Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/16-02/0002 urbroj: 567-06/04-16-13 od 30. studenoga 2016.

NN 113/2016 (7.12.2016.), Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/16-02/0002 urbroj: 567-06/04-16-13 od 30. studenoga 2016.

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

2502

Vijeće za elektroničke medije, u sastavu Mirjana Rakić, predsjednica Vijeća, Damir Hajduk, zamjenik predsjednice Vijeća te Suzana Kunac, Vesna Roller i Gordana Simonović, članovi Vijeća, na temelju odredbe članka 73. stavka 7. i 8. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13), nakon provedenog postupka nadmetanja sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije br. 2/16, klasa: UP/I-612-12/16-02/0002, urbroj: 567-06/04-16-01, »Narodne novine« broj 82/16 i utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije, na 44-16 sjednici održanoj 21. studenoga 2016., donijelo je

ODLUKU

I. Nakon provedenog postupka nadmetanja sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije br. 2/16 za područje – dio Bjelovarsko-
-bilogorske, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska i dio Brodsko-
-posavske županije (Digitalna regija D2); MUX D, UHF kanal K-58, objavljene na temelju Odluke Vijeća za elektroničke medije od 8. rujna 2016., kao najpovoljniji ponuditelj odabrano je trgovačko društvo VTV d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 2, Vinkovci, OIB: 16169088482, te mu se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na predmetnom području.

II. Vrijeme trajanja koncesije je 10 (deset) godina.

III. Visina godišnje naknade za koncesiju sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio godišnje naknade za koncesiju plaća se na svakih 50.000 stanovnika u iznosu od 500,00 kuna. Varijabilni dio godišnje naknade za koncesiju plaća se u iznosu od 0,15% od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koje je u prethodnoj godini ostvario ponuditelj. Varijabilni dio godišnje naknade za koncesiju ponuditelj plaća na iznos ostvarenog ukupnog godišnjeg bruto prihoda od obavljanja djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije iznad 5.000.000,00 kuna. Minimalni iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 500,00 kuna.

IV. Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 60 (šezdeset) dana od objave ove Odluke u »Narodnim novinama« uputiti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda radi utvrđivanja prostornih i tehničkih uvjeta. Ako odabrani ponuditelj u tom roku ne podnese zahtjev Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, smatrat će se da je odustao od koncesije.

V. Sukladno članku 22. stavku 5. Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (»Narodne novine«, broj 131/13) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dužna je obaviti tehnički pregled u roku od 30 (trideset) dana od dostavljenog zahtjeva iz točke IV., a ako to nije u mogućnosti, dužna je pisano obavijestiti Vijeće.

VI. Rok za sklapanje ugovora o koncesiji je 120 (stotinu i dvadeset) dana od objave ove Odluke u »Narodnim novinama«. Ako odabrani ponuditelj u tom roku ne sklopi ugovor o koncesiji Vijeće će poništiti odluku o davanju koncesije, a odabrani ponuditelj nema pravo na naknadu štete. Ostvarivanje koncesije, odnosno pravo obavljanja djelatnosti televizije na temelju provedenog postupka nadmetanja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji.

VII. Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Vijeće za elektroničke medije na 29-16 sjednici održanoj 8. rujna 2016. godine donijelo je Odluku o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije br. 2/16 (dalje: Obavijest). Prije objave Obavijesti izvršena je procjena vrijednosti koncesije te je izrađena studija opravdanosti davanja koncesije kojom je utvrđeno postojanje javnog interesa i gospodarska opravdanost davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području – dio Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravska, Požeško--slavonska i dio Brodsko-posavske županije (Digitalna regija D2); MUX D.

Obavijest je objavljena u »Narodnim novinama« broj 82 od 14. rujna 2016. godine, a u propisanom roku sukladno Ponude su dostavili trgovačko društvo VTV d.o.o. iz Vinkovaca, Nezavisna televizija d.o.o. iz Zagreba, 0AR d.o.o. iz Osijeka te Radio Daruvar iz Daruvara.

Vijeće je provelo postupak razmatranja i ocjene zaprimljene ponude u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija te utvrđivalo ispunjavanje uvjeta u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (»Narodne novine« broj 83/14).

U postupku se prvo utvrđivalo sadrži li prispjela ponude:

– dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih obaviješću o namjeri davanju koncesije,

– programsku osnovu koja mora sadržavati programsku shemu kojom se određuje:

o vrsta televizijskog programa, odnosno njihovo razvrstavanje u pojedine skupine,

o predviđeni kvantitativni razmjer između pojedinih skupina sadržaja,

o predviđeni opseg vlastitih i udio hrvatskih audiovizualnih djela iz članka 38. i 39. ZEM-a,

o predviđeni opseg europskih djela i europskih djela nezavisnih proizvođača,

o vrijeme objavljivanja iz članka 36. ZEM-a.

