Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini

NN 118/2016 (16.12.2016.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

2591

Na temelju članka 22. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (»Narodne novine«, broj 26/16, 111/16), ministar financija donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2016. GODINI

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini (»Narodne novine«, broj 35/16), u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi, u podtočki 1.1.1. Porez na promet, od 1. siječnja 2017. godine naziv brojčane oznake 1015 mijenja se i glasi:

– 1015

Poseban porez na promet rabljenih motornih vozila.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.1.2. Porez na dodanu vrijednost, iza brojčane oznake vrste poreza 1260 dodaje se brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2017. godine:

– 1279

Porez na dodanu vrijednost na stjecanje novih prijevoznih sredstava.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.1.3.1. Trošarina na duhanske prerađevine, iza brojčane oznake vrste prihoda 1090 i podvrste 019, dodaje se brojčana oznaka s podvrstama koje su u primjeni od 1. siječnja 2017. godine:

– 1090

027

Trošarina na grijane duhanske proizvode,

– 1090

035

Trošarina na e-tekućine,

– 1090

043

Trošarina na nove duhanske proizvode.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.1.3.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, od 1. siječnja 2017. godine, stavak 2. mijenja se i glasi:

»Obveznici uplate trošarina na duhanske prerađevine na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuću podvrstu prihoda (3 znamenke uključujući i kontrolni broj) te kao podatak treći OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan, nije pod kontrolom.«

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.2. Doprinosi za obvezna osiguranja, u podtočki 1.2.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, od 1. siječnja 2017. godine nazivi brojčanih oznaka 8257 i 8265 mijenjaju se i glase:

– 8257

Doprinos za mirovinsko osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi) i

– 8265

Doprinos za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi).

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, dodaju se nove brojčane oznake koje su u primjeni od 1. siječnja 2017. godine. Iza brojčane oznake 8265 dodaje se brojčana oznaka:

– 8273

Doprinos za mirovinsko osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave),

a iza brojčane oznake 8370 dodaje se brojčana oznaka:

– 8389

Doprinos za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave).

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.2.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, od 1. siječnja 2017. godine riječi: »od 8109 do 8370« zamjenjuju se riječima: »od 8109 do 8389«. U dijelu teksta iza brojčane oznake 8362 dodaje se zarez, a iza brojčane oznake 8370 dodaje se brojčana oznaka 8389.

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.5. Pomoći, u podtočki 1.5.1. Pomoći iz inozemstva, iza brojčane oznake vrste prihoda 7188 i podvrste 205 dodaje se brojčana oznaka s podvrstom:

– 7188

213

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – refundacija putnih troškova.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.5.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, od. 1. siječnja 2017. godine nazivi brojčane oznake 7285 podvrsta 051 i 060 mijenjaju se i glase:

– 7285

051

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i

– 7285

060

Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, iza brojčane oznake vrste prihoda 7285 i podvrste 086 dodaju se brojčane oznake s podvrstama koje su u primjeni od 1. siječnja 2017. godine:

– 7285

094

Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava,

– 7285

108

Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava,

– 7285

116

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i

– 7285

124

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.5.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, od. 1. siječnja 2017. godine nazivi brojčane oznake 7587 podvrsta 051 i 060 mijenjaju se i glase:

– 7587

051

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i

– 7587

060

Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, iza brojčane oznake vrste prihoda 7587 i podvrste 086 dodaju se brojčane oznake s podvrstama koje su u primjeni od 1. siječnja 2017. godine:

– 7587

094

Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava,

– 7587

108

Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava,

– 7587

116

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i

– 7587

124

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.11. Porez na dobit, u podtočki 1.11.1. Brojčane oznake za vrstu poreza na dobit, iza brojčane oznake 1961 dodaje se brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2017. godine:

– 1970

Porez na dobit u paušalnom iznosu.

U istoj glavi u točki 2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA, u podtočki 2.1. Županijski porezi, od 1. siječnja 2017. godine naziv brojčane oznake 1317 mijenja se i glasi:

– 1317

Porez na cestovna motorna vozila utvrđen rješenjem Porezne uprave.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, iza brojčane oznake 1341 dodaje se brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2017. godine:

– 1350

Porez na cestovna motorna vozila koji se plaća pri registraciji odnosno ovjeri produženja važenja prometne dozvole cestovnog motornog vozila.

U istoj glavi u točki 3. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.1. Gradski i općinski porezi, dodaje se brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2017. godine:

– 1783

Porez na promet nekretnina.

II.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI u točki 2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, od 1. siječnja 2017. godine brišu se podtočke 2.1. Porez na promet nekretnina i 2.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«.

U istoj glavi i istoj točki dosadašnje podtočke 2.2. do 2.12. postaju podtočke 2.1. do 2.11., a podtočke 2.2.1. do 2.12.1. postaju 2.1.1. do 2.11.1.

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 2.4. Naknada za koncesiju za zahvaćanje vode za javnu vodoopskrbu iza PLOČA dodaje se PODCRKAVLJE, iza POPOVAČE dodaje se POSEDARJE i iza TRPINJE dodaje se UDBINA.

