Zakon o upravnim pristojbama

NN 115/2016 (9.12.2016.), Zakon o upravnim pristojbama

HRVATSKI SABOR

2521

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o upravnim pristojbama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2016.

Klasa: 011-01/16-01/48

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 6. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Upravne pristojbe (u daljnjem tekstu: pristojbe) plaćaju se za pismena i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim upravnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, prema odredbama ovoga Zakona i u iznosu utvrđenom Tarifom upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: Tarifa).

(2) Tarifom se propisuju opće pristojbe i pristojbe u posebnim područjima za pojedina pismena i radnje te iznosi tih pristojbi.

(3) Tarifu propisuje uredbom Vlada Republike Hrvatske.

Provedba propisa Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom utvrđuju uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o Zakoniku Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL L 243, 15. 9. 2009.) te se u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.).

Rodna ravnopravnost

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Pristojbeni obveznik

Članak 4.

(1) Pristojbeni obveznik je osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je Tarifom propisano plaćanje pristojbe.

(2) Ako pristojbeni obveznik podnosi jedan zahtjev kojim traži izdavanje više različitih akata, smatrat će se da je pristojbeni obveznik predao onoliko zahtjeva koliko akata se izdaje.

(3) Ako više pristojbenih obveznika podnosi jedan zajednički zahtjev kojim se traži izdavanje istog akta, za zahtjev se plaća jedna pristojba.

(4) Ako za isti akt ili radnju postoje dva ili više pristojbena obveznika, njihova obveza za plaćanje pristojbi za pojedini akt ili radnju je solidarna.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako se primjenjuje Tarifa općih pristojbi za donošenje pojedinog akta ili obavljanje radnje po zahtjevu više pristojbenih obveznika, pristojba se plaća onoliko puta koliko ima podnositelja zahtjeva.

Pristojbena obveza

Članak 5.

(1) Pristojbena obveza nastaje u trenutku zaprimanja zahtjeva za izdavanje akta ili druge isprave, odnosno u trenutku zaprimanja svakog drugog podneska, neovisno o tome je li on zaprimljen u pisanom obliku, poštom ili elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik.

(2) Za akte i radnje za čije je izdavanje ili obavljanje Tarifom propisana pristojba u posebnom području pristojbena obveza nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjevu pristojbenog obveznika.

(3) Ako se zahtjevu pristojbenog obveznika ne udovoljava, pristojbena obveza za pismena i radnje nastaje u trenutku donošenja odluke o zahtjevu pristojbenog obveznika, a plaća se prema Tarifi općih pristojbi.

Članak 6.

Pristojbe se plaćaju u trenutku nastanka pristojbene obveze ako za pojedine slučajeve nije propisano drugačije.

Pristojbena osnovica

Članak 7.

Pri obračunavanju pristojbe propisane u postotku pristojbena osnovica će se zaokružiti na cijele stotine na način da se iznos do 50,00 kuna zaokruži na nižu stotinu, a iznos iznad 50,00 kuna na višu stotinu.

DIO DRUGI
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PRISTOJBI

Opća oslobođenja

Članak 8.

Od plaćanja pristojbi oslobođeni su:

1. Republika Hrvatska, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihova tijela

2. ustanove iz područja odgoja i obrazovanja, znanosti, visokog obrazovanja, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi te humanitarne organizacije koje su za obavljanje svoje djelatnosti pribavile odobrenje nadležnog tijela državne uprave, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti; u smislu ovoga Zakona, osnovna djelatnost je djelatnost koja se obavlja sukladno posebnom propisu, aktu o osnivanju, statutu ili drugom općem aktu

3. braniteljske zadruge, javne ustanove iz područja skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihove obitelji te javne ustanove ‒ memorijalni centri iz Domovinskog rata, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti

4. organizacije osoba s invaliditetom u obavljanju svoje osnovne djelatnosti

5. građani čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnog ili izvan­bračnog druga, odnosno dohodak životnog ili neformalnog životnog partnera, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz

6. civilni invalidi Domovinskog rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

7. supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

8. supružnici, djeca i roditelji poginulih, umrlih i nestalih civila iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

9. stradali pirotehničari i s njima izjednačene osobe, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

10. supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

11. žrtve seksualnog nasilja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

12. prognanici i izbjeglice, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

13. strani državljani za odobrenje za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja

14. stranci koji imaju status žrtve trgovanja ljudima i maloljetnici koji su napušteni ili su žrtve organiziranog kriminala ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje, tražitelji međunarodne zaštite, azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom, članovi obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj te stranci pod privremenom zaštitom i članovi obitelji stranaca pod privremenom zaštitom

15. stranci koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze volontirati u Republiku Hrvatsku

16. volonteri koji volontiraju u neprofitnim udrugama i ustanovama u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera

17. stranci koji volontiraju temeljem programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama.

