Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu

NN 114/2016 (8.12.2016.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu

HRVATSKI SABOR

2510

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. sudenoga 2016. donio je

IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu (»Narodne novine«, broj 148/14 i 103A/15) ostvaren je u 2015. godini, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2014.

IZVORNI PLAN 2015.

TEKUĆI PLAN 2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEKS

1

5

3

4

5

6=5/4*100

6

PRIHODI POSLOVANJA

114.044.484.836,99

107.740.591.928

107.740.591.928

109.110.878.972,12

101,27

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

689.719.775,10

450.638.451

450.638.451

645.008.947,57

143,13

 

UKUPNI PRIHODI

114.734.204.612,09

108.191.230.379

108.191.230.379

109.755.887.919,69

101,45

3

RASHODI POSLOVANJA

125.689.498.238,84

117.330.286.314

117.306.420.492

115.455.805.550,64

98,42

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.856.996.258,14

3.387.041.153

3.410.906.975

3.152.043.507,90

92,41

 

UKUPNI RASHODI

127.546.494.496,98

120.717.327.467

120.717.327.467

118.607.849.058,54

98,25

 

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-12.812.289.884,89

-12.526.097.088

-12.526.097.088

-8.851.961.138,85

70,67

             
             

B. RAČUN FINANCIRANJA

             

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2014.

IZVORNI PLAN 2015.

TEKUĆI PLAN 2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEKS

1

5

3

4

5

6=5/4*100

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

35.063.468.164,30

29.154.951.179

29.154.951.179

31.609.821.903,39

108,42

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

27.132.613.318,34

25.734.854.091

25.734.854.091

27.301.288.316,38

106,09

 

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE

6.181.590.559,21

11.206.000.000

11.206.000.000

11.657.085.942,29

104,03

 

PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU

-1.300.155.520,28

-2.100.000.000

-2.100.000.000

-7.113.658.390,45

338,75

 

NETO FINANCIRANJE

12.812.289.884,89

12.526.097.088

12.526.097.088

8.851.961.138,85

70,67

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0,00

0

0

0,00

 


Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2015. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2014.

IZVORNI PLAN 2015.

TEKUĆI PLAN 2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5

6=5/2*100

7=5/4*100

6

 

PRIHODI POSLOVANJA

114.044.484.836,99

107.740.591.928

107.740.591.928

109.110.878.972,12

95,67

101,27

61

 

Prihodi od poreza

63.074.040.447,92

65.802.724.975

65.802.724.975

68.014.776.516,01

107,83

103,36

611

 

Porez i prirez na dohodak

1.401.941.724,58

1.990.890.799

1.990.890.799

2.068.143.140,92

147,52

103,88

 

6111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

1.561.894.130,81

   

1.561.355.570,18

99,97

 
 

6112

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

140.737.230,75

   

174.211.507,54

123,78

 
 

6113

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

43.101.889,25

   

62.500.200,12

145,01

 
 

6114

Porez i prirez na dohodak od kapitala

73.118.177,09

   

316.383.310,91

432,70

 
 

6115

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

149.270.174,34

   

70.142.901,48

46,99

 
 

6116

Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

1.829.053,51

   

3.131.998,73

171,24

 
 

6117

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

-568.008.931,17

   

-119.582.348,04

21,05

 

612

 

Porez na dobit

5.657.765.290,65

6.043.650.208

6.043.650.208

6.244.055.332,92

110,36

103,32

 

6121

Porez na dobit od poduzetnika

5.488.816.584,15

   

6.103.681.886,35

111,20

 
 

6122

Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge

110.340.437,50

   

108.113.789,93

97,98

 
 

6123

Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti

58.608.269,00

   

32.259.656,64

55,04

 

613

 

Porezi na imovinu

385.980.935,56

164.459.114

164.459.114

172.367.523,83

44,66

104,81

 

6134

Povremeni porezi na imovinu

385.980.935,56

   

172.367.523,83

44,66

 

614

 

Porezi na robu i usluge

55.191.815.509,32

57.231.553.253

57.231.553.253

59.090.677.809,66

107,06

103,25

 

6141

Porez na dodanu vrijednost

40.923.499.623,46

   

43.577.753.428,34

106,49

 
 

6142

Porez na promet

153.166.252,99

   

169.137.640,31

110,43

 
 

6143

Posebni porezi i trošarine

12.846.448.716,82

   

13.923.204.283,40

108,38

 
   

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

781.614.112,02

   

813.669.509,20

104,10

 
   

Trošarine na energente i električnu energiju

7.122.178.876,55

   

7.781.808.527,19

109,26

 
   

Trošarina na alkohol i alkoholna pića

233.093.905,82

   

254.792.494,07

109,31

 
   

Trošarina na pivo

597.902.634,50

   

639.328.035,54

106,93

 
   

Poseban porez na bezalkoholna pića

117.634.994,27

   

123.125.506,62

104,67

 
   

Trošarina na duhanske proizvode

3.875.598.455,14

   

4.187.275.005,70

108,04

 
   

Poseban porez na kavu

118.244.514,31

   

123.185.522,84

104,18

 
   

Poseban porez na luksuzne proizvode

181.224,21

   

19.682,24

10,86

 
 

6146

Ostali porezi na robu i usluge

423.014.797,06

   

374.587.666,57

88,55

 
 

6147

Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću

117.469.733,74

   

305.311.230,88

259,91

 
 

6148

Naknade za priređivanje igara na sreću

728.216.385,25

   

740.683.560,16

101,71

 

615

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

424.500.885,24

348.081.171

348.081.171

419.113.377,10

98,73

120,41

 

6151

Carine i carinske pristojbe

424.500.885,24

   

419.113.377,10

98,73

 
   

Carine na uvoz robe i usluga

424.268.357,08

   

418.990.171,75

98,76

 
   

Carinske pristojbe

232.528,16

   

123.205,35

52,99

 

616

 

Ostali prihodi od poreza

12.036.102,57

24.090.430

24.090.430

20.419.331,58

169,65

84,76

 

6162

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe

1.805.426,09

   

793.707,23

43,96

 
 

6163

Ostali neraspoređeni prihodi od poreza

10.230.676,48

   

19.625.624,35

191,83

 

62

 

Doprinosi

41.701.505.456,70

23.218.109.089

23.218.109.089

22.853.390.119,63

54,80

98,43

621

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

17.308.518.825,07

   

0,00

   
 

6211

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

16.732.354.520,34

   

0,00

   
 

6212

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu

576.164.304,73

   

0,00

   

622

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

22.460.106.222,34

21.285.447.534

21.285.447.534

20.916.546.898,41

93,13

98,27

 

6221

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

22.460.106.222,34

   

20.916.546.898,41

93,13

 

623

 

Doprinosi za zapošljavanje

1.932.880.409,29

1.932.661.555

1.932.661.555

1.936.843.221,22

100,21

100,22

 

6232

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

1.932.880.409,29

   

1.936.843.221,22

100,21

 

63

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

2.319.583.969,77

7.087.723.296

7.087.723.296

4.958.317.172,22

213,76

69,96

631

 

Pomoći od inozemnih vlada

83.148.732,20

129.844.377

129.844.377

111.870.725,50

134,54

86,16

 

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

43.905.672,41

   

4.205.487,22

9,58

 
 

6312

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

39.243.059,79

   

107.665.238,28

274,35

 

632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

2.167.174.835,10

6.851.395.191

6.851.395.191

4.668.547.283,04

215,42

68,14

 

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

20.320.176,80

   

22.219.251,36

109,35

 
 

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

24.785.559,38

   

14.525.053,15

58,60

 
 

6323

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU

1.498.995.727,75

   

2.985.189.863,61

199,15

 
 

6324

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

623.073.371,17

   

1.646.613.114,92

264,27

 

633

 

Pomoći iz proračuna

51.589.016,33

51.366.842

51.366.842

57.837.583,65

112,11

112,60

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

50.451.662,74

   

55.636.040,94

110,28

 
 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

305.000,00

   

2.201.542,71

721,82

 
 

6333

Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU

632.353,59

   

0,00

0,00

 
 

6334

Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU

200.000,00

   

0,00

0,00

 

634

 

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

17.671.386,14

47.832.897

47.832.897

75.583.602,99

427,72

158,02

 

6341

Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

3.800.756,04

   

44.506.422,26

1170,99

 
 

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

13.870.630,10

   

31.077.180,73

224,05

 

636

 

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

0,00

7.283.989

7.283.989

36.313.669,76

 

498,54

 

6361

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

0,00

   

31.072.481,77

   
 

6362

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

0,00

   

5.241.187,99

   

638

 

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

0,00

   

8.164.307,28

   
 

6381

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

0,00

   

902.601,34

   
 

6382

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

0,00

   

7.261.705,94

   

64

 

Prihodi od imovine

2.763.518.926,33

2.713.803.969

2.713.803.969

2.779.833.208,82

100,59

102,43

641

 

Prihodi od financijske imovine

1.185.257.553,45

1.100.257.641

1.100.257.641

951.406.964,69

80,27

86,47

 

6412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

0,00

   

12.138,00

   
 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

21.357.760,70

   

36.361.907,69

170,25

 
 

6414

Prihodi od zateznih kamata

6.695.959,78

   

29.098.937,19

434,57

 
 

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule

11.974.500,00

   

812.998,57

6,79

 
 

6416

Prihodi od dividendi

35.271.302,69

   

98.418.612,24

279,03

 
 

6417

Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

1.072.057.229,82

   

785.954.308,00

73,31

 
 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

37.900.800,46

   

748.063,00

1,97

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

1.502.371.345,71

1.571.270.288

1.571.270.288

1.789.005.798,31

119,08

113,86

 

6421

Naknade za koncesije

824.382.386,58

   

1.118.772.079,99

135,71

 
 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

62.146.165,64

   

82.211.988,76

132,29

 
 

6423

Naknada za korištenje nefinancijske imovine

313.240.047,10

   

369.987.202,81

118,12

 
 

6425

Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine

0,00

   

29.250,03

   
 

6429

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

302.602.746,39

   

218.005.276,72

72,04

 

643

 

Prihodi od kamata na dane zajmove

75.890.027,17

42.276.040

42.276.040

39.420.445,82

51,94

93,25

 

6432

Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

17.678.903,80

   

16.944.092,54

95,84

 
 

6434

Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

29.614.699,58

   

497.143,67

1,68

 
 

6436

Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima

16.971.351,92

   

7.070.422,30

41,66

 
 

6437

Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti

11.625.071,87

   

14.908.787,31

128,25

 

65

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

3.424.137.761,28

2.575.036.462

2.575.036.462

3.596.964.690,95

105,05

139,69

651

 

Upravne i administrativne pristojbe

487.451.074,73

485.125.720

485.125.720

492.251.044,98

100,98

101,47

 

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

275.823.472,02

   

265.992.809,76

96,44

 
 

6513

Ostale upravne pristojbe i naknade

82.732.241,50

   

88.775.096,34

107,30

 
 

6514

Ostale pristojbe i naknade

128.895.361,21

   

137.483.138,88

106,66

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

2.936.686.686,55

2.089.910.742

2.089.910.742

3.104.713.645,97

105,72

148,56

 

6521

Prihodi državne uprave

522.640.200,62

   

689.750.758,48

131,97

 
 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

2.411.453.114,10

   

2.262.133.089,34

93,81

 
 

6527

Naknade od financijske imovine

2.593.371,83

   

2.175.530,77

83,89

 
 

6528

Prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

0,00

   

150.654.267,38

   

66

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

119.040.598,87

1.405.694.812

1.405.694.812

1.177.858.130,18

989,46

83,79

661

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

71.369.516,37

1.285.297.371

1.285.297.371

1.063.194.489,91

1489,70

82,72

 

6614

Prihodi od prodaje proizvoda i roba

3.001.341,21

   

106.481.461,69

3547,80

 
 

6615

Prihodi od pruženih usluga

68.368.175,16

   

956.713.028,22

1399,35

 

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

47.671.082,50

120.397.441

120.397.441

114.663.640,27

240,53

95,24

 

6631

Tekuće donacije

46.205.343,28

   

105.238.207,57

227,76

 
 

6632

Kapitalne donacije

1.465.739,22

   

9.425.432,70

643,05

 

67

 

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

0,00

4.338.764.500

4.338.764.500

5.161.396.772,47

 

118,96

673

 

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

0,00

4.338.764.500

4.338.764.500

5.161.396.772,47

 

118,96

 

6731

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

0,00

   

5.161.396.772,47

   

68

 

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

642.657.676,12

598.734.825

598.734.825

568.342.361,84

88,44

94,92

681

 

Kazne i upravne mjere

621.703.052,53

580.971.266

580.971.266

553.595.775,05

89,05

95,29

 

6811

Kazne za carinske prekršaje

26.045.190,18

   

34.187.329,13

131,26

 
 

6812

Kazne za devizne prekršaje

4.254.797,83

   

3.247.404,72

76,32

 
 

6813

Kazne za porezne prekršaje

41.732.520,41

   

33.640.977,83

80,61

 
 

6814

Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe

432,00

   

94.369,10

21844,70

 
 

6815

Kazne za prekršaje u prometu

378.547.716,50

   

319.268.836,74

84,34

 
 

6816

Kazne i druge mjere u kaznenom postupku

31.498.802,98

   

40.536.876,51

128,69

 
 

6817

Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima

0,00

   

15.000,00

   
 

6818

Upravne mjere

1.359.304,58

   

1.469.492,92

108,11

 
 

6819

Ostale kazne

138.264.288,05

   

121.135.488,10

87,61

 

683

 

Ostali prihodi

20.954.623,59

17.763.559

17.763.559

14.746.586,79

70,37

83,02

 

6831

Ostali prihodi

20.954.623,59

   

14.746.586,79

70,37

 
                 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2014.