IBAN

Grad/Općina

HR9810010051733828950

PODCRKAVLJE

HR9110010051734928959

POSEDARJE

HR3510010051746728950

UDBINA

U istoj glavi u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.4. Prihod od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te zakupa za ribnjake iza FAŽANE – FASANE dodaje se FERDINANDOVAC.

IBAN

Grad/Općina

HR3510010051711564413

FERDINANDOVAC

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 3.6. Prihod od prodaje i prodaje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države iza MALOG LOŠINJA dodaje se MALINSKA – DUBAŠNICA.

IBAN

Grad/Općina

HR9610010051725364572

MALINSKA – DUBAŠNICA

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 3.11. Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina iza VRBOVSKOG dodaje se VRGORAC.

IBAN

Grad/Općina

HR2410010051751129456

VRGORAC

III.

U glavi IV. SREDSTVA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE, u točki 1. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE, u podtočki 1.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, od 1. siječnja 2017. godine nazivi brojčanih oznaka 2348 i 2356 mijenjaju se i glase:

– 2348

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi) i

– 2356

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi).

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, iza brojčane oznake 2356 dodaju se sljedeće nove brojčane oznake koje su u primjeni od 1. siječnja 2017. godine:

– 2364

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave) i

– 2372

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave).

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, od 1. siječnja 2017. godine, u dijelu teksta iza brojčane oznake 2348 dodaje se zarez, a iza brojčane oznake 2356 dodaju se brojčane oznake 2364 i 2372.

IV.

U glavi V. PRIHODI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, u točki 1. OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, u podtočki 1.2. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, od 1. siječnja 2017. godine naziv brojčane oznake 8460 mijenja se i glasi:

– 8460

Doprinos za zdravstveno osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi).

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, iza brojčane oznake 8842 dodaje se nova brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2017. godine:

– 8850

Doprinos za zdravstveno osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave).

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, od 1. siječnja 2017. godine riječi: »od 8400 do 8842« zamjenjuju se riječima »od 8400 do 8850«.

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu, od 1. siječnja 2017. godine naziv brojčane oznake 8583 mijenja se i glasi:

– 8583

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi).

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, iza brojčane oznake 8818 dodaje se nova brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2017. godine:

– 8869

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave).

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, od 1. siječnja 2017. godine riječi: »od 8559 do 8818« zamjenjuju se riječima »od 8559 do 8869«.

V.

U glavi VII. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA u podtočki 1.1. Članarina turističkim zajednicama iza ČAVLA dodaje se ČAZMA.

IBAN

Grad/Općina

HR0710010051706327208

ČAZMA

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki iza ČAVLA briše se MOSLAVINA, ČAZMA; iza MLJETA brišu se MOLVE i iza KRAŠIĆA briše se KRIŽ.

IBAN

Grad/Općina

HR6410010051706327152

MOSLAVINA, ČAZMA

HR6910010051727027153

MOLVE

HR6310010051721327153

KRIŽ

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.2. Boravišna pristojba, iza BEREKA dodaje se BERETINEC, iza BRELA dodaje se BRESTOVAC, iza BRTONIGLE – VERTENEGLIO dodaje se BUDINŠČINA, iza CISTE PROVO dodaju se CIVLJANE, iza ČAVLA dodaje se ČAZMA, iza DOBRINJA dodaje se DONJA MOTIČINA, iza FERDINANDOVCA dodaju se FERIČANCI, iza FUŽINA dodaje se GALOVAC, iza GOSPIĆA dodaje se GRAČAC, iza IVANKOVA dodaje se IVANSKA, iza KAŠTELIR LABINACA – CASTELLIERE-S. DOMENICA dodaje se KIJEVO iza KIJEVA dodaje se KISTANJE, iza LABINA dodaje se LANIŠĆE, iza LASTOVA dodaje se LEĆEVICA, iza LIPOVLJANA dodaju se LIŠANE OSTROVIČKE, iza LUKE dodaje se LUKAČ, iza MRKOPLJA dodaje se MUĆ, iza OTOČCA dodaje se OTOK (Sinj), iza POKUPSKOG dodaje se POLAČA, iza PRELOGA dodaje se PRGOMET, iza PRGOMETA dodaje se PRIMORSKI DOLAC, iza SRAČINCA dodaju se STANKOVCI, iza SVETOG IVANA ZELINE dodaje se SVETI IVAN ŽABNO, iza ŠIBENIK, ZLARINA dodaje se ŠKABRNJA i iza ZDENACA dodaje se ZEMUNIK DONJI.