Predmetna oslobođenja

Članak 9.

(1) Predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju se za određena pismena i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju, prema odredbama ovoga Zakona ili prema posebnim propisima.

(2) Pristojbe se ne plaćaju na sljedeće:

1. predstavke i pritužbe te prijedloge državnim i drugim javnopravnim tijelima

2. zahtjeve na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti, sukladno propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama

3. zahtjeve i rješenja u postupcima odobrenja pravne pomoći

4. sva pismena i radnje pred tijelima koja u okviru svog djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju za koje je plaćanje naknade propisano posebnim propisom

5. molbe za pomilovanja i rješenja o tim molbama

6. zahtjeve za naknadu štete osoba neopravdano osuđenih i neosnovano lišenih slobode te rješenja o tim predmetima

7. pismena i radnje u postupku pribavljanja dokaza o slabom imovnom stanju radi oslobođenja od plaćanja pristojbe

8. pismena i radnje u postupku za povrat više plaćenih obveza

9. pismena i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, ispravama i službenim očevidnicima

10. ovjeru pravomoćnosti dozvola (lokacijska, građevinska i uporabna)

11. pismena i radnje u postupku sastavljanja i ispravljanja podataka upisanih u registar birača

12. akte i radnje za upis u knjigu državljana i državne matice te zahtjeve za izdavanje isprava iz tih evidencija

13. sve prijave i prijedloge za utvrđivanje poreza i pristojbi te za korištenje poreznih oslobođenja i olakšica

14. pismena i radnje u postupku vraćanja, odnosno ostvarenja prava naknade za oduzetu imovinu

15. sva pismena i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi

16. sva pismena i radnje u postupcima priznavanja prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske te sva pismena i radnje u svezi s financiranjem javnih potreba u kulturi i medijima

17. sva pismena i radnje u postupcima stambenog zbrinjavanja na području posebne državne skrbi koji se vode prema posebnom propisu

18. sva pismena i radnje u postupcima ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prema posebnom propisu

19. sva pismena i radnje u postupcima ostvarivanja prava ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji prema posebnom propisu

20. sva pismena i radnje u postupcima ostvarivanja prava žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata prema posebnom propisu

21. pismena i radnje u svezi s redovitim školovanjem učenika i studenata, osim pristojbi za svjedodžbu nakon završenog školovanja ili diplome

22. pismena i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa te pismena i radnje u postupku ostvarivanja prava nezaposlenih osoba prema propisima o zapošljavanju

23. izdavanje svjedodžbi odnosno diploma kao dokaza o stručnoj spremi i obrazovanju za nezaposlene osobe koje se javljaju na natječaje za zapošljavanje

24. pismena i radnje u svezi s pomorskim i brodarskim knjižicama i sve upise u njih

25. pismena i radnje u svezi sa stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći te organiziranjem humanitarnih akcija

26. pismena i radnje u svezi s primanjem poklon-paketa i darova od dobrotvornih i humanitarnih organizacija iz inozemstva

27. pismena i radnje u svezi s uređivanjem prava i dužnosti iz područja obrane

28. pismena i radnje u postupku izdavanja osobne iskaznice hrvatskim državljanima, dozvole boravka za strance na stalnom boravku, potvrde o prijavi privremenog boravka za državljane država članica Europskog gospodarskog prostora, boravišne iskaznice za državljane država članica Europskog gospodarskog prostora, boravišne iskaznice za članove obitelji državljana država članica Europskog gospodarskog prostora koji nisu državljani država članica Europskog gospodarskog prostora, dozvole boravka za azilante te dozvole boravka za strance pod supsidijarnom zaštitom i privremenom zaštitom

29. pismena i radnje u svezi sa zaštitom kulturnih dobara, osim za izdavanje dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u dijelovima unutarnjeg mora i teritorijalnih voda Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro, kao i kod posebno zaštićenih podmorskih lokaliteta