IZVORNI PLAN 2015.

TEKUĆI PLAN 2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5

6=5/2*100

7=5/4*100

7

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

689.719.775,10

450.638.451

450.638.451

645.008.947,57

93,52

143,13

71

 

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

28.621.188,93

69.216.668

69.216.668

54.303.022,18

189,73

78,45

711

 

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

28.621.188,93

35.889.528

35.889.528

54.162.539,55

189,24

150,91

 

7111

Zemljište

28.621.188,93

   

54.162.539,55

189,24

 

712

 

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine

0,00

33.327.140

33.327.140

140.482,63

 

0,42

 

7124

Ostala prava

0,00

   

140.482,63

   

72

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

316.850.144,06

300.411.783

300.411.783

311.300.889,69

98,25

103,62

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

313.388.726,30

296.954.249

296.954.249

306.902.896,80

97,93

103,35

 

7211

Stambeni objekti

278.634.740,33

   

303.667.055,15

108,98

 
 

7212

Poslovni objekti

34.753.985,97

   

3.235.841,65

9,31

 

722

 

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

76.745,00

328.834

328.834

472.375,25

615,51

143,65

 

7221

Uredska oprema i namještaj

4.608,00

   

37.411,00

811,87

 
 

7222

Komunikacijska oprema

0,00

   

4.054,00

   
 

7223

Oprema za održavanje i zaštitu

0,00

   

30,00

   
 

7225

Instrumenti, uređaji i strojevi

51.900,00

   

80.400,00

154,91

 
 

7226

Sportska i glazbena oprema

0,00

   

168.835,00

   
 

7227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

20.237,00

   

181.645,25

897,59

 

723

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

3.384.672,76

2.393.482

2.393.482

3.724.762,39

110,05

155,62

 

7231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

2.140.040,26

   

3.524.727,89

164,70

 
 

7232

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

755.440,00

   

0,00

0,00

 
 

7233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

489.192,50

   

200.034,50

40,89

 

725

 

Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada

0,00

   

200.855,25

   
 

7252

Osnovno stado

0,00

   

200.855,25

   

726

 

Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine

0,00

735.218

735.218

0,00

   
 

7264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

0,00

   

0,00

   

73

 

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

60.501,00

   

715.218,25

1182,16

 

731

 

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

60.501,00

   

715.218,25

1182,16

 
 

7311

Plemeniti metali i drago kamenje

60.501,00

   

715.218,25

1182,16

 

74

 

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

344.187.941,11

81.010.000

81.010.000

278.689.817,45

80,97

344,02

741

 

Prihodi od prodaje zaliha

344.187.941,11

81.010.000

81.010.000

278.689.817,45

80,97

344,02

 

7411

Strateške zalihe

344.187.941,11

   

278.689.817,45

80,97

 RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2014.

IZVORNI PLAN 2015.

TEKUĆI PLAN 2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5

6=5/2*100

7=5/4*100

3

 

RASHODI POSLOVANJA

125.689.498.238,84

117.330.286.314

117.306.420.492

115.455.805.550,64

91,86

98,42

31

 

Rashodi za zaposlene

21.453.235.277,70

25.123.743.200

25.051.824.744

25.036.504.171,41

116,70

99,94

311

 

Plaće (bruto)

17.874.357.606,56

20.768.111.445

20.714.308.205

20.687.893.838,30

115,74

99,87

 

3111

Plaće za redovan rad

17.654.368.308,34

   

20.371.027.059,24

115,39

 
 

3112

Plaće u naravi

18.585.057,88

   

15.933.141,58

85,73

 
 

3113

Plaće za prekovremeni rad

62.280.007,36

   

140.037.217,24

224,85

 
 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

139.124.232,98

   

160.896.420,24

115,65

 

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

321.144.309,06

549.983.453

541.997.893

543.881.233,40

169,36

100,35

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

321.144.309,06

   

543.881.233,40

169,36

 

313

 

Doprinosi na plaće

3.257.733.362,08

3.805.648.302

3.795.518.646

3.804.729.099,71

116,79

100,24

 

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

316.386.164,28

   

325.397.378,98

102,85

 
 

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

2.628.467.177,05

   

3.129.132.546,24

119,05

 
 

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

312.880.020,75

   

350.199.174,49

111,93

 

32

 

Materijalni rashodi

7.595.305.496,01

10.726.796.180

10.757.520.734

11.040.524.655,40

145,36

102,63

321

 

Naknade troškova zaposlenima

912.869.025,96

1.116.291.099

1.108.926.859

1.035.097.146,34

113,39

93,34

 

3211

Službena putovanja

169.541.895,47

   

253.160.907,67

149,32

 
 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

705.530.883,15

   

708.031.362,50

100,35

 
 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

26.104.418,02

   

50.609.308,27

193,87

 
 

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

11.691.829,32

   

23.295.567,90

199,25

 

322

 

Rashodi za materijal i energiju

1.667.730.510,63

2.729.131.851

2.720.260.446

3.677.797.617,64

220,53

135,20

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

186.357.962,02

   

260.013.107,20

139,52

 
 

3222

Materijal i sirovine

201.832.464,95

   

2.227.503.882,69

1.103,64

 
 

3223

Energija

611.092.348,48

   

791.027.921,46

129,44

 
 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

108.432.157,87

   

128.091.054,22

118,13

 
 

3225

Sitni inventar i autogume

27.380.638,84

   

59.033.160,24

215,60

 
 

3226

Vojna oprema

359.678.602,77

   

4.673.744,11

1,30

 
 

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

172.956.335,70

   

207.454.747,72

119,95

 

323

 

Rashodi za usluge

4.449.665.085,35

5.757.086.219

5.787.515.325

5.341.764.493,04

120,05

92,30

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

459.511.420,14

   

499.732.654,37

108,75

 
 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

537.890.059,35

   

747.781.146,20

139,02

 
 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

84.040.511,52

   

106.438.059,07

126,65

 
 

3234

Komunalne usluge

219.811.660,98

   

289.896.552,32

131,88

 
 

3235

Zakupnine i najamnine

695.882.768,78

   

766.914.885,88

110,21

 
 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

315.460.043,04

   

382.012.619,22

121,10

 
 

3237

Intelektualne i osobne usluge

790.303.055,95

   

970.402.536,56

122,79

 
 

3238

Računalne usluge

581.773.165,56

   

627.162.212,93

107,80

 
 

3239

Ostale usluge

764.992.400,03

   

951.423.826,49

124,37

 

324

 

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

26.255.569,45

51.168.239

52.512.239

62.209.006,43

236,94

118,47

 

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

26.255.569,45

   

62.209.006,43

236,94

 

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

538.785.304,62

1.073.118.772

1.088.305.865

923.656.391,95

171,43

84,87

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.

101.307.907,18

   

191.487.949,71

189,02

 
 

3292

Premije osiguranja

55.963.580,95

   

63.311.875,09

113,13

 
 

3293

Reprezentacija

18.393.239,80

   

40.832.680,99

222,00

 
 

3294

Članarine

145.844.084,62

   

197.615.253,13

135,50

 
 

3295

Pristojbe i naknade

106.607.015,57

   

41.685.950,51

39,10

 
 

3296

Troškovi sudskih postupaka

0,00

   

22.719.888,74

   
 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

110.669.476,50

   

366.002.793,78

330,72

 

34

 

Financijski rashodi

10.357.362.532,13

11.178.355.624

11.129.406.443

10.966.439.026,63

105,88

98,54

341

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

8.172.004.514,46

9.099.960.952

9.042.937.652

8.997.724.517,69

110,10

99,50

 

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

613.047.491,83

   

816.043.235,10

133,11

 
 

3413

Kamate za izdane obveznice

7.558.957.022,63

   

8.181.681.282,59

108,24

 

342

 

Kamate za primljene kredite i zajmove

1.739.058.191,60

1.724.575.958

1.724.547.202

1.623.573.501,08

93,36

94,14

 

3421

Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

227.557.532,64

   

210.890.529,91

92,68

 
 

3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

147.567.654,09

   

130.778.425,16

88,62

 
 

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.363.933.004,87

   

1.281.903.320,25

93,99

 
 

3426

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru

0,00

   

305,76

   
 

3427

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

0,00

   

920,00

   

343

 

Ostali financijski rashodi

446.299.826,07

353.818.714

361.921.589

345.141.007,86

77,33

95,36

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

147.899.775,75

   

106.114.318,09

71,75

 
 

3432

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

14.653.313,18

   

14.746.619,35

100,64

 
 

3433

Zatezne kamate

5.601.403,79

   

12.338.913,63

220,28

 
 

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

278.145.333,35

   

211.941.156,79

76,20

 

35

 

Subvencije

5.174.465.764,33

6.579.627.887

6.592.278.796

6.425.995.773,43

124,19

97,48

351

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.075.727.106,93

1.018.117.417

1.013.385.392

993.635.538,35

92,37

98,05

 

3511

Subvencije kreditnim i ostalim financijskim instucijama u javnom sektoru

3.000.000,00

   

3.235,00

0,11

 
 

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.072.727.106,93

   

993.632.303,35

92,63

 

352

 

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

4.098.738.657,40

5.561.510.470

5.578.893.404

5.432.360.235,08

132,54

97,37

 

3521

Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucija izvan javnog sektora

134.067.280,92

   

74.229.313,85

55,37

 
 

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

1.402.846.933,56

   

1.354.585.017,74

96,56

 
 

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

2.561.824.442,92

   

4.003.545.903,49

156,28

 

36

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

8.646.989.167,49

12.725.462.895

12.716.350.335

11.603.012.347,42

134,19

91,24

361

 

Pomoći inozemnim vladama

14.243.265,17

21.302.219

21.302.219

19.849.114,74

139,36

93,18

 

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

6.622.184,94

   

13.381.012,92

202,06

 
 

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

7.621.080,23

   

6.468.101,82

84,87

 

362

 

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

3.513.937.701,81

3.506.233.629

3.506.233.629

3.017.731.876,13

85,88

86,07

 

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

3.513.937.701,81

   

3.017.731.876,13

85,88

 

363

 

Pomoći unutar općeg proračuna

5.118.808.200,51

8.257.555.672

8.249.143.822

7.927.257.728,50

154,87

96,10

 

3631

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

2.445.495.290,08

   

5.441.301.806,07

222,50

 
 

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

2.417.538.998,32

   

2.485.955.922,43

102,83

 
 

3633

Tekuće pomoći prorač. korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

82.972.294,34

   

0,00

0,00

 
 

3634

Kapitalne pomoći prorač. korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

172.801.617,77

   

0,00

0,00

 

366

 

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

0,00

2.030.000

2.363.000

5.457.882,12

 

230,97

 

3661

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

0,00

   

5.457.882,12

   

368

 

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

0,00

938.341.375

937.307.665

632.715.745,93

 

67,50

 

3681

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

0,00

   

231.330.055,40

   
 

3682

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

0,00

   

401.385.690,53

   

37

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

67.640.966.323,00

45.333.727.110

45.331.488.158

45.368.369.700,69

67,07

100,08

371

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

53.777.667.708,08

32.201.826.921

32.210.233.921

32.105.397.804,44

59,70

99,67

 

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

33.189.278.810,89

   

32.104.417.526,25

96,73

 
 

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

20.588.388.897,19

   

939.224,19

0,00

 
 

3713

Naknade građanima i kućanstvima u novcu-putem ustanova u javnom sektoru

0,00

   

3.054,00

   
 

3714

Naknade građanima i kućanstvima u naravi-putem ustanova u javnom sektoru

0,00

   

38.000,00

   

372

 

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13.863.298.614,92

13.131.900.189

13.121.254.237

13.262.971.896,25

95,67

101,08

 

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

13.113.216.231,68

   

12.321.294.309,48

93,96

 
 

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

750.082.383,24

   

941.677.586,77

125,54

 

38

 

Ostali rashodi

4.821.173.678,18

5.662.573.418

5.727.551.282

5.014.959.875,66

104,02

87,56

381

 

Tekuće donacije

1.890.475.079,12

1.926.098.439

1.930.000.425

1.910.493.834,53

101,06

98,99

 

3811

Tekuće donacije u novcu

1.890.429.215,22

   

1.910.258.428,46

101,05

 
 

3812

Tekuće donacije u naravi

45.863,90

   

235.406,07

513,27

 

382

 

Kapitalne donacije

686.440.307,13

368.501.200

364.156.200

327.786.289,62

47,75

90,01

 

3821

Kapitalne donacije neproftinim organizacijama

265.630.339,77

   

244.635.263,17

92,10

 
 

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

420.809.967,36

   

83.151.026,45

19,76

 

383

 

Kazne, penali i naknade štete

406.991.833,28

326.191.958

338.137.396

382.683.166,03

94,03

113,17

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

118.747.347,84

   

72.635.813,42

61,17

 
 

3833

Naknade šteta zaposlenima

61.409.261,93

   

40.870.334,30

66,55

 
 

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

226.835.223,51

   

269.097.481,67

118,63

 
 

3835

Ostale kazne

0,00

   

79.536,64

   

384

 

Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna

0,00

873.128.537

872.638.537

689.759.622,37

 

79,04

 

3841

Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna

0,00

   

218.366.518,11

   
 

3842

Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna

0,00

   

471.393.104,26

   

385

 

Izvanredni rashodi

0,00

200.000.000

250.000.000

0,00

 

0,00

 

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

           

386

 

Kapitalne pomoći

1.837.266.458,65

1.968.653.284

1.972.618.724

1.704.236.963,11

92,76

86,39

 

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.560.213.437,10

   

1.523.076.397,27

97,62

 
 

3862

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora

168.776.806,90

   

101.403.581,86

60,08

 
 

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima

108.276.214,65

   

79.756.983,98

73,66

 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2014.

