Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Nadzornog odbora Financijske agencije

NN 116/2016 (14.12.2016.), Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Nadzornog odbora Financijske agencije

HRVATSKI SABOR

2551

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 11. Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/01., 60/04. i 42/05.) Hrvatski sabor na sjednici 9. prosinca 2016. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE

I.

Za člana Nadzornog odbora Financijske agencije iz reda saborskih zastupnika bira se DAMIR FELAK, član Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora.

II.

Dana 19. listopada 2016. dužnost člana Nadzornog odbora Financijske agencije iz reda saborskih zastupnika prestao je obnašati dr. sc. Goran Marić, zbog prestanka zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/16-06/53

Zagreb, 9. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.