Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu

NN 114/2016 (8.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu

HRVATSKI SABOR

2513

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2015. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu.

Klasa: 400-06/16-01/10

Zagreb, 25. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2014.

IZVORNI PLAN 2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

6

PRIHODI POSLOVANJA

1.796.908.632

1.864.560.000

2.019.315.622

112,38

108,30

7

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

10.480

40.000

38.480

367,18

96,20

3

RASHODI POSLOVANJA

1.439.058.281

1.111.648.000

616.809.569

42,86

55,49

4

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

1.077.049.476

1.347.952.000

1.144.430.133

106,26

84,90

 

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-719.188.646

-595.000.000

258.114.400

-35,89

-43,38

 

 

 

 

 

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

             

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2014.

IZVORNI PLAN 2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

1.681.041.736

1.679.850.000

1.474.674.532

87,72

87,79

5

IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

766.500.000

1.084.850.000

1.090.488.464

142,27

100,52

 

PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

195.353.090

0

642.300.467

328,79

-

 

NETO FINANCIRANJE

719.188.646

595.000.000

-258.114.400

-35,89

-43,38

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

-

-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2014.

IZVORNI PLAN 2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

6

 

PRIHODI POSLOVANJA

1.796.908.632

1.864.560.000

2.019.315.622

112,38

108,30

63

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

1.746.311.262

1.822.000.000

1.941.276.006

111,16

106,55

632

 

Pomoći od institucija i tijela EU

0

62.000.000

0

-

0,00

 

6324

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

0


0

-


633

 

Pomoći iz proračuna

1.746.311.262

1.760.000.000

1.888.365.296

108,13

107,29

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

323.504


0

0,00

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna – gorivo

1.745.987.759


1.879.065.296

107,62

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna – nacionalna komponenta

 


9.300.000

-

 

638

 

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU

0

0

52.910.710

-

-

 

6382

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU

0


52.910.710

-


64

 

Prihodi od imovine

31.584.101

30.400.000

65.737.081

208,13

216,24

641

 

Prihodi od financijske imovine

5.962.551

6.000.000

44.243.859

742,03

737,40

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

2.092.752


1.042.309

49,81


 

6414

Prihodi od zateznih kamata

127.412


316.939

248,75

-

 

6415

Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz.

1.533.232


41.373.702

2.698,46


 

6416

Prihodi od dividendi

562.924


1.070.966

190,25


 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

1646231


439.944

-


642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

25.069.332

24.400.000

21.493.223

85,74

88,09

 

6424

Naknade za ceste

25.069.332


21.493.223

85,74


 

 

Naknada za izvanredni prijevoz (dozvole i suglasnosti)

15.847.227


17.542.922

110,70


 

 

Naknada za kontrolu izvanrednog prijevoza

584.750


656.309

112,24


 

 

Naknade za korištenje cestovnog zemljišta

8.614.706


3.293.914

38,24


 

 

Naknada za uporabu javnih motornih i priključnih vozila registriranih izvan Republike Hrvatske

22.650


78

0,34


643

 

Prihodi od kamata na dane zajmove

552.217

0

0

-


 

6436

Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

552.217


0

-


65

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

17.964.859

11.160.000

11.170.776

62,18

100,10

652

 

Prihodi po posebnim propisima

17.964.859

11.160.000

11.170.776

62,18

100,10

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

17.964.859

11.160.000

11.170.776

62,18

100,10

 

 

Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično

10.834.733


4.994.539

46,10


 

 

Ostali nespomenuti prihodi

7.130.126


6.176.237

86,62


66

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

1.048.410

1.000.000

1.131.758

107,95

113,18

661

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

1.048.410

1.000.000

1.131.758

107,95

113,18

 

6615

Prihodi od pruženih usuga

1.048.410


1.131.758

107,95


7

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

10.480

40.000

38.480

367,18


72

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

10.480

40.000

38.480

367,18


723

 

Prihod od prodaje prijevoznih sredstava

10.480

40.000

38.480

367,18


 

7231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

10.480


38.480

-


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2014.

