Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN 113/2016 (7.12.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

2491

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama o turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj: 152/08, 88/10 i 110/15), ministar donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, broj: 122/09, 9/10 – isp., 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16 i 54/16) u Tabeli I, u točki IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA, u popisu općina, u općini Rakovica za naselja Drežnik Grad, Irinovac i Selište Drežničko, razred D mijenja se u razred C.

U točki IX. LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova u gradu Otočcu za naselje Ličko Lešće razred C mijenja se u razred B i za naselje Sinac, razred D mijenja se u razred C.

U točki XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA, u popisu općina u općini Jasenice, za naselje Maslenica, razred D mijenja se u razred C i u općini Tkon, za naselje Ugrinić, razred D mijenja se u razred C.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-03/25

Urbroj: 529-05-15-2

Zagreb, 28. studenoga 2016.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.