Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2016. godine

NN 117/2016 (15.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2016. godine

HRVATSKI SABOR

2581

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2016. godine.

Klasa: 400-06/16-01/11

Zagreb, 25. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
1. – 6. 2015.

IZVORNI PLAN 2016.

IZVRŠENJE
1. – 6. 2016.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

6

PRIHODI POSLOVANJA

820.747.252

2.037.366.000

870.057.627

106,01

42,71

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

38.480

14.000.000

7.111

18,48

0,05

 

UKUPNI PRIHODI

820.785.732

2.051.366.000

870.064.738

106,00

42,41

3

RASHODI POSLOVANJA

386.616.773

1.138.847.500

443.727.012

114,77

38,96

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

504.484.409

1.197.221.500

345.661.306

68,52

28,87

 

UKUPNI RASHODI

891.101.182

2.336.069.000

789.388.318

88,59

33,79

 

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-70.315.450

-284.703.000

80.676.420

-114,73

-28,34

             

B. RAČUN FINANCIRANJA

             

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
1. – 6. 2015.

IZVORNI PLAN 2016.

IZVRŠENJE
1. – 6. 2016.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

685.085.460

1.708.503.000

241.024.842

35,18

14,11

5

IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

518.465.441

1.423.800.000

641.094.122

123,65

45,03

 

PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

-96.304.569

0

319.392.860

-331,65

-

 

NETO FINANCIRANJE

70.315.450

284.703.000

-80.676.420

-114,73

-28,34

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

-

-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
1. – 6. 2015.

IZVORNI PLAN 2016.

IZVRŠENJE
1. – 6. 2016.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

6

 

PRIHODI POSLOVANJA

820.747.252

2.037.366.000

870.057.627

106,01

42,71

63

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

803.592.398

1.997.266.000

851.201.077

105,92

42,62

632

 

Pomoći od institucija i tijela EU

0

175.024.000

1.846.718

-

 
 

6381

Tekuće pomoći iz drž. Prorač. temeljem prijenosa sredstava EU

0


123.045

   
 

6382

Kapitalne pomoći iz drž. Prorač.temeljem prijenosa sred. EU

0


1.723.673

   

633

 

Pomoći iz proračuna

803.592.398

1.822.242.000

849.354.359

105,69

46,61

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

0


1.404.992

   
   

Tekuće pomoći iz prorač. Ministarstvo gospodarstva-poplave

0


1.404.992

   
 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

803.592.398


847.949.367

105,52


   

Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada iz goriva

803.592.398


847.949.367

   

64

 

Prihodi od imovine

13.821.134

25.600.000

10.230.232

74,02

39,96

641

 

Prihodi od financijske imovine

2.726.370

2.000.000

1.040.054

38,15

52,00

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

370.295


398.520

107,62


 

6414

Prihodi od zateznih kamata

248.845


0

-

-

 

6415

Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz.

1.777.092


132.752

7,47

-

 

6416

Prihodi od dividendi

20.551


406.833

1.979,62


 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

309.587


101.949

-

-

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

11.094.764

23.600.000

9.190.178

82,83

38,94

 

6424

Naknade za ceste

11.094.764


9.190.178

82,83


   

Naknada za izvanredni prijevoz (dozvole i suglasnosti)

9.635.756


7.629.783

79,18


   

Naknada za kontrolu izvanrednog prijevoza

318.847


405.738

127,25


   

Naknade za korištenje cestovnog zemljišta

1.140.083


1.154.657

101,28


   

Naknada za uporabu javnih motornih i priključnih vozila registriranih izvan Republike Hrvatske

78

 

0

0,00


65

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

2.851.214

13.300.000

8.114.506

284,60

61,01

652

 

Prihodi po posebnim propisima

2.851.214

13.300.000

8.114.506

284,60

61,01

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

2.851.214

13.300.000

8.114.506

284,60

61,01

   

Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično

220.786


5.345.845

2.421,28


   

Ostali nespomenuti prihodi

2.630.428


2.768.661

105,26


66

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

482.506

1.200.000

511.812

106,07

42,65

661

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

482.506

1.200.000

511.812

106,07

42,65

 

6615

Prihodi od pruženih usuga

482.506


511.812

106,07


7

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

38.480

14.000.000

7.111

-

-

72

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

38.480

14.000.000

7.111

-

-

721

 

Prihodi od prodaje garđevinskih objekata

0

14.000.000

0

-

-

723

 

Prihod od prodaje prijevoznih sredstava

38.480

0

7.111

-

-

 

7231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

38.480


7.111

-

-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
1. – 6. 2015.