IZVORNI PLAN 2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

3

 

RASHODI POSLOVANJA

1.439.058.281

1.111.648.000

616.809.569

42,86

55,49

31

 

Rashodi za zaposlene

91.824.987

97.479.400

98.032.542

106,76

100,57

311

 

Plaće (Bruto)

76.791.911

81.209.100

81.675.652

106,36

100,57

 

3111

Plaće za redovan rad

76.791.911


81.675.652

106,36


312

 

Ostali rashodi za zaposlene

2.177.762

2.302.200

2.308.604

106,01

100,28

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

2.177.762


2.308.604

106,01


313

 

Doprinosi na plaće

12.855.314

13.968.100

14.048.286

109,28

100,57

 

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

11.549.838


12.659.785

109,61


 

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

1.305.476


1.388.501

106,36


32

 

Materijalni rashodi

762.321.460

535.326.700

47.708.229

6,26

8,91

321

 

Naknade troškova zaposlenima

2.779.122

3.638.700

3.245.149

116,77

89,18

 

3211

Službena putovanja

658.747


816.819

124,00


 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.906.191


2.042.117

107,13


 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

214.185


386.213

180,32


322

 

Rashodi za materijal i energiju

14.313.518

14.870.000

13.464.871

94,07

90,55

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.525.680


1.261.419

82,68


 

3223

Energija

12.350.290


11.972.483

96,94


 

3225

Sitni inventar i autogume

228.257


214.546

93,99


 

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća

209.291


16.423

7,85


323

 

Rashodi za usluge

740.539.428

513.105.000

20.973.284

2,83

4,09

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

3.907.867


4.398.185

112,55


 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

718.882.795


0

0,00


   

Redovno održ. cesta i objekata

441.837.951


381.472.591

86,34


   

Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda

802.054


477.818

59,57


   

Investicijsko održavanje cesta

265.053.580


14.332.936

5,41


   

Sanacija šteta na poplavljenim područjima

4.324.591


47.554.202

-


   

Održavanje zgrada i opreme

6.864.619


9.417.016

137,18


 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

1.506.317


1.085.082

72,04


 

3234

Komunalne usluge

6.494.611


6.461.823

99,50


 

3235

Zakupnine i najamnine

2.676.756


2.856.070

106,70


 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

645.174


717.574

111,22


 

3237

Intelektualne i osobne usluge

5.235.342


4.107.299

78,45


   

Studije i razvojne pripreme

2.359.363


2.675.722

113,41


   

Odvjetničke, revizorske, itd. usluge

2.022.247


717.522

35,48


   

Ostale intelektualne usluge

853.732


714.055

83,64


 

3239

Ostale usluge

1.190.566


1.347.252

113,16


329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.689.391

3.713.000

10.024.925

213,78

270,00

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

315.807


344.872

109,20


 

3292

Premije i osiguranja

693.888


515.489

74,29


 

3293

Reprezentacija

122.659


141.059

115,00


 

3294

Članarine

59.776


135.208

226,19


 

3295

Pristojbe i naknade

571.192


303.333

53,11


 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.926.069


8.584.964

293,40


34

 

Financijski rashodi

458.497.399

452.541.900

444.264.526

96,90

98,17

342

 

Kamate za primljene kredite i zajmove

390.447.082

434.746.900

412.080.777

105,54

94,79

 

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

390.447.082

434.746.900

411.816.325

105,47

94,73

   

Tuzemne

355.174.998


375.127.055

105,62


   

Inozemne

35.272.084


36.689.270

104,02


 

3428

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti – drž. pr.

