Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2016. godine

NN 117/2016 (15.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2016. godine

HRVATSKI SABOR

2580

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2016. godine.

Klasa: 400-06/16-01/11

Zagreb, 25. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

             

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
1. – 6. 2015.

IZVORNI PLAN 2016.

IZVRŠENJE
1. – 6. 2016.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

6

PRIHODI POSLOVANJA

1.169.496.970

3.101.493.405

1.312.878.736

112,26

42,33

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

38.613

100.000

50.754

131,44

50,75

 

UKUPNI PRIHODI

1.169.535.583

3.101.593.405

1.312.929.490

112,26

42,33

3

RASHODI POSLOVANJA

620.496.865

2.315.586.781

796.034.028

128,29

34,38

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

370.294.651

758.840.624

219.561.391

59,29

28,93

 

UKUPNI RASHODI

990.791.516

3.074.427.405

1.015.595.419

102,50

33,03

 

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

178.744.067

27.166.000

297.334.071

166,35

1.094,51

             

B. RAČUN FINANCIRANJA

             

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
1. – 6. 2015.

IZVORNI PLAN 2016.

IZVRŠENJE
1. – 6. 2016.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

258.857.753

456.333.333

83.307.788

32,18

18,26

5

IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

380.284.966

519.651.898

380.284.966

100,00

73,18

 

PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

-57.316.854

36.152.565

-356.893

0,62

-0,99

 

NETO FINANCIRANJE

-178.744.067

-27.166.000

-297.334.071

166,35

1.094,51

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

-

-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
1. – 6. 2015.

IZVORNI PLAN 2016.

IZVRŠENJE
1. – 6. 2016.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

6

 

PRIHODI POSLOVANJA

1.169.496.970

3.101.493.405

1.312.878.736

112,26

42,33

63

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

143.770.756

805.137.770

243.753.268

169,54

30,27

632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

6.888.275

34.200.000

8.863.187

128,67

25,92

 

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

6.888.275


8.863.187

128,67


633

 

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

136.882.481

770.937.770

234.674.634

171,44

30,44

 

6331

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna

2.673.063


28.139.952

1052,72


   

Državni proračun

2.673.063


28.139.952

1052,72


 

6332

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna

134.209.418


206.534.682

153,89


   

Državni proračun

133.273.233


203.208.418

152,48


   

Lokalna uprava

936.185


3.326.264

355,30


634

 

Pomoći od izvanproračunskih korisnika

0

0

215.447

-


 

6341

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

0


215.447

-


64

 

Prihodi od imovine

8.244.914

14.800.000

6.372.433

77,29

43,06

641

 

Prihodi od financijske imovine

7.636.560

13.000.000

5.803.956

76,00

44,65

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

801.295


376.064

46,93


 

6414

Prihodi od zateznih kamata

2.925.665


3.723.254

127,26


 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

3.909.600


1.704.638

43,60


642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

549.069

1.700.000

540.344

98,41

31,78

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

530.969


539.244

101,56


 

6429

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

18.100


1.100

6,08


643

 

Prihodi od kamata na dane zajmove

59.285

100.000

28.133

47,45

28,13

 

6436

Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

59.285


28.133

47,45


65

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

968.716.801

2.162.300.635

1.020.190.763

105,31

47,18

652

 

Prihodi po posebnim propisima

968.716.801

2.162.300.635

1.020.190.763

105,31

47,18

 

6522

Prihodi vodnog gospodarstva

956.146.224


1.013.925.807

106,04


   

Naknada za uređenje voda

375.842.164


391.736.537

104,23


   

Naknada za zaštitu voda

118.806.818


118.139.183

99,44


   

Naknada za korištenje voda

303.983.318


352.891.624

116,09


   

Vodni doprinos

157.513.924


151.158.463

95,97


 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

12.570.577


6.264.956

49,84


66

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

48.764.499

119.255.000

42.562.272

87,28

35,69

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

48.764.499

119.255.000

42.562.272

87,28

35,69

 

6631

Tekuće donacije

581.250


3.892.360

669,65


 

6632

Kapitalne donacije

48.183.249


38.669.912

80,26


7

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

38.613

100.000

50.754

131,44

50,75

72

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

38.613

100.000

50.754

131,44

50,75

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

38.613

100.000

34.554

89,49

34,55

 

7211

Stambeni objekti

38.613


34.554

89,49


723

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

0

0

16.200

-


 

7231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

0


16.200

-

 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
1. – 6. 2015.

