Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

NN 115/2016 (9.12.2016.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2536

Na temelju članka 8. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09, 35/13, 41/14 i 143/14), a u vezi s člancima 2., 3. i 24. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. prosinca 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu (»Narodne novine«, broj 38/16), u članku 3. točki 1. riječi: »u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, za aktivnost A557047 – Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini« zamjenjuju se riječima: »u razdjelu 036 Središnji državni ured za šport, Glavi 03605 Središnji državni ured za šport, za aktivnost A916002 – Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini«.

Članak 2.

U članku 4. iza riječi: »Ministarstvo pravosuđa,« dodaju se riječi: »Središnji državni ured za šport,«.

Članak 3.

U cijelom tekstu Uredbe riječi: »Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo znanosti i obrazovanja«, riječi: »Ministarstvo socijalne politike i mladih« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku«, riječi: »Ministarstvo zdravlja« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo zdravstva«, riječi: »Ministarstvo branitelja« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo hrvatskih branitelja« i riječi: »Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/46

Urbroj: 50301-25/05-16-2

Zagreb, 8. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.