IZVORNI PLAN 2015.

TEKUĆI PLAN 2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5

6=5/2*100

7=5/4*100

4

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.856.996.258,14

3.387.041.153

3.410.906.975

3.152.043.507,90

169,74

92,41

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

126.035.544,21

131.115.817

130.606.408

87.858.868,92

69,71

67,27

411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

692.184,34

22.662.020

22.652.020

14.783.390,64

2.135,76

65,26

 

4111

Zemljište

692.184,34

   

14.770.890,64

2.133,95

 
 

4113

Ostala prirodna materijalna imovina

0,00

   

12.500,00

   

412

 

Nematerijalna imovina

125.343.359,87

108.453.797

107.954.388

73.075.478,28

58,30

67,69

 

4122

Koncesije

0,00

   

218.248,46

   
 

4123

Licence

55.712.985,84

   

52.026.190,01

93,38

 
 

4124

Ostala prava

63.210.403,55

   

17.486.137,62

27,66

 
 

4126

Ostala nematerijalna imovina

6.419.970,48

   

3.344.902,19

52,10

 

42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.288.477.824,15

2.851.861.376

2.861.765.257

2.592.211.914,43

201,18

90,58

421

 

Građevinski objekti

551.638.489,12

1.044.452.956

1.051.190.292

833.998.519,16

151,19

79,34

 

4211

Stambeni objekti

106.104.503,07

   

145.781.309,50

137,39

 
 

4212

Poslovni objekti

422.508.988,54

   

668.212.485,07

158,15

 
 

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

0,00

   

1.691.915,50

   
 

4214

Ostali građevinski objekti

23.024.997,51

   

18.312.809,09

79,53

 

422

 

Postrojenja i oprema

610.190.053,63

1.568.342.482

1.570.538.515

1.529.634.242,81

250,68

97,40

 

4221

Uredska oprema i namještaj

161.325.128,89

   

311.439.511,92

193,05

 
 

4222

Komunikacijska oprema

36.967.822,48

   

104.478.905,05

282,62

 
 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

36.488.012,41

   

70.892.791,59

194,29

 
 

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

339.912.131,10

   

465.138.132,50

136,84

 
 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

21.627.754,02

   

99.865.819,15

461,75

 
 

4226

Sportska i glazbena oprema

527.073,07

   

1.593.553,27

302,34

 
 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

13.342.131,66

   

30.978.457,57

232,19

 
 

4228

Vojna oprema

0,00

   

445.247.071,76

   

423

 

Prijevozna sredstva

73.737.448,97

107.158.013

107.163.013

79.737.095,54

108,14

74,41

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

35.687.864,78

   

66.537.229,87

186,44

 
 

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

7.338.497,52

   

13.199.865,67

179,87

 
 

4234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

30.711.086,67

   

0,00

0,00

 

424

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

880.483,10

6.547.122

6.547.122

9.033.699,93

1.025,99

137,98

 

4241

Knjige

727.408,10

   

8.179.072,32

1.124,41

 
 

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.)

81.975,00

   

460.042,00

561,20

 
 

4244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

71.100,00

   

394.585,61

554,97

 

425

 

Višegodišnje nasadi i osnovno stado

40.000,00

71.000

71.000

94.486,00

236,22

133,08

 

4251

Višegodišnji nasadi

0,00

   

53.041,00

   
 

4252

Osnovno stado

40.000,00

   

41.445,00

103,61

 

426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

51.991.349,33

125.289.803

126.255.315

139.713.870,99

268,73

110,66

 

4261

Istraživanje rudnih bogatstava

0,00

   

34.936,00

   
 

4262

Ulaganje u računalne programe

51.991.349,33

   

96.790.641,57

186,17

 
 

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

0,00

   

2.772.393,54

   
 

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

0,00

   

40.115.899,88

   

43

 

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

889.676,92

1.618.891

1.618.891

1.080.586,38

121,46

66,75

431

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

889.676,92

1.618.891

1.618.891

1.080.586,38

121,46

66,75

 

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

889.676,92

   

1.080.586,38

121,46

 

44

 

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

343.819.216,43

113.626.348

112.553.348

288.656.312,45

83,96

256,46

441

 

Rashodi za nabavu zaliha

343.819.216,43

113.626.348

112.553.348

288.656.312,45

83,96

256,46

 

4411

Strateške zalihe

343.819.216,43

   

288.656.312,45

83,96

 

45

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

97.773.996,43

288.818.721

304.363.071

182.235.825,72

186,38

59,87

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

93.806.926,79

277.958.099

293.502.449

169.301.232,83

180,48

57,68

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

93.806.926,79

   

169.301.232,83

180,48

 

452

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

2.233.530,61

6.949.505

6.949.505

9.824.548,62

439,87

141,37

 

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

2.233.530,61

   

9.824.548,62

439,87

 

453

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.702.853,53

2.161.000

2.161.000

1.676.494,08

98,45

77,58

 

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.702.853,53

   

1.676.494,08

98,45

 

454

 

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

30.685,50

1.750.117

1.750.117

1.433.550,19

4.671,75

81,91

 

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

30.685,50

   

1.433.550,19

4.671,75

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2014.

IZVORNI PLAN 2015.

TEKUĆI PLAN 2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5

6=5/2*100

7=5/4*100

   

NETO FINANCIRANJE

12.812.289.884,89

12.526.097.088

12.526.097.088

8.851.961.138,85

69,09

70,67

                 
   

Prijenos depozita iz prethodne godine

6.181.590.559,21

11.206.000.000

11.206.000.000

11.657.085.942,29

188,58

104,03

   

Prijenos depozita u narednu godinu

-1.300.155.520,28

-2.100.000.000

-2.100.000.000

-7.113.658.390,45

547,14

338,75

8

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

35.063.468.164,30

29.154.951.179

29.154.951.179

31.609.821.903,39

90,15

108,42

81

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

804.939.673,75

177.800.000

177.800.000

414.274.704,09

51,47

233,00

812

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

73.040.976,54

80.500.000

80.500.000

72.699.780,96

99,53

90,31

 

8121

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

71.563.167,61

   

72.699.780,96

101,59

 
 

8122

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

1.477.808,93

     

0,00

 

814

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

207.486.842,71

0

0

219.264,63

0,11

 
 

8141

Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru

207.486.842,71

   

219.264,63

0,11

 

816

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

455.518.764,42

0

0

227.974.142,62

50,05

 
 

8163

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

454.204.574,56

   

226.123.100,22

49,78

 
 

8164

Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima

1.314.189,86

   

1.851.042,40

140,85

 

817

 

Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti

68.893.090,08

97.300.000

97.300.000

111.690.754,39

162,12

114,79

 

8171

Povrat zajmova danih državnom proračunu

0,00

   

8.751.813,64

   
 

8172

Povrat zajmova danih županijskim proračunima

690.276,23

   

0,00

   
 

8173

Povrat zajmova danih gradskim proračunima

155.945,22

   

82.554,60

52,94

 
 

8174

Povrat zajmova danih općinskim proračunima

2.079.206,64

   

2.026.644,23

97,47

 
 

8176

Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP

65.967.661,99

   

100.829.741,92

152,85

 

818

 

Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa

0,00

0

0

1.690.761,49

   
 

8183

Primica od povrata jamčevnih pologa

0,00

   

1.690.761,49

   

82

 

Primici od izdanih vrijednosnih papira

22.992.036.786,74

21.072.530.827

21.072.530.827

23.440.665.000,00

101,95

111,24

821

 

Trezorski zapisi (neto)

1.457.085.836,74

0

 

0,00

0,00

 
 

8211

Trezorski zapisi – tuzemni

1.457.085.836,74

   

0,00

0,00

 

822

 

Obveznice

21.534.950.950,00

21.072.530.827

21.072.530.827

23.440.665.000,00

108,85

111,24

 

8221

Obveznice – tuzemne

12.046.525.950,00

   

12.000.000.000,00

99,61

 
 

8222

Obveznice – inozemne

9.488.425.000,00

   

11.440.665.000,00

120,57

 

83

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

905.463.885,23

50.000.000

50.000.000

1.115.619,40

0,12

2,23

831

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

905.106.184,20

0

0

0,00

   
 

8313

Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društva u javnom sektoru

905.106.184,20

   

0,00

   

832

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

357.701,03

50.000.000

50.000.000

1.021.660,40

285,62

2,04

 

8321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

357.701,03

 

0

1.021.660,40

285,62

 

834

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

0,00

0

0

93.959,00

   
 

8341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

0,00

   

93.959,00

   

84

 

Primici od zaduživanja

10.361.027.818,58

7.854.620.352

7.854.620.352

7.753.766.579,90

74,84

98,72

841

 

Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

2.004.182.268,10

699.068.253

699.068.253

727.084.944,40

36,28

104,01

 

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija

1.554.931.823,55

   

390.064.347,79

25,09

 
 

8414

Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU

449.250.444,55

   

337.020.596,61

75,02

 

842

 

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

788.110.523,10

0

0

1.607.200.000,00

203,93

 
 

8422

Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)

735.200.000,00

   

1.607.200.000,00

218,61

 
 

8424

Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

52.910.523,10

     

0,00

 

844

 

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

7.568.735.027,38

7.155.552.099

7.155.552.099

5.417.715.916,50

71,58

75,71

 

8443

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)

7.568.735.027,38

   

5.113.918.274,85

67,57

 
 

8444

Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

0,00

   

303.797.641,65

   

847

 

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

0,00

0

0

1.765.719,00

   
 

8471

Primljeni zajmovi od državnog proračuna

0,00

   

1.765.719,00

   

5

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

27.132.613.318,34

25.734.854.091

25.734.854.091

27.301.288.316,38

100,62

106,09

51

 

Izdaci za dane zajmove

2.393.230.735,30

1.123.224.814

1.123.334.814

969.402.886,02

40,51

86,30

512

 

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

231.363.270,10

276.500.000

276.500.000

152.683.358,41

65,99

55,22

 

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

229.885.461,17

   

152.683.358,41

66,42

 
 

5122

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

1.477.808,93

   

0,00

0,00

 

514

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

796.275.534,10

271.277.175

271.277.175

258.063.607,92

32,41

95,13

 

5141

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

796.275.534,10

   

258.063.607,92

32,41

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

182.921.482,51

95.159.683

95.269.683

94.994.038,46

51,93

99,71

 

5163

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

169.513.880,93

   

77.559.707,67

45,75

 
 

5164

Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima

13.407.601,58

   

17.434.330,79

130,03

 

517

 

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

427.508.336,67

480.287.956

480.287.956

461.971.119,74

108,06

96,19

 

5172

Dani zajmovi županijskim proračunima

28.631.823,18

   

21.058.217,76

73,55

 
 

5173

Dani zajmovi gradskim proračunima

6.054.449,59

   

1.175.939,59

19,42

 
 

5176

Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

392.822.063,90

   

439.736.962,39

111,94

 

518

 

Izdaci za depozite i jamčevne pologe

755.162.111,92

0

0

1.690.761,49

0,22

 
 

5181

Izdaci za depozite u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama

755.162.111,92

   

0,00

   
 

5183

Izdaci za jamčevne pologe

0,00

   

1.690.761,49

   

53

 

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

732.610.698,04

1.069.698.877,00

1.069.588.877,00

761.276.774,80

103,91

71,17

531

 

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

526.632.176,95

853.892.800

853.782.800

366.716.528,96

69,63

42,95

 

5312

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

350.000.000,00

   

276.981.199,59

79,14

 
 

5314

Dionice i udjeli glavnici ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru

176.632.176,95

   

89.735.329,37

50,80

 

532

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

0,00

0

0

0,00

   
 

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

0,00

   

0,00

   

533

 

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

205.978.521,09

215.806.077

215.806.077

206.169.437,53

100,09

95,53

 

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija

205.978.521,09

   

206.169.437,53

100,09

 

534

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

0,00

0

0

188.390.808,31

   
 

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

0,00

   

188.390.808,31

   

54

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

15.211.162.435,32

9.651.431.200

9.651.431.200

10.028.273.472,75

65,93

103,90

541

 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

900.174.963,66

2.091.539.451

2.091.539.451

2.047.046.075,64

227,41

97,87

 

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

825.316.732,82

   

1.939.962.844,61

235,06

 
 

5414

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU

69.379.635,43

   

104.751.462,97

150,98

 
 

5415

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU

284.727,24

   

283.764,27

99,66

 
 

5416

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU

5.193.868,17

   

2.048.003,79

39,43

 

542

 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

1.585.319.233,97

1.159.686.539

1.159.686.539

1.292.015.422,07

81,50

111,41

 

5422

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

1.585.319.233,97

   

1.269.276.168,29

80,06

 
 

5424

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

0,00

   

22.739.253,78

   

544

 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

12.725.668.237,69

6.391.453.396

6.391.453.396

6.680.438.774,40

52,50

104,52

 

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

10.481.024.005,78

   

6.156.815.498,77

58,74

 
 

5445

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

0,00

   

28.571,00

   
 

5446

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija

2.244.644.231,91

   

523.594.704,63

23,33

 

545

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

0,00

   

21.387,00

   
 

5453

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

0,00

   

21.387,00

   

547

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

0,00

8.751.814

8.751.814

8.751.813,64

   
 

5471

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

0,00

   

8.751.813,64

   

55

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

8.795.609.449,68

13.890.499.200

13.890.499.200

15.542.335.182,81

176,71

111,89

551

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise

0,00

0

0

1.622.997.256,74

   
 

5511

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji

0,00

   

1.622.997.256,74

   

552

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

8.795.609.449,68

13.890.499.200

13.890.499.200

13.919.337.926,07

158,25

100,21

 

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

4.971.949.449,68

   

8.148.769.200,00

163,89

 
 

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

3.823.660.000,00

   

5.770.568.726,07

150,92

 RAČUN FINANCIRANJA ZA 2015. GODINU – ANALITIKA

NAZIV

IZVRŠENJE 2014.

