Zakon o Poreznoj upravi

NN 115/2016 (9.12.2016.), Zakon o Poreznoj upravi

HRVATSKI SABOR

2520

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI

Proglašavam Zakon o Poreznoj upravi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2016.

Klasa: 011-01/16-01/47

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 6. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O POREZNOJ UPRAVI

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju poslovi i unutarnje ustrojstvo Porezne uprave, ovlasti, prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika Porezne uprave te sredstva za rad i stručno usavršavanje službenika.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Porezna uprava

Članak 2.

(1) Porezna uprava je jedinstvena i samostalna upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa.

(2) Sjedište Porezne uprave je u Zagrebu.

(3) Porezna uprava djeluje pod nazivom: Ministarstvo financija, Porezna uprava.

DIO DRUGI
POSLOVI POREZNE UPRAVE

Članak 3.

(1) Poslovi Porezne uprave su:

1. prikupljanje, evidentiranje, obrada i provjera podataka bitnih za utvrđivanje porezne osnovice i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja

2. uspostava i razvijanje sustava servisa te informiranje i edukacija poreznih obveznika radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza

3. izrada obvezujućih mišljenja

4. sklapanje sporazuma o transfernim cijenama i sporazuma o dobrovoljnom ispunjavanju poreznih obveza

5. utvrđivanje poreznih obveza, doprinosa i drugih javnih davanja

6. organiziranje, praćenje i kontrola naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja

7. nadzor poslovanja poreznih obveznika u primjeni propisa iz nadležnosti Porezne uprave

8. suzbijanje poreznih prijevara

9. vođenje prekršajnog postupka

10. analiza podataka o obračunanim i naplaćenim porezima, doprinosima i drugim javnim davanjima i planiranje poreznih prihoda

11. naplata i ovrha poreza, doprinosa i drugih javnih davanja

12. praćenje i analiza primjene poreznih propisa i poreznih sustava u državama članicama Europske unije i sudjelovanje u radu institucija Europske unije

13. prikupljanje i obrada podataka putem jedinstvenog informacijskog sustava

14. predlaganje unaprjeđenja poreznog sustava i porezne politike

15. međuinstitucionalna suradnja s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije.

(2) Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe prihoda jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i drugih javnih davanja.

(3) Uvjete, opseg i naknade za obavljanje poslova iz stavka 2. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar financija.

(4) Porezna uprava provodi ovrhu radi naplate proračunskih prihoda čije je utvrđivanje i naplata u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva financija te ovrhu radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima javnopravnih tijela i sudova u skladu s posebnim propisima.

(5) Porezna uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost prema posebnim propisima.

DIO TREĆI
UNUTARNJE USTROJSTVO I UPRAVLJANJE

Unutarnje ustrojstvo

Članak 4.

(1) U Poreznoj upravi ustrojavaju se: Središnji ured, područni uredi te ispostave područnih ureda.

(2) Unutarnje ustrojstvo Porezne uprave, osim pitanja koja su uređena ovim Zakonom, uređuje se uredbom Vlade Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) Središnji ured ima sjedište u Zagrebu.

(2) Područni uredi ustrojavaju se u pravilu za područje jedne županije, odnosno Grada Zagreba.

(3) Područni ured je stvarno i mjesno nadležan za porezne obveznike sa sjedištem odnosno prebivalištem na području pripadajuće/pripadajućih županija, odnosno Grada Zagreba.

(4) Područni ured može na području za koje je ustrojen organizirati obavljanje pojedinih poslova izvan svojeg sjedišta.

(5) Jedan područni ured može pojedine poslove obavljati za druge područne urede.

(6) Za obavljanje pojedinih poslova područnih ureda osnivaju se ispostave.

(7) Ispostava je stvarno i mjesno nadležna za porezne obveznike sa sjedištem odnosno prebivalištem na području ispostave.

(8) Iznimno od odredbe stavaka 2. i 3. ovoga članka, Ured za velike porezne obveznike je ured koji je stvarno i mjesno nadležan za velike porezne obveznike na području Republike Hrvatske, a kriteriji za određivanje velikih poreznih obveznika su djelatnost i visina ostvarenih prihoda.

