Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra

NN 116/2016 (14.12.2016.), Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2571


Na temelju članka 13. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. i 56/16.), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA UPOTREBU POMORSKOG DOBRA

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovom se Naredbom propisuje visina naknade za upotrebu pomorskog dobra (u daljnjem tekstu: naknada), način njezinog obračuna, te nastanak obveze i način plaćanja naknade.

(2) Naknadu naplaćuje ministarstvo nadležno za pomorstvo u korist proračuna županije na čijem je području brodica ili jahta upisana u očevidnik brodica odnosno upisnik jahti.

Značenje izraza

Članak 2.

Izrazi upotrijebljeni u ovoj Naredbi, ako pojedinim odredbama nije drugačije određeno, imaju sljedeća značenja:

1. plovni objekt označava brodicu i jahtu.

2. upisnik označava upisnik jahti i očevidnik brodica u Repub­lici Hrvatskoj.

3. naknada označava naknadu za upotrebu pomorskog dobra.

4. Ministarstvo označava ministarstvo nadležno za pomorstvo.

5. duljina označava duljinu plovnog objekta upisanu u upisniku, te se ista izražava u metrima (m). Ako duljina nije upisana u upisniku, duljinom se smatra duljina trupa plovnog objekta navedena u ispravama plovnog objekta. Ako je iz isprava nemoguće ili otežano utvrditi duljinu trupa, istu utvrđuje bilo koja lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije.

6. ukupna snaga porivnih uređaja jest ukupna snaga porivnih uređaja plovnog objekta upisana u upisniku, te se ista izražava u kilovatima (kW). Ako plovni objekt ima porivne uređaje ali se njihova ukupna snaga ne može utvrditi iz upisnika, ukupna se snaga utvrđuje iz isprava plovnog objekta odnosno isprava njegovih porivnih uređaja. Ako je iz isprava nemoguće ili otežano utvrditi ukupnu snagu, istu utvrđuje bilo koja lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije.

Nastanak obveze

Članak 3.

Naknada se plaća za plovni objekt upisan u upisnik, bez obzira na upotrebljavanje pomorskog dobra.

Vremensko razdoblje

Članak 4.

(1) Naknada se plaća za svaku kalendarsku godinu u kojoj je plovni objekt upisan u upisnik.

(2) Naknada se plaća za cijelu kalendarsku godinu iz stavka 1. ovog članka bez obzira kada je plovni objekt upisan u upisnik ili brisan iz njega.

Obveznik plaćanja

Članak 5.

(1) Ministarstvo može cjelokupnu godišnju naknadu naplatiti od bilo kojeg vlasnika plovnog objekta tokom godišnjeg razdoblja na koje se odnosi naknada.

(2) Ministarstvo samostalno određuje trenutak izrade računa po kojima se plaća naknada.

(3) Međusobnu pravičnu raspodjelu troškova naknade vlasnici tokom godine mogu među sobom samostalno i bez posredstva Ministarstva obaviti prema obveznopravnim pravilima.

Način i rok za plaćanje

Članak 6.

(1) Naknada se plaća prema računu (obračunu) izdanom od Ministarstva, u roku navedenom na računu.

(2) Ako rok nije naznačen na računu, rok za plaćanje je 30 dana nakon isteka kraja godine na koju se odnosi naknada.

Visina naknade

Članak 7.

Visina naknade izražava se u kunama, a izračunava se prema Prilogu 1. ove Naredbe u kojem »L« označava duljinu plovnog objekta, »Puk« ukupnu snagu porivnih uređaja, dok znak »*« označava računsku operaciju množenja.

Obveza prijave neprimanja računa

Članak 8.

(1) Ako je za plovni objekt nastala obveza plaćanja naknade, a niti jedan vlasnik plovnog objekta tokom godine na koju se odnosi obveza plaćanja naknade nije primio račun za naknadu, zadnji vlasnik tokom godine na koju se odnosi obveza plaćanja naknade dužan je to prijaviti najkasnije do kraja siječnja iduće godine.

(2) Ako je iz bilo kojeg razloga otežano, nemoguće, neprikladno ili nedopušteno da prijavu iz stavka 1. ovog članka podnese zadnji vlasnik tokom godine, obvezu podnošenja prijave ima svaki vlasnik plovnog objekta tijekom godine na koju se naknada odnosi.

(3) Prijava iz stavka 1. ovog članka podnosi se:

a) lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije u kojoj je plovni objekt upisan u trenutku podnošenja prijave

b) ako plovni objekt u trenutku podnošenja prijave nije upisan u hrvatski upisnik, prijava se podnosi posljednjoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije u kojoj je plovni objekt bio upisan.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 159/13).

Članak 10.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/112

Urbroj: 530-03-2-1-2-16-2

Zagreb, 7. prosinca 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

 

L kraća od 40 metara

L 40
metara i duža

Puk slabija od 3000 kilovata

2*Puk + 20*L

7500

Puk 3000 kilovata i jača

7500

7500