IZVORNI PLAN 2016.

IZVRŠENJE
1. – 6. 2016.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

3

 

RASHODI POSLOVANJA

620.496.865

2.315.586.781

796.034.028

128,29

34,38

31

 

Rashodi za zaposlene

62.018.395

142.150.000

67.138.724

108,26

47,23

311

 

Plaće (Bruto)

52.237.782

119.350.000

56.726.959

108,59

47,53

 

3111

Plaće za redovan rad

51.793.460


56.126.202

108,37


 

3113

Plaće za prekovremeni rad

244.322


287.057

117,49


 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

200.000


313.700

156,85


312

 

Ostali rashodi za zaposlene

791.593

1.800.000

664.554

83,95

36,92

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

791.593


664.554

83,95


313

 

Doprinosi na plaće

8.989.020

21.000.000

9.747.211

108,43

46,42

 

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

8.101.106


8.783.824

108,43


 

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

887.914


963.387

108,50


32

 

Materijalni rashodi

335.221.635

989.412.000

391.628.140

116,83

39,58

321

 

Naknade troškova zaposlenima

4.342.078

8.632.000

3.931.888

90,55

45,55

 

3211

Službena putovanja

1.312.819


1.037.783

79,05


 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

2.322.576


2.440.712

105,09


 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

706.683


453.393

64,16


322

 

Rashodi za materijal i energiju

10.540.328

23.585.000

10.781.114

102,28

45,71

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.495.273


2.308.231

92,50


 

3222

Materijal i sirovine

139.516


227.490

163,06


 

3223

Energija

7.776.709


7.503.166

96,48


 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

56.527


66.029

116,81


 

3225

Sitni inventar i autogume

72.303


51.911

71,80


 

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

0


624.287

0,00


323

 

Rashodi za usluge

316.892.231

931.010.000

374.279.712

118,11

40,20

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

7.000.172


8.645.366

123,50


 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

246.228.303


286.296.168

116,27


 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

88.282


151.559

171,68


 

3234

Komunalne usluge

1.089.834


247.406

22,70


 

3235

Zakupnine i najamnine

2.541.628


5.876.426

231,21


 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

143.395


128.715

89,76


 

3237

Intelektualne i osobne usluge

39.506.729


5.111.062

12,94


 

3238

Računalne usluge

0


1.554.690

0,00

 
 

3239

Ostale usluge

20.293.888


66.268.320

326,54


324

 

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0

0

134.764

-

0,00

 

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0


134.764

-


329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.446.998

26.185.000

2.500.662

72,55

9,55

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

133.767


95.710

71,55


 

3292

Premije i osiguranja

720.053


513.468

71,31


 

3293

Reprezentacija

263.227


190.461

72,36


 

3294

Članarine i norme

134.700


147.394

109,42


 

3295

Pristojbe i naknade

1.049.504


1.058.705

100,88


 

3296

Troškovi sudskih postupaka

0


384.287

-


 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.145.747


110.637

9,66


34

 

Financijski rashodi

39.840.151

73.380.000

30.958.725

77,71

42,19

342

 

Kamate za primljene kredite i zajmove

39.506.996

72.000.000

30.670.083

77,63

42,60

 

3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

3.857.020


3.786.964

98,18


 

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

29.007.329


20.182.856

69,58


   

Tuzemne

29.007.329


20.182.856

69,58


 

3428

Kamate za zajmove od drugih razina vlasti – dr. proračun

6.642.647


6.700.263

100,87


343

 