(9) Pojedine poslove za Ured za velike porezne obveznike mogu obavljati drugi područni uredi.

(10) Ministar financija pravilnikom određuje vrstu djelatnosti i visinu prihoda koji su potrebni za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika.

Upravljanje

Članak 6.

(1) Poreznom upravom upravlja ravnatelj koji ujedno upravlja i radom Središnjeg ureda.

(2) Ravnatelj Porezne uprave je državni dužnosnik s položajem pomoćnika ministra financija.

(3) Ravnatelja Porezne uprave imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija.

(4) Ravnatelj Porezne uprave za svoj rad odgovoran je ministru financija i Vladi Republike Hrvatske.

Članak 7.

(1) Službenike Porezne uprave na radna mjesta zamjenika ravnatelja, pomoćnika ravnatelja i pročelnika područnog ureda raspoređuje ministar financija na prijedlog ravnatelja Porezne uprave.

(2) Zamjenik ravnatelja u slučaju spriječenosti ili odsutnosti ravnatelja obavlja sve poslove ravnatelja. Zamjenik ravnatelja obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj, a za svoj rad odgovoran je ravnatelju.

(3) Pomoćnik ravnatelja upravlja i odgovoran je za rad sektora u Središnjem uredu. Pomoćnik ravnatelja obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj, a za svoj rad odgovoran je ravnatelju.

(4) Pročelnik područnog ureda upravlja i odgovoran je za rad područnog ureda, koordinira, nadzire i brine se o radu ispostava područnog ureda, a za svoj rad odgovoran je ravnatelju.

(5) Pročelnik područnog ureda može imati pomoćnike pročelnika, koje na radna mjesta raspoređuje ravnatelj na prijedlog pročelnika, a za svoj rad odgovorni su pročelniku.

(6) Voditelja ispostave područnog ureda raspoređuje ravnatelj Porezne uprave na prijedlog pročelnika. Voditelj ispostave upravlja radom ispostave, a za svoj rad odgovoran je pročelniku područnog ureda.

Članak 8.

Za raspravljanje o pojedinim pitanjima obavljanja poslova iz nadležnosti Porezne uprave, za utvrđivanje nacrta propisa, za davanje mišljenja i prijedloga o važnim pitanjima te za provedbu pojedinih postupaka mogu se, po odluci ravnatelja Porezne uprave, osnovati savjetodavna tijela (vijeća, povjerenstva, radne skupine, komisije, odbori).

DIO ČETVRTI
POSLOVI UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

Poslovi unutarnjih ustrojstvenih jedinica

Članak 9.

(1) Poslovi Središnjeg ureda su:

1. predlaganje unaprjeđenja poreznog sustava i porezne politike, izrada nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa radi unaprjeđenja poreznog sustava, provođenje porezne politike i učinkovitije ubiranje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja

2. uspostava i razvijanje sustava servisa te informiranje i edukacija poreznih obveznika radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza

3. izrada obvezujućih mišljenja te izrada stručnih mišljenja i objašnjenja o primjeni poreznih propisa

4. izrada metodologija i uputa za rad ustrojstvenih jedinica Porezne uprave

5. vođenje i koordinacija postupaka naplate i ovrhe

6. utvrđivanje i analiza rizika u poštivanju poreznih propisa, ispunjavanju poreznih i drugih obveza

7. praćenje provedbe propisa i donošenje uputa, mišljenja, metodologija rada i smjernica za ujednačenu, pravilnu, pravodobnu i učinkovitu primjenu poreznih propisa iz nadležnosti Porezne uprave

8. prikupljanje, čuvanje i obrada podataka o osiguranicima kojima se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem, o obveznicima podnošenja prijava i o prijavljenim osobama

9. koordiniranje i nadziranje rada područnih ureda, pružanje stručne pomoći te praćenje zakonitosti i pravilnosti primjene poreznih propisa, propisa kojima se uređuje prikupljanje doprinosa i drugih propisa kojima se uređuje područje naplate, ovrhe, predstečajne nagodbe, stečajeva, stečajeva potrošača i likvidacije