IZVORNI PLAN 2016.

IZVRŠENJE
1. – 6. 2016.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

3

 

RASHODI POSLOVANJA

386.616.773

1.138.847.500

443.727.012

114,77

38,96

31

 

Rashodi za zaposlene

47.297.846

103.361.450

48.598.808

102,75

47,02

311

 

Plaće (Bruto)

39.398.483

85.991.700

40.505.129

102,81

47,10

 

3111

Plaće za redovan rad

39.398.483


40.505.129

102,81


312

 

Ostali rashodi za zaposlene

1.122.796

2.579.150

1.126.770

100,35

43,69

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.122.796


1.126.770

100,35


313

 

Doprinosi na plaće

6.776.567

14.790.600

6.966.909

102,81

47,10

 

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

6.106.786


6.278.316

102,81


 

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

669.781


688.593

102,81


32

 

Materijalni rashodi

235.774.714

539.642.050

278.129.723

117,96

51,54

321

 

Naknade troškova zaposlenima

1.505.277

4.484.050

1.501.239

99,73

33,48

 

3211

Službena putovanja

384.621


282.333

73,41


 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.025.592


1.105.171

107,76


 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

95.064


113.735

119,64


322

 

Rashodi za materijal i energiju

5.967.182

13.912.000

6.336.761

106,19

45,55

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

635.462


641.485

100,95


 

3223

Energija

5.218.838


5.583.841

106,99


 

3225

Sitni inventar i autogume

96.459


102.968

106,75


 

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća

16.423


8.467

-


323

 

Rashodi za usluge

226.612.954

517.982.000

268.630.210

118,54

51,86

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

1.971.121


2.084.455

105,75


 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

220.119.228


260.087.645

118,16

53,29

   

Redovno održ.cesta i objekata

197.974.800


198.971.456

100,50


   

Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda

275.712


542.284

-


   

Investicijsko održavanje cesta

9.134.403


11.238.711

123,04


   

Sanacija šteta na poplavljenim područjima

8.945.668


44.719.356

-


   

Održavanje zgrada i opreme

3.788.645


4.615.838

121,83


 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

617.949


443.478

71,77


 

3234

Komunalne usluge

511.817


2.372.889

463,62


 

3235

Zakupnine i najamnine

587.265


638.122

108,66


 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

646.476


536.506

82,99


 

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.562.161


1.776.040

113,69


   

Studije i razvojne pripreme

1.054.698


1.069.395

101,39


   

Odvjetničke,revizorske,itd. usluge

216.612


423.146

195,35


   

Ostale intelektualne usluge

290.851


283.499

97,47


 

3239

Ostale usluge

596.937


691.075

115,77


329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.689.301

3.264.000

1.661.513

98,36

50,90

 

3291

Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.

199.184


110.971

55,71


 

3292

Premije i osiguranja

420.155


465.037

110,68


 

3293

Reprezentacija

72.805


63.880

87,74


 

3294

Članarine

76.020


90.333

118,83


 

3295

Pristojbe i naknade

151.542


202.349

133,53


 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

769.595


728.943

94,72


34

 

Financijski rashodi

89.622.109

439.794.000

102.646.833

114,53

23,34

342

 

Kamate za primljene kredite i zajmove

75.935.531

401.974.000

82.843.116

109,10

20,61

 

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

75.671.079


82.843.116

109,48

20,61

   

Tuzemne

62.590.089


70.721.162

112,99


   

Inozemne

13.080.990


12.121.954

92,67


 

3428

Kamate za prim. zajmove od drugih razina vlasti – državni proračun

264.452


0

0,00


343

 