Ostali financijski rashodi

333.155

1.380.000

288.642

86,64

20,92

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

330.338


288.359

87,29


 

3432

Negativne tečajne razlike

0


0

0,00

 
 

3433

Zatezne kamate

2.817


283

10,05


36

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

10.653.128

39.137.781

7.548.728

70,86

19,29

361

 

Pomoći inozemnim vladama

0

750.000

0

-

0,00

 

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)

0


0

-

 

363

 

Pomoći unutar općeg proračuna

10.653.128

38.387.781

7.548.728

70,86

19,66

 

3631

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

0


573.388

-


 

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

10.653.128


6.975.340

65,48


38

 

Ostali rashodi

172.763.556

1.071.507.000

298.759.711

172,93

27,88

381

 

Tekuće donacije

30.490

820.000

65.137

213,63

7,94

 

3811

Tekuće donacije u novcu

30.490


65.137

213,63


383

 

Kazne, penali i naknade štete

67.901

1.300.000

126.300

186,01

9,72

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

67.901


126.300

186,01


 

3834

Ugovorne kazne i ostale naknade štete

         

386

 

Kapitalne pomoći

172.665.165

1.069.387.000

298.568.274

172,92

27,92

 

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

172.665.165


298.568.274

172,92


4

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

370.294.651

758.840.624

219.561.391

59,29

28,93

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

3.810.680

15.000.000

2.675.177

70,20

17,83

411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

3.810.680

15.000.000

2.675.177

70,20

17,83

 

4111

Zemljište

3.810.680


2.675.177

70,20


42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

285.332.073

541.900.624

168.480.840

59,05

31,09

421

 

Građevinski objekti

279.288.117

511.900.624

165.575.906

59,28

32,35

 

4212

Poslovni objekti

11.233.208


1.737.584

15,47


 

4214

Ostali građevinski objekti

268.054.909


163.838.322

61,12


422

 

Postrojenja i oprema

4.624.012

19.800.000

1.289.090

27,88

6,51

 

4221

Uredska oprema i namještaj

4.151.033


402.702

9,70


 

4222

Komunikacijska oprema

67.518


2.994

4,43


 

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

280.515


419.325

149,48


 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

124.946


464.069

371,42


423

 

Prijevozna sredstva

141.056

1.200.000

0

0,00

0,00

 

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

141.056


0

0,00


426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

1.278.888

9.000.000

1.615.844

126,35

17,95

 

4262

Ulaganja u računalne programe

1.278.888


1.615.844

126,35


45

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

81.151.898

201.940.000

48.405.374

59,65

23,97

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

81.151.898

201.940.000

48.405.374

59,65

23,97

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

81.151.898


48.405.374

59,65


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
1. – 6. 2015.

IZVORNI PLAN 2016.

IZVRŠENJE
1. – 6. 2016.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

 

 

NETO FINANCIRANJE

-103.696.206

-63.318.565

-296.977.178

286,39

469,02

8

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

258.857.753

456.333.333

83.307.788

32,18

18,26

84

 

Primici od zaduživanja

258.857.753

456.333.333

83.307.788

32,18

18,26

847

 

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

258.857.753

456.333.333

83.307.788

32,18

18,26

 

8471

Primljeni zajmovi od državnog proračuna

258.857.753


83.307.788

32,18

 

5

 

IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

362.553.959

519.651.898

380.284.966

104,89

73,18

54

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

362.553.959

519.651.898

380.284.966

104,89

73,18

542

 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

1.310.505

2.600.000

1.294.253

98,76

49,78

 

5422

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

1.310.505


1.294.253

98,76

 

544

 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

314.761.938

354.551.898

306.752.851

97,46

86,52

 

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

314.761.938


306.752.851

97,46

86,52

547

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

46.481.516

162.500.000

72.237.862

155,41

44,45

 

5471

Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna

46.481.516


72.237.862

155,41

 

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN 2016.