0


264.452

-

 

343

 

Ostali financijski rashodi

68.050.317

17.795.000

32.183.749

47,29

180,86

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

359.769


309.024

85,90


 

3432

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

29.055.849


9.822.395

33,81


 

3433

Zatezne kamate

10.270.258


3.018.254

29,39


 

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

28.364.441


19.034.076

67,11


36

   

118.732.924

18.000.000

19.268.076

-

107,04

363

 

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

118.732.924

18.000.000

19.268.076

-

107,04

 

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

118.732.924


19.268.076

-


38

 

Ostali rashodi

7.681.512

8.300.000

7.536.197

98,11

90,80

383

 

Kazne, penali i naknade štete

7.681.512

8.300.000

7.536.197

98,11

90,80

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

7.681.512


7.536.197

98,11


4

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.077.049.476

1.347.952.000

1.144.430.133

106,26

84,90

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

101.283.556

116.480.370

125.994.493

124,40

108,17

411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

98.393.861

112.165.370

121.734.817

123,72

108,53

 

4111

Zemljište

98.393.861


121.734.817

123,72


412

 

Nematerijalna imovina

2.889.695

4.315.000

4.259.676

147,41

98,72

 

4123

Licence

2.889.695


4.259.676

147,41


42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

975.765.920

1.231.471.630

1.018.435.640

104,37

82,70

421

 

Građevinski objekti

969.072.825

1.221.491.630

1.009.421.099

104,16

82,64

 

4211

Stambeni objekti

0


216.540

-


 

4212

Poslovni objekti

377.911


1.290.644

341,52


 

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

963.435.000


1.007.022.542

104,52


 

4214

Ostali građevinski objekti

5.259.914


891.373

16,95


422

 

Postrojenja i oprema

3.619.014

6.180.000

5.015.002

138,57

81,15

 

4221

Uredska oprema i namještaj

1.293.180


1.480.349

114,47


 

4222

Komunikacijska oprema

56.949


56.999

100,09


 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

15.159


87.847

579,52


 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

2.253.726


3.389.807

150,41


426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

3.074.082

3.800.000

3.999.539

130,11

105,25

 

4262

Ulaganja u računalne programe

3.074.082


3.999.539

130,11


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2014.

IZVORNI PLAN 2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

 

 

NETO FINANCIRANJE

914.541.736

595.000.000

384.186.068

42,01

64,57

8

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

1.681.041.736

1.679.850.000

1.474.674.532

87,72

87,79

84

 

Primici od zaduživanja

1.681.041.736

1.679.850.000

1.474.674.532

87,72

87,79

844

 

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.681.041.736

1.624.850.000

1.419.674.532

84,45

87,37

 

8443

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

1.599.550.483


1.274.459.797

79,68

85,68

 

8446

Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija

81.491.253


145.214.735

178,20

105,76

847

 

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

0

55.000.000

55.000.000

-

100,00

 

8471

Primljeni zajmovi od državnog proračuna – kratkoročni

0


55.000.000

-

100,00

5

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

766.500.000

1.084.850.000

1.090.488.464

142,27

100,52

54

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

766.500.000

1.084.850.000

1.090.488.464

142,27

100,52

544

 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

766.500.000

1.029.850.000

1.035.488.464

135,09

100,55

 

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

649.100.000


914.701.089

140,92

100,74

 

5446

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija

117.400.000


120.787.375

102,89

99,12

547

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

0

55.000.000

55.000.000

-

100,00

 

5471

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročni

 


55.000.000

-

100,00

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN 2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEKS

1

2

3

4=3/2*100

03

HRVATSKE CESTE

3.544.450.000

2.851.728.167

80,46

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

266.561.100

-197.347.759

-74,03

         

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

249.746.100

-213.020.533

-85,29

31

Rashodi za zaposlene

97.479.400

98.032.542

100,57

311

Plaće (Bruto)

81.209.100

81.675.652

100,57

3111

Plaće za redovan rad


81.675.652


312

Ostali rashodi za zaposlene

2.302.200

2.308.604

100,28

3121

Ostali rashodi za zaposlene


2.308.604


313

Doprinosi na plaće

13.968.100

14.048.286

100,57

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje


12.659.785


3133

Doprinosi za zapošljavanje


1.388.501


32

Materijalni rashodi

126.171.700

-350.773.020

-278,01

321

Naknade troškova zaposlenima

3.638.700

3.245.149

89,18

3211

Službena putovanja


816.819


3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život


2.042.117


3213

Stručno usavršavanje zaposlenika


386.213


322

Rashodi za materijal i energiju

14.870.000

13.464.871

90,55

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi


1.261.419


3223

Energija


11.972.483


3225

Sitni inventar i autogume


214.546


3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća


16.423


323

Rashodi za usluge

103.950.000

-377.507.965

-363,16

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza


4.398.185


3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja


-395.805.528


3233

Usluge promidžbe i informiranja


1.085.082


3234

Komunalne usluge


6.461.823


3235

Zakupnine i najamnine


2.856.070


3236

Zdravstvene i veterinarske usluge


717.574


3237

Intelektualne i osobne usluge


1.431.577


3239

Ostale usluge


1.347.252


329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.713.000

10.024.925

270,00

3291

Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl.