– podatke o strukturi vlasništva pravne osobe koja podnosi ponudu,

– osobne podatke o tvrtki i sjedištu, odnosno imenu i prezimenu te prebivalištu osoba koje neposredno ili posredno preko drugih pravnih osoba imaju dionice ili udjele u toj pravnoj osobi kao i podatke o postotku tih dionica ili udjela,

– izvadak iz sudskog registra ili drugog propisanog registra u Republici Hrvatskoj,

– izvod iz kaznene evidencije ili javno ovjerovljenu izjavu da podnositelju i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,

– potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga vezano za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

– potvrdu nadležnog trgovačkog suda da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe,

– potvrdu nadležnog trgovačkog suda da nije otvoren postupak predstečajne nagodbe,

– druge isprave propisane javnim natječajem i/ili natječajnom dokumentacijom.

U postupku utvrđivanja udovaljavaju li prispjele ponude formalnim uvjetima temeljem Obavijesti broj 02/16 utvrđeno je kako ponuda trgovačkog društva Radio Daruvar d.o.o. ne udovoljava formalnim uvjetima u smislu odredbe članka 59. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13 – dalje: ZEM) kojom je propisano kako pojedini nakladnik može obavljati samo medijsku uslugu televizije ili samo medijsku uslugu radija, a kako se odredba prethodnog stavka ne primjenjuje ako nakladnik pribavi odobrenje Vijeća za elektroničke medije na temelju ovoga Zakona, a u slučaju kada medijske usluge televizije i radija ne obavlja na istom području.

Budući da je ponuditelj Radio Daruvar d.o.o. na temelju Ugovora o koncesiji broj 015/08 nakladnik medijske usluge radija na području grada Daruvara (L-DA), a koncesijsko područje koje je predmet ovog postupka – dio Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska i dio Brodsko-posavske županije (Digitalna regija D2); MUX D obuhvaća i područje grada Daruvara, utvrđeno je kako ponuditelj Radio Daruvar d.o.o. ne može sudjelovati u postupku budući da bi u slučaju da bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj istovremeno obavljao medijske usluge televizije i radija na istom području.

Vijeće je pristupilo pregledu ostalih ponuda koje udovoljavaju formalnim uvjetima te je provelo postupak ocjenjivanja programskih uvjeta (kvaliteta programa, vrijeme objavljivanja, količina vlastite proizvodnje, predviđeni opseg europskih djela i europskih djela nezavisnih proizvođača te prilagođenost programa javnom interesu područja koncesije) sukladno kriterijima iz članka 73. stavka 4. ZEM-a.

Ističe se prije svega kako su ponude na temelju Obavijesti broj 02/16 podnijeli već postojeći nakladnici iz ostalih regija, često susjednih. Vjerojatno i zbog toga ponude u najvećem dijelu nude program koji se već emitira u regijama iz kojih ponuditelji dolaze. Opisi pojedinih emisija, te termini emitiranja koji se često podudaraju s terminima emitiranja u regiji iz koje ponuđači dolaze, ukazuju da bi dio programa bio u potpunosti identičan programima tih regija.

Analizirajući ponude s tog gledišta, ali i općenito, može se zaključiti da većina njih ne donosi gotovo nikakve pomake u kreativnom, produkcijskom i novinarskom aspektu u odnosu na postojeće standarde lokalnih televizija u Hrvatskoj ili u odnosu na programe koje ponuđači emitiraju na svojim matičnim koncesijskim područjima. Gotovo svi ponuditelji lokalne teme obrađuju ponajviše kroz klasični informativni program, kroz emisije vijesti. Sudeći po opisima ponuđenih emisija ponuđači su zapravo, osim kroz praćenje rada lokalnih vlasti i komunalnih poduzeća u informativnim programima, vrlo malo usredotočeni na ostale lokalne teme, zbivanja, komunalne i društvene procese i život lokalne zajednice, te na taj način u konačnici i ne donose značajnu dodanu vrijednost lokalnom stanovništvu u njihovom kvalitetnom informiranju, a koje bi im trebalo omogućiti što bolju participaciju u lokalnim demokratskim procesima i događanjima.

U klasifikacijama emisija ponuditelji često navode da je pojedina emisija proizvedena u vlastitoj proizvodnji iako se radi ponekad o emisijama koje već postoje na domicilnim televizijama, te se iz opisa emisija ne primijećuju razlike. Iz perspektive lokalnog elektroničkog medija pojedine regije, bilo bi moguće priznavati samo jedan dio jedne takve emisije kao vlastitu proizvodnju, no ne i ukupno trajanje iste.