IZVRŠENJE 2015

INDEKS

1

2

3

4

5=4/3*100

     

NETO FINANCIRANJE

12.812.289.884,89

8.851.961.138,85

69,09

             
     

Prijenos depozita iz prethodne godine

6.181.590.559,21

11.657.085.942,29

188,58

     

Prijenos depozita u narednu godinu

-1.300.155.520,28

-7.113.658.390,45

547,14

8

   

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

35.063.468.164,30

31.609.821.903,39

90,15

81

   

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

804.939.673,75

414.274.704,09

51,47

812

   

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

73.040.976,54

72.699.780,96

99,53

 

8121

 

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

71.563.167,61

72.699.780,96

101,59

 

8122

 

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

1.477.808,93

0,00

0,00

814

   

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

207.486.842,71

219.264,63

0,11

 

8141

 

Povrati zajmova danih trg. društvima u javnom sektoru – dugoročni

207.486.842,71

219.264,63

0,11

816

   

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

455.518.764,42

227.974.142,62

50,05

 

8163

 

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

454.204.574,56

226.123.100,22

49,78

 

8164

 

Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima

1.314.189,86

1.851.042,40

140,85

817

   

Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti

68.893.090,08

111.690.754,39

162,12

 

8171

 

Povrat zajmova danih državnom proračunu-dugoročni

0,00

8.751.813,64

 
 

8172

 

Povrat zajmova danih županijskim proračunima

690.276,23

0,00

0,00

 

8173

 

Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni

155.945,22

82.554,60

52,94

 

8174

 

Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni

2.079.206,64

2.026.644,23

97,47

 

8176

 

Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna

65.967.661,99

100.829.741,92

152,85

818

   

Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa

 

1.690.761,49

 
 

8183

 

Primici od povrata jamčevnih pologa

0,00

1.690.761,49

 

82

   

Primici od prodaje vrijednosnih papira

22.992.036.786,74

23.440.665.000,00

101,95

821

   

Trezorski zapisi (neto)

1.457.085.836,74

0,00

0,00

 

8211

 

Trezorski zapisi – tuzemni

1.457.085.836,74

0,00

0,00

822

   

Obveznice

21.534.950.950,00

23.440.665.000,00

108,85

 

8221

 

Obveznice – tuzemne

12.046.525.950,00

12.000.000.000,00

99,61

 

8222

 

Obveznice – inozemne

9.488.425.000,00

11.440.665.000,00

120,57

83

   

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

905.463.885,23

1.115.619,40

0,12

831

   

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

905.106.184,20

0,00

0,00

 

8313

 

Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru

905.106.184,20

0,00

0,00

832

   

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

357.701,03

1.021.660,40

285,62

 

8321

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

357.701,03

1.021.660,40

285,62

834

   

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

93.959,00

 
 

8341

 

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

93.959,00

 

84

   

Primici od zaduživanja

10.361.027.818,58

7.753.766.579,90

74,84

841

   

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija

2.004.182.268,10

727.084.944,40

36,28

 

8413

 

Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija

1.554.931.823,55

390.064.347,79

25,09

     

Zajmovi Svjetske banke

     
 

841320116

10005

Zajam za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu IBRD 75980-HR

9.597.608,29

 

0,00

 

841320121

02515

Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR

2.737.360,44

 

0,00

 

841320126

05530

Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000

36.312.368,04

32.822.889,03

90,39

 

841320127

11005

Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR

35.696.394,57

28.248.574,48

79,14

 

841320129

06005 07705

Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal. područ. IBRD 7640
(II faza)

99.698.295,24

87.393.886,91

87,66

 

841320132

11005

Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin. IBRD 8086

6.943.286,80

24.144.754,31

347,74

 

841320134

02506

Drugi zajam za razvojnu politiku gospod. oporavka IBRD ERDPL2

1.141.158.000,00

 

0,00

 

841320135

08005

2. projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580

15.613.492,17

11.063.050,82

70,86

 

841320136

09605

IBRD poboljšanje kvalitete i učinkovitost zdravstvenih usluga u RH

57.497.550,00

 

0,00

 

841320140

 

Zajam za projekt rezultata u sustavu socijalne skrbi IBRD 84

0,00

14.307.104,73

 
 

841320141

 

Predzajam za pripremu projekta modernizacije sustava soc. zaštite IBRD P 4690

1.231.378,00

 

0,00

     

Ukupno Svjetska banka

1.406.485.733,55

197.980.260,28

14,08

             
     

Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe

     
 

841320404

06105

Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB br. F7P 1498

0,00

8.730.087,51

 
 

841320411

 

Projekti vodnog gospodarstva

148.446.090,00

183.354.000,00

123,52

     

Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe

148.446.090,00

192.084.087,51

129,40

             
 

8414

 

Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU

449.250.444,55

337.020.596,61

75,02

     

Zajmovi Europske investicijske banke

     
 

841420204

06005

Zajam za projekt vodnog gospodarstva EIB 31176

148.446.090,00

183.050.640,00

123,31

 

841420205

02506

Zajam za Projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007-2011

300.804.354,55

153.969.956,61

51,19

     

Ukupno Europska investicijska banka

449.250.444,55

337.020.596,61

75,02

             

842

   

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

788.110.523,10

1.607.200.000,00

203,93

 

8422

 

Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)

735.200.000,00

1.607.200.000,00

218,61

 

8424

 

Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

52.910.523,10

0,00

0,00

844

   

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

7.568.735.027,38

5.417.715.916,50

71,58

 

8443

 

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)

7.568.735.027,38

5.113.918.274,85

67,57

 

8445

 

Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

0,00

303.797.641,65

 

847

   

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

0,00

1.765.719,00

 
 

8471

 

Primljeni zajmovi od državnog proračuna

0,00

1.765.719,00

 

5

   

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

27.132.613.318,34

27.301.288.316,38

100,62

51

   

Izdaci za dane zajmove

2.393.230.735,30

969.402.886,02

40,51

512

   

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

231.363.270,10

152.683.358,41

65,99

 

5121

 

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

229.885.461,17

152.683.358,41

66,42

   

04105

Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata

46.126.967,47

38.846.359,68

84,22

   

07620

Društveno poticana stanogradnja

183.758.493,70

111.695.589,73

60,78

   

08006

Sveučilište u Osijeku – zajam studentskom centru i muzičkoj akademiji

 

2.141.409,00

 
 

5122

04805

Administracija i upravljanje

1.477.808,93

 

0,00

514

   

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

796.275.534,10

258.063.607,92

32,41

 

5141

 

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

796.275.534,10

258.063.607,92

32,41

   

02506

Jamstvena pričuva

784.951.056,72

257.366.971,41

32,79

   

02506

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

11.324.477,38

696.636,51

6,15

516

   

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

182.921.482,51

94.994.038,46

51,93

 

5163

 

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

169.513.880,93

77.559.707,67

45,75

   

02506

Osiguranje izvoza – garantni fond

100.000.000,00

10.000.000,00

10,00

   

05110

Jamstvo za malo gospodarstvo

27.810.040,91

36.444.949,19

131,05

   

05110

Poticanje poduzetnika početnika

3.181.840,03

3.234.309,80

101,65

   

06505

Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj

38.521.999,99

27.880.448,68

72,38

 

5164

 

Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima

13.407.601,58

17.434.330,79

130,03

   

05110

Jamstvo za malo gospodarstvo

 

16.983.924,79

 
   

05110

Poticanje poduzetnika početnika

 

450.406,00

 

517

   

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

427.508.336,67

461.971.119,74

108,06

 

5172

02506

Dani zajmovi županijskim proračunima

28.631.823,18

21.058.217,76

73,55

 

5173

02506

Dani zajmovi gradskim proračunima

6.054.449,59

1.175.939,59

19,42

 

5176

 

Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

392.822.063,90

439.736.962,39

111,94

   

06005

Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta

95.929.883,90

86.686.322,39

90,36

   

06505

Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture

296.892.180,00

353.050.640,00

118,92

518

   

Izdaci za depozite i jamčevne pologe

755.162.111,92

1.690.761,49

0,22

 

5181

02506

Izdaci za depozite u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama

755.162.111,92

0,00

 
 

5183

04805

Izdaci za jamčevne pologe

0,00

1.690.761,49

 
             

53

   

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

732.610.698,04

761.276.774,80

103,91

531

   

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

526.632.176,95

366.716.528,96

69,63

 

5312

 

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

350.000.000,00

276.981.199,59

79,14

   

02506

Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva

350.000.000

276.981.200

79

 

5314

 

Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

176.632.176,95

89.735.329,37

50,80

   

05105

Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju

176.632.176,95

89.735.329,37

50,80

533

   

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

205.978.521,09

206.169.437,53

100,09

 

5332

 

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija

205.978.521,09

206.169.437,53

100,09

   

02506

Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama

205.978.521,09

206.169.437,53

100,09

534

   

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra

0,00

188.390.808,31

 
 

5341

 

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

0,00

188.390.808,31

 
   

02506

Preuzimanje imovine prijebojom – porezna uprava

0,00

188.356.808,31

 
   

08006

Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagreb

0,00

34.000,00

 

54

   

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

15.211.162.435,32

10.028.273.472,75

65,93

541

   

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU

900.174.963,66

2.047.046.075,64

227,41

 

5413

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

825.316.732,82

1.939.962.844,61

235,06

 

541321200

02506

Otplata glavnice – Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama s ciljem razvoja privatnog sektora, IBRD – 44600-HR

2.009.210,61

0,00

0,00

 

541321400

02506

Otplata glavnice – Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica – IBRD 44330-HR

32.666.311,31

0,00

0,00

 

541321500

02506

Otplata glavnice – Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR

15.248.786,98

0,00

0,00

 

541322101

02506

Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica – EUROFIMA No.2547

74.061.925,00

77.246.946,00

104,30

 

541323000

02506

Otplata glavnice – Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR

19.787.738,45

19.685.929,11

99,49

 

541323100

02506

Otplata glavnice CEB 1379 Obnova franjevačkog samostana »Mala braća«

1.074.180,61

110.608,14

10,30

 

541323300

02506

Otplata glavnice IBRD 7330 PAL

0,00

1.131.337.499,99

 
 

541323301

02506

Otplata glavnice – Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, IBRD 45820-HR

10.527.306,12

10.482.355,24

99,57

 

541323303

02506

Otplata glavnice – Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR

2.685.604,23

3.136.846,91

116,80

 

541323304

02506

Otplata glavnice – Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 – HR

116.524.811,01

139.810.664,02

119,98

 

541323305

02506

Otplata glavnice CEB 1419 A. Štampar

2.427.418,42

653.800,17

26,93

 

541323306

02506

Otplata glavnice CEB 1352 – obnova škola

1.898.412,85

1.892.083,03

99,67

 

541323307

02506

Otplata glavnice – Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR

11.462.346,18

13.476.225,50

117,57

 

541323308

02506

Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR

30.072.898,44

29.851.093,56

99,26

 

541323309

02506

Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture

5.637.001,81

10.529.309,90

186,79

 

541323311

02506

Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR

26.645.200,99

26.508.109,47

99,49

 

541323312

02506

Otplata glavnice CEB 1435 – povratak prognanih i izbjeglica

60.732.343,89

27.611.546,94

45,46

 

541323313

02506

Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR

23.196.362,95

23.077.015,97

99,49

 

541323314

02506

Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR

51.965.631,02

51.698.264,06

99,49

 

541323315

02506

Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR

23.532.774,26

23.411.696,43

99,49

 

541323317

02506

Otplata glavnice IBRD 73600

20.005.758,46

19.858.204,50

99,26

 

541323318

02506

Otplata glavnice CEB 1456

75.119.130,29

74.850.803,95

99,64

 

541323319

02506

Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima

10.992.714,35

10.954.682,21

99,65

 

541323320

02506

Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode

66.044.483,37

65.557.367,36

99,26

 

541323321

02506

Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar – Vučedol

4.381.393,66

7.031.042,66

160,48

 

541323322

02506

Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2

76.475.400,00

75.911.349,99

99,26

 

541323323

02506

Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave

9.784.923,71

10.074.219,63

102,96

 

541323324

02506

Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći

5.013.876,84

5.174.407,00

103,20

 

541323325

02506

Otplata glavnice IBRD 764000

28.012.090,02

39.482.281,55

140,95

 

541323326

02506

Otplata glavnice IBRD 80860

0,00

1.977.270,02

 
 

541323327

02506

Otplata glavnice CEB 1751

0,00

5.311.897,49

 
 