344.872


3292

Premije i osiguranja


515.489


3293

Reprezentacija


141.059


3294

Članarine


135.208


3295

Pristojbe i naknade


303.333


3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja


8.584.964


34

Financijski rashodi

17.795.000

32.183.749

180,86

343

Ostali financijski rashodi

17.795.000

32.183.749

180,86

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa


309.024


3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula


9.822.395

 

3433

Zatezne kamate


3.018.254


3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi


19.034.076


38

Ostali rashodi

8.300.000

7.536.197

90,80

383

Kazne, penali i naknade šteta

8.300.000

7.536.197

90,80

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama


7.536.197


K2000

OPREMANJE

6.180.000

5.015.002

81,15

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.180.000

5.015.002

81,15

422

Postrojenja i oprema

6.180.000

5.015.002

81,15

4221

Uredska oprema i namještaj


1.480.349


4222

Komunikacijska oprema


56.999


4225

Instrumenti, uređaji i strojevi


3.389.807


   


 

 

K2001

INFORMATIZACIJA

8.115.000

8.259.215

101,78

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

4.315.000

4.259.676

98,72

412

Nematerijalna imovina

4.315.000

4.259.676

98,72

4123

Licence


4.259.676


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.800.000

3.999.539

105,25

426

Nematerijalna proizvedena imovina

3.800.000

3.999.539

105,25

4262

Ulaganja u računalne programe


3.999.539


   


 

 

K2003

POSLOVNE ZGRADE

2.520.000

2.398.557

95,18

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.520.000

2.398.557

95,18

421

Građevinski objekti

2.520.000

2.398.557

95,18

4212

Poslovni objekti


1.290.644


4214

Ostali građevinski objekti


891.373


   


 

 

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

1.359.774.900

1.345.092.596

98,92

   


 

 

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

1.359.774.900

1.345.092.596

98,92

34

Financijski rashodi

396.781.900

375.391.507

94,61

342

Kamate za primljene zajmove

396.781.900

375.391.507

94,61

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


375.127.055


3428

Kamate za prim. zajmove od drugih razina vlasti – drž. pr.


264.452

 

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

962.993.000

969.701.089

100,70

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

907.993.000

914.701.089

100,74

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora


914.701.089


547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

55.000.000

55.000.000

100,00

5443

Otplata glavnice primljenih zajmova od drž. prorač.-kratkoročni


55.000.000


         

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

159.822.000

157.476.645

98,53

   


 

 

A1002

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

159.822.000

157.476.645

98,53

34

Financijski rashodi

37.965.000

36.689.270

96,64

342

Kamate za primljene zajmove

37.965.000

36.689.270

96,64

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


36.689.270


54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

121.857.000

120.787.375

99,12

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

121.857.000

120.787.375

99,12

5446

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija


120.787.375


   


 

 

103

ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA

1.331.137.000

1.128.757.359

84,80

 

 


 

 

K2003

SPOJEVI NA AUTOCESTE

20.995.070

16.112.835

76,75

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

3.413.070

1.406.126

41,20

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

3.413.070

1.406.126

41,20

4111

Zemljište


1.406.126


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

17.582.000

14.706.709

83,65

421

Građevinski objekti

17.582.000

14.706.709

83,65

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti


14.706.709


 

 


 

 

K2004

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA

400.318.750

319.688.015

79,86

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

26.700.000

22.401.102

83,90

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

26.700.000

22.401.102

83,90

4111

Zemljište


22.401.102


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

373.618.750

297.286.913

79,57

421

Građevinski objekti

373.618.750

297.286.913

79,57

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti


291.315.537


4213

Kapitalizacija kamata po kreditu


5.971.376


   