Ostali financijski rashodi

13.686.578

37.820.000

19.803.717

144,69

52,36

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

168.851


114.536

67,83


 

3432

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula

173.033


822.448

475,31


 

3433

Zatezne kamate

2.043.279


1.969.971

96,41


 

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

11.301.415


16.896.762

149,51


36

 

Pomoći unutar opće države

9.380.703

48.000.000

9.000.000

95,94

18,75

363

 

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

9.380.703

48.000.000

9.000.000

95,94

18,75

 

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

9.380.703


9.000.000

95,94


38

 

Ostali rashodi

4.541.401

8.050.000

5.351.648

117,84

66,48

383

 

Kazne, penali i naknade štete

4.541.401

8.050.000

5.351.648

117,84

66,48

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

4.541.401


5.351.648

117,84


4

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

504.484.409

1.197.221.500

345.661.306

68,52

28,87

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

47.222.524

86.800.000

51.679.570

109,44

59,54

411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

44.593.324

81.200.000

49.399.821

110,78

60,84

 

4111

Zemljište

44.593.324


49.399.821

110,78


412

 

Nematerijalna imovina

2.629.200

5.600.000

2.279.749

86,71

40,71

 

4123

Licence

2.629.200


2.279.749

86,71


42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

457.261.885

1.110.421.500

293.981.736

64,29

26,47

421

 

Građevinski objekti

454.216.432

1.089.471.500

289.612.708

63,76

26,58

 

4212

Poslovni objekti

572.845


431.550

75,33


 

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

452.968.724


289.034.513

63,81


 

4214

Ostali građevinski objekti

674.863


146.645

21,73


422

 

Postrojenja i oprema

1.531.575

14.750.000

2.927.759

191,16

19,85

 

4221

Uredska oprema i namještaj

274.795


698.228

254,09


 

4222

Komunikacijska oprema

12.473


7.117

57,06


 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

0


8.095

-


 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

1.244.307


2.214.319

177,96


426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

1.513.878

6.200.000

1.441.269

95,20

23,25

 

4262

Ulaganja u računalne programe

1.513.878


1.441.269

95,20


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE
1. – 6. 2015.

IZVORNI PLAN 2016.

IZVRŠENJE
1. – 6. 2016.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

 

 

NETO FINANCIRANJE

166.620.019

284.703.000

-400.069.280

-240,11

-140,52

8

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

685.085.460

1.708.503.000

241.024.842

35,18

14,11

83

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društ. izvan j.s.

0

10.000.000

9.572.830

-

95,73

834

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društ. izvan j.s.

0

10.000.000

9.572.830

-

95,73

 

8341

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društ. izvan j.s.

 


9.572.830

   

84

 

Primici od zaduživanja

685.085.460

1.698.503.000

231.452.012

33,78

13,63

844

 

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

685.085.460

1.698.503.000

231.452.012

33,78

13,63

 

8443

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

685.085.460


231.452.012

33,78


5

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

518.465.441

1.423.800.000

641.094.122

123,65

45,03

54

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

463.465.441

1.423.800.000

641.094.122

138,33

45,03

544

 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

463.465.441

1.423.800.000

641.094.122

138,33

45,03

 

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

403.424.246


577.807.222

143,23


 

5446

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija

60.041.195


63.286.900

105,41


547

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

55.000.000

0

0

-

-

 

5471

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročni

55.000.000

   

-


II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN 2016.

IZVRŠENJE

1. – 6. 2016.