541323333

02506

Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova

17.330.696,99

31.493.604,81

181,72

   

08006

Otplata zajma javnih instituta IBRD

0,00

1.765.719,00

 
 

5414

 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU

69.379.635,43

104.751.462,97

150,98

 

5415

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU

284.727,24

283.764,27

99,66

 

5416

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU

5.193.868,17

2.048.003,79

39,43

     

Kredit za pamuk USDA-PL-480

5.193.868,17

0,00

0,00

   

02506

Kredit za suncokretovo ulje USDA

0,00

2.048.003,79

 
             

542

   

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

1.585.319.233,97

1.292.015.422,07

81,50

 

5422

 

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – neto

0,00

0,00

 
 

5422

 

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

1.585.319.233,97

1.269.276.168,29

80,06

 

542220001

02506

Otplata glavnice – Hrvatske željeznice, ug. G – 18/03

14.064.899,22

0,00

0,00

 

542220002

02506

Otplata glavnice – HŽ G-17/03

23.076.979,16

0,00

0,00

 

542220003

02506

Otplata glavnice – PIK Vrbovec RG-06/02

15.079.966,14

7.472.733,10

49,55

 

542220006

02506

Otplata glavnice – TLM-HBOR G-10/04

12.840.680,91

6.390.195,05

49,77

 

542220007

02506

Otplata glavnice – TLM-HBOR G-13/04

986.997,39

492.414,55

49,89

 

542220009

02506

Otplata glavnice – Uljanik TOB G-01/2

3.087.025,91

3.075.055,79

99,61

 

542220010

02506

Otplata glavnice – Uljanik TOB I-1/05

4.904.598,82

4.900.561,37

99,92

 

542220011

02506

Otplata glavnice – V. Lenac G-04/03

17.461.177,53

17.441.536,39

99,89

 

542220012

02506

Otplata glavnice HPB 10 od 760 mln EUR

0,00

13.050.910,02

 
 

542220013

02506

Otplata glavnice – HPB 11 od 750 brodogradnja

55.925.979,98

13.992.146,65

25,02

 

542220014

02506

Otplata glavnice – HPB Brodogradnja

259.420.937,43

260.809.150,14

100,54

 

542220019

02506

Otplata glavnice Croatia banka EUR

19.065.667,50

0,00

0,00

 

542220020

02506

Otplata glavnice – HABOR Brodograd

16.549.994,65

17.948.116,01

108,45

 

542220024

02506

Otplata glavnice – Umirovljenički fond 720 mln. HRK – HPB

360.000.000,00

21.176.470,59

5,88

 

542220025

02506

Otplata glavnice – Umirovljenički fond 735,2 mln. HRK – HPB

735.200.000,00

735.200.000,00

100,00

 

542220026

02506

Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz

4.888.366,56

4.884.342,47

99,92

 

542220027

02506

Otplata glavnice – Varteks

19.542.160,75

19.526.073,97

99,92

 

542220029

02506

Otplata glavnice HŽ Cargo

0,00

119.210.444,89

 
 

542220099

02506

Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa

23.223.802,02

23.197.678,22

99,89

   

08005

Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru

 

91.182,00

 
   

07705

Nacionalni parkovi i parkovi prirode

 

417.157,08

 
 

5424

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

22.739.253,78

 

544

   

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

12.725.668.237,69

6.680.438.774,40

52,50

 

5443

 

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – neto

0,00

0,00

 
 

5443

 

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

10.481.024.005,78

6.156.815.498,77

58,74

 

544320000

11005

Visoki trgovački sud RH (otplata kredita)

 

2.377.523,71

 
 

544320000

04005

Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUPNET

21.417.200,00

21.422.800,00

100,03

 

544320000

04040

Kredit Hypo Alpe Adria Bank

 

650.847,48

 
 

544320000

08006

Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu

 

257.140,00

 
 

544320000

08006

Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci

 

1.581.032,00

 
 

544320003

02506

Otplata glavnice sind. 500

2.545.544.999,97

1.042.383.805,95

40,95

 

544320004

02506

Otplata glavnice sind. 750

3.611.038.845,00

793.736.320,00

21,98

 

544320005

02506

Otplata glavnice – Valjaonica cijevi Sisak 2006

5.482.723,26

6.555.375,78

119,56

 

544320006

02506

Otplata glavnice – Sindicirani kredit 760 mln

733.387.964,27

721.236.914,41

98,34

 

544320008

11005

Visoki trgovački sud RH

2.344.125,40

 

0,00

 

544320010

02506

Otplata glavnice KBC 2007 klupski kredit

32.675.305,08

32.200.206,17

98,55

 

544320011

02506

Otplata glavnice KBC 2003

55.619.784,36

55.767.719,54

100,27

 

544320012

02506

Otplata glavnice 130 mln EUR Erste

198.177.200,00

198.434.080,00

100,13

 

544320013

02506

Otplata glavnice 130 mln EUR Hypo

198.177.200,00

197.752.620,00

99,79

 

544320014

02506

Otplata glavnice Hypo – Brodograd

90.974.983,22

106.409.624,88

116,97

 

544320015

02506

Otplata glavnice ZABA Brodogradnja

934.394.277,25

933.998.586,66

99,96

 

544320021

02506

Otplata glavnice SGS – Brodograd

74.419.710,00

83.745.474,00

112,53

 

544320022

02506

Otplata glavnice OTP – brodogradnja

 

151.380.781,85

 
 

544320026

02506

Otplata glavnice SGS 320 ml HRK

64.000.000,00

64.000.000,00

100,00

 

544320027

02506

Otplata glavnice Sberbank 50

126.913.166,61

126.855.916,61

99,95

 

544320028

02506

Otplata glavnice umirovljenički fond 116 mln EUR ZABA

814.496.460,73

 

0,00

 

544320029

02506

Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA

360.000.000,00

21.176.470,59

5,88

 

544320030

02506

Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz

27.208.116,89

52.533.944,36

193,08

 

544320031

02506

Otplata glavnice SGS 50 ml EUR

76.369.100,01

76.383.400,00

100,02

 

544320032

02506

Otplata glavnice HŽ Infrastruktura

28.603.688,46

473.347.601,80

1.654,85

 

544320033

02506

Otplata glavnice ERSTE 1 mlrd kn

333.333.333,33

333.333.333,33

100,00

 

544320035

02506

Otplata glavnice Hypo 80 mln EUR

0,00

202.876.133,29

 
 

544320037

02506

Otplata glavnice HŽ Cargo

0,00

310.020.525,87

 
 

544320099

02506

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti

18.427.178,41

18.406.450,19

99,89

 

544320099

02506

Sveučilište u Splitu

37.692.307,72

37.692.307,72

100,00

 

544320099

02506

Sveučilište u Rijeci

51.263.595,32

51.235.319,44

99,94

 

544320099

02506

Sveučilište u Zagrebu

31.195.773,14

31.195.773,14

100,00

 

544320099

02506

Sveučilište u Dubrovniku

7.866.967,35

7.867.470,00

100,01

 

5445

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

28.571,00

 
 

5446

 

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija – neto

1.526.632.000,00

0,00

0,00

 

5446

 

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija

718.012.231,91

523.594.704,63

72,92

 

544620001

04805

Otplata glavnice za zgradu VRH London

1.100.000,00

1.000.000,00

90,91

 

544620002

02506

Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 10725

53.185.855,73

0,00

0,00

 

544620003

02506

Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 11272

35.236.603,75

17.759.391,69

50,40

 

544620004

02506

Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 11273

19.954.588,10

24.244.944,58

121,50

 

544620005

02506

Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900

28.644.497,44

14.218.445,67

49,64

 

544620014

02506

Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja

471.014.115,50

466.371.922,69

99,01

 

544620016

02506

Otplata glavnice Deutschebank – Brod.

108.876.571,39

 

0,00

545

   

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

0,00

21.387,00

 
 

5453

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

21.387,00

 
   

080060

Veleučilišta i visoke škole

 

21.387,00

 

547

   

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

0,00

8.751.813,64

 
 

5471

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

 

8.751.813,64

 

55

   

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

8.795.609.449,68

15.542.335.182,81

176,71

551

   

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise

0,00

1.622.997.256,74

 
 

5511

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise – neto

0,00

1.622.997.256,74

 

552

   

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

8.795.609.449,68

13.919.337.926,07

158,25

 

5521

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

4.971.949.449,68

8.148.769.200,00

163,89

 

552121207

02506

Obveznice 05-D-14

4.971.949.449,68

 

0,00

 

552121208

02506

Obveznice serija 09 D-15

 

2.648.769.200,00

 
 

552121209

02506

Obveznice serija 10 D-15

 

5.500.000.000,00

 
 

5522

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

3.823.660.000,00

5.770.568.726,07

150,92

   

02506

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

 

28.838.726,07

 
   

02506

Euro-EUR obveznice III ( 750 mln EUR)

3.823.660.000,00

 

0,75

   

02506

Euro-EUR obveznice VII

 

5.741.730.000,00

 
POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNA

IZVORNI PLAN

2015.

