Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

NN 115/2016 (9.12.2016.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

HRVATSKI SABOR

2532

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2016.

Klasa: 011-01/16-01/59

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 6. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Članak 1.

U Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, br. 133/12.), u članku 2. točka 7. briše se.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Obveznikom fiskalizacije smatra se:

1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak te

2. pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.«.

Članak 3.

Članak 4. briše se.

Članak 4.

U članku 5. točka 1. mijenja se i glasi:

»prodaja karata ili žetona za cestovni lokalni linijski prijevoz putnika u javnom prometu sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave te prodaja karata ili žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu,«.

Članak 5.

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

(1) Obveznik fiskalizacije radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa prema članku 15. ovoga Zakona dužan je koristiti programsko rješenje koje omogućava postupanje u skladu s odredbama ovoga Zakona, odnosno programsko rješenje koje će onemogućiti postupke kojima se izbjegava postupak fiskalizacije izdavanja računa.

(2) Obveznik fiskalizacije te proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja odgovorni su za ispravnost programskog rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Obveznik fiskalizacije može testirati podatke s računa, a način testiranja propisat će pravilnikom ministar financija.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 19. mijenja se i glasi: »Dostavljanje podataka u sustav fiskalizacije«.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik fiskalizacije iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona dužan je Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostaviti podatke o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost.

(2) Za potrebe provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa podatak o poslovnim prostorima iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati ove podatke:

1. OIB,

2. oznaku poslovnog prostora,

3. adresu poslovnog prostora,

4. tip poslovnog prostora,

5. vrstu djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru,

6. radno vrijeme i radne dane,

7. datum otvaranja poslovnog prostora,

8. datum zatvaranja poslovnog prostora,

9. status poslovnog prostora.

(3) Oznaka poslovnog prostora iz stavka 2. točke 2. ovoga članka mora biti označena na isti način kao što će se navoditi na samom računu u dijelu broja računa – oznaka poslovnog prostora, propisanog u članku 11. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona.

(4) Obveznik fiskalizacije podatak o adresi poslovnog prostora iz stavka 2. točke 3. ovoga članka dostavlja elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna (u nastavku: sustav ePorezna).

(5) Kao tip poslovnog prostora iz stavka 2. točke 4. ovoga članka navodit će se način poslovanja internetska trgovina, pokretna trgovina i slično, ako se djelatnost obavlja na terenu ili ako se radi o povremenim mjestima obavljanja djelatnosti.

(6) Obveznik fiskalizacije podatak o vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru iz stavka 2. točke 5. ovoga članka dostavlja prema važećem šifarniku koji sadrži nacionalnu klasifikaciju djelatnosti.

(7) Obveznik fiskalizacije podatak o datumu zatvaranja poslovnog prostora iz stavka 2. točke 8. ovoga članka dostavlja ako se poslovni prostor privremeno ili trajno zatvara.

(8) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, obveznik fiskalizacije koji po posebnom propisu nema obvezu korištenja sustava ePorezna, podatke iz stavka 2. ovog članka dostavlja po pojedinom poslovnom prostoru putem obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacije (u nastavku: Obrazac), neposredno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu ili prebivalištu. Obrazac se nalazi u Prilogu i sastavni je dio ovoga Zakona.

(9) Podatke iz stavka 2. ovoga članka obveznik fiskalizacije dostavlja po pojedinom poslovnom prostoru, na način propisan stavkom 4., odnosno stavkom 8. ovoga članka, s početkom obveze fiskalizacije, a prije početka dostave računa.

(10) Ako se promijene podaci sadržani u stavku 2. ovoga članka po pojedinom poslovnom prostoru, a osobito ako se u nekom poslovnom prostoru djelatnost prestane obavljati ili obveznik fiskalizacije počinje obavljati djelatnost u novom poslovnom prostoru, ili ako promjeni djelatnost koju obavlja u poslovnom prostoru, obveznik fiskalizacije dužan je prije početka primjene promijenjenih podataka dostaviti podatke o promjenama na način propisan stavcima 4. i 8. ovoga članka.

(11) Ministar financija propisat će pravilnikom dostavljanje podataka o poslovnim prostorima iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 7.

