Odluka o osnivanju Državnog komasacijskog povjerenstva za Zagrebačku županiju, imenovanju članova i njihovih zamjenika, te naknadi za rad u tom Povjerenstvu

NN 115/2016 (9.12.2016.), Odluka o osnivanju Državnog komasacijskog povjerenstva za Zagrebačku županiju, imenovanju članova i njihovih zamjenika, te naknadi za rad u tom Povjerenstvu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2538

Na temelju članka 189. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. prosinca 2016. godine donijela

ODLUKA

O OSNIVANJU DRŽAVNOG KOMASACIJSKOG POVJERENSTVA ZA ZAGREBAČKU ŽUPANIJU, IMENOVANJU ČLANOVA I NJIHOVIH ZAMJENIKA, TE NAKNADI ZA RAD U TOM POVJERENSTVU

I.

Ovom Odlukom osniva se Državno komasacijsko povjerenstvo za Zagrebačku županiju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), radi odlučivanja o žalbama protiv rješenja o komasaciji i drugih akta u vezi s postupcima komasacije koji se provode u Zagrebačkoj županiji na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), te se određuje visina naknade za rad u Povjerenstvu.

II.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. Tanja Dodik, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, predsjednica

2. Marta Mustur, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, zamjenica predsjednice

3. Ines Merćep, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, članica

4. Olga Antoš Žganec, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, zamjenica članice

5. Gordana Jalšovečki, Vrhovni sud Republike Hrvatske, članica

6. Željko Pajalić, Vrhovni sud Republike Hrvatske, zamjenik članice

7. Davorin Marinović, Središnji ured Državne geodetske uprave, član

8. Antonio Šustić, Središnji ured Državne geodetske uprave, zamjenik člana

9. Miljenko Šoštarić, Županijska skupština Zagrebačke županije, član

10. Stjepan Jagušt, Županijska skupština Zagrebačke županije, zamjenik člana.

III.

Predsjednici i članovima Povjerenstva, odnosno njihovim zamjenicima koji su nazočni na sjednici Povjerenstva na kojoj se raspravlja i/ili odlučuje o žalbi pripada naknada u neto iznosu od 800,00 kuna po osobi, a koja se naknada uvećava za neto iznos od 200,00 kuna po osobi za svaku iduću žalbu o kojoj se na sjednici raspravlja i/ili odlučuje.

Članovi Povjerenstva čije je boravište, odnosno prebivalište izvan Grada Zagreba ostvaruju pravo na naknadu troškova nastalih u vezi s radom u Povjerenstvu prema propisima koji se u tom pogledu odnosne na državne službenike.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

IV.

Povjerenstvo radi do opoziva.

V.

Zadužuje se Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja da o donošenju ove Odluke izvijesti članove Povjerenstva iz točke II. ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/243

Urbroj: 50301-25/05-16-3

Zagreb, 8. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.