TEKUĆI PLAN

2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEKS

Ukupni rezultat

146.452.181.558

146.452.181.558

145.909.137.374,92

99,63

010

HRVATSKI SABOR

131.758.000

131.758.000

121.621.900,42

92,31

01005

Hrvatski sabor

131.758.000

131.758.000

121.621.900,42

92,31

012

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

201.611.500

201.611.500

184.505.936,66

91,52

01205

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

201.611.500

201.611.500

184.505.936,66

91,52

013

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

863.000

863.000

776.627,15

89,99

01305

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

863.000

863.000

776.627,15

89,99

015

URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

41.100.000

41.100.000

36.363.910,55

88,48

01505

Ured Predsjednice Republike Hrvatske

41.100.000

41.100.000

36.363.910,55

88,48

017

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

27.425.000

27.425.000

25.850.620,84

94,26

01705

Ustavni sud Republike Hrvatske

27.425.000

27.425.000

25.850.620,84

94,26

018

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

11.795.000

11.795.000

11.036.381,85

93,57

01805

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

11.795.000

11.795.000

11.036.381,85

93,57

020

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

279.512.968

279.512.968

275.810.231,11

98,68

02005

Vlada Republike Hrvatske

22.427.000

22.427.000

20.310.799,60

90,56

02006

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

8.575.200

8.575.200

7.886.472,11

91,97

02010

Ured za udruge

110.164.095

110.164.095

124.532.266,65

113,04

02015

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

2.949.000

2.949.000

2.705.508,96

91,74

02021

Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

37.174.010

37.174.010

36.850.313,63

99,13

02030

Ured za zakonodavstvo

4.819.510

4.819.510

4.283.529,28

88,88

02035

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

34.593.500

34.571.500

30.544.578,95

88,35

02042

Ured za protokol

1.036.220

1.058.220

951.842,70

89,95

02044

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

1.644.880

1.644.880

1.481.755,14

90,08

02046

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

11.440.000

11.440.000

11.560.069,57

101,05

02087

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

29.815.700

29.815.700

23.650.529,58

79,32

02090

Ured za suzbijanje zlouporabe droga

2.864.155

2.864.155

2.802.440,93

97,85

02091

Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

427.300

427.300

364.730,97

85,36

02092

Ured za ravnopravnost spolova

4.698.713

4.698.713

1.777.935,67

37,84

02097

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured

4.855.160

4.855.160

4.353.286,86

89,66

02099

Ured za razminiranje

2.028.525

2.028.525

1.754.170,51

86,48

025

MINISTARSTVO FINANCIJA

44.445.498.273

44.443.764.973

45.300.698.754,87

101,93

02505

Ministarstvo financija

434.327.550

434.327.550

270.102.048,49

62,19

02506

Ministarstvo financija – ostali izdaci države

42.399.658.750

42.397.925.450

43.514.461.724,38

102,63

02510

Carinska uprava

550.937.200

550.937.200

538.147.021,15

97,68

02515

Porezna uprava

868.136.871

868.136.871

791.880.653,46

91,22

02540

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

16.546.750

16.546.750

12.696.751,17

76,73

02545

Fond za naknadu oduzete imovine

175.891.152

175.891.152

173.410.556,22

98,59

027

RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA

324.943.000

324.943.000

311.649.686,39

95,91

02705

RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA

324.943.000

324.943.000

311.649.686,39

95,91

028

DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

6.000.000

6.000.000

3.660.792,55

61,01

02805

Državni ured za središnju javnu nabavu

6.000.000

6.000.000

3.660.792,55

61,01

029

DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

36.150.000

36.150.000

30.522.809,88

84,43

02905

Državni ured za upravljanje državnom imovinom

36.150.000

36.150.000

30.522.809,88

84,43

030

MINISTARSTVO OBRANE

4.409.345.700

4.394.345.700

4.236.748.710,27

96,41

03005

Ministarstvo obrane

4.409.345.700

4.394.345.700

4.236.748.710,27

96,41

032

DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

56.670.000

56.670.000

55.632.550,04

98,17

03205

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

51.943.721

51.943.721

51.138.785,78

98,45

03210

Hrvatska matica iseljenika

4.726.279

4.726.279

4.493.764,26

95,08

033

DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

299.396.000

299.396.000

186.904.296,71

62,43

03305

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

299.396.000

299.396.000

186.904.296,71

62,43

040

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

4.741.521.462

4.768.441.562

4.685.098.481,04

98,25

04005

Ministarstvo unutarnjih poslova

4.290.261.182

4.319.082.282

4.249.527.666,29

98,39

04030

Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja

182.336.580

182.381.580

175.336.252,86

96,14

21908

Hrvatska vatrogasna zajednica

13.614.580

13.614.580

11.080.212,49

81,38

28305

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

168.722.000

168.767.000

164.256.040,37

97,33

04035

Hrvatski centar za razminiranje

249.346.700

247.846.700

244.096.801,37

98,49

04040

Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

19.577.000

19.131.000

16.137.760,52

84,35

041

MINISTARSTVO BRANITELJA

968.206.200

972.306.200

904.215.155,47

93,00

04105

Ministarstvo branitelja

935.685.200

923.385.200

871.109.555,89

94,34

04110

Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«

32.521.000

48.921.000

33.105.599,58

67,67

048

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

694.427.350

692.727.350

615.692.571,85

88,88

04805

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

694.427.350

692.727.350

615.692.571,85

88,88

049

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1.489.629.930

1.489.629.930

1.695.832.398,45

113,84

04905

Ministarstvo gospodarstva

947.652.930

947.652.930

960.617.712,08

101,37

04910

Ravnateljstvo za robne zalihe

89.675.000

89.675.000

98.773.468,80

110,15

04965

Agencije u gospodarstvu

419.900.000

419.900.000

604.740.485,40

144,02

44014

Agencija za javno-privatno partnerstvo

439.588

439.588

439.486,18

99,98

44389

Agencija za opremu pod tlakom

5.400.000

5.400.000

5.092.562,67

94,31

47641

Agencija za investicije i konkurentnost

16.060.412

16.060.412

13.150.664,20

81,88

47797

Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

398.000.000

398.000.000

586.057.772,35

147,25

04970

Državni zavod za mjeriteljstvo

16.010.000

16.010.000

15.764.029,41

98,46

04980

Hrvatski zavod za norme

10.192.000

10.192.000

9.600.362,95

94,20

04985

Hrvatska akreditacijska agencija

6.200.000

6.200.000

6.336.339,81

102,20

051

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

854.814.289

854.814.289

518.923.670,99

60,71

05105

Ministarstvo poduzetništva i obrta

693.223.491

693.223.491

376.820.057,35

54,36

05110

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO

161.590.798

161.590.798

142.103.613,64

87,94

052

POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

5.500.000

5.500.000

4.499.642,21

81,81

05205

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

5.500.000

5.500.000

4.499.642,21

81,81

055

MINISTARSTVO KULTURE

924.363.576

924.363.576

885.822.446,69

95,83

05505

Ministarstvo kulture

535.968.362

534.294.203

463.833.778,62

86,81

05535

Arhivi

75.862.617

76.756.339

79.496.359,34

103,57

05540

Muzeji i galerije

89.866.447

90.072.547

100.705.789,87

111,81

05565

Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

222.666.150

223.240.487

241.786.518,86

108,31

01046

Ansambl Lado

12.340.260

12.747.112

13.099.290,26

102,76

22339

Hrvatski restauratorski zavod

60.802.122

60.802.122

63.877.433,58

105,06

23585

Hrvatska knjižnica za slijepe

3.010.271

3.033.756

3.231.975,67

106,53

25878

Hrvatsko narodno kazalište

90.352.917

90.552.917

96.443.114,93

106,50

44926

Hrvatski audiovizualni centar

54.441.320

54.371.320

63.303.736,90

116,43

45189

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

1.719.260

1.733.260

1.830.967,52

105,64

060

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

6.587.949.305

6.583.849.305

6.116.809.997,71

92,91

06005

Ministarstvo poljoprivrede

6.237.905.189

6.233.705.189

5.804.751.572,94

93,12

06025

Hrvatska agencija za hranu

4.988.967

4.988.967

4.467.148,20

89,54

06030

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

147.743.500

147.743.500

147.919.866,38

100,12

06035

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

36.443.030

36.443.030

32.311.508,03

88,66

06040

Agencija za poljoprivredno zemljište

26.774.500

26.774.500

21.178.601,75

79,10

06045

Hrvatska poljoprivredna agencija

60.704.369

60.804.369

54.894.264,26

90,28

06050

Savjetodavna služba

73.389.750

73.389.750

51.287.036,15

69,88

061

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

762.428.977

762.428.977

484.330.658,02

63,52

06105

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

707.636.653

707.636.653

440.701.723,55

62,28

06120

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

18.982.369

18.982.369

12.001.901,76

63,23

06125

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

35.809.955

35.809.955

31.627.032,71

88,32

065

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

5.798.519.696

5.798.629.696

5.628.101.356,24

97,06

06505

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

5.430.374.696

5.430.484.696

5.272.045.552,87

97,08

06545

Agencija za obalni linijski promet

315.591.600

315.591.600

315.217.213,34

99,88

06550

Agencija za vodne putove

24.518.000

24.518.000

18.860.498,24

76,93

06551

Agencije u prometu i infrastrukturi

11.010.000

11.010.000

7.408.419,21

67,29

45228

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

5.929.000

5.929.000

4.424.508,90

74,62

48031

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

5.081.000

5.081.000

2.983.910,31

58,73

06560

Hrvatski hidrografski institut

17.025.400

17.025.400

14.569.672,58

85,58

076

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

840.711.500

840.711.500

862.012.251,09

102,53

07605

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

148.653.100

148.653.100

104.784.975,47

70,49

07610

Hrvatski zavod za prostorni razvoj

9.250.000

9.250.000

7.130.624,57

77,09

07615

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

7.200.000

7.200.000

24.274.104,45

337,14

07620

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

480.724.400

480.724.400

529.652.816,20

110,18

07625

Državna geodetska uprava

194.884.000

194.884.000

196.169.730,40

100,66

077

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

959.407.498

959.407.498

750.125.062,04

78,19

07705

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

246.025.142

246.025.142

194.197.550,41

78,93

07710

Agencija za zaštitu okoliša

26.254.614

26.254.614

24.749.412,61

94,27

07715

Nacionalni parkovi i parkovi prirode

569.279.698

569.279.698

407.338.585,52

71,55

07720

Državni hidrometeorološki zavod

106.093.300

106.093.300

113.348.258,66

106,84

07725

Državni zavod za zaštitu prirode

11.754.744

11.754.744

10.491.254,84

89,25

080

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

13.942.958.116

13.942.958.116

14.009.183.474,64

100,47

08005

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

8.939.158.635

8.941.893.109

9.061.996.620,22

101,34

08006

Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

3.998.254.919

3.994.433.509

4.018.987.890,32

100,61

08008

Javni instituti u Republici Hrvatskoj

537.650.240

536.208.167

496.276.699,79

92,55

08012

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

15.809.685

15.272.638

15.264.598,18

99,95

08091

Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu

452.084.637

455.150.693

416.657.666,13

91,54

21836

Nacionalna i sveučilišna knjižnica

46.064.874

45.719.521

48.349.213,47

105,75

21852

Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet

90.367.976

95.239.955

82.307.680,80

86,42

21869

Leksikografski zavod Miroslav Krleža

25.616.508

25.327.484

25.047.272,90

98,89

23665

Sveučilišni računski centar SRCE

41.494.500

41.508.045

38.316.674,24

92,31

23962

Agencija za odgoj i obrazovanje

32.720.057

32.069.987

29.724.968,39

92,69

38487

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

21.108.565

21.042.344

21.040.758,84

99,99

40883

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

37.720.759

37.455.700

35.491.607,05

94,76

43335

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

136.995.219

136.830.184

117.551.230,77

85,91

45871

Hrvatski mjeriteljski institut

1.580.404

1.558.154

1.522.168,36

97,69

46173

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

18.415.775

18.399.319

17.306.091,31

94,06

086

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

41.902.360.739

41.898.760.639

41.434.250.896,31

98,89

08605

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

170.011.900

168.143.900

116.651.231,26

69,38

08620

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

38.611.262.330

38.611.262.330

38.682.038.414,78

100,18

08625

Hrvatski zavod za zapošljavanje

2.891.313.509

2.890.874.709

2.471.481.678,60

85,49

08635

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

92.963.000

92.144.200

72.914.698,82

79,13

08640

Zavod za unapređivanje zaštite na radu

3.500.000

3.380.100

1.606.201,69

47,52

08645

Središnji registar osiguranika

63.310.000

63.034.600

47.964.924,23

76,09

08650

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

70.000.000

69.920.800

41.593.746,93

59,49

090

MINISTARSTVO TURIZMA

202.739.000

202.739.000

193.054.402,59

95,22

09005

Ministarstvo turizma

202.739.000

202.739.000

193.054.402,59

95,22

095

MINISTARSTVO UPRAVE

324.294.686

324.294.686

319.409.619,76

98,49

09505

Ministarstvo uprave

39.097.815

38.867.815

34.049.629,43

87,60

09510

Uredi državne uprave u županijama

277.381.661

277.686.461

279.574.072,56

100,68

09515

Državna škola za javnu upravu

7.815.210

7.740.410

5.785.917,77

74,75

096

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

7.733.725.425

7.733.725.425

8.851.011.386,11

114,45

09605

Ministarstvo zdravlja

2.930.887.614

2.931.214.549

2.849.859.034,89

97,22

09620

Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

4.716.146.076

4.716.146.076

5.882.975.983,86

124,74

26379

Klinički bolnički centar Rijeka

634.043.986

634.043.986

792.066.907,35

124,92

26387

Klinička bolnica Merkur

241.152.200

241.152.200

320.466.481,54

132,89

26395

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

658.533.500

658.533.500

819.709.338,08

124,47

26400

Klinički bolnički centar Osijek

604.107.864

604.107.864

670.182.874,68

110,94

26418

Klinički bolnički centar Split

694.625.636

694.625.636

876.965.322,79

126,25

26426

Klinika za ortopediju Lovran

47.695.100

47.695.100

56.158.524,82

117,74

26459

Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević

202.393.840

202.393.840

167.029.692,88

82,53

26571

Klinička bolnica Dubrava

375.972.800

375.972.800

468.958.986,73

124,73

38069

Klinički bolnički centar Zagreb

1.122.414.850

1.122.414.850

1.566.632.003,62

139,58

47893

Klinika za dječje bolesti Zagreb

135.206.300

135.206.300

144.805.851,37

107,10

09625

Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva

86.691.735

86.364.800

118.176.367,36

136,83

23616

Imunološki zavod

13.732.185

13.732.185

8.710.265,56

63,43

26346

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

31.795.100

31.795.100

71.415.850,62

224,61

26563

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

8.562.800

8.562.800

8.713.883,89

101,76

38655

Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

14.261.750

14.261.750

14.619.341,16

102,51

41128

Hrvatski zavod za telemedicinu

6.472.200

6.375.040

5.556.525,26

87,16

43191

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

7.211.500

6.981.725

4.483.759,45

64,22

44573

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

4.656.200

4.656.200

4.676.741,42

100,44

102

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

4.715.680.501

4.709.060.501

4.549.648.711,60

96,61

10205

Ministarstvo socijalne politike i mladih

1.778.364.801

1.778.364.801

1.673.321.186,28

94,09

10208

Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

2.937.315.700

2.930.695.700

2.876.327.525,32

98,14

106

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

64.022.500

64.022.500

65.487.924,53

102,29

10605

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

64.022.500

64.022.500

65.487.924,53

102,29

110

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2.402.445.245

2.404.068.545

2.313.200.451,61

96,22

11005

Ministarstvo pravosuđa

405.557.672

404.645.972

302.748.461,26

74,82

11006

Pravosudna akademija

4.977.600

4.937.600

4.874.630,53

98,72

11010

Zatvori i kaznionice

478.544.000

473.341.281

486.997.866,14

102,89

11015

Vrhovni sud Republike Hrvatske

29.923.300

29.723.300

29.659.721,30

99,79

11020

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

18.269.800

18.555.300

18.349.351,14

98,89

11025

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

17.106.000

17.010.000

16.783.099,59

98,67

11027

Upravni sudovi

17.027.800

17.172.800

17.098.834,79

99,57

11030

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

38.811.400

47.190.400

47.099.006,94

99,81

11035

Državnoodvjetničko vijeće

1.068.000

1.068.000

1.021.000,00

95,60

11036

Državno sudbeno vijeće

1.872.000

1.872.000

1.710.281,73

91,36

11040

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

21.681.280

21.491.280

21.382.675,24

99,49

11045

Županijski sudovi

246.008.200

246.189.690

246.099.811,46

99,96

11050

Trgovački sudovi

79.612.000

79.462.000

79.310.659,16

99,81

11055

Županijska državna odvjetništva

80.919.000

81.759.000

81.496.285,98

99,68

11065

Općinski sudovi

601.092.923

601.447.269

601.191.221,41

99,96

11070

Općinska državna odvjetništva

154.520.300

154.679.183

154.533.586,10

99,91

11075

Prekršajni sudovi

184.470.220

182.680.220

182.181.292,48

99,73

11091

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

20.983.750

20.843.250

20.662.666,36

99,13

120

URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

9.940.253

9.940.253

9.717.843,47

97,76

12005

Ured pučkog pravobranitelja

9.940.253

9.940.253

9.717.843,47

97,76

121

PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

4.996.000

4.996.000

4.751.345,67

95,10

12105

Pravobranitelj za djecu

4.996.000

4.996.000

4.751.345,67

95,10

122

PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

4.219.991

4.219.991

3.355.597,12

79,52

12205

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

4.219.991

4.219.991

3.355.597,12

79,52

123

PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

3.379.000

3.379.000

3.069.493,63

90,84

12305

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

3.379.000

3.379.000

3.069.493,63

90,84

160

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

101.830.878

101.830.878

86.466.174,54

84,91

16005

Državni zavod za statistiku

101.830.878

101.830.878

86.466.174,54

84,91

185

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

50.014.000

50.014.000

49.822.957,79

99,62

18505

Državni ured za reviziju

50.014.000

50.014.000

49.822.957,79

99,62

196

DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

8.430.000

8.430.000

7.403.705,56

87,83

19605

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

8.430.000

8.430.000

7.403.705,56

87,83

240

URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST

24.791.000

24.791.000

24.484.781,90

98,76

24005

Ured vijeća za nacionalnu sigurnost

24.791.000

24.791.000

24.484.781,90

98,76

241

OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA

26.728.000

26.728.000

20.348.032,58

76,13

24105

Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija

26.728.000

26.728.000

20.348.032,58

76,13

242

ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA

12.799.000

12.799.000

12.152.037,77

94,95

24205

Zavod za sigurnost informacijskih sustava

12.799.000

12.799.000

12.152.037,77

94,95

250

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

5.569.000

5.569.000

5.252.675,68

94,32

25005

Agencija za zaštitu osobnih podataka

5.569.000

5.569.000

5.252.675,68

94,32

256

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

9.375.000

9.375.000

11.573.640,67

123,45

25605

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

9.375.000

9.375.000

11.573.640,67

123,45

258

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

2.335.000

2.335.000

2.245.320,30

96,16

25805

Povjerenik za informiranje

2.335.000

2.335.000

2.245.320,30

96,16
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA, GLAVAMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNA

IZVORNI PLAN
2015.