Iza članka 19. dodaje se članak 19.a koji glasi:

»Članak 19.a

(1) Obveznici fiskalizacije iz članka 3. ovoga Zakona dužni su Ministarstvu financija, Poreznoj upravi na način propisan člankom 19. stavkom 4., odnosno stavkom 8. ovoga Zakona dostaviti podatak o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja iz članka 16.a stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Podatak o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja obveznika fiskalizacije iz stavka 1. ovoga članka obavezno sadrži OIB proizvođača i/ili održavatelja programskog rješenja.

(3) Ako obveznik fiskalizacije nema podatak o OIB-u proizvođača i/ili održavatelju programskog rješenja jer se radi o stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi bez OIB-a, dostavlja podatake proizvođača i/ili održavatelja programskog rješenja koji obavezno moraju sadržavati ime i prezime/naziv, adresu, oznaku države i identifikacijski broj strane fizičke ili pravne osobe iz države u kojoj ista ima poslovni nastan.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 20. briše se.

Članak 20. briše se.

Članak 9.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Ako dođe do potpunog prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja iz članka 16. ovoga Zakona, obveznik fiskalizacije izdaje račun koji mora biti uvezan u posebnu knjigu računa.

(2) Uvezanu knjigu računa iz stavka 1. ovoga članka, prije početka upotrebe, ovjerava Ministarstvo financija, Porezna uprava.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, obveznik fiskalizacije obvezan je u roku od dva dana, računajući od dana u kojem je došlo do potpunog prestanka rada naplatnog uređaja, uspostaviti rad naplatnog uređaja na način propisan člankom 16. ovoga Zakona.

(4) U roku iz stavka 3. ovoga članka obveznik fiskalizacije dužan je Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostaviti sve izdane račune, putem uspostavljene elektroničke veze.

(5) Ministarstvo financija, Porezna uprava će svim dostavljenim računima iz stavka 4. ovoga članka odrediti Jedinstveni identifikator računa te ga dostaviti obvezniku fiskalizacije kao potvrdu o zaprimljenosti naknadno dostavljenih računa.

(6) Obveznik fiskalizacije dužan je na kopijama ispostavljenih računa iz stavka 1. ovoga članka dopisati podatak o dobivenom Jedinstvenom identifikatoru računa odmah po zaprimanju.

(7) Ministar financija propisat će pravilnikom sadržaj te postupak ovjere uvezane knjige računa.«.

Članak 10.

U članku 23. stavku 1. riječi: »na način propisan člankom 20. ovoga Zakona za male obveznike djelatnosti,« zamjenjuju se riječima: »izdavanjem računa iz uvezane knjige računa,«.

Članak 11.

U članku 27. stavku 3. riječi: »malih obveznika fiskalizacije, račune« brišu se, a riječi: »članka 22.« zamjenjuju se riječima: »članaka 22. i 23.«.

Članak 12.

U članku 29. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka fizička osoba, obveznik poreza na dobit visinu blagajničkog maksimuma određuje kao mikro, mali ili srednji subjekt, zavisno od veličine obveznika fiskalizacije sukladno kriterijima iz Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva.«.

Dosadašnji stavci 3. – 6. postaju stavci 4. – 7.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., riječi. »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., riječi: »stavaka 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 2., 3. i 4.«.

Članak 13.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava i Carinska uprava.«.

Članak 14.

Iza članka 30. dodaje se članak 30.a koji glasi:

»Članak 30.a

Ako se tijekom nadzora utvrdi da obveznik fiskalizacije ne provodi postupak fiskalizacije na način opisan u članku 8., članku 16., članku 17. stavku 1., članku 21. stavku 1., članku 22. stavku 1. i članku 23. stavku 1. ovoga Zakona, poreznom obvezniku može se naredbom privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti pečaćenjem do uklanjanja razloga zbog kojih je zabrana izrečena, a najdulje 8 dana od dana izdavanja naredbe.«.

Članak 15.

U članku 32. iza riječi: »uprave« briše se točka i dodaju se riječi: »odnosno Carinske uprave.«.

Članak 16.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja kojeg obveznik fiskalizacije koristi za razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom ako programsko rješenje iz članka 16.a ovoga Zakona omogućava postupke kojima se izbjegava provedba fiskalizacije izdavanja računa.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će odgovorna osoba u pravnoj osobi, koja je proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja.«.

Članak 17.

Iza članka 34. dodaje se članak 34.a koji glasi:

»Članak 34.a

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, obveznik fiskalizacije, ako:

1. izdaje račune koji ne sadrže sve Zakonom propisane podatke (članak 9. stavci 1. i 2., članak 15. stavak 1.)

