Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

NN 115/2016 (9.12.2016.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2537

Na temelju članka 12.a stavka 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. prosinca 2016. godine donijela

UREDBA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Članak 1.

U Uredbi o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje (»Narodne novine«, broj 30/14) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Uredbom se propisuju kriteriji za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje za sastavljanje listi prvenstva. Liste prvenstva se sastavljaju od pravodobno podnesenih i urednih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, bodovanih u skladu s kriterijima koji posebno uključuju stambeni status, uvjete stanovanja, prebivanje na određenom području, primanja, stručnu spremu, životnu dob, broj članova te broj djece u obitelji koja se stambeno zbrinjava, kao i statuse priznate po posebnim propisima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, invalidima, žrtvama nasilja u obitelji te izbjeglicama, prognanicima i povratnicima, te vremenu podnošenja prvog zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.«.

Članak 2.

U članku 4. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. Članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, ostvaruju jednokratno 100 bodova.«.

U točki 10. iza riječi: »hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata« briše se zarez i dodaju riječi: »ili ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koji je državljanin Republike Hrvatske i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,«.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. Podnositelj zahtjeva ili članovi obiteljskog domaćinstva koji su na zahtjevu za stambeno zbrinjavanje, a imaju status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koji je državljanin Republike Hrvatske i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, ostvaruju jednokratno 100 bodova.«.

Iza točke 14. dodaje se nova točka 15. koja glasi:

»Podnositelj zahtjeva koji je već podnosio zahtjev za stambeno zbrinjavanje, ostvaruje po 1 bod za svaku godinu koja je protekla od dana podnošenja prvoga zahtjeva.«.

Dosadašnja točka 15. postaje točka 16.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

»– točke 9., potvrda nadležnog tijela o utvrđenom statusu člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane,«.

Podstavak 8. mijenja se i glasi:

»– točke 10., potvrda nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ratnog vojnog invalida pripadnika Hrvatskog vijeća obrane,«.

Podstavak 10. mijenja se i glasi:

»– točke 12., potvrda nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane,«.

Na kraju podstavka 12. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se podstavak 13. koji glasi:

»– točke 15., uvid u službenu evidenciju Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje ili ureda državne uprave u županijama odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba, od strane ureda državne uprave u županiji odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za rješavanje podnesenog zahtjeva.«.

U stavku 3. riječi: »iz članka 4. točke 15.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 4. točke 16.«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/45

Urbroj: 50301-26/09-16-2

Zagreb, 8. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.