10. koordiniranje provođenja postupka provjere (utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje putem očevida, procjene gospodarske snage poreznog obveznika i dr.), neizravnog nadzora (utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje kontrolom prikupljenih podataka iz dostupnih izvora), poreznog nadzora, naplate i ovršnog postupka, nadzora fiskalizacije te koordiniranje i provođenje poreznog nadzora i nadzora nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara, razvijanje i unaprjeđivanje metoda i tehnika te provođenje postupaka sprječavanja i otkrivanja prijevara i porezno kaznenih djela u nadležnosti Porezne uprave

11. koordiniranje, prikupljanje, kontrola i analitička obrada podataka iz baza tijela državne uprave, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravosudnih tijela, kreditnih i drugih financijskih institucija, bez ograničenja rokovima zastare iz Općeg poreznog zakona, razmjena podataka bitnih za oporezivanje s obavještajnim agencijama i tijelima kaznenog progona, suradnja i pružanje stručne pomoći i potpore tijelima kaznenog progona radi otkrivanja i suzbijanja svih oblika poreznih prijevara, utaje poreza, porezno kaznenih djela, utvrđivanja imovine značajne vrijednosti koja je stečena na nezakonit način, svih oblika izbjegavanja plaćanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te drugih kaznenih djela povezanih s time, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava

12. izrada prijedloga stajališta Republike Hrvatske za Vijeće Europske unije i Europsko vijeće, u postupcima zbog povrede prava Europske unije

13. osiguravanje međunarodne pravne pomoći, proučavanje poreznih sustava i sustava prikupljanja doprinosa drugih država i suradnja s međunarodnim organizacijama i strukovnim udruženjima

14. administrativna suradnja s državama članicama Europske unije i trećim državama na području oporezivanja i naplate

15. pripremanje, sklapanje i provođenje međunarodnih ugovora

16. provođenje natječaja za igre na sreću te izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara

17. koordiniranje međuinstitucionalne suradnje razmjenom podataka o imovini s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije o vlasništvu imovine osoba radi praćenja pravilnog utvrđivanja porezne osnovice i ispunjenja poreznih obveza

18. koordiniranje razmjene podataka o osobama upisanim u evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima s nadležnim javnopravnim tijelima te koordiniranje razmjene podataka iz evidencije o dohocima i primicima putem uspostavljenog sustava elektroničkog pristupa podacima

19. izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava

20. koordiniranje ustrojstvenih jedinica područnih ureda za vođenje prekršajnih postupaka

21. razvijanje i unaprjeđivanje postupka samooporezivanja te metoda i tehnika kontrole samooporezivanja poreznih obveznika

22. opći, pravni, financijski poslovi, planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

23. izrada strategija i planiranje aktivnosti

24. izgradnja, unaprjeđenje i korištenje informacijskog sustava Porezne uprave

25. obavljanje i drugih poslova određenih ovim Zakonom ili drugim propisima.

(2) Poslove iz stavka 1. točke 11. ovoga članka obavlja Samostalni sektor za financijske istrage.

Članak 10.

Poslovi područnih ureda su:

1. koordiniranje i nadzor rada ispostava na poslovima utvrđivanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja

2. provođenje poreznog nadzora poreza, doprinosa, fiskalizacije te drugih javnih davanja i sklapanje poreznih nagodbi

3. suzbijanje poreznih prijevara

4. koordiniranje provođenja postupka provjere i neizravnog nadzora u ispostavama

5. provođenje nadzora nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara

6. utvrđivanje i analiza rizika u poštivanju poreznih propisa, ispunjavanju poreznih i drugih obveza

7. provođenje mjera osiguranja naplate, postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, poslova vezanih uz predstečajni i stečajni postupak, stečaj potrošača, likvidacije i postupak predstečajne nagodbe te koordiniranje i sklapanje upravnih ugovora

8. izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava

9. vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju zbog povrede poreznih propisa i propisa o doprinosima

10. informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima

11. utvrđivanje nesrazmjera između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabe prava

12. opći, pravni i financijski poslovi te poslovi vezani uz radnopravni status službenika i namještenika

13. čuvanje i prodaja oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela

14. provođenje poslova administrativne suradnje

15. provođenje ovrhe radi naplate proračunskih prihoda čije je utvrđivanje i naplata u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva financija te ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima javnopravnih tijela i sudova u skladu s posebnim propisima

16. obavljanje i drugih poslova određenih ovim Zakonom ili drugim propisima.