IZVRŠENJE
1. – 6. 2016.

INDEKS

1

2

3

4=3/2*100

01

HRVATSKE VODE

3.594.079.303

1.395.880.385

38,84

         

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

249.758.000

99.635.251

39,89

         

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

211.062.000

94.992.733

45,01

31

Rashodi za zaposlene

142.150.000

67.138.724

47,23

311

Plaće (Bruto)

119.350.000

56.726.959

47,53

3111

Plaće za redovan rad


56.126.202


3113

Plaće za prekovremeni rad


287.057


3114

Plaće za posebne uvjete rada


313.700


312

Ostali rashodi za zaposlene

1.800.000

664.554

36,92

3121

Ostali rashodi za zaposlene


664.554


313

Doprinosi na plaće

21.000.000

9.747.211

46,42

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje


8.783.824


3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti


963.387


32

Materijalni rashodi

67.362.000

27.513.132

40,84

321

Naknade troškova zaposlenima

8.632.000

3.931.888

45,55

3211

Službena putovanja


1.037.783


3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život


2.440.712


3213

Stručno usavršavanje zaposlenika


453.393


322

Rashodi za materijal i energiju

8.600.000

3.884.049

45,16

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi


1.001.597


3223

Energija


2.782.827


3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje


47.714


3225

Sitni inventar i autogume


51.911


323

Rashodi za usluge

44.600.000

17.674.836

39,63

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza


2.287.364


3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja


5.407.802


3233

Usluge promidžbe i informiranja


151.559


3234

Komunalne usluge


213.552


3235

Zakupnine i najamnine


5.370.426


3236

Zdravstvene i veterinarske usluge


128.715


3237

Intelektualne i osobne usluge


1.528.715


3238

Računalne usluge


1.554.690

 

3239

Ostale usluge


1.032.013


324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0

134.764

-

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa


134.764


329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.530.000

1.887.595

34,13

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.


95.710


3292

Premije i osiguranja


508.363


3293

Reprezentacija


190.461


3294

Članarine i norme


147.394


3295

Pristojbe i naknade


895.611


3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja


50.056


34

Financijski rashodi

1.350.000

275.740

20,43

343

Ostali financijski rashodi

1.350.000

275.740

20,43

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa


275.457


3433

Zatezne kamate


283


38

Ostali rashodi

200.000

65.137

32,57

381

Tekuće donacije

200.000

65.137

32,57

3811

Tekuće donacije u novcu


65.137


         

K2000

OPREMANJE

16.800.000

970.631

5,78

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

16.800.000

970.631

5,78

422

Postrojenja i oprema

16.800.000

970.631

5,78

4221

Uredska oprema i namještaj


84.243


4222

Komunikacijska oprema


2.994


4224

Medicinska i laboratorijska oprema


419.325


4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene


464.069


         

K2001

INFORMATIZACIJA

12.000.000

1.934.303

16,12

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

12.000.000

1.934.303

16,12

422

Postrojenja i oprema

3.000.000

318.459

10,62

4221

Uredska oprema i namještaj


318.459


426

Nematerijalna proizvedena imovina

9.000.000

1.615.844

17,95

4262

Ulaganja u računalne programe


1.615.844


         

K2002

PRIJEVOZNA SREDSTVA

1.200.000

0

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.200.000

0

0,00

423

Prijevozna sredstva

1.200.000

0

0,00

         

K2003

POSLOVNE ZGRADE

8.696.000

1.737.584

19,98

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.696.000

1.737.584

19,98

421

Građevinski objekti

8.696.000

1.737.584

19,98

4212

Poslovni objekti


1.737.584


101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

591.651.898

410.955.049

69,46

         

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

10.600.000

5.081.217

47,94

34

Financijski rashodi

8.000.000

3.786.964

47,34

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

8.000.000

3.786.964

47,34

3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru


3.786.964

47,34

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

2.600.000

1.294.253

49,78

542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

2.600.000

1.294.253

49,78

5422

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru


1.294.253


         