IBAN

Grad/Općina

HR0410010051701904741

BERETINEC

HR3710010051703504744

BRESTOVAC

HR2310010051704104747

BUDINŠČINA

HR5410010051705104744

CIVLJANE

HR5310010051706347041

ČAZMA

HR7510010051757604743

DONJA MOTIČINA

HR0410010051711604741

FERIČANCI

HR6210010051757104748

GALOVAC

HR4210010051713104744

GRAČAC

HR7510010051716104748

IVANSKA

HR4610010051718304745

KIJEVO

HR3010010051718404749

KISTANJE

HR2910010051722304749

LANIŠĆE

HR5710010051758604749

LEĆEVICA

HR9810010051723404748

LIŠANE OSTROVIČKE

HR3810010051724504741

LUKAČ

HR4110010051708704745

MUĆ

HR8610010051731404748

OTOK (Sinj)

HR0610010051734404749

POLAČA

HR6910010051758904748

PRGOMET

HR7510010051759004744

PRIMORSKI DOLAC

HR8110010051741104741

STANKOVCI

HR2710010051743904745

SVETI IVAN ŽABNO

HR2410010051744504744

ŠKABRNJA

HR1210010051752504744

ZEMUNIK DONJI

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki iza MRKOPLJA brišu se MUĆ, DONJI MUĆ i MUĆ, NEORIĆ.

IBAN

Grad/Općina

HR3510010051708747048

MUĆ, DONJI MUĆ

HR1810010051708747257

MUĆ, NEORIĆ

VI.

U glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, od 1. siječnja 2017. godine u podtočki 9.3. pod rednim brojem:

– 1. Prihodi državnog proračuna, iza brojčane oznake 8265 dodaje se 8273, a iza brojčane oznake 8370 dodaje se tekst »i 8389«.

– 2. HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, iza brojčane oznake 2348 dodaje se zarez, a iza brojčane oznake 2356 dodaje se zarez i tekst »2364 i 2372.«;

– 4. Prihodi gradskih/općinskih proračuna, iza brojčane oznake 1767 dodaje se zarez, a iza brojčane oznake 1775 dodaje se tekst »i 1783.«;

– 5. Zajednički prihodi proračuna, brišu se riječi: »i porez na promet nekretnina«, a iza riječi: »prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod« stavlja se točka i

– 7. Prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, iza brojčane oznake 8834 dodaje se zarez, a iza brojčane oznake 8842 dodaje se zarez i tekst »8850 i 8869«.

U podtočki 9.4. od 1. siječnja 2017. godine iza brojčane oznake 1171 dodaje se brojčana oznaka 1279, a iza brojčane oznake 1090 dodaje se dio teksta »1090 s podvrstama 019, 027, 035 i 043«.

VII.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA, Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE, državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (s primjenom od 1. siječnja 2017. godine, osim brojčanih oznaka 6076, 6068 i 9792 koje se primjenjuju objavom ove izmjene i dopune) i Prilog 4 – POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA (u točki 2. ZAJEDNIČKI PRIHODI DRŽAVNOG, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA priloga briše iz popisa račun HRxx100100517…2848K Porez na promet nekretnina i pripadajući model HR67, s primjenom od 1. siječnja 2017. godine).

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/16-01/88
Urbroj: 513-05-02-16-3
Zagreb, 13. prosinca 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

Naziv županije/grada/općine

IBAN

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

 

 

 

 

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Zagrebu)

               

SVETA NEDJELJA (Samobor)

HR9223900011843600003

436

SAMOBOR

               

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Varaždinu)

               

NOVI MAROF

HR0323600001828900008

289

NOVI MAROF

               

VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Rijeci)

               

BAKAR

HR7824020061800400007

004

RIJEKA

               

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Zadru)

               

PAŠMAN

HR4723900011832000001

320

BIOGRAD NA MORU

POVLJANA

HR5223400091857300003

573

PAG

               

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Šibeniku)

               

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

HR4323900011800015002

444

 

BILICE

HR5424020061862100005

621

ŠIBENIK

PRIMOŠTEN

HR3924070001835700004

357

ŠIBENIK

ROGOZNICA

HR4123900011858200003

582

ŠIBENIK

 

SKRADIN

HR9223900011839400000

394

ŠIBENIK

ŠIBENIK

HR2324020061844400003

444

ŠIBENIK

               

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Splitu)

               

DICMO

HR2424020061807200000

072

SINJ

PUČIŠĆA

HR4023900011835800005

358

SUPETAR

SINJ

HR3623900011838900003

389

SINJ

TROGIR

HR4323900011846300007

463

TROGIR

               

XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Dubrovniku)

               

SMOKVICA

HR3423400091840200003

402

KORČULA

               

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Čakovcu)

               

ČAKOVEC

HR1524070001806000006

060

ČAKOVEC

DONJA DUBRAVA

HR5523900011807800006

078

PRELOG

PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE

(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

Brojčana oznaka vrste prihoda

Model

HR23

HR24

HR26

HR27

HR28

HR29

HR62

HR63

HR64

HR65

HR68

A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna

1279

HR68

6076

HR63

HR64

6068

HR26

HR63

HR64

HR65

8273

HR68

8389

HR68

9792

HR27

HR68

HR100100517xxx1606K Porez na dobit

1970

HR68

B. Vlastiti prihodi županijskih proračuna

1350

HR68

C. Vlastiti prihodi gradskih i općinskih proračuna

1783

HR68

E. Prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

8850

HR68

8869

HR68

PRILOG 4

POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

D. SREDSTVA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE (primjena od 1. siječnja 2017. godine)

Račun/naziv računa

Brojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«)

Model

HR05

HR68

HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osigu­ranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

2364

HR68

2372

HR68