Pravilnik o dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN 118/2016 (16.12.2016.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2594

Na temelju članka 120. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/2015), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« broj 35/2015) u članku 8. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(2) Na temelju izjave iz stavka 1. ovoga članka poljoprivrednik može u Agenciji pokrenuti postupak upisa u ARKOD i onih poljoprivrednih površina koje koristi, a za koje ne posjeduje dokumente o vlasništvu i/ili posjedu.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Agencija će kroz postupak utvrđivanja činjeničnog stanja na terenu (brza terenska provjera), po potrebi uz prisutnost poljoprivrednika i poljoprivrednika koji koriste susjedne ARKOD parcele, provjeriti činjenice korištenja, poljoprivredne površine ucrtane prema ARKOD metodologiji i evidentirati u Zapisnik.

(4) Izvadak iz Zapisnika iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije, te se dostavlja nadležnoj jedinici lokalne samouprave radi objave na službenoj oglasnoj ploči i omogućavanja primjedbi na izvadak iz Zapisnika u trajanju od 30 dana od dana objave na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije.

(5) Nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka ukoliko nema primjedbi na izvadak iz Zapisnika, Agencija će ucrtane površine u ARKOD sustavu iz stavka 2. ovoga članka smatrati potvrđenim. U slučaju opravdanih primjedbi odnosno osporavanja korištenja postupit će se sukladno članku 13. ovoga Pravilnika.

(6) Poljoprivredne površine u vlasništvu države upisuju se u ARKOD samo uz pravno valjanu dokumentaciju u skladu s propisima koji reguliraju korištenje zemljišta u vlasništvu države.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 7. i 8.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/30

Urbroj: 525-07/0208-16-3

Zagreb, 9. prosinca 2016.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.