30. pismena i radnje u svezi sa zaštitom prirode

31. podneske upućene tijelima za predstavke i pritužbe i državnom odvjetništvu

32. pismena i radnje u postupku za pogreb umrlih osoba

33. pismena i radnje u postupku za ostvarivanje prava na doplatak za djecu

34. prijave i odjave prebivališta i boravišta osoba

35. pismena i radnje u postupku prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo

36. zahtjeve i uvjerenje o matičnom broju građana

37. zahtjeve i uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju

38. pismena i radnje po postupcima u kojima se primjenjuju carinski propisi Europske unije i carinski propisi Republike Hrvatske kojima se uređuju pojedina pitanja iz područja carinskih propisa Europske unije čije uređenje nije u nadležnosti Europske unije

39. pismena i radnje po postupcima iz propisa kojima se uređuje oporezivanje trošarinama i posebnim porezima

40. u postupcima izdavanja isprava koje se izdaju prema odredbama sporazuma koje Republika Hrvatska sklapa o pograničnom prometu i suradnji

41. pismena i radnje u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite

42. kod odjave oružja vlasnika registriranog oružja koji to oružje poklanjaju Republici Hrvatskoj

43. pravne lijekove protiv odluka u vezi s povratkom državljana trećih zemalja koji nezakonito borave u Republici Hrvatskoj

44. zahtjeve za vizu za članove obitelji hrvatskog državljanina

45. zahtjeve za vizu za djecu do 12 godina

46. zahtjeve za vizu za nositelje diplomatskih i službenih putovnica koji putuju službeno

47. zahtjeve za vizu za članove obitelji državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske koji putuju s njima ili im se pridružuju

48. zahtjeve za produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize zbog više sile ili humanitarnih razloga

49. zahtjeve za vizu za učenike, studente, studente na poslijediplomskim studijima te nastavnike u njihovoj pratnji koji dolaze u svrhu školovanja, studiranja i stručne izobrazbe

50. zahtjeve za vizu za istraživače, državljane trećih zemalja, koji dolaze u svrhu istraživanja kako je određeno Preporukom br. 2005/761/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005. o olakšavanju izdavanja jedinstvenih viza za kratkotrajni boravak od strane država članica za istraživače iz trećih zemalja koji putuju unutar Zajednice u svrhu obavljanja znanstvenog istraživanja (SL L 289, 3. 11. 2005.)

51. zahtjeve za vizu, dozvole za boravak i rad te odobrenja za privremeni boravak za gostujuće nastavnike i suradnike na visokim učilištima koji sudjeluju u izvođenju studijskih programa

52. zahtjeve za vizu, dozvole za boravak i rad te odobrenja za privremeni boravak za strane istraživače koji se ugošćuju na znanstvenim organizacijama za rad na znanstvenim istraživanjima te koji sudjeluju u izvođenju studijskih programa

53. zahtjeve za vizu za predstavnike neprofitnih organizacija u dobi do 25 godina radi sudjelovanja na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima u organizaciji neprofitnih organizacija

54. pismena i radnje u postupku rješavanja po prigovoru za zaštitu prava putnika u zračnom prometu

55. za upisivanje i ovjeru podataka upisanih u brodske isprave, zapise i knjige te u isprave i knjige plovila koje vode lučke kapetanije u Republici Hrvatskoj

56. zahtjeve za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i ruralnom razvoju

57. u postupku komasacije za poljoprivredno zemljište u svim radnjama u vezi s komasacijom

58. pismena i radnje u postupcima prijave i proglašenja projekata strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

59. pismena i radnje na zahtjev inozemnih nadležnih tijela sukladno međunarodnim ugovorima koji su u primjeni

60. akte i radnje koji se vode po službenoj dužnosti.

(3) Oslobođenja iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se za sva pismena i radnje neovisno o tome vodi li se postupak pred tijelima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

(4) Od plaćanja pristojbi na zahtjev za vizu mogu se osloboditi osobe koje u Republiku Hrvatsku dolaze:

‒ iz humanitarnih razloga

‒ volontirati

‒ radi kulturne, znanstvene ili drugog oblika suradnje sa zemljom čije državljanstvo te osobe imaju ako oslobađanje od pristojbi predlože državna tijela Republike Hrvatske

‒ kao sudionici seminara, konferencija, sportskih, kulturnih ili obrazovnih događanja u dobi do 25 godina.