A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

398.551.898

326.935.707

82,03

34

Financijski rashodi

44.000.000

20.182.856

45,87

342

Kamate za primljene zajmove

44.000.000

20.182.856

45,87

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


20.182.856


54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

354.551.898

306.752.851

86,52

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

354.551.898

306.752.851

86,52

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora


306.752.851


         

A1013

ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI

182.500.000

78.938.125

43,25

34

Financijski rashodi

20.000.000

6.700.263

33,50

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

20.000.000

6.700.263

33,50

3428

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti


6.700.263


54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

162.500.000

72.237.862

44,45

547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

162.500.000

72.237.862

44,45

5471

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna


72.237.862


         

103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

926.000.000

364.827.598

39,40

         

A1004

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

654.000.000

275.588.566

42,14

32

Materijalni rashodi

653.700.000

275.582.045

42,16

322

Rashodi za materijal i energiju

10.900.000

4.997.781

45,85

3223

Energija


4.355.179


3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje


18.315


3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća


624.287


323

Rashodi za usluge

642.400.000

270.431.691

42,10

3231

Usluge pošte, telefona i prijevoza


27.558


3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja


270.262.809


3234

Komunalne usluge


12.541


3235

Zakupnine i najamnine


108.306


3237

Intelektualne i osobne usluge


10.564


3239

Ostale usluge


9.913


329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

400.000

152.573

38,14

3292

Premije osiguranja


5.105


3295

Pristojbe i naknade


147.468


38

Ostali rashodi

300.000

6.521

2,17

383

Kazne, penali i naknade šteta

300.000

6.521

2,17

3831

Naknada štete fizičkim i pravnim osobama


6.521


         

A1006

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

85.000.000

9.219.719

10,85

32

Materijalni rashodi

85.000.000

9.219.719

10,85

323

Rashodi za usluge

85.000.000

9.219.719

10,85

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja


9.186.188


3239

Ostale usluge


33.531


         

A1007

TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

53.000.000

27.013.046

50,97

32

Materijalni rashodi

52.380.000

27.013.046

51,57

323

Rashodi za usluge

52.375.000

27.012.306

51,57

3237

Intelektualne i osobne usluge


1.888.033


3239

Ostale usluge


25.124.273


329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000

740

14,80

3295

Pristojbe i naknade


740


38

Ostali rashodi

620.000

0

0,00

381

Tekuće donacije

620.000

0

0,00

A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

3.000.000

35.638

1,19

32

Materijalni rashodi

3.000.000

35.638

1,19

323

Rashodi za usluge

3.000.000

35.638

1,19

3239

Ostale usluge


35.638


         

A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)

95.500.000

47.657.081

49,90

32

Mterijalni rashodi

93.470.000

47.070.791

50,36

322

Rashodi za materijal i energiju

2.000.000

1.306.634

65,33

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi


1.306.634


323

Rashodi za usluge

91.330.000

45.701.689

50,04

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza


6.310.755

64,40

3237

Intelektualne i osobne usluge


1.411.167

70,56

3239

Ostale usluge


37.979.767

47,76

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

140.000

62.468

44,62

3295

Pristojbe i naknade


1.911


3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja


60.557


34

Financijski rashodi

30.000

12.902

43,01

343

Ostali financijski rashodi

30.000

12.902

43,01

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa


12.902


36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.000.000

573.388

28,67

363

Pomoći unutar općeg proračuna

2.000.000

573.388

28,67

3631

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna


573.388


         

A1010

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

7.500.000

2.479.877

33,07

32

Materijalni rashodi

7.500.000

2.479.877

33,07

322

Rashodi za materijal i energiju

2.085.000

592.650

28,42

3222

Materijal i sirovine


227.490


3223

Energija


365.160


323

Rashodi za usluge

5.355.000

1.883.728

35,18

3231

Usluge telefona,pošte i prijevoza


19.689


3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja


1.439.369


3234

Komunalne usluge


21.313


3235

Zakupnine i najamnine


397.694


3239

Ostale usluge


5.663


329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

60.000

3.499

5,83

3295

Pristojbe i naknade


3.475


3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja


24


         