INDEKS

 

1

2

3

4=3/2*100

03

HRVATSKE CESTE

3.759.869.000

1.430.482.439

38,05

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

252.658.500

103.111.950

40,81

         

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

205.873.500

95.884.978

46,57

31

Rashodi za zaposlene

103.361.450

48.598.808

47,02

311

Plaće (Bruto)

85.991.700

40.505.129

47,10

3111

Plaće za redovan rad


40.505.129


312

Ostali rashodi za zaposlene

2.579.150

1.126.770

43,69

3121

Ostali rashodi za zaposlene


1.126.770


313

Doprinosi na plaće

14.790.600

6.966.909

47,10

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje


6.278.316


3133

Doprinosi za zapošljavanje


688.593


32

Materijalni rashodi

56.642.050

22.130.805

39,07

321

Naknade troškova zaposlenima

4.484.050

1.501.239

33,48

3211

Službena putovanja


282.333


3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život


1.105.171


3213

Stručno usavršavanje zaposlenika


113.735


322

Rashodi za materijal i energiju

13.912.000

6.336.761

45,55

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi


641.485


3223

Energija


5.583.841


3225

Sitni inventar i autogume


102.968


3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća


8.467


323

Rashodi za usluge

34.982.000

12.631.292

36,11

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza


2.084.455


3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja


5.158.122


3233

Usluge promidžbe i informiranja


443.478


3234

Komunalne usluge


2.372.889


3235

Zakupnine i najamnine


638.122


3236

Zdravstvene i veterinarske usluge


536.506


3237

Intelektualne i osobne usluge


706.645


3239

Ostale usluge


691.075


329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.264.000

1.661.513

50,90

3291

Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl.


110.971


3292

Premije i osiguranja


465.037


3293

Reprezentacija


63.880


3294

Članarine


90.333


3295

Pristojbe i naknade


202.349


3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja


728.943


34

Financijski rashodi

37.820.000

19.803.717

52,36

343

Ostali financijski rashodi

37.820.000

19.803.717

52,36

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa


114.536


3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula


822.448

 

3433

Zatezne kamate


1.969.971


3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi


16.896.762


38

Ostali rashodi

8.050.000

5.351.648

66,48

383

Kazne, penali i naknade šteta

8.050.000

5.351.648

66,48

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama


5.351.648


         

K2000

OPREMANJE

14.750.000

2.927.759

19,85

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

14.750.000

2.927.759

19,85

422

Postrojenja i oprema

14.750.000

2.927.759

19,85

4221

Uredska oprema i namještaj


698.228


4222

Komunikacijska oprema


7.117


4225

Instrumenti, uređaji i strojevi


2.214.319


         

K2001

INFORMATIZACIJA

11.800.000

3.721.018

31,53

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

5.600.000

2.279.749

40,71

412

Nematerijalna imovina

5.600.000

2.279.749

40,71

4123

Licence


2.279.749


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.200.000

1.441.269

23,25

426

Nematerijalna proizvedena imovina

6.200.000

1.441.269

23,25

4262

Ulaganja u računalne programe


1.441.269


         

K2003

POSLOVNE ZGRADE

20.235.000

578.195

2,86

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

20.235.000

578.195

2,86

421

Građevinski objekti

20.235.000

578.195

2,86

4212

Poslovni objekti


431.550


4214

Ostali građevinski objekti


146.645


         

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

1.662.594.000

648.528.384

39,01

         

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

1.662.594.000

648.528.384

39,01

34

Financijski rashodi

369.244.000

70.721.162

19,15

342

Kamate za primljene zajmove

369.244.000

70.721.162

19,15

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


70.721.162


54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

1.293.350.000

577.807.222

44,68

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.293.350.000

577.807.222

44,68

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora


577.807.222


102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

163.180.000

75.408.854

46,21

         

A1002

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

163.180.000

75.408.854

46,21

34

Financijski rashodi

32.730.000

12.121.954

37,04

342

Kamate za primljene zajmove

32.730.000

12.121.954

37,04

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


12.121.954


54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

130.450.000

63.286.900

48,51

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

130.450.000

63.286.900

48,51

5446

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija


63.286.900


         

103

ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA

1.150.436.500

338.434.334

29,42

         

K2003

SPOJEVI NA AUTOCESTE

9.171.000

5.842.704

63,71

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

2.350.000

676.545

28,79

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

2.350.000

676.545

28,79

4111

Zemljište


676.545


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.821.000

5.166.159

75,74

421

Građevinski objekti

6.821.000

5.166.159

75,74

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti


5.166.159


         

