Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

NN 115/2016 (9.12.2016.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

HRVATSKI SABOR

2528

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2016.

Klasa: 011-01/16-01/55

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 6. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.) u članku 7. stavku 1. točki 24. riječi: »ministra znanosti, obrazovanja i sporta« zamjenjuju se riječima: »čelnika središnjeg tijela uprave nadležnog za šport;«.

Točka 31. mijenja se i glasi:

»31. osoba koja se prvi put zapošljava jest fizička osoba koju poslodavac, po osnovi ugovora o radu, odnosno ugovora o stručnom osposobljavanju za rad prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju, odnosno ima evidentiran staž do osam dana (uključujući i osmi dan) po osnovi drugog dohotka, osim po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti, niti je staž mirovinskog osiguranja ostvario kod inozemnog nositelja obveznoga mirovinskog osiguranja, osim fizičke osobe iz točke 54. ovoga članka;«.

Članak 2.

U članku 13. iza stavka 2. dodaju se novi stavak 3. i stavak 4. koji glase:

»(3) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka, prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak iz članka 9. stavka 1. točke 20. ovoga Zakona i prema utvrđenoj godišnjoj osnovici osobi koja obavlja drugu djelatnost iz članka 7. točke 6. ovoga Zakona doprinos za mirovinsko osiguranje:

1. za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti obračunava se po stopi od 10%

2. za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje obračunava se po stopi od 7,5%.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 2. ovoga članka, za osiguranike iz članka 10. stavka 1. točke 2. i 4. ovoga Zakona posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima obračunava se po stopi od 1%.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 3.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka, za osiguranika po osnovi poljoprivrednik iz članka 9. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona, za osiguranika po osnovi poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz članka 9. stavka 1. točke 14.a ovoga Zakona, za osiguranika po osnovi svećenik i drugi vjerski službenik vjerske zajednice iz članka 9. stavka 1. točke 16. ovoga Zakona, prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak iz članka 9. stavka 1. točke 20. ovoga Zakona i prema utvrđenoj godišnjoj osnovici osobi koja obavlja drugu djelatnost iz članka 7. točke 6. ovoga Zakona doprinos za zdravstveno osiguranje obračunava se po stopi od 7,5%.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 4.2. ovoga članka, za osiguranike iz članka 10. stavka 1. točke 2. i 4. ovoga Zakona posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu obračunava se po stopi od 0,1%.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 4.

U članku 17. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak iz članka 9. stavka 1. točke 20. ovoga Zakona i prema utvrđenoj godišnjoj osnovici osobi koja obavlja drugu djelatnost iz članka 7. točke 6. ovoga Zakona doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje obračunava se po stopi od 2,5%.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 5.

U članku 21. stavku 2. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »odnosno za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od umnoška iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65.«.

Članak 6.

U članku 24. stavku 3. riječi: »do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršeno davanje, odnosno korištenje prava, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec« zamjenjuju se riječima: »do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno«.

Članak 7.

U članku 24.a stavku 1. iza riječi: »poslodavac iz članka 19.a ovoga Zakona« dodaju se riječi: »odnosno poslodavac diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet«, a riječi: »osam dana« zamjenjuju se riječima: »trideset dana«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 2., mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od odredbe članka 24. stavka 3. ovoga Zakona, doprinosi obračunani prema plaći ili dijelu plaće koju poslodavac iz članka 19.a ovoga Zakona odnosno poslodavac diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet daje u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno.«.

Članak 8.

U članku 25. stavku 2. riječi: »do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršeno davanje ili korištenje« zamjenjuju se riječima: »do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako poslodavac na dan dospjelosti ostalog primitka primitak nije isplatio, a istodobno je, sukladno odredbama Zakona o radu, obvezan dostaviti radniku obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti, doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu istodobno s dostavom obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku.«.

Članak 9.

U članku 25.a stavku 1. iza riječi: »poslodavac iz članka 19.a ovoga Zakona« dodaju se riječi: »odnosno poslodavac diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet«, a riječi: »osam dana« zamjenjuju se riječima: »trideset dana«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od odredbe članka 25. stavka 2. ovoga Zakona, doprinosi obračunani prema ostalim primicima koje poslodavac iz članka 19.a ovoga Zakona odnosno poslodavac diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet daje u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako poslodavac na dan dospjelosti ostalog primitka primitak nije isplatio, a istodobno je, sukladno odredbama Zakona o radu, obvezan dostaviti radniku obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti, doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu istodobno s dostavom obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku.«.

Članak 10.

U članku 32. stavku 3. riječi: »do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršeno davanje, odnosno korištenje prava, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec« zamjenjuju se riječima: »do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno«.

Članak 11.

U članku 33. stavku 2. riječi: »do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršeno davanje ili korištenje« zamjenjuju se riječima: »do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako poslodavac na dan dospjelosti ostalog primitka primitak nije isplatio, a istodobno je, sukladno odredbama Zakona o radu, obvezan dostaviti radniku obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti, doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu istodobno s nastankom obveze dostave obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku.«.

Članak 12.

U članku 37. stavku 2. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »odnosno za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od umnoška iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 uvećano za 20% .«.

Članak 13.

