Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

NN 116/2016 (14.12.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede

2568

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), Ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NACIONALNOJ MREŽI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPINA U RIBARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o Nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 16/2016), članak 5. mijenja se i glasi:

» (1) Upravljački odbor čine isključivo članovi FLAG mreže.

(2) Upravljački odbor čini najmanje pet, a najviše devet članova FLAG mreže, uključujući i predsjednika, od kojih svaki član ima zamjenu.

(3) Predsjednika i članove Upravljačkog odbora pisanim putem predlažu svi članovi FLAG mreže na poziv za dostavu prijedloga od strane Jedinice za potporu FLAG mreži.

(4) Predsjednika i članove Upravljačkog odbora imenuje ministar poljoprivrede temeljem zaprimljenih prijedloga iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Predsjednikom i članovima Upravljačkog odbora imenuju se članovi FLAG mreže koje je predložio najveći broj članova FLAG mreže.

(6) Za predsjednika Upravljačkog odbora iz stavka 5. ovoga članka mogu se predlagati samo oni članovi FLAG mreže koji predstavljaju FLAG-ove službeno priznate od strane Upravljačkog tijela.

(7) U slučaju jednakog broja prijedloga iz stavka 5. ovoga članka, o imenovanju odlučuje ministar poljoprivrede.

(8) Upravljački odbor djeluje sukladno Poslovniku o radu Upravljačkog odbora.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/02

Urbroj: 525-13/1539-16-22

Zagreb, 1. prosinca 2016.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.