Izmjene i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

NN 116/2016 (14.12.2016.), Izmjene i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2575

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 88. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. prosinca 2016. donijela

IZMJENE I DOPUNU

METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA CIJENE NESTANDARDNIH USLUGA ZA TRANSPORT PLINA, DISTRIBUCIJU PLINA, SKLADIŠTENJE PLINA I JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM

Članak 1.

U Metodologiji utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 158/13 i 91/16) (dalje: Metodologija), u članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od članka 7. ove Metodologije, za nestandardne usluge za koje nije moguće odrediti broj radnik – sati prije pružanja usluge, cijena nestandardne usluge sastoji se od troška rada, troška materijala i ostalih zavisnih stvarnih troškova, a što se u Prilozima 1. do 3. ove Metodologije označava oznakom »PI« umjesto broja radnik – sati.«.

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjim stavcima 3. i 4. koji postaju stavci 2. i 3. riječi: »iz stavka 2. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 2.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Cijena nestandardne usluge izdavanja energetske suglasnosti za priključenje na distribucijski sustav iz Priloga 1. točka 1. ove Metodologije se, za slučaj građevine ili dijela građevine s dva i više obračunskih mjernih mjesta na istom priključku, određuje za svako obračunsko mjerno mjesto prema formuli:

gdje je:

CESOMM cijena nestandardne usluge izdavanja energetske suglasnosti za pojedino obračunsko mjerno mjesto u građevini ili dijelu građevine,

CESO cijena nestandardne usluge izdavanja energetske suglasnosti za jedno obračunsko mjerno mjesto odgovarajućeg priključnog kapaciteta iz Priloga 1. točka 1. ove Metodologije,

PCODS RR prosječna cijena radnog sata utvrđena prema članku 9. stavku 2. ove Metodologije,

BROMM ukupan broj obračunskih mjernih mjesta u građevini ili dijelu građevine.

(2) U slučaju da korisnik nestandardne usluge traži pružanje nestandardne usluge iz Priloga 1. točka 18. i Priloga 2. točka 14. ove Metodologije u roku kraćem od dva radna dana ili subotom, nedjeljom ili blagdanom, cijena usluge se povećava za 50%.

(3) U slučaju da po nalogu opskrbljivača plinom operator distribucijskog sustava istovremeno očitava stanje za više obračunskih mjernih mjesta kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge, cijena nestandardne usluge iz Priloga 1. točka 20. ove Metodologije se smanjuje na sljedeći način:

– za očitavanje više od 90% ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta, cijena se smanjuje za 70%,

– za očitavanje više od 70% ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta, cijena se smanjuje za 65%,

– za očitavanje više od 50% ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta, cijena se smanjuje za 60%,

– za očitavanje više od 30% ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta, cijena se smanjuje za 55%,

– za očitavanje više od 10% ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta, cijena se smanjuje za 50%,

– za očitavanje više od 5% ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta, cijena se smanjuje za 40%.

(4) Cijena nestandardne usluge iz Priloga 1. točka 23. ove Metodologije odnosi se na do uključivo pet trošila, a za svakih sljedećih pet trošila cijena se povećava za 10%.«.

Članak 3.

U članku 14. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Do dana početka primjene odluke o davanju ili uskraćivanju suglasnosti, pružatelj nestandardne usluge dužan je primjenjivati cjenik nestandardnih usluga s brojem radnik – sati iz Priloga 1. do 4. ove Metodologije.«.

Članak 4.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pružatelj nestandardne usluge dužan je naplatiti nestandardne usluge koje su stvarno pružene, a ukupni iznos prilikom ispostavljanja računa za nestandardnu uslugu obračunati prema cjeniku nestandardnih usluga važećem u trenutku pružanja nestandardne usluge, a za koji ima suglasnost Agencije.«.

Članak 5.

U Prilogu 1. točka 5. mijenja se i glasi:

5.

Obilježavanje trase plinovoda

PI

U točki 6. dodaje se podtočka c. koja glasi:

c.

u digitalnom formatu

1,00

U točki 9. podtočka e. mijenja se i glasi:

e.

ostala oprema nazivnog promjera DN 32 i više

PI

Točka 13. mijenja se i glasi:

13.

Izmještanje obračunskog mjernog mjesta:

 

a.

U slučaju neovlaštene potrošnje plina

PI

b.

Na zahtjev krajnjeg kupca

PI

U točki 18. podtočka a. mijenja se i glasi:

a.

