Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

NN 118/2016 (16.12.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

Ministarstvo financija

2590

Na temelju članka 92. stavka 8. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) ministar financija uz prethodno mišljenje ministra poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA ŠTO SE ODNOSI NA PLINSKO ULJE OBOJANO PLAVOM BOJOM ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU, RIBOGOJSTVU, AKVAKULTURI TE NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU

Članak 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (»Narodne novine«, broj 2/2016.) u članku 5. stavku 1. točki 6. iza riječi: »akvakulturi« briše se riječ: »i«.

Članak 2.

(1) U članku 14. stavku 1. iza riječi: »temeljem zahtjeva« dodaju se riječi: »za povrat«.

Stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Pravo na povrat plaćene trošarine imaju isključivo korisnici prava kojima je ministarstvo nadležno za ribarstvo izdalo povlasticu za ribolov i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu (u daljnjem tekstu: registar korisnika povrata), i to za razdoblje počevši od dana upisa u registar korisnika povrata. Registar korisnika povrata ustrojava i vodi carinski ured nadležan prema sjedištu/prebivalištu korisnika prava.«.

Članak 3.

U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Korisnik prava je dužan voditi i čuvati evidenciju nabave (sa svim pripadajućim računima u originalu ili preslici) iz ovoga članka te ju u svakom trenutku predočiti na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela.«.

Članak 4.

(1) U članku 18. stavku 1. iza riječi: »Izvješća o ulovu,« dodaju se riječi: »Popisa ulova u gospodarskom ribolovu«.

(2) Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za ribarstvo može na zahtjev vlasnika plovila u posebno opravdanim slučajevima izdati rješenje kojim se utvrđuje godišnja kvota potrošnje bezolovnog motornog benzina i izvan roka određenog u stavku 1. ovoga članka, za ostatak tekuće godine uključujući i kvartal u kojem je zahtjev podnesen. Uz zahtjev mora biti priložena pripadajuća dokumentacija.«.

(3) Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 5.

(1) U članku 19. stavku 2. riječ: »potrošene« zamjenjuje se riječi: »nabavljene«, a sljedeća riječ: »potrošene« zamjenjuje se riječima: »nabavljene i potrošene«.

(2) Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako se u tijeku četveromjesečnog razdoblja za koje se traži povrat plaćene trošarine promijeni propisana visina trošarine na bezolovni motorni benzin, povrat trošarine se za mjesec u kojem je promijenjena propisana visina trošarine za sve količine bezolovnog motornog benzina iz evidencije nabave iz tog mjeseca odobrava prema visini trošarine koja je važila prvog dana u tom mjesecu. Za naredne mjesece povrat plaćene trošarine se odobrava prema važećoj propisanoj visini trošarine.«.

(3) U stavku 4. točka 2. mijenja se i glasi: »2. se utvrdi da korisnik prava nije čuvao evidenciju nabave (sa svim pripadajućim prilozima) ili ako ju je odbio predočiti na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela«

(4) Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ovisno o okolnostima slučaja i/ili u slučaju sumnje u opravdanost zahtjeva za povrat plaćene trošarine nadležni carinski ured, kod odlučivanja o zahtjevu za povratom korisnika prava, može zatražiti kao dokaze primjerice, pripadajuća izvješća o ulovu ribe i drugih morskih organizama, očevidnik o gospodarskom ribolovu, popise ulova u gospodarskom ribolovu, ili druge podatke iz izvješća kao i očevidnika koje korisnik vodi prema posebnim propisima.«.

Članak 6.

Obrazac Prilog 4 – Zahtjev za povrat plaćene trošarine za bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu i Obrazac Prilog 5 – Evidencija nabave bezolovnog motornog benzina za namjene u ribolovu zamjenjuju se novim Obrascem Prilog 4 – Zahtjev za povrat plaćene trošarine za bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu i Obrascem Prilog 5 – Evidencija nabave bezolovnog motornog benzina za namjene u ribolovu koji su sastavni dijelovi ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/16-02/41
Urbroj: 513-02-1710/1-16-7
Zagreb, 21. studenoga 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 4

Obrazac ZRB

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA

CARINSKI URED:

 

PRIMLJENO

OZNAKA UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

KLASIFIKACIJSKA OZNAKA

URUDŽBENI BROJ

ZAHTJEV ZA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE ZA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU ZA RAZDOBLJE OD ___ DO ___ MJESECA U KALENDARSKOJ GODINI _____

1. OPĆI PODACI O KORISNIKU PRAVA

1.

Korisnik prava:

 

2.

Sjedište/prebivalište:

 

3.

OIB:

 

4.

Broj telefona/fax:

 

5.

IBAN korisnika prava:

 

2. RAZDOBLJE NABAVE I KOLIČINA NABAVLJENOG BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA ZA KOJI SE TRAŽI
POVRAT TROŠARINE

Četveromjesečno razdoblje za koje se traži povrat

Ukupna količina nabavljenog bezolovnog motornog benzina (u litrama)

Visina trošarine (kn/litra)

Ukupni iznos trošarine za povrat u razdoblju

1. – 4. mjesec

     

5. – 8. mjesec

     

9. – 12. mjesec

     

3. PRILOZI

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Potpisom potvrđujem da su iskazani podaci u obrascu potpuni i točni.

