odabrani ponuditelj nema pravo na naknadu štete. Ostvarivanje koncesije, odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog postupka nadmetanja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji.

VII. Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Vijeće za elektroničke medije na 29-16 sjednici održanoj 8. rujna 2016. godine donijelo je Odluku o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 1/16 (dalje: Obavijest). Prije objave Obavijesti izvršena je procjena vrijednosti koncesije te je izrađena studija opravdanosti davanja koncesije kojom je utvrđeno postojanje javnog interesa i gospodarska opravdanost davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na širem području grada Ogulina (L-OG).

Obavijest je objavljena u »Narodnim novinama« broj 82 od 14. rujna 2016. godine, a u propisanom roku sukladno Obavijesti jedinu ponudu dostavilo je trgovačko društvo Radio Ogulin d.o.o. iz Ogulina.

Vijeće je provelo postupak razmatranja i ocjene zaprimljene ponude u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija te utvrđivalo ispunjavanje uvjeta u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (»Narodne novine« broj 83/14).

U postupku se prvo utvrđivalo sadrži li prispjela ponuda:

– dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih obaviješću o namjeri davanju koncesije,

– programsku osnovu koja mora sadržavati programsku shemu kojom se određuje:

• vrsta radijskog programa, odnosno njihovo razvrstavanje u pojedine skupine,

• predviđeni kvantitativni razmjer između pojedinih skupina sadržaja,

• predviđeni opseg vlastitih i udio hrvatskih audio djela iz članka 38. i 39. ZEM-a,

• vrijeme objavljivanja iz članka 36. ZEM-a.

– podatke o strukturi vlasništva pravne osobe koja podnosi ponudu,

– osobne podatke o tvrtki i sjedištu, odnosno imenu i prezimenu te prebivalištu osoba koje neposredno ili posredno preko drugih pravnih osoba imaju dionice ili udjele u toj pravnoj osobi kao i podatke o postotku tih dionica ili udjela,

– izvadak iz sudskog registra ili drugog propisanog registra u Republici Hrvatskoj,

– izvod iz kaznene evidencije ili javno ovjerovljenu izjavu da podnositelju i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,

– potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga vezano uz porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

– potvrdu nadležnog trgovačkog suda da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe,

– potvrdu nadležnog trgovačkog suda da nije otvoren postupak predstečajne nagodbe,

– druge isprave propisane javnim natječajem i/ili natječajnom dokumentacijom.

Vijeće je pristupilo pregledu ponude te je provelo postupak ocjenjivanja programskih uvjeta (kvaliteta programa, vrijeme objavljivanja, količina vlastite proizvodnje te prilagođenost programa javnom interesu područja koncesije) sukladno kriterijima iz članka 73. stavka 4. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13 – dalje: ZEM) za davanje koncesija.

Utvrđeno je da ponuda trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o. iz Ogulina zadovoljava javni interes, da je ponuda na javni natječaj cjelovita u pogledu predložene programske osnove, kao i ostvarivanja tehničkih, prostornih, financijskih i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija te time u potpunosti zadovoljava kriterije propisane Zakonom i podzakonskim aktima kako bi se mogla donijeti meritorna odluka.

Utvrđeno je da nema pravnih i stvarnih zapreka za glasovanje te se pristupilo tajnom glasovanju o ponudi koristeći glasačke listiće.

Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni je rezultat te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na širem području grada Ogulina (L-OG) daje ponuditelju trgovačkom društvu Radio Ogulin d.o.o. iz Ogulina.

Slijedom svega iznesenoga odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno nadležnom upravnom sudu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

Klasa: 612-12/16-02/0031

Urbroj: 567-06-16-04

Zagreb, 15. studenoga 2016.

Predsjednica
Vijeća za elektroničke medije
Mirjana Rakić, v. r.