Bez montaže plinomjera ili drugih zahvata na elementima distribucijskog sustava

PI

Točka 20. mijenja se i glasi:

20.

Očitanje stanja plinomjera na posebni zahtjev opskrbljivača plinom ili krajnjeg kupca plina

 

20.1.

Jednokratno očitanje obračunskog mjernog mjesta:

 

a.

fizičkim pristupom obračunskom mjernom mjestu

0,10

b.

uporabom radio-modula za daljinsko očitanje

0,08

c.

daljinskim očitanjem s udaljene lokacije

0,05

20.2.

Mjesečna naknada za svakodnevnu dostavu elektroničkom poštom svih zabilježenih satnih očitanja s jednog obračunskog mjernog mjesta sukladno odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava

5,00

20.3.

Mjesečna naknada za stalni pristup podacima o zabilježenim satnim očitanjima s jednog obračunskog mjernog mjesta u slučaju da operator distribucijskog sustava raspolaže odgovarajućom informacijskom platformom

1,00

Točka 23. mijenja se i glasi:

23.

Provjera nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini javne namjene ili dijelu građevine javne namjene, te građevini ili dijelu građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost

 

23.1.

Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije (prethodno ispitivanje) građevine s priključnim kapacitetom obračunskog mjernog mjesta:

 

a.

do 55 kWh/h

2,00

b.

od 56 do 100 kWh/h

4,00

c.

od 101 do 400 kWh/h

8,00

d.

od 401 do 4.000 kWh/h

12,00

e.

preko 4.000 kWh/h

16,00

23.2.

Ispitivanje nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja (glavno ispitivanje) građevine s priključnim kapacitetom obračunskog mjernog mjesta:

 

a.

do 55 kWh/h

3,00

b.

od 56 do 100 kWh/h

5,00

c.

od 101 do 400 kWh/h

9,00

d.

od 401 do 4.000 kWh/h

14,00

e.

preko 4.000 kWh/h

18,00

23.3.

Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojeće instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima ili na zahtjev korisnika građevine s priključnim kapacitetom obračunskog mjernog mjesta:

 

a.

do 55 kWh/h

4,00

b.

od 56 do 100 kWh/h

7,00

c.

od 101 do 400 kWh/h

12,00

d.

od 401 do 4.000 kWh/h

18,00

e.

preko 4.000 kWh/h

22,00

Točka 26. mijenja se i glasi:

26.

Pripremno-završno vrijeme

0,50 

Članak 6.

U Prilogu 2. točka 22. mijenja se i glasi:

22.

Pripremno-završno vrijeme

0,50 

Članak 7.

Prilog 3. mijenja se i glasi:

POPIS NESTANDARDNIH USLUGA I BROJ RADNIK – SATI OPERATORA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

Nestandardna usluga

Broj
radnik – sati

1.

Prodaja nepovučenog plina po nalogu indosatara imatelja skladišnice (založnice ili priznanice) ili po isteku ili raskidu ugovora

100,00

2.

Kontrolno ispitivanje ispravnosti plinomjera i druge mjerne opreme na zahtjev korisnika u ovlaštenom servisu uz vještačenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM) ili kod ovlaštene pravne osobe za ovjeravanje plinomjera

PI

3.

Ispitivanje kvalitete plina na zahtjev korisnika sustava

PI

4.

Izdavanje skladišnice (založnice ili priznanice)

13,00

5.

Mjesečna naknada za izvještavanje ACER-a o dnevnoj količini plina u skladištu prema odredbama REMIT-a

3,00

6.

Prijenos skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu – naknada prodavatelja

2,00

7.

Prijenos skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu – naknada kupca

2,00

8.

Evidentiranje trgovine uskladištenim plinom korisniku prodavatelju plina

2,00

9.

Evidentiranje trgovine uskladištenim plinom korisniku kupcu plina

2,00

10.

Pristup informacijskoj platformi i otvaranje bilančnog računa kupcu skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o skladištenju plina

50,00

11.

Mjesečna naknada za vođenje bilančnog računa kupcu skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o skladištenju

4,00

Članak 8.

U Prilogu 4. točka 2.2. mijenja se i glasi:

2.2.

na temelju izvanrednog očitanja stanja plinomjera od strane operatora distribucijskog sustava

0,15

Članak 9.

Ove Izmjene i dopuna Metodologije stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/15

Urbroj: 371-01/16-06

Zagreb, 9. prosinca 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.