Pravilnik o naknadi za sigurnost plovidbe

NN 116/2016 (14.12.2016.), Pravilnik o naknadi za sigurnost plovidbe

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2570

Na temelju članka 51. stavka 7. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O NAKNADI ZA SIGURNOST PLOVIDBE

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje nastanak obveze plaćanja naknade za sigurnost plovidbe, visina, osnovica za njezin obračun, pojedine izvanredne okolnosti odnosno okolnosti koje nisu redovita plovidba, a pod kojima se naknada za sigurnost plovidbe ne plaća, kao i vrijeme i način njezina plaćanja.

(2) Naknadu za sigurnost plovidbe naplaćuje ministarstvo nadležno za pomorstvo.

Značenje izraza

Članak 2.

Izrazi upotrijebljeni u ovome Pravilniku, ako pojedinim odredbama nije drugačije određeno, imaju sljedeća značenja:

1. plovni objekt označava jahtu upisanu u upisnik Republike Hrvatske, brodicu upisanu u očevidnik brodica Republike Hrvatske, čamac upisan u očevidnik čamaca Republike Hrvatske te stranu jahtu ili brodicu;

2. duljina plovnog objekta označava duljinu plovnog objekta kako je navedena u ispravama plovnog objekta izražena u metrima, a ukoliko je iz isprava nemoguće ili otežano utvrditi duljinu plovnog objekta odnosno ako takve valjane isprave iz koje je vidljiva duljina plovnog objekta nema, duljinom plovnog objekta smatra se duljina trupa plovnog objekta odnosno duljina od krajnje krmene do krajnje pramčane točke integralnog dijela trupa plovnog objekta što utvrđuje bilo koja lučka kapetanija ili ispostava;

3. ukupna snaga porivnih uređaja označava snagu koja je navedena u ispravama plovnog objekta izraženu u kilovatima.

4. hrvatski upisnik označava upisnike, očevidnike i druge službene evidencije u koje se upisuju plovni objekti;

5. naknada označava naknadu za sigurnosti plovidbe;

6. Ministarstvo označava ministarstvo nadležno za pomorstvo.

Nastanak obveze

Članak 3.

(1) Obveza plaćanja naknade nastaje u trenutku kada plovni objekt plovi ili boravi u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

(2) Smatra se da plovni objekt hrvatske državne pripadnosti plovi i boravi u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske dokle god je upisan u hrvatski upisnik, osim ako se ne dokaže suprotno.

(3) Vlasnik ili korisnik čamca upisanog u očevidnik čamaca Republike Hrvatske, strane jahte ili brodice dužan je prije boravka ili plovidbe u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske prijaviti boravak ili plovidbu najbližoj lučkoj kapetaniji ili njezinoj ispostavi, a radi reguliranja njegove obveze plaćanja naknade.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, obveza plaćanja nak­nade ne nastaje ako se plovni objekt koristi pravom neškodljivog prolaska teritorijalnim morem bez uplovljenja u luke i na sidrišta u Republici Hrvatskoj te plovni objekt u izvanrednim okolnostima odnosno okolnostima koje nisu redovita plovidba.

(5) Plovni se objekt nalazi u izvanrednim okolnostima odnosno okolnostima koje nisu redovita plovidba kada uplovi u luku ili na sidrište u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske, i to:

a) radi više sile ili nevolje na moru,

b) radi ukrcaja ili iskrcaja oboljelih članova posade ili putnika,

c) radi iskrcaja brodolomaca ili osoba umrlih na plovnom objektu,

d) radi traganja i spašavanja ljudskih života na moru po nalogu Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru ili lučke kapetanije,

e) radi sprječavanja onečišćenja ili otklanjanja posljedica onečišćenja mora prema odobrenju ili nalogu Ministarstva, Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru ili lučke kapetanije,

f) po naredbi Ministarstva, lučke kapetanije, policije, carine ili Obalne straže Republike Hrvatske,

g) radi ukrcaja ili iskrcaja peljara ili službenih osoba lučke kapetanije, policije, carine i Obalne straže Republike Hrvatske,

h) radi iskrcaja osoba ili tereta s oštećenog plovnog objekta pod uvjetom da se taj teret odnosno osobe nakon popravka plovnog objekta ponovno ukrcaju na isti plovni objekt; ili

i) radi uzimanja odnosno stavljanja u tegalj plovnog objekta ili sličnih izvanrednih aktivnosti iz razloga sigurnosti plovidbe.

(6) Izvanredne okolnosti odnosno okolnosti koje nisu redovita plovidba iz stavka 5. ovog članka vlasnik ili korisnik plovnog objekta mora dokazati odgovarajućim dokazom koji je dužan priložiti zahtjevu za oslobođenje od plaćanja naknade.

Vremensko razdoblje

Članak 4.

(1) Naknada se plaća za plovni objekt za godišnje razdoblje.

(2) Čim se ostvare uvjeti za nastanak obveze plaćanja naknade iz članka 3. ovog Pravilnika, nastaje obveza plaćanja cjelogodišnje naknade, bez obzira na to koliko su dugo uvjeti iz članka 3. ovog Pravilnika trajali.

(3) Plaćena naknada vrijedi do kraja godine na koju se odnosi, bez obzira kada je ista plaćena i kada je račun za naknadu izrađen i dostavljen obvezniku plaćanja.