Članak 11.

Poslovi ispostava područnih ureda su:

1. registracija poreznih obveznika i vođenje registra poreznih obveznika

2. zaprimanje poreznih prijava, utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava i obrada poreznih prijava

3. utvrđivanje osnovice poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, utvrđivanje porezne obveze i obveze za uplatu doprinosa, evidentiranje poreznih obveza i obveza doprinosa u poreznim evidencijama, povrat i preknjiženje poreza i doprinosa

4. provođenje postupaka neizravnog nadzora i provjere

5. praćenje naplate

6. utvrđivanje i analiza rizika u poštivanju poreznih propisa, ispunjavanju poreznih i drugih obveza

7. izdavanje prekršajnih naloga i podnošenje optužnih prijedloga

8. izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službene evidencije

9. određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja, izdavanje potvrda o osobnom identifikacijskom broju, vođenje evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima

10. provođenje poslova administrativne suradnje

11. provođenje prethodnih mjera osiguranja

12. obavljanje i drugih poslova određenih ovim Zakonom ili drugim propisima.

Upravni postupci

Članak 12.

(1) Za rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju nadležne su unutarnje ustrojstvene jedinice Porezne uprave prema njihovu djelokrugu.

(2) Drugostupanjski upravni postupak vodi nadležna ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija.

DIO PETI
OVLASTI SLUŽBENIKA

Članak 13.

(1) Službenici Porezne uprave ovlašteni su provoditi postupke i radnje u skladu s odredbama ovoga Zakona, Općeg poreznog zakona, zakona kojim se uređuju pojedine vrste poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te drugih propisa koji se odnose na oporezivanje i fiskalizaciju u prometu gotovinom.

(2) Službenici koji obavljaju poslove poreznog nadzora, osim ovlasti iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteni su i:

1. privremeno oduzeti predmete, domaća ili strana sredstva plaćanja, vrijednosnice i dokumentaciju koji mogu u prekršajnom ili kaznenom postupku poslužiti kao dokaz

2. privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti pečaćenjem postrojenja, opreme ili prostorija u kojima se obavlja djelatnost, u skladu s posebnim zakonima.

(3) Službenici koji obavljaju poslove naplate i ovrhe, osim ovlasti iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteni su i:

1. uzimati prokaznu izjavu i prokazni popis imovine

2. obavljati provjeru poslovnih knjiga i evidencija poreznih obveznika te provjeravati vjerodostojnost i istinitost isprava

3. stupiti na zemljište i u poslovne prostorije u kojima porezni obveznik obavlja djelatnost te ih pregledati

4. utvrđivati istovjetnost osoba

5. davati upozorenja i naredbe

6. provoditi ovrhu popisom, pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina, tražbina i drugih imovinskih prava.

(4) Službenici koji obavljaju poslove suzbijanja poreznih prijevara te službenici Samostalnog sektora za financijske istrage po službenoj dužnosti su istražitelji u poreznom postupku s ovlastima prikupljanja i korištenja dokaza u poreznom postupku, prikupljenih putem tijela kaznenog progona. U svrhu sprječavanja, otkrivanja i porezne istrage poreznih prijevara, osim ovlasti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, ovlašteni su i:

1. u postupanju na odgovarajući način primjenjivati odredbe Zakona o kaznenom postupku

2. poduzimati i druge radnje i postupke propisane posebnim zakonima, u cilju prikupljanja podataka i dokaza koji mogu poslužiti u svrhu sprječavanja, otkrivanja i porezne istrage porezno kaznenih djela

3. ostvariti međunarodnu suradnju i suradnju s javnopravnim tijelima u cilju suzbijanja poreznih prijevara.