Posebna su kategorija emisije neovisnih proizvođača koje se često emitiraju na nekoliko lokalnih televizija, te ne predstavljaju kao takve posebnu vrijednost za dio stanovništva koji takvu emisiju može gledati na već postojećoj lokalnoj televiziji, ili u slučaju da je pretplatnik naplatne TV, čak i na više lokalnih televizija koje su u ponudi pojedinog operatera naplatne TV. Pri tome je mahom riječ o programima koji uopće nisu orijentirani na lokalne sredine i probleme, već su bezvremenske emisije koje sadrže razne općenite teme (lifestyle, gastronomija, putopisi, film, zdravlje...) te se zbog takve tematike mogu stalno reprizirati.

Informativni program pojedinih ponuđača ima veliki udio studijskih emisija gdje se u pravilu ugošćuju lokalni političari, a sudeći po opisima takvih emisija, često i bez posebnih priloga s terena kao očekivanom podlogom za diskusiju u studiju.

U ponudi trgovačkog društva Nezavisna televizija d.o.o. kao naziv kanala za regiju D2 navedena je Mreža TV Zagreb. Pod područjem koncesije u obrascu programske osnove za objavu na internetu, ponuditelj navodi da je područje koncesije D4 i D2, iz čega bi se dalo zaključiti da će identičan program biti ponuđen u obje regije. Poseban obrazac programske osnove za umreženi kanal koji bi se trebao emitirati u trajanju od najmanje četiri sata dnevno, dodatno potvrđuje da se kanal pod imenom Mreža TV Zagreb namjerava emitirati u obje regije (D4 i D2) potpunosti neizmjenjeno.

Uzimajući u obzir da su svi ponuditelji pristupili natjecanju na sličan način, odnosno, s ograničenim brojem emisija proizvedenim ekskluzivno za područje koncesije za koje se natječu, odnosno s tematikom posvećenom području koje obuhvaća koncesija, odluka o najpovoljnijem ponuditelju temelji se na komparativnoj analizi kvalitete programa i broja emisija pristiglih ponuda.

Gledano s aspekta dužine vremena objavljivanja može se primijetiti da su ponuditelji koji su ponudili veći dio programa u obliku emisija koje se već proizvode i objavljuju na područjima gdje ponuditelji već imaju TV koncesije, bili u prednosti pred ponuditeljima koji su se potrudili ponuditi veći broj emisija isključivo proizvedenih i namijenjenih području koncesije za koje se natječu. Koristeći se ovim kriterijem u idealnom smislu, bilo bi potrebno pristupiti određenoj diferencijaciji ovih dviju vrsta programa, te različito vrednovati program koji je namijenjen za neko drugo koncesijsko područje, od programa isključivo namijenjenog za objavu na području koncesije natjecanja.

Ponuditelj VTV d.o.o. u svojoj ponudi za regiju D2 naglasak informativnog programa daje Virovitici i Požegi gdje u digitalnoj regiji D2 postojeći nakladnik ima sjedište i svoj program većinom usmjerava gledateljima s područja Slavonskog Broda. Na taj način ponuditelj VTV d.o.o. donosi novu medijsku i informativnu vrijednost za stanovnike tih područja. Tako u ponudi navodi emisije koje su namijenjene isključivo za područje regije D2 i to Kronika Virovitičko-podravske županije, Virovitica u srcu, Servisne informacije, Regionalni dnevnik te 034 scena.

Što se tiče ponuda ponuditelja 0AR d.o.o. i Nezavisna televizija d.o.o. Vijeće je pregledom ponuda utvrdilo kako one ne zadovoljavaju lokalni javni interes u mjeri u kojoj to čini ponuda ponuditelja VTV d.o.o. Ponuda VTV d.o.o. sadrži emisije koje sadržajem i namjenom u većoj mjeri odgovaraju području kojem su namijenjene.

Slijedom navedenog utvrđeno je kako ponude trgovačkih društava VTV d.o.o., 0AR d.o.o. te Nezavisne televizije d.o.o. zadovoljavaju javni interes, da su ponude na javni natječaj cjelovite u pogledu predloženih programskih osnova, kao i ostvarivanja tehničkih, prostornih, financijskih i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije te time u potpunosti zadovoljavaju kriterije propisane Zakonom i podzakonskim aktima kako bi se mogla donijeti meritorna odluka.

Utvrđeno je da nema pravnih i stvarnih zapreka za glasovanje te se pristupilo tajnom glasovanju o ponudi koristeći glasačke listiće.

Na temelju prebrojanih glasova utvrđen je rezultat te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području – dio Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska i dio Brodsko-posavske županije (Digitalna regija D2); MUX D, daje ponuditelju trgovačkom društvu VTV d.o.o. iz Vinkovaca.

Slijedom svega iznesenoga odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno nadležnom upravnom sudu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

Klasa: UP/I-612-12/16-02/0002

Urbroj: 567-06/04-16-13

Zagreb, 30. studenoga 2016.

Predsjednica
Vijeća za elektroničke medije
Mirjana Rakić, v. r.