(5) Pristojbe se ne plaćaju kod elektroničke razmjene podataka o kojima tijela državne uprave vode službenu evidenciju, s institucijama koje dokažu da temeljem propisa imaju pravni temelj za korištenje tih podataka te kod elektroničkih usluga razine informatiziranosti 4 i više.

(6) Ako je za pojedina pismena i radnje ovim Zakonom propisano plaćanje odnosno oslobođenje od plaćanja pristojbi, a posebnim propisom je propisano drugačije, primjenjuje se poseban propis.

Članak 10.

Strani državljani na stalnom, privremenom ili kratkotrajnom boravku u Republici Hrvatskoj, a u skladu s posebnim propisom, izjednačeni su s hrvatskim državljanima glede plaćanja pristojbi, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

DIO TREĆI

Povrat pristojbe

Članak 11.

(1) Pravo na povrat plaćene ili više plaćene pristojbe ima osoba koja je platila pristojbu koju nije bila obvezna platiti ili je platila pristojbu u većem iznosu od propisanog ili je platila pristojbu za radnju koju tijelo nije obavilo.

(2) Postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev stranke, u roku od 90 dana od dana kada je pristojba više ili pogrešno uplaćena, odnosno od dana saznanja da radnja nije obavljena.

(3) O zahtjevu za povrat pristojbe rješenjem odlučuje tijelo za čiji je rad plaćena pristojba.

(4) Zahtjev za povrat pristojbe od pravnih osoba s javnim ovlastima zaprima se u nadležnim ispostavama Ministarstva financija, Porezne uprave prema sjedištu pravne osobe s javnim ovlastima, a o zahtjevu odlučuje rješenjem Ministarstvo financija.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Zastara

Članak 12.

Na postupke utvrđivanja zastare prava na naplatu pristojbe, kao i postupke utvrđivanja prava na povrat pristojbe primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći porezni postupak.

DIO ČETVRTI
PLAĆANJE PRISTOJBI

Način plaćanja upravne pristojbe

Članak 13.

(1) Pristojbe se plaćaju na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu se platiti u državnim biljezima.

(3) Ako za pojedine slučajeve ovim Zakonom nije propisano drugačije, pristojbe se mogu plaćati i putem sustava e-Pristojbe.

Sustav e-Pristojbe

Članak 14.

(1) Sustav e-Pristojbe je središnji informacijsko-tehnološki sustav elektroničke naplate, koji je uređen posebnim propisom.

(2) Sustav e-Pristojbe vodi Financijska agencija ‒ FINA (u daljnjem tekstu: FINA).

(3) Način rada sustava e-Pristojbe, način plaćanja kroz sustav e-Pristojbe i početak primjene sustava e-Pristojbe propisuju se propisom iz stavka 1. ovoga članka.

Plaćanje pristojbi u inozemstvu

Članak 15.

(1) Konzularne pristojbe u inozemstvu plaćaju se na bankovni račun diplomatskih misija ili konzularnih ureda, a iznimno se plaćaju u gotovini.

(2) Obračun konzularnih pristojbi obavlja se prema prosječnom srednjem tečaju kune iz tečajnice Hrvatske narodne banke za prethodnu kalendarsku godinu.

(3) Ako neke od nacionalnih valuta nema u tečajnici iz stavka 2. ovoga članka, za obračun konzularnih pristojbi primjenjuje se tečaj američkog dolara.

(4) Zahtjev za povrat konzularnih pristojbi podnosi se pod uvjetima, na način i u rokovima propisanim člankom 11. ovoga Zakona.

(5) Rješenje o povratu konzularnih pristojbi donosi šef diplomatske misije odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i izvršava ga na teret tekućih prihoda od konzularnih pristojbi.

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 16.

(1) Pristojbeni obveznik koji iz inozemstva traži da mu tijelo iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona obavi radnju za koju se plaća pristojba, pristojbu plaća u stranoj valuti prema srednjem tečaju kune iz tečajnice Hrvatske narodne banke na dan plaćanja pristojbe.

(2) Ako neke od nacionalnih valuta nema u tečajnici iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuje se tečaj američkog dolara.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pristojbe se putem sustava e-Pristojbe plaćaju sukladno propisu kojim je uređen platni promet.

Članak 17.