(4) Činjenice da je obveznik plaćanja naknade bio vlasnik ili korisnik plovnog objekta samo dio godine ili da je u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske plovnim objektom plovio ili boravio samo dio godine ne utječu na umanjenje naknade.

Obveznik plaćanja

Članak 5.

(1) Obveznik plaćanja cjelokupne godišnje naknade je osoba koja je u trenutku izrade računa za naknadu bila upisana u upisnik kao vlasnik plovnog objekta u odnosu na kojeg je prema odredbama ovog Pravilnika nastala obveza plaćanja naknade.

(2) Ako je iz bilo kojeg razloga otežano, nemoguće, neprikladno ili nedopušteno naknadu naplatiti od osobe i po pravilu iz stavka 1. ovog članka, Ministarstvo može cjelokupnu godišnju naknadu naplatiti od svakog tko je bio vlasnik ili korisnik plovnog objekta u godini u kojoj je nastala obveza plaćanja naknade te se takva osoba tada smatra obveznikom plaćanja naknade.

(3) Ministarstvo samostalno određuje trenutak izrade računa te samostalno vrši odabir i procjenjuje okolnosti iz stavka 2. ovog članka.

Rok za plaćanje

Članak 6.

(1) Naknada se plaća prema računu (obračunu) izdanom od Ministarstva, u roku navedenom na računu.

(2) Ako rok nije naznačen na računu, rok za plaćanje je 30 dana nakon isteka kraja godine na koju se odnosi naknada.

(3) Ako strana jahta ili brodica plovi ili boravi u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske duže od godinu dana, vlasnik ili korisnik naknadu plaća 30 dana nakon isteka svake godine na koju se naknada odnosi.

Visina naknade za jahte i brodice hrvatske državne pripadnosti

Članak 7.

(1) Osnovica za obračun visine naknade za jahte i brodice hrvatske državne pripadnosti je duljina jahte ili brodice.

(2) Koeficijent za plaćanje naknade iznosi:

a) za jahte 25,00 kuna,

b) za brodice 10,00 kuna.

(3) Visina naknade izražava se u kunama, a izračunava se na način da se osnovica pomnoži s koeficijentom.

Visina naknade za ostale plovne objekte

Članak 8.

(1) Ostali plovni objekti su:

a) plovni objekti strane državne pripadnosti,

b) plovni objekti bez državne pripadnosti,

c) plovni objekti čiju je državnu pripadnost nemoguće ili otežano utvrditi i

d) čamci upisani u očevidnik čamaca Republike Hrvatske.

(2) Osnovicu za obračun visine naknade za ostale plovne objekte čine duljina plovnog objekta i ukupna snaga porivnih uređaja.

(3) Visina naknade izražava se u kunama.

(4) Visina naknade za jahte izračunava se prema formulama iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

(5) Visina naknade za brodice i čamce izračunava se prema formulama iz Priloga 2. ovog Pravilnika.

(6) U formulama iz Priloga 1. i Priloga 2. ovog Pravilnika »L« označava duljinu plovnog objekta, »Puk« ukupnu snagu porivnih uređaja, dok znak »*« označava računsku operaciju množenja.

Obveza prijave neprimanja računa

Članak 9.

(1) Ako je u odnosu na plovni objekt nastala obveza plaćanja naknade, a niti jedan vlasnik niti korisnik plovnog objekta tijekom godine na koju se naknada odnosi nije primio račun za naknadu, zadnji vlasnik ili korisnik plovnog objekta u godini u kojoj je nastala obveza plaćanja dužan je to prijaviti najkasnije do kraja siječnja iduće godine.

(2) Ako je iz bilo kojeg razloga otežano, nemoguće, neprikladno ili nedopušteno da prijavu iz stavka 1. ovog članka podnese zadnji vlasnik ili korisnik, obvezu podnošenja prijave ima svaki vlasnik ili korisnik plovnog objekta tijekom godine na koju se naknada odnosi.

(3) Prijava iz stavka 1. ovog članka podnosi se:

a) lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije u kojoj je plovni objekt upisan u trenutku podnošenja prijave,

b) ako plovni objekt u trenutku podnošenja prijave nije upisan u hrvatski upisnik, prijava se podnosi posljednjoj hrvatskoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije u kojoj je plovni objekt bio upisan,

c) ako plovni objekt ni u jednom trenutku tijekom godine na koju se odnosi obveza plaćanja naknade nije bio upisan u hrvatski upisnik, prijava se podnosi lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije na čijem je području plovni objekt plovio ili boravio ili Ministarstvu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Vlasnici stranih jahti ili brodica, odnosno vlasnici čamaca upisanih u očevidnik čamaca Republike Hrvatske koji su platili nak­nadu za sigurnost plovidbe za 2016. godinu sukladno Naredbi o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« 159/13), nisu dužni platiti naknadu za 2016. godinu prema odredbama ovog Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/96

Urbroj: 530-03-2-1-2-16-5

Zagreb, 7. prosinca 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

 

L kraća od 40 metara

L 40 metara i duža

Puk slabija od 3000 kilovata

2*Puk + 45*L

7500 + 25*L

Puk 3000 kilovata i jača

7500 + 25*L

7500 + 25*L

PRILOG 2.

 

L kraća od 40 metara

L 40 metara i duža

Puk slabija od 3000 kilovata

2*Puk + 30*L

7500 + 10*L

Puk 3000 kilovata i jača

7500 + 10*L

7500 + 10*L