K2004

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA

324.809.300

107.880.456

33,21

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

25.150.000

6.981.095

27,76

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

25.150.000

6.981.095

27,76

4111

Zemljište


6.981.095


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

299.659.300

100.899.361

33,67

421

Građevinski objekti

299.659.300

100.899.361

33,67

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti


98.062.859


4213

Kapitalizacija kamata po kreditu


2.836.502


         

K2005

OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

395.919.000

85.439.601

21,58

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

36.350.000

18.624.760

51,24

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

36.350.000

18.624.760

51,24

4111

Zemljište


18.624.760


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

359.569.000

66.814.841

18,58

421

Građevinski objekti

359.569.000

66.814.841

18,58

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti


66.814.841


         

K2006

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA

27.311.200

13.275.469

48,61

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

1.900.000

7.557.514

397,76

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

1.900.000

7.557.514

397,76

4111

Zemljište


7.557.514

397,76

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

25.411.200

5.717.955

22,50

421

Građevinski objekti

25.411.200

5.717.955

22,50

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti


5.717.955


         

K2007

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU

12.335.000

1.742.374

14,13

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

12.335.000

1.742.374

14,13

421

Građevinski objekti

12.335.000

1.742.374

14,13

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti


1.742.374


         

K2008

PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA

18.771.000

14.670.645

78,16

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

500.000

0

0,00

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

500.000

0

0,00

4111

Zemljište


 


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

18.271.000

14.670.645

80,29

421

Građevinski objekti

18.271.000

14.670.645

80,29

4213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti


14.670.645


         

K2009

OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

12.370.000

3.630.172

29,35

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

4.450.000

1.836.900

41,28

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

4.450.000

1.836.900

41,28

4111

Zemljište


1.836.900


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

7.920.000

1.793.272

22,64

421

Građevinski objekti

7.920.000

1.793.272

22,64

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti


1.793.272


K2010

BETTERMENT

44.650.000

26.221.452

58,73

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

500.000

1.526.812

305,36

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

500.000

1.526.812

305,36

4111

Zemljište


1.526.812


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

44.150.000

24.694.640

55,93

421

Građevinski objekti

44.150.000

24.694.640

55,93

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti


17.527.738


4213

Kapitalizacija kamata po kreditu


7.166.902


         

K2012

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA

296.100.000

79.731.460

26,93

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

10.000.000

12.196.195

121,96

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

10.000.000

12.196.195

121,96

4111

Zemljište


12.196.195

-

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

286.100.000

67.535.265

23,61

421

Građevinski objekti

286.100.000

67.535.265

23,61

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti


67.535.265

23,61

         

K2013

SANACIJA KLIZIŠTA

9.000.000

0

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

9.000.000

0

0,00

421

Građevinski objekti

9.000.000

0

0,00

         

104

PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA

483.000.000

255.998.918

53,00

         

A1003

REDOVNO ODRŽAVANJE

360.000.000

198.971.456

55,27

32

Materijalni rashodi

360.000.000

198.971.456

55,27

323

Rashodi za usluge

360.000.000

198.971.456

55,27

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja


198.971.456


         

A1004

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

20.000.000

11.238.711

-

32

Materijalni rashodi

20.000.000

11.238.711

-

323

Rashodi za usluge

20.000.000

11.238.711

-

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja


11.238.711


         

A1006

STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME

8.000.000

1.069.395

13,37

32

Materijalni rashodi

8.000.000

1.069.395

13,37

323

Rashodi za usluge

8.000.000

1.069.395

13,37

3237

Intelektualne i osobne usluge


1.069.395


         

A1009

SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

95.000.000

44.719.356

47,07

32

Materijalni rashodi

95.000.000

44.719.356

47,07

323

Rashodi za usluge

95.000.000

44.719.356

47,07

3237

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja


44.719.356


         

105

SUFINANCIRANJE

48.000.000

9.000.000

18,75

         

A1007

SUFINANCIRANJE ŽUC-a

48.000.000

9.000.000

18,75

36

Pomoći unutar opće države

48.000.000

9.000.000

18,75

363

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

48.000.000

9.000.000

18,75

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna


9.000.000