Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara

NN 118/2016 (16.12.2016.), Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2597

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o žičarama za prijevoz osoba (»Narodne novine«, broj 79/07, 75/09, 61/11 i 22/14) ministar mora, prometa i infrastrukture uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo donosi

PRAVILNIK

O PRIJAVLJIVANJU TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI SIGURNOSNIH KOMPONENTI I PODSUSTAVA ŽIČARA

Članak 1.

Ovaj se Pravilnik primjenjuje na tijela koja su ovlaštena za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara za prijevoz osoba i na tijela koja provode prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti Europskoj komisiji i ostalim državama članicama.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom uspostavlja pravni okvir za provedbu članaka 22. do 38. i članka 48. Uredbe (EU) 2016/424 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o žičarama i stavljanju izvan snage Direktive 2000/9/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 81., 31. 3. 2016.).

Članak 3.

(1) Ministarstvo nadležno za promet prijavljuje Europskoj komisiji i ostalim državama članicama tijela koja su u Republici Hrvatskoj ovlaštena za obavljanje postupaka ocjenjivanja sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara za prijevoz osoba (u daljnjem tekstu: prijavljena tijela).

(2) Ministarstvo nadležno za promet nadležno je i odgovorno za utvrđivanje i provedbu postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka, te za nadzor prijavljenih tijela, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/424.

(3) Ministarstvo nadležno za promet nadležno je i odgovorno za utvrđivanje sukladnosti s odredbama Uredbe (EU) 2016/424 o društvima kćeri prijavljenih tijela i sklapanje ugovora prijavljenih tijela s podizvođačima.

(4) Poslove ocjenjivanja i nadzora iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka provodi hrvatsko nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (Tekst značajan za EGP) (SL L 218, 13. 8. 2008.) i u skladu s njom.

(5) Ministarstvo nadležno za promet izvješćuje Europsku komisiju o postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti, o nadzoru prijavljenih tijela i o svim promjenama u vezi s tim te o tome službeno obavještava središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo.

Članak 4.

Zahtjevi u pogledu prijavljenih tijela i pretpostavka sukladnosti za prijavljena tijela kao i za društva kćeri prijavljenih tijela, odredbe o sklapanju ugovora prijavljenih tijela s podizvođačima, zahtjevi u pogledu tijela koja provode prijavljivanje i obveze obavješćivanja za tijela koja provode prijavljivanje, zahtjevi za prijavu tijela za ocjenjivanje sukladnosti i postupak prijavljivanja, identifikacijski brojevi i popisi prijavljenih tijela, izmjene u prijavama i osporavanje stručnosti prijavljenih tijela, operativne obveze prijavljenih tijela, žalbe na odluke prijavljenih tijela te obveza obavješćivanja za prijavljena tijela propisana su Uredbom (EU) 2016/424.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dužnostima, ovlastima i zadacima tijela za ocjenjivanje sukladnosti u postupku ocjenjivanja sukladnosti sigurnosne komponente i podsustava žičara za prijevoz osoba (»Narodne novine«, broj 87/11).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/82

Urbroj: 530-05-2-1-1-16-16

Zagreb, 7. prosinca 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.