 

 

K2005

OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

287.109.630

243.753.200

84,90

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

64.252.300

71.069.909

110,61

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

64.252.300

71.069.909

110,61

4111

Zemljište


71.069.909


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

222.857.330

172.683.291

77,49

421

Građevinski objekti

222.857.330

172.683.291

77,49

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti


172.683.291


K2006

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA

33.849.250

33.067.214

97,69

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

5.100.000

8.628.840

169,19

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

5.100.000

8.628.840

169,19

4111

Zemljište


8.628.840


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

28.749.250

24.438.374

85,01

421

Građevinski objekti

28.749.250

24.438.374

85,01

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti


24.438.374


         

K2007

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU

6.790.000

4.405.009

64,87

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.790.000

4.405.009

64,87

421

Građevinski objekti

6.790.000

4.405.009

64,87

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti


4.405.009


 

 


 

 

K2008

PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA

67.018.000

55.368.309

82,62

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

550.000

90.566

16,47

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

550.000

90.566

16,47

4111

Zemljište


90.566


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

66.468.000

55.277.743

83,16

421

Građevinski objekti

66.468.000

55.277.743

83,16

4213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti


55.277.743


 

 


 

 

K2009

OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

15.406.300

15.453.737

100,31

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

2.150.000

3.641.319

169,36

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

2.150.000

3.641.319

169,36

4111

Zemljište


3.641.319


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

13.256.300

11.812.418

89,11

421

Građevinski objekti

13.256.300

11.812.418

89,11

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti


11.812.418


K2010

BETTERMENT

138.500.000

108.373.005

78,25

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

7.000.000

6.000.586

85,72

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

7.000.000

6.000.586

85,72

4111

Zemljište


6.000.586


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

131.500.000

102.372.419

77,85

421

Građevinski objekti

131.500.000

102.372.419

77,85

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti


88.617.076


4213

Kapitalizacija kamata po kreditu


13.755.343


   


 

 

K2011

ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE

1.150.000

1.147.817

99,81

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.150.000

1.147.817

99,81

421

Građevinski objekti

1.150.000

1.147.817

99,81

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti


1.147.817

 
   


 

 

K2012

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA

360.000.000

331.388.219

92,05

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

3.000.000

7.857.446

261,91

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

3.000.000

7.857.446

261,91

4111

Zemljište


7.857.446

261,91

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

357.000.000

323.530.773

90,62

421

Građevinski objekti

357.000.000

323.530.773

90,62

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti


323.530.773


 

 


 

 

104

PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA

409.155.000

398.481.250

97,39

   


 

 

A1003

REDOVNO ODRŽAVANJE

384.350.000

381.472.591

99,25

32

Materijalni rashodi

384.350.000

381.472.591

99,25

323

Rashodi za usluge

384.350.000

381.472.591

99,25

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja


381.472.591


   


 

 

A1004

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

16.000.000

14.332.936

89,58

32

Materijalni rashodi

16.000.000

14.332.936

89,58

323

Rashodi za usluge

16.000.000

14.332.936

89,58

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja


14.332.936


A1006

STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME

8.805.000

2.675.722

30,39

32

Materijalni rashodi

8.805.000

2.675.722

30,39

323

Rashodi za usluge

8.805.000

2.675.722

30,39

3237

Intelektualne i osobne usluge


2.675.722


 

 

     

A1009

SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

70.000.000

47.554.202

67,93

32

Materijalni rashodi

70.000.000

47.554.202

67,93

323

Rashodi za usluge

70.000.000

47.554.202

67,93

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja


47.554.202


105

SUFINANCIRANJE

18.000.000

19.268.076

107,04

 

 

 

 

 

A1007

SUFINANCIRANJE ŽUC-a

18.000.000

19.268.076

107,04

36

Pomoći unutar opće države – ŽUC

18.000.000

19.268.076

107,04

363

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC

18.000.000

19.268.076

107,04

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC


19.268.076

107,04