(5) Ovlasti za obavljanje poslova poreznog nadzora, naplate, suzbijanja poreznih prijevara te unutarnjeg nadzora dokazuju se službenom iskaznicom i značkom.

(6) Ovlast za obavljanje poslova iz članka 9. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona te ovlast za obavljanje postupka provjere od strane službenika ispostave Porezne uprave dokazuju se službenom iskaznicom.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i oblik službene iskaznice i značke.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje postupanje s privremeno oduzetim predmetima, domaćim ili stranim sredstvima plaćanja, vrijednosnicama i dokumentacijom.

Članak 14.

(1) Ovlašteni službenik Porezne uprave kojeg je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske imenovalo za istražitelja provodi dokazne radnje koje mu je povjerio nadležni državni odvjetnik sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku i propisima iz nadležnosti Porezne uprave.

(2) Ovlaštene službenike iz stavka 1. ovoga članka Državno odvjetništvo Republike Hrvatske može imenovati na prijedlog ravnatelja Porezne uprave.

Članak 15.

Sva javnopravna tijela dužna su pružati stručnu i drugu pomoć Poreznoj upravi u obavljanju poslova iz njezina djelokruga.

DIO ŠESTI
PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 16.

(1) Na prava, obveze i odgovornosti službenika Porezne uprave primjenjuju se propisi o državnim službenicima, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

(2) Na prava, obveze i odgovornosti namještenika Porezne uprave primjenjuju se opći propisi o radu, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i posebne odredbe propisa o državnim službenicima, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

Članak 17.

Službenik i namještenik Porezne uprave radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je raspoređen obvezan je pristupiti provjeri zdravstvene sposobnosti, na temelju pisanog naloga ravnatelja ili osobe koju ravnatelj za to ovlasti.

Članak 18.

(1) Sigurnosna provjera može se provesti za:

– ravnatelja Porezne uprave, prema posebnim propisima, na zahtjev ministra financija

– zamjenika i pomoćnike ravnatelja Porezne uprave, prema posebnim propisima, na zahtjev ravnatelja Porezne uprave.

(2) Sigurnosna provjera, prema posebnim propisima, obvezno se provodi za službenike Samostalnog sektora za financijske istrage za pristup klasificiranim podacima najvećeg stupnja tajnosti, na zahtjev ravnatelja Porezne uprave.

(3) Sigurnosna provjera može se provesti, prema posebnim propisima, za ostale službenike Porezne uprave, na zahtjev ravnatelja Porezne uprave.

Članak 19.

(1) Službenici i namještenici Porezne uprave dužni su poslove radnog mjesta na koje su raspoređeni obavljati sukladno opisu poslova tog radnog mjesta, kao i obavljati druge poslove po nalogu neposredno nadređenog službenika.

(2) Službenici i namještenici Porezne uprave dužni su poslove obavljati u skladu sa zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona i pravilima struke te poštivati odredbe Etičkog kodeksa državnih službenika i Kodeksa profesionalne etike službenika Ministarstva financija Porezne uprave.

(3) Službenici i namještenici Porezne uprave dužni su na temelju naloga nadređenog službenika obavljati poslove i duže od punoga radnog vremena, ako je to nužno radi uspješnog i pravodobnog obavljanja posla.

(4) Nalog nadređenog službenika može biti pisani ili usmeni.

(5) Porezna uprava dužna je službenicima i namještenicima pružiti svu potrebnu zaštitu na svim poslovima koje obavljaju.

(6) Koeficijent složenosti poslova, dodatak za uvjete rada te kriteriji i najviši mogući iznos dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave propisuju se uredbom Vlade Republike Hrvatske.

Članak 20.

(1) Službenici Porezne uprave dužni su trajno stručno se usavršavati za poslove radnog mjesta koje obavljaju i usavršavati stručne sposobnosti i vještine u organiziranim programima izobrazbe.

