Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

NN 115/2016 (9.12.2016.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

HRVATSKI SABOR

2531

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2016.

Klasa: 011-01/16-01/58

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 6. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Zakonu o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 68/13. i 30/14.) u članku 3. stavku 1. iza točke 10. dodaju se točke 11. i 12. koje glase:

»11. Ovrha je postupak prisilne naplate carinskog, trošarinskog i poreznog duga te drugih javnih davanja koji se provodi na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave sukladno odredbama Općeg poreznog zakona.

12. Administrativna suradnja je oblik suradnje s drugim državama u vidu razmjene informacija vezanih uz obveznika, uzajamne pomoći pri naplati tražbina po osnovi carine, poreza i drugih javnih davanja te provedbi mjera osiguranja naplate duga, kao i drugim oblicima suradnje prema međunarodnim ugovorima.«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Poslovi carinske službe su osobito:

1. utvrđivanje, naplata i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost, drugih javnih davanja te javnopravnih naknada (u daljnjem tekstu: javna davanja),

2. osiguravanje pravilne primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, provoz, prijenos, skladištenje i drugo raspolaganje robom koja podliježe mjerama nadzora,

3. provedba carinsko-sigurnosnih mjera,

4. sudjelovanje u provođenju mjera zajedničke poljoprivredne, ribarske i trgovinske politike,

5. utvrđivanje, stavljanje na raspolaganje i nadzor tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije iz carinskih davanja,

6. otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, njihovo otkrivanje i prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedba dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku, Prekršajnog zakona i ovoga Zakona,

7. nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija u prometu gotovinom,

8. nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti trgovačkih društava, trgovaca pojedinaca i obrta (registracija, odobrenje za rad, rješenje, suglasnost, drugo odobrenje nadležnih tijela, predmet poslovanja, sjedište i tvrtka), ako posebnim propisom nije određena nadležnost drugog tijela,

9. nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje trgovine i obavljanje usluga,

10. nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine,

11. nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom,

12. nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplata naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupka posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom,

13. nadzor uvoza i izvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj, fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koji sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari sukladno propisima o zaštiti zraka,

14. nadzor u skladu s posebnim propisima ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje prava na korištenje novčanih sredstava koja se isplaćuju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i novčanih sredstava koja korisnici izravno ili posredno ostvaruju primjenom oslobođenja ili izuzeća od plaćanja javnih davanja te sniženih visina i diferenciranih stopa javnih davanja,

15. nadzor obračuna, plaćanja i naplate naknade za koncesiju te nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije,

16. nadzor u području prava intelektualnog vlasništva,

17. nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet ribe i drugih morskih i vodenih organizama,

18. nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost,

19. provedba carinskih mjera provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i drugim propisima kojima se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode,

20. nadzor unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma,

21. nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje izvoz, uvoz, iznos i unos kulturnih dobara,

22. nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje prekogranični promet i trgovina divljim vrstama,

23. provedba upravnih i drugih poslova u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika,

24. nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda te transakcijama u području prometa robe i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe,

25. nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti,

26. nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane energetske djelatnosti s naftom i naftnim derivatima,

27. nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala,

28. nadzor na graničnom prijelazu, odnosno na drugom mjestu gdje se obavlja carinski nadzor dozvola i drugih isprava, sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzije vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama,

29. nadzor nad primjenom propisa kojim se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda,

30. administrativna suradnja i međunarodna razmjena informacija s državama članicama Europske unije ili s trećim državama u području primjene propisa iz nadležnosti Carinske uprave,

31. svi drugi poslovi koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.«.

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Carinskom upravom upravlja ravnatelj koji je državni dužnosnik s položajem pomoćnika ministra financija, koji ujedno upravlja i radom Središnjeg ureda, a u radu mu pomažu zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja.

(2) Ravnatelj Carinske uprave (u daljnjem tekstu: ravnatelj) za svoj je rad odgovoran ministru financija i Vladi Republike Hrvatske.«.

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Zamjenik ravnatelja u slučaju spriječenosti ili odsutnosti ravnatelja obavlja sve poslove ravnatelja te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

(2) Zamjenik ravnatelja za svoj rad odgovoran je ravnatelju i ministru financija.

(3) Pomoćnici ravnatelja upravljaju radom sektora u Središnjem uredu te obavljaju druge poslove iz djelokruga rada Carinske uprave koje im povjeri ravnatelj.

(4) Pomoćnici ravnatelja za svoj rad i rad sektora kojim upravljaju odgovorni su ravnatelju i ministru financija.

(5) Na radno mjesto zamjenika ravnatelja može se rasporediti osoba koja uz ispunjavanje općih zakonskih uvjeta ima i najmanje osam godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

(6) Na radno mjesto pomoćnika ravnatelja može se rasporediti osoba koja uz ispunjavanje općih zakonskih uvjeta ima i najmanje šest godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.«.