2. ne dostavi podatak o poslovnim prostorima (članak 15. stavak 2. i članak 19. stavak 1.)

3. dostavi podatak o poslovnim prostorima bez svih Zakonom propisanih podataka (članak 19. stavak 2.)

4. koristi programsko rješenje koje mu omogućava postupke kojima se izbjegava provedba fiskalizacije izdavanja računa (članak 16.a)

5. izdaje račune iz uvezane knjige računa, koju nije prije početka uporabe, ovjerio u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 22. stavak 2.)

6. ne dokaže nemogućnost uspostave veze za razmjenu podataka potvrdom HAKOM-a (članak 23. stavak 2.)

7. plaća gotovim novcem suprotno odredbi članka 28. stavka 3. ovoga Zakona

8. iznos primljene gotovine ne položi na račun prema odredbama članka 28. stavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona

9. ne odredi visinu blagajničkog maksimuma u skladu s odredbama članka 29. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 10.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, obveznik fiskalizacije iz članka 3. ovoga Zakona.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi, obveznik fiskalizacije.«.

Članak 18.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, obveznik fiskalizacije, ako:

1. za potrebe dostave elemenata računa ne poveže oznaku operatera i OIB operatera na naplatnom uređaju te ne dostavi OIB operatera Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 10.)

2. ne osigura izdavanje brojeva računa na način propisan odredbama ovoga Zakona (članak 11.)

3. ne nabavi digitalni certifikat od Financijske agencije radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa (članak 12.)

4. u roku od dva dana, računajući od dana u kojem je došlo do prekida veze, ne uspostavi elektroničku vezu te ne dostavi sve izdane račune (članak 21. stavak 2.)

5. u roku od dva dana, računajući od dana u kojem je došlo do potpunog prestanka rada naplatnog uređaja, ne uspostavi rad naplatnog uređaja te ne dostavi izdane račune (članak 22. stavci 3. i 4.)

6. na kopijama ispostavljenih računa iz uvezane knjige računa ne dopiše ili ne dopiše pravodobno podatak o dobivenom Jedinstvenom identifikatoru računa (članak 22. stavak 6.)

7. kod izvršavanja storno računa ne postupa sukladno odredbama za izdavanje računa (članak 24.)

8. ne istakne obavijest o obvezi izdavanja računa te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun u poslovnom prostoru na svakom naplatnom uređaju ili drugom vidnom mjestu (članak 25.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, obveznik fiskalizacije iz članka 3. ovoga Zakona.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi, obveznik fiskalizacije.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Obveznici fiskalizacije koji su do stupanja na snagu ovoga Zakona dostavili Ministarstvu financija, Poreznoj upravi podatke o svim poslovnim prostorima, dužni su u roku od 30 dana od stupanja na snagu članka 6. ovoga Zakona ponovno dostaviti podatke o svim poslovnim prostorima u kojima obavljaju djelatnost sukladno članku 6. ovoga Zakona.

Članak 20.

(1) Odredbe Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, br. 146/12.) ostaju na snazi u dijelu koji nije u suprotnosti s ovim Zakonom.

(2) Ovlašćuje se ministar financija uskladiti provedbene propise Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, br. 133/12.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 21.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017., osim članaka 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. koji stupaju na snagu 1. srpnja 2017.

Klasa: 022-03/16-01/98

Zagreb, 2. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

PRILOG (uz članak 19.)

OBRAZAC PRIJAVE PODATAKA U SUSTAVU FISKALIZACIJE

Podaci o obvezniku fiskalizacije:

OIB

 

Ime i prezime/Naziv

 

Adresa

 

Oznaka poslovnog prostora

 

Adresa poslovnog prostora

 

Tip poslovnog prostora

 

Vrsta djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru

 

Radno vrijeme i radni dani

 

Datum otvaranja poslovnog prostora

 

Datum zatvaranja poslovnog prostora

 

Status poslovnog prostora

 

Podaci o proizvođaču programskog rješenja:

OIB

 

Ime i prezime/Naziv

 

Adresa

 

Podaci o održavatelju programskog rješenja:

OIB

 

Ime i prezime/Naziv

 

Adresa

 

NAPOMENA*:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

* Ako je proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja strana fizička ili pravna osoba koja u Republici Hrvatskoj nema dodijeljen OIB, upisuju se podaci te osobe koji obvezno moraju sadržavati ime i prezime/naziv, adresu, oznaku države i identifikacijski broj strane fizičke ili pravne osobe iz države u kojoj ista ima poslovni nastan