TEKUĆI PLAN
2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEKS

Ukupni rezultat

146.452.181.558

146.452.181.558

145.909.137.374,92

99,63

010

HRVATSKI SABOR

131.758.000

131.758.000

121.621.900,42

92,31

01005

Hrvatski sabor

131.758.000

131.758.000

121.621.900,42

92,31

311

Plaće (Bruto)

79.550.000

79.550.000

75.583.620,22

95,01

3111

Plaće za redovan rad

   

74.556.497,39

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

   

1.027.122,83

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

610.400

610.400

551.802,42

90,40

3121

Ostali rashodi za zaposlene

   

551.802,42

 

313

Doprinosi na plaće

14.160.000

14.160.000

12.977.600,80

91,65

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

   

11.690.095,70

 

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

   

1.287.505,10

 

321

Naknade troškova zaposlenima

8.945.000

8.945.000

8.455.786,52

94,53

3211

Službena putovanja

   

6.301.588,56

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

   

2.067.482,63

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

   

86.715,33

 

322

Rashodi za materijal i energiju

3.865.000

3.865.000

3.426.003,87

88,64

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

   

522.195,51

 

3223

Energija

   

2.457.508,73

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

   

228.285,08

 

3225

Sitni inventar i autogume

   

19.564,50

 

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

   

198.450,05

 

323

Rashodi za usluge

12.158.000

12.158.000

10.238.292,92

84,21

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

   

350.875,39

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

   

2.027.826,46

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

   

698.066,26

 

3234

Komunalne usluge

   

544.320,36

 

3235

Zakupnine i najamnine

   

4.234.745,47

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

   

645.140,75

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

   

653.631,35

 

3238

Računalne usluge

   

895.756,16

 

3239

Ostale usluge

   

187.930,72

 

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

800.000

800.000

624.731,41

78,09

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

   

624.731,41

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

8.654.500

8.654.500

7.158.757,49

82,72

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

   

5.486.217,65

 

3292

Premije osiguranja

   

112.897,68

 

3293

Reprezentacija

   

774.334,60

 

3294

Članarine i norme

   

620.201,63

 

3295

Pristojbe i naknade

   

31.810,41

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

   

133.295,52

 

343

Ostali financijski rashodi

25.100

25.100

13.715,40

54,64

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

   

8.200,91

 

3433

Zatezne kamate

   

5.514,49

 

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

200.000

200.000

146.290,00

73,15

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

   

146.290,00

 

381

Tekuće donacije

960.000

960.000

860.000,00

89,58

3811

Tekuće donacije u novcu

   

860.000,00

 

412

Nematerijalna imovina

600.000

600.000

562.668,32

93,78

4123

Licence

   

562.668,32

 

422

Postrojenja i oprema

935.000

935.000

795.842,52

85,12

4221

Uredska oprema i namještaj

   

537.180,75

 

4222

Komunikacijska oprema

   

58.701,91

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

   

199.057,36

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

   

902,50

 

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

35.000

35.000

34.976,03

99,93

4241

Knjige

   

34.976,03

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina

260.000

260.000

191.812,50

73,77

4262

Ulaganja u računalne programe

   

191.812,50

 

012

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

201.611.500

201.611.500

184.505.936,66

91,52

01205

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

201.611.500

201.611.500

184.505.936,66

91,52

311

Plaće (Bruto)

4.966.000

4.966.000

4.017.491,95

80,90

3111

Plaće za redovan rad

   

3.798.653,32

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

   

218.838,63

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

29.100

29.100

15.163,51

52,11

3121

Ostali rashodi za zaposlene

   

15.163,51

 

313

Doprinosi na plaće

903.000

903.000

691.537,90

76,58

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

   

623.240,35

 

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

   

68.297,55

 

321

Naknade troškova zaposlenima

314.000

314.000

238.190,42

75,86

3211

Službena putovanja

   

169.311,00

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

   

63.762,65

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

   

5.116,77

 

322

Rashodi za materijal i energiju

881.000

881.000

645.611,99

73,28

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

   

515.989,34

 

3223

Energija

   

120.899,23

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

   

6.406,16

 

3225

Sitni inventar i autogume

   

2.317,26

 

323

Rashodi za usluge

43.844.500

44.844.500

40.863.543,23

91,12

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

   

769.055,10

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

   

251.136,04

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

   

3.912.081,91

 

3234

Komunalne usluge

   

21.638,43

 

3235

Zakupnine i najamnine

   

120.447,93

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

   

3.500,00

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

   

8.167.640,81

 

3238

Računalne usluge

   

19.297.420,00

 

3239

Ostale usluge

   

8.320.623,01

 

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

10.000

1.510.000

498.574,73

33,02

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

   

498.574,73

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

138.146.500

135.146.500

126.801.293,67

93,83

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

   

126.622.750,93

 

3292

Premije osiguranja

   

3.430,91

 

3293

Reprezentacija

   

159.508,40

 

3294

Članarine i norme

   

14.478,43

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

   

1.125,00

 

343

Ostali financijski rashodi

1.400

1.400

478,30

34,16

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

   

257,86

 

3433

Zatezne kamate

   

220,44

 

363

Pomoći unutar općeg proračuna

7.270.000

7.770.000

7.498.403,48

96,50

3631

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

   

7.498.403,48

 

381

Tekuće donacije

2.790.000

2.790.000

2.788.642,37

99,95

3811

Tekuće donacije u novcu

   

2.788.642,37

 

412

Nematerijalna imovina

80.000

80.000

71.367,51

89,21

4123

Licence

   

71.367,51

 

422

Postrojenja i oprema

176.000

176.000

140.460,10

79,81

4221

Uredska oprema i namještaj

   

139.088,10

 

4222

Komunikacijska oprema

   

494,00

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

   

878,00

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina

2.200.000

2.200.000

235.177,50

10,69

4262

Ulaganja u računalne programe

   

235.177,50

 

013

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

863.000

863.000

776.627,15

89,99

01305

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

863.000

863.000

776.627,15

89,99

311

Plaće (Bruto)

207.000

207.000

201.674,58

97,43

3111

Plaće za redovan rad

   

178.785,19

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

   

22.889,39

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

7.471

7.471

3.454,63

46,24

3121

Ostali rashodi za zaposlene

   

3.454,63

 

313

Doprinosi na plaće

38.747

38.747

36.705,66

94,73

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

   

33.277,20

 

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

   

3.428,46

 

321

Naknade troškova zaposlenima

106.600

106.600

95.436,76

89,53

3211

Službena putovanja

   

93.477,44

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

   

1.959,32

 

322

Rashodi za materijal i energiju

75.000

75.000

67.032,69

89,38

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

   

23.203,78

 

3223

Energija

   

37.855,26

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

   

395,05

 

3225

Sitni inventar i autogume

   

578,60

 

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

   

5.000,00

 

323

Rashodi za usluge

320.482

320.482

288.656,18

90,07

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

   

88.757,12

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

   

24.150,43

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

   

24.499,23

 

3234

Komunalne usluge

   

13.727,90

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

   

500,00

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

   

121.085,37

 

3238

Računalne usluge

   

11.406,25

 

3239

Ostale usluge

   

4.529,88

 

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

9.500

9.500

2.769,00

29,15

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

   

2.769,00

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

73.000

73.000

62.152,18

85,14

3293

Reprezentacija

   

38.983,91

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

   

23.168,27

 

343

Ostali financijski rashodi

1.200

1.200

1.059,98

88,33

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

   

814,23

 

3433

Zatezne kamate

   

245,75

 

412

Nematerijalna imovina

6.000

6.000

4.894,18

81,57

4123

Licence

   

4.894,18

 

422

Postrojenja i oprema

17.000

17.000

12.791,31

75,24

4222

Komunikacijska oprema

   

36,00

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

   

9.936,25

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

   

2.819,06

 

015

URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

41.100.000

41.100.000

36.363.910,55

88,48

01505

Ured Predsjednice Republike Hrvatske

41.100.000

41.100.000

36.363.910,55

88,48

311

Plaće (Bruto)

19.140.000

19.140.000

18.604.241,47

97,20

3111

Plaće za redovan rad

   

17.988.212,70

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

   

616.028,77

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

316.500

316.500

249.686,25

78,89

3121

Ostali rashodi za zaposlene

   

249.686,25

 

313

Doprinosi na plaće

3.320.000

3.320.000

3.194.790,60

96,23

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

   

2.878.209,51

 

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

   

316.581,09

 

321

Naknade troškova zaposlenima

2.475.000

2.475.000

2.240.788,89

90,54

3211

Službena putovanja

   

1.750.820,42

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

   

465.529,69

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

   

24.438,78

 

322

Rashodi za materijal i energiju

4.701.000

4.701.000

3.931.343,81

83,63

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

   

722.601,63

 

3222

Materijal i sirovine

   

422.899,53

 

3223

Energija

   

2.179.983,93

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

   

209.115,83

 

3225

Sitni inventar i autogume

   

138.668,96

 

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

   

258.073,93

 

323

Rashodi za usluge

7.590.000

7.590.000

5.331.157,24

70,24

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

   

960.180,03

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

   

755.692,82

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

   

284.524,40

 

3234

Komunalne usluge

   

1.727.345,93

 

3235

Zakupnine i najamnine

   

619.399,76

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

   

90.872,19

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

   

345.882,03

 

3238

Računalne usluge

   

113.180,76

 

3239

Ostale usluge

   

434.079,32

 

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

91.000

91.000

43.415,03

47,71

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

   

43.415,03

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.017.500

2.017.500

1.431.794,31

70,97

3292

Premije osiguranja

   

1.857,25

 

3293

Reprezentacija

   

792.520,12

 

3294

Članarine i norme

   

1.670,00

 

3295

Pristojbe i naknade

   

10.906,40

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

   

624.840,54

 

343

Ostali financijski rashodi

45.500

45.500

22.078,10

48,52

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

   

8.706,71

 

3433

Zatezne kamate

   

13.371,39

 

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

400.000

400.000

394.300,00

98,58

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

   

394.300,00

 

412

Nematerijalna imovina

500.000

500.000

483.771,68

96,75

4123

Licence

   

483.771,68

 

422

Postrojenja i oprema

480.000

480.000

431.930,67

89,99

4221

Uredska oprema i namještaj

   

263.512,50

 

4222

Komunikacijska oprema

   

34.148,25

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

   

31.215,63

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

   

103.054,29

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina

20.000

20.000

4.612,50

23,06

4262

Ulaganja u računalne programe

   

4.612,50

 

017

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

27.425.000

27.425.000

25.850.620,84

94,26

01705

Ustavni sud Republike Hrvatske

27.425.000

27.425.000

25.850.620,84

94,26

311

Plaće (Bruto)

19.208.000

19.208.000

18.496.959,50

96,30

3111

Plaće za redovan rad

   

18.400.096,48

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

   

96.863,02

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

160.000

160.000

152.161,95

95,10

3121

Ostali rashodi za zaposlene

   

152.161,95

 

313

Doprinosi na plaće

3.315.816

3.315.816

3.182.474,05

95,98

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

   

2.866.580,86

 

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

   

315.893,19

 

321

Naknade troškova zaposlenima

993.000

993.000

855.317,98

86,13

3211

Službena putovanja

   

205.934,77

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

   

536.959,71

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

   

112.423,50

 

322

Rashodi za materijal i energiju

1.050.000

1.050.000

900.524,20

85,76

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

   

319.992,70

 

3223

Energija

   

476.126,05

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

   

32.683,50

 

3225

Sitni inventar i autogume

   

11.721,95

 

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

   

60.000,00

 

323

Rashodi za usluge

2.059.300

2.059.300

1.738.301,08

84,41

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

   

368.219,90

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

   

209.850,72

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

   

111.980,73

 

3234

Komunalne usluge

   

79.904,09

 

3235

Zakupnine i najamnine

   

603.881,25

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

   

93.350,00

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

   

104.252,56

 

3238

Računalne usluge

   

74.165,65

 

3239

Ostale usluge

   

92.696,18

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

290.884

290.884

220.850,55

75,92

3292

Premije osiguranja

   

26.629,41

 

3293

Reprezentacija

   

148.339,35

 

3295

Pristojbe i naknade

   

19.995,14

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

   

25.886,65

 

343

Ostali financijski rashodi

4.000

4.000

2.017,53

50,44

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

   

1.972,85

 

3433

Zatezne kamate

   

44,68

 

422

Postrojenja i oprema

324.000

324.000

285.149,62

88,01

4221

Uredska oprema i namještaj

   

283.839,87

 

4222

Komunikacijska oprema

   

1.309,75

 

431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

20.000

20.000

16.864,38

84,32

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

   

16.864,38

 

018

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

11.795.000

11.795.000

11.036.381,85

93,57

01805

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

11.795.000

11.795.000

11.036.381,85

93,57

311

Plaće (Bruto)

6.833.300

6.833.300

6.473.753,27

94,74

3111

Plaće za redovan rad

   

6.473.753,27

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

70.000

70.000

54.928,91

78,47

3121

Ostali rashodi za zaposlene

   

54.928,91

 

313

Doprinosi na plaće

1.182.650

1.182.650

1.096.941,65

92,75PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

IZVRŠENJE PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA

KORISNIK PRORAČUNA

IZVORNI PLAN
2015.