A1011

IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

7.000.000

2.332.418

33,32

32

Materijalni rashodi

7.000.000

2.332.418

33,32

323

Rashodi za usluge

6.950.000

2.320.105

33,38

3237

Intelektualne i osobne usluge


272.583


3239

Ostale usluge


2.047.522


329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

12.313

24,63

3295

Pristojbe i naknade


9.500


3296

Troškovi sudskih postupaka


2.813

 
         

A1012

OSTALI IZVANREDNI IZDACI

21.000.000

501.253

2,39

32

Materijalni rashodi

20.000.000

381.474

1,91

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000.000

381.474

1,91

3296

Troškovi sudskih postupaka


381.474

 

38

Ostali rashodi

1.000.000

119.779

11,98

383

Kazne, penali i naknade šteta

1.000.000

119.779

11,98

3831

Naknada štete pravnim i fizičkim osobama


119.779


         

104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.826.669.405

520.462.487

28,49

         

K2004

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

212.000.000

48.405.374

22,83

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

6.860.000

0

0,00

361

Pomoći inozemnim vladama

750.000

0

 

363

Pomoći unutar općeg proračuna

6.110.000

0

0,00

38

Ostali rashodi

3.200.000

0

0,00

386

Kapitalne pomoći

3.200.000

0

0,00

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

201.940.000

48.405.374

23,97

451

Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima

201.940.000

48.405.374

23,97

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima


48.405.374


K2005

ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

85.000.000

22.228.494

26,15

38

Ostali rashodi

85.000.000

22.228.494

26,15

386

Kapitalne pomoći

85.000.000

22.228.494

26,15

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru


22.228.494

26,15

         

K2006

ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

87.738.000

36.688.752

41,82

38

Ostali rashodi

87.738.000

36.688.752

41,82

386

Kapitalne pomoći

87.738.000

36.688.752

41,82

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru


36.688.752


         

K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

78.000.000

42.537.256

54,53

38

Kapitalne pomoći

11.000.000

5.335.535

48,50

386

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

11.000.000

5.335.535

48,50

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru


5.335.535


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

67.000.000

37.201.721

55,52

421

Građevinski objekti

67.000.000

37.201.721

55,52

4214

Ostali građevinski objekti


37.201.721


         

K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)

15.000.000

2.675.177

17,83

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

15.000.000

2.675.177

17,83

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

15.000.000

2.675.177

17,83

4111

Zemljište


2.675.177


         

K2011

PROJEKTI NAVODNJAVANJA

103.172.405

36.223.688

35,11

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

30.277.781

6.975.340

23,04

363

Pomoći unutar općeg proračuna

30.277.781

6.975.340

23,04

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna


6.975.340


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

72.894.624

29.248.348

40,12

421

Građevinski objekti

72.894.624

29.248.348

40,12

4214

Ostali građevinski objekti


29.248.348


         

K2013

IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA

910.209.000

239.839.868

26,35

38

Ostali rashodi

873.899.000

234.315.493

26,81

386

Kapitalne pomoći

873.899.000

234.315.493

26,81

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru


234.315.493


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

36.310.000

5.524.375

15,21

421

Građevinski objekti

36.310.000

5.524.375

15,21

4214

Ostali građevinski objekti


5.524.375


         

K2060

PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

327.000.000

91.863.878

28,09

42

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

327.000.000

91.863.878

28,09

421

Građevinski objekti

327.000.000

91.863.878

28,09

4214

Ostali građevinski objekti


91.863.878

28,09

         

K2061

PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA

8.550.000

0

0,00

38

Ostali rashodi

8.550.000

0

0,00

386

Kapitalne pomoći

8.550.000

0

0,00