U članku 40. stavku 3. riječi: »do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršeno davanje, odnosno korištenje prava, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec« zamjenjuju se riječima: »do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Prema ostalim primicima koji se daju u naravi ili u korištenju prava doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, ako poslodavac na dan dospjelosti ostalog primitka primitak nije isplatio, a istodobno je, sukladno odredbama Zakona o radu, obvezan dostaviti radniku obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti, doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu istodobno s dostavom obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku.«.

Članak 14.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Doprinosi iz članka 61. ovoga Zakona dospijevaju na naplatu danom izvršnosti rješenja iz članka 239.a stavka 1. točke 1. ovoga Zakona.«.

Članak 15.

U članku 115. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prema primitku iz članka 112. ovoga Zakona doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu u roku od trideset dana od dana kada je primitak ostvaren, a prema primitku koji se daje u naravi ili u pravu doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo.«.

Članak 16.

U članku 163. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. za osiguranike po osnovi učenika i studenata na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i za vrijeme stručne prakse kod poslodavaca i stručnih putovanja (članak 10. stavak 1. točka 2.) te za osiguranike po osnovi djece i mladeži sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje (članak 10. stavak 1. točka 4.), obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska putem ministarstva nadležnog za obrazovanje;«.

Članak 17.

U članku 166. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za osiguranike iz članka 163. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 31. siječnja za prethodnu godinu.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) O vrsti i ukupnom iznosu obveze doprinosa, ukupnoj osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, godini na koju se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi za osiguranike iz članka 163. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, ministarstvo mjerodavno za obrazovanje sastavlja obračunsku ispravu za izvještajnu godinu te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija pravilnikom.«.

Članak 18.

U članku 209. stavku 1. točke 1., 2. i 15. brišu se, a dosadašnje točke od 3. do 14. postaju točke od 1. do 12. te dosadašnja točka 16. postaje točka 13.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 19.

U članku 212. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Umirovljenik koji obavlja drugu djelatnost iz članka 7. točke 6. ovoga Zakona, i prema toj djelatnosti plaća paušalni porez na dohodak, uz uvjet da je u skladu sa Zakonom o mirovinskom osiguranju zadržao status umirovljenika i tijekom razdoblja u kojemu obavlja tu djelatnost, nije obveznik doprinosa prema iznosu paušalnog dohotka ostvarenog od obavljanja druge djelatnosti.

(4) Umirovljenikom iz stavka 3. ovoga članka ne smatra se korisnik obiteljske mirovine u svojstvu djeteta, prema članku 69. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju.«.

Članak 20.

U članku 217. stavku 2. riječi: »točke 3.« zamjenjuju se riječima: »točke 2.«.

U stavku 3. riječi: »točke 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »točke 1.«.

Članak 21.

Članak 229. mijenja se i glasi:

»Na postupke utvrđivanja zastare prava na utvrđivanje doprinosa i prava na naplatu doprinosa koji nisu uređeni odredbama ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.«.

Članak 22.

Članak 230. briše se.

Članak 23.

Članak 231. mijenja se i glasi:

»Radi utvrđivanja zastare prava na naplatu ili zastare prava na povrat doprinosa koji se odnosi na saldo doprinosa, zavod od kojega je Porezna uprava preuzela podatak o iznosu salda doprinosa i Središnji registar osiguranika obvezni su Poreznoj upravi, na njezin zahtjev, u roku od 60 dana dostaviti potrebne podatke i dokumentaciju.«.

Članak 24.

Članak 232. briše se.

Članak 25.

Članak 233. stavak 2. briše se.

Članak 26.

U članku 234. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Zahtjev za naknadnu uplatu doprinosa otpisanih zbog zastare prava na naplatu osiguranik može podnijeti do isteka pet godina od dana kada je rješenje o utvrđivanju zastare prava na naplatu postalo pravomoćno.«.

Članak 27.

U članku 237. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Zahtjev za naknadnu uplatu doprinosa otpisanih zbog nenaplativosti osiguranik može podnijeti do isteka pet godina od dana kada je utvrđena nenaplativost doprinosa.«.

Članak 28.

U članku 239.a stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Do izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka u vezi sa stavkom 3. ovoga članka za osiguranika po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi Porezna uprava evidentira iznose predujmova za svaku vrstu doprinosa u iznosu – umnošku iznosa mjesečne osnovice koju propisuje ministar nadležan za pomorstvo, sukladno posebnom propisu, te propisane stope za obračun doprinosa.«.

Članak 29.

U Zakonu o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.) u cijelom tekstu broj: »0,35« zamjenjuje se brojem: »0,38«, a riječi: »sport«, »sportaš« i »sportski« zamjenjuju se riječima: »šport«, »športaš« i »športski«, u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 30.

Postupci utvrđivanja zastare započeti po zahtjevu obveznika doprinosa, a prema odredbama Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.) dovršit će se sukladno odredbama toga Zakona, osim ako su odredbe ovoga Zakona i odredbe Općeg poreznog zakona povoljnije za obveznika doprinosa.

Članak 31.

(1) Ministar financija uskladit će propise donesene radi provedbe Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Iznimno od odredbe članka 254. stavka 1. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.) Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu ministar financija donijet će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 32.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 33.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Klasa: 022-03/16-01/94

Zagreb, 2. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.