TEKUĆI PLAN
2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEKS

Ukupni rezultat

146.452.181.558

146.452.181.558

145.909.137.374,92

99,63

010

HRVATSKI SABOR

131.758.000

131.758.000

121.621.900,42

92,31

01005

Hrvatski sabor

131.758.000

131.758.000

121.621.900,42

92,31

2101

PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

131.758.000

131.758.000

121.621.900,42

92,31

A501000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

129.407.500

129.407.500

119.564.791,35

92,39

311

Plaće (Bruto)

79.550.000

79.550.000

75.583.620,22

95,01

3111

Plaće za redovan rad

   

74.556.497,39

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

   

1.027.122,83

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

610.000

610.000

551.802,42

90,46

3121

Ostali rashodi za zaposlene

   

551.802,42

 

313

Doprinosi na plaće

14.160.000

14.160.000

12.977.600,80

91,65

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

   

11.690.095,70

 

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

   

1.287.505,10

 

321

Naknade troškova zaposlenima

8.945.000

8.945.000

8.455.786,52

94,53

3211

Službena putovanja

   

6.301.588,56

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

   

2.067.482,63

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

   

86.715,33

 

322

Rashodi za materijal i energiju

3.865.000

3.865.000

3.426.003,87

88,64

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

   

522.195,51

 

3223

Energija

   

2.457.508,73

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

   

228.285,08

 

3225

Sitni inventar i autogume

   

19.564,50

 

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

   

198.450,05

 

323

Rashodi za usluge

12.158.000

12.158.000

10.238.292,92

84,21

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

   

350.875,39

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

   

2.027.826,46

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

   

698.066,26

 

3234

Komunalne usluge

   

544.320,36

 

3235

Zakupnine i najamnine

   

4.234.745,47

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

   

645.140,75

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

   

653.631,35

 

3238

Računalne usluge

   

895.756,16

 

3239

Ostale usluge

   

187.930,72

 

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

800.000

800.000

624.731,41

78,09

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

   

624.731,41

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

8.654.500

8.654.500

7.158.757,49

82,72

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

   

5.486.217,65

 

3292

Premije osiguranja

   

112.897,68

 

3293

Reprezentacija

   

774.334,60

 

3294

Članarine i norme

   

620.201,63

 

3295

Pristojbe i naknade

   

31.810,41

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

   

133.295,52

 

343

Ostali financijski rashodi

25.000

25.000

13.715,40

54,86

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

   

8.200,91

 

3433

Zatezne kamate

   

5.514,49

 

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

200.000

200.000

146.290,00

73,15

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

   

146.290,00

 

422

Postrojenja i oprema

405.000

405.000

353.214,27

87,21

4221

Uredska oprema i namještaj

   

94.552,50

 

4222

Komunikacijska oprema

   

58.701,91

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

   

199.057,36

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

   

902,50

 

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

35.000

35.000

34.976,03

99,93

4241

Knjige

   

34.976,03

 

A501004

ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)

360.000

360.000

360.000,00

100,00

381

Tekuće donacije

360.000

360.000

360.000,00

100,00

3811

Tekuće donacije u novcu

   

360.000,00

 

A501029

OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

500

500

   

312

Ostali rashodi za zaposlene

400

400

   

343

Ostali financijski rashodi

100

100

   

A501032

SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

500.000

500.000

500.000,00

100,00

381

Tekuće donacije

500.000

500.000

500.000,00

100,00

3811

Tekuće donacije u novcu

   

500.000,00

 

A501037

OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA

100.000

100.000

   

381

Tekuće donacije

100.000

100.000

   

K501013

INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

1.360.000

1.360.000

1.174.012,82

86,32

412

Nematerijalna imovina

600.000

600.000

562.668,32

93,78

4123

Licence

   

562.668,32

 

422

Postrojenja i oprema

500.000

500.000

419.532,00

83,91

4221

Uredska oprema i namještaj

   

419.532,00

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina

260.000

260.000

191.812,50

73,77

4262

Ulaganja u računalne programe

   

191.812,50

 

K501027

SABORSKA TELEVIZIJA

30.000

30.000

23.096,25

76,99

422

Postrojenja i oprema

30.000

30.000

23.096,25

76,99

4221

Uredska oprema i namještaj

   

23.096,25

 

012

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

201.611.500

201.611.500

184.505.936,66

91,52

01205

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

201.611.500

201.611.500

184.505.936,66

91,52

2124

PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

201.611.500

201.611.500

184.505.936,66

91,52

A896001

PROVEDBA IZBORA

191.046.000

191.046.000

177.745.226,49

93,04

321

Naknade troškova zaposlenima

10.000

10.000

3.352,97

33,53

3211

Službena putovanja

   

3.352,97

 

322

Rashodi za materijal i energiju

551.000

551.000

438.332,04

79,55

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

   

436.900,43

 

3223

Energija

   

618,48

 

3225

Sitni inventar i autogume

   

813,13

 

323

Rashodi za usluge

42.685.000

43.685.000

40.124.825,02

91,85

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

   

688.039,94

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

   

15.813,62

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

   

3.888.225,94

 

3235

Zakupnine i najamnine

   

106.972,17

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

   

7.910.075,94

 

3238

Računalne usluge

   

19.198.540,00

 

3239

Ostale usluge

   

8.317.157,41

 

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

10.000

1.510.000

459.378,43

30,42

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

   

459.378,43

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

137.730.000

134.730.000

126.432.292,18

93,84

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

   

126.287.936,41

 

3293

Reprezentacija

   

144.355,77

 

363

Pomoći unutar općeg proračuna

7.270.000

7.770.000

7.498.403,48

96,50

3631

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

   

7.498.403,48

 

381

Tekuće donacije

2.790.000

2.790.000

2.788.642,37

99,95

3811

Tekuće donacije u novcu

   

2.788.642,37

 

A896002

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

7.908.000

7.908.000

6.084.421,74

76,94

311

Plaće (Bruto)

4.966.000

4.966.000

4.017.491,95

80,90

3111

Plaće za redovan rad

   

3.798.653,32

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

   

218.838,63

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

29.100

29.100

15.163,51

52,11

3121

Ostali rashodi za zaposlene

   

15.163,51

 

313

Doprinosi na plaće

903.000

903.000

691.537,90

76,58

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

   

623.240,35

 

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

   

68.297,55

 

321

Naknade troškova zaposlenima

304.000

304.000

234.837,45

77,25

3211

Službena putovanja

   

165.958,03

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

   

63.762,65

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

   

5.116,77

 

322

Rashodi za materijal i energiju

330.000

330.000

207.279,95

62,81

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

   

79.088,91

 

3223

Energija

   

120.280,75

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

   

6.406,16

 

3225

Sitni inventar i autogume

   

1.504,13

 

323

Rashodi za usluge

902.000

902.000

481.528,34

53,38

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

   

81.015,16

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

   

235.322,42

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

   

23.855,97

 

3234

Komunalne usluge

   

21.638,43

 

3235

Zakupnine i najamnine

   

13.475,76

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

   

3.500,00

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

   

375,00

 

3238

Računalne usluge

   

98.880,00

 

3239

Ostale usluge

   

3.465,60

 

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

   

39.196,30

 

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

   

39.196,30

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

416.500

416.500

369.001,49

88,60

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

   

334.814,52

 

3292

Premije osiguranja

   

3.430,91

 

3293

Reprezentacija

   

15.152,63

 

3294

Članarine i norme

   

14.478,43

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

   

1.125,00

 

343

Ostali financijski rashodi

1.400

1.400

478,30

34,16

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

   

257,86

 

3433

Zatezne kamate

   

220,44

 

422

Postrojenja i oprema

56.000

56.000

27.906,55

49,83

4221

Uredska oprema i namještaj

   

26.534,55

 

4222

Komunikacijska oprema

   

494,00

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

   

878,00

 

A896004

IPA 2010 FFRAC – JAČANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMIDŽBE

257.500

257.500

257.189,87

99,88

323

Rashodi za usluge

257.500

257.500

257.189,87

99,88

3237

Intelektualne i osobne usluge

   

257.189,87

 

K896003

INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

2.400.000

2.400.000

419.098,56

17,46

412

Nematerijalna imovina

80.000

80.000

71.367,51

89,21

4123

Licence

   

71.367,51

 

422

Postrojenja i oprema

120.000

120.000

112.553,55

93,79

4221

Uredska oprema i namještaj

   

112.553,55

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina

2.200.000

2.200.000

235.177,50

10,69

4262

Ulaganja u računalne programe

   

235.177,50

 

013

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

863.000

863.000

776.627,15

89,99

01305

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

863.000

863.000

776.627,15

89,99

2105

DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

863.000

863.000

776.627,15

89,99

A845001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

855.000

855.000

771.732,97

90,26

311

Plaće (Bruto)

207.000

207.000

201.674,58

97,43

3111

Plaće za redovan rad

   

178.785,19

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

   

22.889,39

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

7.471

7.471

3.454,63

46,24

3121

Ostali rashodi za zaposlene

   

3.454,63

 

313

Doprinosi na plaće

38.747

38.747

36.705,66

94,73

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

   

33.277,20

 

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

   

3.428,46

 

321

Naknade troškova zaposlenima

106.600

106.600

95.436,76

89,53

3211

Službena putovanja

   

93.477,44

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

   

1.959,32

 

322

Rashodi za materijal i energiju

75.000

75.000

67.032,69

89,38

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

   

23.203,78

 

3223

Energija

   

37.855,26

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

   

395,05

 

3225

Sitni inventar i autogume

   

578,60

 

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

   

5.000,00

 

323

Rashodi za usluge

320.482

320.482

288.656,18

90,07

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

   

88.757,12

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

   

24.150,43

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

   

24.499,23

 

3234

Komunalne usluge

   

13.727,90

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

   

500,00

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

   

121.085,37

 

3238

Računalne usluge

   

11.406,25

 

3239

Ostale usluge

   

4.529,88

 

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

9.500

9.500

2.769,00

29,15

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

   

2.769,00

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

73.000

73.000

62.152,18

85,14

3293

Reprezentacija

   

38.983,91

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

   

23.168,27

 

343

Ostali financijski rashodi

1.200

1.200

1.059,98

88,33

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

   

814,23

 

3433

Zatezne kamate

   

245,75

 

422

Postrojenja i oprema

16.000

16.000

12.791,31

79,95

4222

Komunikacijska oprema

   

36,00

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

   

9.936,25

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

   

2.819,06

 

K845003

INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

8.000

8.000

4.894,18

61,18

412

Nematerijalna imovina

6.000

6.000

4.894,18

81,57

4123

Licence

   

4.894,18

 

422

Postrojenja i oprema

1.000

1.000

   

426

Nematerijalna proizvedena imovina

1.000

1.000

   

015

URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

41.100.000

41.100.000

36.363.910,55

88,48

01505

Ured Predsjednice Republike Hrvatske

41.100.000

41.100.000

36.363.910,55

88,48

2104

DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

41.100.000

41.100.000

36.363.910,55

88,48

A504000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

31.791.500

31.791.500

28.432.756,11

89,44

311

Plaće (Bruto)

19.140.000

19.140.000

18.604.241,47

97,20

3111

Plaće za redovan rad

   

17.988.212,70

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

   

616.028,77

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

316.000

316.000

249.686,25

79,01

3121

Ostali rashodi za zaposlene

   

249.686,25

 

313

Doprinosi na plaće

3.320.000

3.320.000

3.194.790,60

96,23

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

   

2.878.209,51

 

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

   

316.581,09

 

321

Naknade troškova zaposlenima

2.390.000

2.390.000

2.216.691,31

92,75

3211

Službena putovanja

   

1.740.835,34

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

   

465.529,69

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

   

10.326,28

 

322

Rashodi za materijal i energiju

481.000

481.000

458.507,59

95,32

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

   

253.055,77

 

3225

Sitni inventar i autogume

   

95.308,75

 

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

   

110.143,07

 

323

Rashodi za usluge

3.395.000

3.395.000

1.653.522,22

48,70

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza