Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iskaznici i znački sanitarnog inspektora

NN 116/2016 (14.12.2016.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iskaznici i znački sanitarnog inspektora

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2572

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine« broj 113/08 i 88/10) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ISKAZNICI I ZNAČKI SANITARNOG INSPEKTORA

Članak 1.

U Pravilniku o iskaznici i znački sanitarnog inspektora (»Narodne novine« broj 28/11 i 120/12) u cijelom tekstu riječi: »Ministarstvo zdravlja « zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo zdravstva« u odgovarajućem padežu, a riječi: »ministar zdravlja« zamjenjuju se riječima: »ministar zdravstva« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/112

Urbroj: 534-02-1-1/4-16-2

Zagreb, 7. prosinca 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.