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Radom područnog carinskog ureda upravlja pročelnik koji je za svoj rad i rad područnog carinskog ureda odgovoran ravnatelju, ministru financija i pomoćnicima ravnatelja koji upravljaju odnosnom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom iz djelokruga područnog carinskog ureda.

(2) Pročelnik područnog carinskog ureda ima jednog ili više pomoćnika koji za svoj rad i rad područnog carinskog ureda odgovaraju pročelniku i ravnatelju.

(3) Radom carinskog ureda i radom graničnog carinskog ureda upravlja predstojnik koji je za svoj rad odgovoran pročelniku i ravnatelju.

(4) Predstojnik carinskog ureda i graničnog carinskog ureda može imati jednog ili više pomoćnika koji za svoj rad i rad carinskog ureda, odnosno graničnog carinskog ureda odgovaraju predstojniku, pomoćniku pročelnika područnog carinskog ureda i pročelniku područnog carinskog ureda.«.

Članak 6.

Iza članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a

Službenike Carinske uprave na radna mjesta zamjenika ravnatelja, pomoćnika ravnatelja i pročelnika područnog carinskog ureda raspoređuje ministar financija na prijedlog ravnatelja.«.

Članak 7.

U članku 21. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»(4) Ovlašteni carinski službenik može se uputiti na rad u inozemstvo na temelju utvrđenih pravila o međunarodnoj suradnji i posebnih propisa.

(5) Prava i obveze ovlaštenog carinskog službenika iz stavka 4. ovoga članka te postupak i uvjete upućivanja na rad u inozemstvo pravilnikom propisuje ministar financija.

(6) Ovlašteni carinski službenici na poziv međunarodnih institucija, stranih carinskih i drugih administracija i stručnih organizacija mogu sudjelovati u radu projekata kao stručnjaci.

(7) Način i uvjete sudjelovanja u radu projekata iz stavka 6. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar financija.«.

Članak 8.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Za prekršaje propisane ovim Zakonom i prekršaje propisane posebnim zakonima u nadležnosti Carinske uprave ovlašteni carinski službenik je ovlašten, pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuje prekršajni postupak, kao ovlašteni tužitelj izdati prekršajni nalog prije pokretanja prekršajnog postupka.«.

Članak 9.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Carinsko-prekršajni postupak je prekršajni postupak koji Carinska uprava vodi za prekršaje propisane ovim Zakonom, zakonom kojim se uređuje provedba carinskog zakonodavstva Europske unije, zakonom kojim se uređuju trošarine, zakonom kojim se uređuju posebni porezi te za prekršaje koji su takvima označeni drugim zakonom ili je provedba prekršajnog postupka stavljena u nadležnost Carinske uprave (u daljnjem tekstu: carinsko-prekršajni postupak).«.

Članak 10.

U članku 65. stavku 1. točka 3. briše se.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija privremeno će imenovati zamjenika ravnatelja na dužnost ravnatelja Carinske uprave, i to najduže na šest mjeseci.«.

Članak 11.

Članak 66. briše se.

Članak 12.

Članak 67. briše se.

Članak 13.

Članak 68. briše se.

Članak 14.

Članak 74. briše se.

Članak 15.

U članku 84. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Šteta koja građaninu, pravnoj osobi ili drugoj stranki nastane nezakonitim ili nepravilnim radom carinskog službenika naknađuje Republika Hrvatska.«.

Članak 16.

U nazivu GLAVE III. riječi: »TE ZVANJA« brišu se.

Članak 91. mijenja se i glasi:

»(1) Plaća carinskih službenika utvrđuje se na način uređen propisima o državnim službenicima, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

(2) Nazive radnih mjesta, koeficijente složenosti poslova i stručne uvjete za radna mjesta, dodatke na posebne uvjete rada, visinu naknade za pripravnost te kriterije i najviši mogući iznos dodatka za natprosječne rezultate u radu, za carinske službenike utvrđuje posebnom uredbom Vlada Republike Hrvatske.«.

Članak 17.

Članak 92. briše se.

Članak 18.

Članak 93. briše se.

Članak 19.

U članku 95. stavku 2. točka 4. briše se.

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 4. i 5.

Članak 20.

U članku 99. ispred riječi: »Carinskoj« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Sredstva ostvarena kao naknada za obavljanje poslova iz nadležnosti drugih tijela, kao i sredstva što ih Carinska uprava ostvari kao naknadu prema posebnim zakonima za obavljanje određenih poslova prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, u dijelu sredstava Carinske uprave.

(3) Način raspodjele i korištenja sredstava iz stavka 2. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar financija.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 16. ovoga Zakona najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar financija donijet će pravilnike iz članaka 7. i 20. ovoga Zakona najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 22.

Do stupanja na snagu uredbe iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona ostaje na snazi Uredba o klasifikaciji radnih mjesta, carinskih zvanja i vrijednosti koeficijenata složenosti poslova carinskih službenika (»Narodne novine«, br. 86/13.).

Članak 23.

Rukovodeći službenici raspoređeni na radna mjesta iz članaka 3. i 5. ovoga Zakona nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta sukladno ovom Zakonu.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/97

Zagreb, 2. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.