(2) Službenici Porezne uprave mogu, na temelju odluke ravnatelja, sudjelovati u projektima Europske unije, odnosno u prenošenju svojih znanja i iskustva iz područja implementacije i prilagodbe pravne stečevine Europske unije koje je primjenjivo za zemlje koje su u pretpristupnom procesu članstva u Europskoj uniji.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način ostvarivanja prava stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Porezne uprave te njihova sudjelovanja u projektima iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 21.

(1) Porezna uprava će osigurati besplatnu pravnu pomoć u postupcima koje protiv službenika Porezne uprave pokrenu porezni obveznici ili treće osobe zbog zakonitih postupaka i radnji koje poduzimaju u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti.

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje način ostvarivanja besplatne pravne pomoći za službenike Porezne uprave.

Članak 22.

(1) Službenik i namještenik Porezne uprave koji u obavljanju službe ili vezano za obavljanje službe izgube život bit će pokopani u mjestu koje odredi njihova obitelj na području Republike Hrvatske na trošak Porezne uprave.

(2) Troškovima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

1. troškovi prijevoza posmrtnih ostataka do mjesta pokopa

2. putni troškovi za dva pratitelja

3. pogrebni troškovi u visini četiri proračunske osnovice.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, obitelj koju su uzdržavali poginuli službenik i namještenik Porezne uprave ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini posljednje isplaćene netoplaće poginuloga službenika uvećane deset puta.

(4) Službenik i namještenik Porezne uprave koji su upućeni na terenski rad ili službeni put vezano za obavljanje službe imaju pravo na trošak posebnog prijevoza do mjesta svog prebivališta, boravišta ili sjedišta bolnice u mjestu prebivališta ili boravišta na trošak Porezne uprave u slučaju stradavanja, težeg oboljenja koje uzrokuje nesposobnost za samostalnu skrb, hospitalizacije ili smrti.

Članak 23.

Teškim povredama službene i radne dužnosti, osim povreda propisanih Zakonom o državnim službenicima, smatraju se i:

1. krivotvorenje, preinačavanje, unošenje ili potvrđivanje neistinitih podataka u službenim ispravama ili u informacijskom sustavu

2. vođenje poslovnih knjiga poreznim obveznicima te sastavljanje poreznih prijava zahtjeva za povrat poreza, prigovora, žalbi i tužbi poreznim obveznicima u poreznom postupku

3. nesavjesno obavljanje službenih i radnih dužnosti zbog čega je nastala ili mogla nastati šteta za poreznog obveznika ili javnopravno tijelo

4. zlouporaba službene iskaznice ili značke

5. poduzimanje ili nepoduzimanje bilo koje radnje radi onemogućavanja ili otežavanja pravodobnog, pravilnog i zakonitog rada Porezne uprave

6. odbijanje ili izbjegavanje provjere zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je službenik ili namještenik raspoređen.

Članak 24.

Službeniku Porezne uprave koji je udaljen iz službe oduzima se službena značka i iskaznica i druga sredstva koja su mu povjerena za obavljanje posla.

DIO SEDMI
UNUTARNJA REVIZIJA I UNUTARNJI NADZOR

Članak 25.

U Poreznoj upravi provodi se unutarnja revizija te unutarnji nadzor radi revizije poslovanja, odnosno nadzora zakonitosti rada i pravilne primjene propisa radi ujednačavanja postupanja službenika Porezne uprave te sprječavanja, otkrivanja i utvrđivanja kršenja zakona i pravila struke od strane službenika Porezne uprave.

DIO OSMI
PREKRŠAJNI POSTUPAK

Članak 26.

Prekršajni postupak Porezna uprava vodi zbog prekršaja određenih poreznim propisima, propisima o doprinosima, za prekršaje propisane ovim Zakonom i za sve prekršaje za koje je provedba prekršajnog postupka posebnim zakonom stavljena u nadležnost Porezne uprave, a postupak se vodi u skladu s Prekršajnim zakonom, Općim poreznim zakonom i drugim propisima o postupanju u prekršajnom postupku.

DIO DEVETI
SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA

Članak 27.

(1) Porezna uprava surađuje sa svim javnopravnim tijelima, tijelima sudbene vlasti i drugim tijelima koja imaju javne ovlasti i rade na utvrđivanju, naplati i nadzoru javnih davanja.

