Pravilnik o dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini

NN 118/2016 (16.12.2016.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2596

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2016. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini (»Narodne novine« br. 141/15, 19/16, 39/16, 59/16, 76/16 i 94/16) u članku 3. stavku 1. nakon riječi: »15. prosinca 2016. godine u 12.00 sati« dodaju se riječi: »i u razdoblju od 21. prosinca 2016. godine u 12.00 sati do 24. prosinca 2016. godine u 12.00 sati«.

U stavku 3. nakon riječi: »15. prosinca 2016. godine u 12.00 sati« dodaju se riječi: »i u razdoblju od 21. prosinca 2016. godine u 12.00 sati do 24. prosinca 2016. godine u 12.00 sati«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/56

Urbroj: 525-13/1282-16-21

Zagreb, 15. prosinca 2016.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.