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe:

M.P.

Mjesto:

 

Datum:

 

Popunjava nadležni carinski ured

Ime, prezime i potpis ovlaštenog carinskog službenika:

M.P.

Mjesto:

 

Datum:

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA ZRB

U zahtjevu za povrat trošarine upisuju se brojčano mjeseci za razdoblje na koje se povrat odnosi te pripadajuća godina

1. OPĆI PODACI O KORISNIKU PRAVA:

• Korisnik prava – naziv pravne osobe/ime i prezime vlasnika obrta i naziv obrta u Republici Hrvatskoj

• Sjedište/prebivalište – ulica i kućni broj, mjesto/grad i poštanski broj pravne osobe/obrta

• OIB – osobni identifikacijski broj pravne osobe/vlasnika obrta

• Broj telefona/fax

• IBAN korisnika prava – račun na koji se vrši povrat trošarine

2. RAZDOBLJE NABAVE I KOLIČINA NABAVLJENOG BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA ZA KOJI SE TRAŽI POVRAT TROŠARINE

• Odabire se četveromjesečno razdoblje

• Upisuje nabavljena količina bezolovnog motornog benzina u litrama

• Upisuje se važeća visina trošarine

• Upisuje se ukupni iznos trošarine za povrat u razdoblju

3. PRILOZI

• Upisuju se propisani prilozi iz Pravilnika koji se prilažu uz zahtjev za povrat plaćene trošarine

Upisuje se:

Ime i prezime odgovorne osobe – ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi/ime i prezime vlasnika obrta

Potpis odgovorne osobe – vlastoručni potpis odgovorne osobe u pravnoj osobi/ime i prezime vlasnika obrta

Mjesto i datum – mjesto i datum podnošenja zahtjeva

PRILOG 5

Obrazac ERB

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA

CARINSKI URED:

 

PRIMLJENO

OZNAKA UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

KLASIFIKACIJSKA OZNAKA

URUDŽBENI BROJ

EVIDENCIJA NABAVE BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA ZA NAMJENE U RIBOLOVU ZA RAZDOBLJE OD ___ DO ___ MJESECA U KALENDARSKOJ GODINI _____

1. OPĆI PODACI O KORISNIKU PRAVA

1.

Korisnik prava:

 

2.

Sjedište/prebivalište:

 

3.

OIB:

 

2. REKAPITULACIJA

Razdoblje

Stanje godišnje kvote na početku razdoblja (u litrama)

Ukupna količina nabavljenog bezolovnog motornog benzina (u litrama)

Preostale količine od ukupno odobrene godišnje kvote (u litrama)

1. – 4. mjesec ☐


5. – 8. mjesec ☐


9. – 12. mjesec ☐

     
     
     

3. EVIDENCIJA NABAVLJENOG BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA

Red. broj

Naziv i lokacija mjesta nabave

Račun nabavljenog bezolovnog motornog benzina

Datum/broj

Količina u litrama

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Ukupno nabavljena količina u litrama:

 

Potpisom potvrđujem da su iskazani podaci u obrascu potpuni i točni.

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe:

M.P.

Mjesto:

 

Datum:

 

Popunjava nadležni carinski ured

Ime, prezime i potpis ovlaštenog carinskog službenika:

M.P.

Mjesto:

 

Datum:

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA ERB

U evidenciji nabave upisuju se brojčano mjeseci za razdoblje na koje se povrat odnosi te pripadajuća godina

1. OPĆI PODACI O KORISNIKU PRAVA:

• Korisnik prava – naziv pravne osobe/ime i prezime vlasnika obrta i naziv obrta u Republici Hrvatskoj

• Sjedište/prebivalište – ulica i kućni broj, mjesto/grad i poštanski broj pravne osobe/obrta

• OIB – osobni identifikacijski broj pravne osobe/vlasnika obrta

2. REKAPITULACIJA

• Odabire se četveromjesečno razdoblje

• Upisuje se stanje godišnje kvote na početku odabranog razdoblja, ukupna količina nabavljenog bezolovnog motornog benzina u razdoblju i preostalu količinu od ukupno odobrene godišnje kvote na kraju razdoblja

3. EVIDENCIJA NABAVLJENOG BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA

• Za svaku nabavu bezolovnog motornog benzina upisuje se naziv i lokacija mjesta nabave te datum i broj izdanog računa i količina nabavljenog bezolovnog motornog benzina u litrama

• Upisuje se ukupno nabavljena količina u litrama

Upisuje se:

Ime i prezime odgovorne osobe – ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi/ime i prezime vlasnika obrta

Potpis odgovorne osobe – vlastoručni potpis odgovorne osobe u pravnoj osobi/ime i prezime vlasnika obrta

Mjesto i datum – mjesto i datum podnošenja evidencije