(1) U rješenju ili drugoj ispravi za koju je plaćena pristojba naznačuje se da je pristojba plaćena, u kojem iznosu, na koji način i prema kojem tarifnom broju.

(2) Poništavanje državnih biljega koji se lijepe na podnesak obavlja tijelo nadležno za prijam podneska odnosno tijelo koje donosi rješenje ili drugu ispravu za koju je plaćena pristojba.

(3) Državni biljezi poništavaju se štambiljem »PONIŠTENO« ili na drugi odgovarajući način.

(4) Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, u spisu tijela pred kojim je plaćena pristojba mora biti dokaz o obavljenoj uplati pristojbe. Dokaz može biti preslika naloga za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom, potvrda iz sustava e-Pristojba ako je pristojba plaćena putem tog sustava, odnosno preslika izvatka računa ako je pristojba plaćena bezgotovinskim nalogom.

(5) U rješenju i ispravama koje se izdaju bez pristojbe mora se naznačiti na osnovi kojih su odredbi ovoga Zakona ili drugih propisa oslobođene od plaćanja pristojbe.

Postupanje u slučaju neplaćanja pristojbi

Članak 18.

(1) Po podnescima za koje nije plaćena pristojba u propisanom roku, ili nije plaćena u dostatnom iznosu, osim ako se ne radi o aktima koji su doneseni po službenoj dužnosti, neće se postupati dok pristojbeni obveznik ne dostavi dokaz o plaćenoj pristojbi.

(2) Ako je podnesak ili drugo pismeno za koje nije plaćena pristojba, ili nije plaćena u dostatnom iznosu, dostavljeno poštom ili elektroničkim putem, tijelo nadležno za odlučivanje po zahtjevu zaključkom će pozvati pristojbenog obveznika da u roku od 15 dana od dana njegova primitka plati redovnu pristojbu i pristojbu za opomenu.

(3) Ako pristojbeni obveznik uplati pristojbu iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da je pristojba uredno plaćena od trenutka podnošenja podneska.

(4) Ako pristojbeni obveznik ne plati propisanu pristojbu za podnesak iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da je pristojbeni obveznik odustao od zahtjeva.

Prisilna naplata pristojbe

Članak 19.

Iznimno od odredbe članka 18. ovoga Zakona, ako nadležno tijelo postupi po zahtjevu pristojbenog obveznika, a pristojba nije naplaćena, ona će se naplatiti od pristojbenog obveznika prisilno, prema odredbama zakona kojim se uređuje opći porezni postupak.

DIO PETI
PRIPADNOST PRIHODA OD PRISTOJBI

Članak 20.

(1) Prihod ostvaren od maloprodaje državnih biljega zajednički je prihod državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem je području obavljena maloprodaja državnih biljega, i to u jednakim dijelovima.

(2) Pristojbe uplaćene izravno na propisani račun za pismena i radnje iz djelokruga tijela državne uprave, diplomatskih misija, konzularnih ureda i drugih predstavničkih tijela Republike Hrvatske u inozemstvu prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Pristojbe uplaćene izravno na propisani račun za pismena i radnje pred tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave i njihovim upravnim tijelima prihod su jedinica područne (regionalne) samouprave pred čijim je tijelima plaćena pristojba.

(4) Pristojbe uplaćene izravno na propisani račun za pismena i radnje pred tijelima jedinica lokalne samouprave i njihovim upravnim tijelima prihod su jedinica lokalne samouprave pred čijim je tijelima plaćena pristojba.

(5) Pristojba uplaćena izravno na propisani račun za pismena i radnje pravnih osoba s javnim ovlastima prihod je državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Pripadnost prihoda određuje se na temelju čijeg je ovlaštenja pravnoj osobi s javnim ovlastima povjereno obavljanje poslova te prema mjestu sjedišta odnosno prema mjestu sjedišta njezine područne jedinice gdje su obavljeni poslovi.

(6) Pristojbe plaćene izravno na propisani račun uključuju i pristojbe plaćene kroz sustav e-Pristojbe.

DIO ŠESTI
MALOPRODAJA DRŽAVNIH BILJEGA

Ovlaštenici za maloprodaju državnih biljega

Članak 21.

(1) Maloprodaju državnih biljega mogu obavljati tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihova tijela, sudovi, banke, FINA, HP ‒ Hrvatska pošta d.d. i javni bilježnici.