(2) Radi praćenja pravilnosti utvrđivanja porezne osnovice i naplate poreznih obveza Porezna uprava surađuje i razmjenjuje podatke s domaćim i inozemnim javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije o osobama, djelatnostima, primicima i vlasništvu imovine (nekretnina, motornih vozila, plovila, zrakoplova, vrijednosnih papira, računa te ostale imovine).

(3) Domaća javnopravna tijela iz stavka 2. ovoga članka omogućit će Poreznoj upravi razmjenu te pravodobnu dostupnost podataka iz službenih evidencija uspostavljanjem sustava elektroničkog pristupa podacima, razmjenom u realnom vremenu.

(4) Javnopravnim tijelima, kojima je u zakonom utvrđenom djelokrugu za provedbu postupaka nužno saznanje o vlasništvu imovine osoba, Porezna uprava kao koordinacijsko tijelo omogućit će korištenje uspostavljenog sustava elektroničkog pristupa podacima o imovini, a kao koordinacijsko tijelo ne odgovara za točnost te korištenje razmijenjenih podataka.

(5) Porezna uprava omogućit će dostupnost podataka sadržanih u evidenciji o osobnim identifikacijskim brojevima javnopravnim tijelima i drugim tijelima kada je to propisano posebnim propisima radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga. Porezna uprava omogućit će i ostalim javnopravnim tijelima korištenje identifikacijskih podataka o osobama iz evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima, po dobivanju suglasnosti nadležnog javnopravnog tijela koje tražene podatke dostavlja u navedenu evidenciju.

(6) Radi ostvarivanja suradnje i razmjene podataka s tijelima iz stavka 2., 4. i 5. ovoga članka Porezna uprava sklapa sporazume o suradnji i protokole o razmjeni podataka, na uspostavljenim sustavima elektroničkog pristupa podacima.

Članak 28.

(1) Javnopravnim tijelima, radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga, Porezna uprava pruža elektronički pristup uspostavljenoj evidenciji o dohocima i primicima.

(2) Ministar financija odlukom utvrđuje uvjete i način preuzimanja podataka iz evidencije o dohocima i primicima.

DIO DESETI
SREDSTVA ZA RAD

Članak 29.

(1) Sredstva za rad Porezne uprave osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Sredstva prikupljena obavljanjem poslova iz članka 3. stavka 1. točke 3. i stavka 2. ovoga Zakona, sredstva koja Porezna uprava prikupi prema posebnim propisima te vlastita sredstva koja Porezna uprava ostvaruje prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, a koriste se sukladno pravilniku koji donosi ministar financija.

DIO JEDANAESTI
PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 3000,00 do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. na zahtjev ovlaštenog službenika u određenom roku i/ili na određenom mjestu i/ili na određeni način ne omogući provođenje postupaka, mjera i radnji iz članka 13. ovoga Zakona

2. napusti mjesto nadzora bez odobrenja ovlaštenog službenika ili se uvredljivo i nepristojno obraća ovlaštenom službeniku tijekom njegova službenog rada.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

DIO DVANAESTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uredbom uskladiti unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija s odredbama ovoga Zakona.

(2) Ministar financija uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave s odredbama ovoga Zakona.

(4) Ministar financija će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik iz članka 3. stavka 3., članka 5. stavka 10., članka 13. stavka 7. i 8., članka 20. stavka 3., članka 21. stavka 2. i članka 29. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Ministar financija će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Odluku iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona.

(6) Uredbe i pravilnici doneseni na temelju Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 148/13. i 141/14.) ostaju na snazi do donošenja uredbi i pravilnika prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 32.

Službenici Porezne uprave i službenici Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara koji su danom stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na radnim mjestima u Poreznoj upravi i Ministarstvu financija zadržavaju raspored na radnim mjestima i plaću sukladno postojećim rasporednim rješenjima do donošenja novih rješenja o njihovom rasporedu na radna mjesta.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 148/13. i 141/14.).

Članak 34.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Klasa: 022-03/16-01/101

Zagreb, 2. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.