(2) Fizičke i pravne osobe, registrirane za trgovinu na malo, ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega ostvaruju temeljem zahtjeva.

Postupak davanja ovlaštenja za maloprodaju državnih biljega

Članak 22.

(1) Zahtjev iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona podnosi se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Središnjem uredu (u daljnjem tekstu: Porezna uprava).

(2) Ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega daje se rješenjem na razdoblje od tri godine, koje počinje teći danom izvršnosti rješenja.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 23.

(1) Zahtjev iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona bit će odbijen ako je podnositelj zahtjeva dužnik poreza ili drugih javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

(2) Rješenje iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona kojim je dano ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega bit će ukinuto i prije isteka tri godine ako Porezna uprava utvrdi da je ovlaštenik za maloprodaju državnih biljega dužnik poreza ili drugih javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

(3) Dužnikom se, za potrebe ovoga Zakona, smatra podnositelj zahtjeva koji na dan donošenja rješenja iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona nije podmirio svoja dospjela dugovanja, odnosno ovlaštenik za maloprodaju državnih biljega kojem je izdano rješenje iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona, a koji tijekom prethodnih 12 mjeseci od dana provjere nije podmirivao svoja dospjela dugovanja.

(4) Provjeru iz stavka 3. ovoga članka Porezna uprava obavlja najmanje tri puta tijekom razdoblja za koje je izdano ovlaštenje iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 24.

(1) FINA vodi Registar ovlaštenika za maloprodaju državnih biljega.

(2) Rješenje iz članka 22. stavka 2. i članka 23. stavka 2. ovoga Zakona Porezna uprava dostavlja FINI radi upisa u Registar iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Način izdavanja, raspačavanje, povlačenje iz uporabe i zamjenu državnih biljega, kao i visinu provizije koja pripada prodavatelju državnih biljega pravilnikom propisuje ministar financija.

Članak 25.

(1) Registar iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona sadrži osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime / naziv i adresu prebivališta/sjedišta osobe kojoj je dano ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega, datum izdavanja rješenja i datum izvršnosti rješenja iz članka 22. stavka 2. i članka 23. stavka 2. ovoga Zakona. Po potrebi Registar sadrži i adresu poslovne jedinice osobe kojoj je dano ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega, a u kojoj se obavlja prodaja državnih biljega.

(2) Porezna uprava će rješenje iz članka 22. stavka 2. i članka 23. stavka 2. ovoga Zakona dostaviti FINI u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja.

DIO SEDMI
NADZOR

Članak 26.

Nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u dijelu primjene sustava e-Pristojbe obavlja Ministarstvo uprave, a u ostalom dijelu Ministarstvo financija.

DIO OSMI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Tijela iz članka 1. ovoga Zakona dužna su na svojim službenim mrežnim stranicama obavijestiti javnost o trenutku uspostave plaćanja pristojbi putem sustava e-Pristojbe.

Članak 28.

Za pismena i radnje za koje je pristojbena obveza nastala do dana stupanja na snagu ovoga Zakona naplatit će se pristojba koja je bila propisana u trenutku nastanka pristojbene obveze.

Članak 29.

(1) Registar iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona FINA je dužna uspostaviti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) FINA je dužna osobe kojima su izdana rješenja o ovlaštenju za maloprodaju državnih biljega, sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.), upisati u Registar iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona s podacima iz rješenja kojima raspolaže. Podatke koji nisu dostupni iz rješenja FINA će zatražiti od osoba kojima su izdana rješenja o ovlaštenju za maloprodaju državnih biljega prilikom njihova prvog dolaska u poslovnicu FINE radi kupnje državnih biljega, a nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 30.

(1) Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz uporabe i zamjeni državnih biljega (»Narodne novine«, broj 12/96. i 51/07.), donesen na temelju Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05. i 129/06.), ostaje na snazi do stupanja na snagu Pravilnika iz članka 24. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Pravilnik iz članka 24. stavka 3. ovoga Zakona donosi ministar financija u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 31.

(1) Vlada Republike Hrvatske uredbom propisuje Tarifu iz članka 1. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Uredba iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu 1. veljače 2017.

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.), osim u dijelu Tarife upravnih pristojbi, koja se primjenjuje do 31. siječnja 2017.

Članak 33.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Klasa: 022-03/16-01/90
Zagreb, 2. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.