Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu

NN 119/2016 (20.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

2600

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 15. prosinca 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2017. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od3.110.205.681 kuna

– ukupne rashode u iznosu od2.894.559.681 kuna

– višak u iznosu od215.646.000 kuna

2. Projekciju plana za 2018. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od3.742.989.001 kuna

– ukupne rashode u iznosu od3.434.389.000 kuna

– višak u iznosu od308.600.001 kuna

3. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od4.626.217.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od4.326.217.000 kuna

– višak u iznosu od300.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 400-06/16-01/14

Zagreb, 15. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2017. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

                   

 

 

 

 

 

Izvršenje
2015.

Plan
2016.

Plan
za 2017.

Projekcija plana
za 2018.

Projekcija plana
za 2019.

PRIHODI POSLOVANJA

2.693.642.730

3.422.189.068

3.110.105.681

3.742.889.001

4.626.117.000

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

388.719

100.000

100.000

100.000

100.000

UKUPNI PRIHODI

2.694.031.449

3.422.289.068

3.110.205.681

3.742.989.001

4.626.217.000

RASHODI POSLOVANJA

1.741.302.139

2.656.430.529

2.586.194.681

2.815.389.000

3.840.217.000

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

847.160.159

648.231.894

308.365.000

619.000.000

486.000.000

UKUPNI RASHODI

2.588.462.298

3.304.662.423

2.894.559.681

3.434.389.000

4.326.217.000

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

105.569.151

117.626.645

215.646.000

308.600.001

300.000.000

                   

B. RAČUN FINANCIRANJA

                   

 

 

 

 

 

Izvršenje
2015.

Plan
2016.

Plan
za 2017.

Projekcija plana
za 2018.

Projekcija plana
za 2019.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

439.736.965

308.031.000

156.354.000

191.399.999

100.000.000

IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

495.302.105

515.734.069

394.000.000

500.000.000

400.000.000

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE

11.532.318

90.076.424

22.000.000

0

0

PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

-61.536.329

0

0

0

0

NETO FINANCIRANJE

-105.569.151

-117.626.645

-215.646.000

-308.600.001

-300.000.000

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

0

0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Naziv prihoda

Izvršenje
2015.

Plan
2016.

Plan
za 2017.

Projekcija plana za 2018.

Projekcija plana za 2019.

6

   

PRIHODI POSLOVANJA

2.693.642.730

3.422.189.068

3.110.105.681

3.742.889.001

4.626.117.000

 

63

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

443.479.672

1.072.478.433

694.856.181

1.340.136.228

2.107.618.091

   

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

10.318.250

30.698.000

29.200.000


44.000.000

   

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

433.161.422

1.041.480.433

665.356.181


2.063.318.091

   

634

Pomoći od izvanproračunskih korisnika

0

300.000

300.000


300.000

 

64

 

Prihodi od imovine

13.799.722

14.800.000

14.800.000

14.800.000

14.800.000

   

641

Prihodi od financijske imovine

12.338.590

13.000.000

13.000.000


13.000.000

   

642

Prihodi od nefinancijske imovine

1.367.902

1.700.000

1.700.000


1.700.000

   

643

Prihodi od kamata na dane zajmove

93.230

100.000

100.000


100.000

 

65

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

2.139.802.650

2.209.300.635

2.248.449.500

2.247.652.773

2.238.098.909

   

652

Prihodi po posebnim propisima

2.139.802.650

2.209.300.635

2.248.449.500


2.238.098.909

 

66

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

96.560.686

125.610.000

152.000.000

140.300.000

265.600.000

   

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

96.560.686

125.610.000

152.000.000


265.600.000

7

   

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

388.719

100.000

100.000

100.000

100.000

 

72

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

68.919

100.000

100.000

100.000

100.000

   

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

68.919

80.000

100.000


100.000

   

723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

319.800

20.000

0


0

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Naziv rashoda

Izvršenje
2015.

Plan
2016.

Plan
za 2017.

Projekcija plana
za 2018.

Projekcija plana
za 2019.

                 

3

   

RASHODI POSLOVANJA

1.741.302.139

2.656.430.529

2.586.194.681

2.815.389.000

3.840.217.000

 

31

 

Rashodi za zaposlene

129.474.192

143.950.000

157.445.000

166.747.000

175.559.000

   

311

Plaće (Bruto)

109.274.338

119.350.000

131.300.000


146.000.000

   

312

Ostali rashodi za zaposlene

1.411.125

3.600.000

3.600.000


3.600.000

   

313

Doprinosi na plaće

18.788.729

21.000.000

22.545.000


25.959.000

 

32

 

Materijalni rashodi

900.828.301

1.018.822.000

964.805.000

1.065.303.000

1.019.491.000

   

321

Naknade troškova zaposlenima

7.708.320

8.334.500

8.670.000


11.838.000

   

322

Rashodi za materijal i energiju

21.109.261

24.085.000

24.017.000


24.017.000

   

323

Rashodi za usluge

864.871.918

975.917.500

920.460.300


957.640.300

   

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0

300.000

300.000


300.000

   

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7.138.802

10.185.000

11.357.700


25.695.700

 

34

 

Financijski rashodi

76.620.600

62.380.000

53.180.000

58.380.000

58.380.000

   

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

75.486.068

61.000.000

52.000.000


57.000.000

   

343

Ostali financijski rashodi

1.134.532

1.380.000

1.180.000


1.380.000

 

36

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

38.854.742

38.469.106

26.135.000

25.500.000

28.338.000

   

361

Pomoći inozemnim vladama

0

750.000

1.000.000


1.000.000

   

363

Pomoći unutar općeg proračuna

38.854.742

37.719.106

25.135.000


27.338.000

 

38

 

Ostali rashodi

595.524.304

1.392.809.423

1.384.629.681

1.499.459.000

2.558.449.000

   

381

Tekuće donacije

611.591

920.000

820.000


820.000

   

383

Kazne, penali i naknade štete

559.439

1.300.000

1.300.000


1.300.000

   

386

Kapitalne pomoći

594.353.274

1.390.589.423

1.382.509.681


2.556.329.000

       

 

 

 

 

 

4

   

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

847.160.159

648.231.894

308.365.000

619.000.000

486.000.000

 

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

11.548.494

11.550.000

15.000.000

17.000.000

17.000.000

   

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

11.548.494

11.550.000

15.000.000


17.000.000

 

42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

658.205.494

472.991.894

102.365.000

361.000.000

338.000.000

   

421

Građevinski objekti

643.504.686

450.435.894

69.365.000


308.000.000

   

422

Postrojenja i oprema

9.110.797

14.656.000

20.200.000


17.200.000

   

423

Prijevozna sredstva

141.056

400.000

1.100.000


1.100.000

   

426

Nematerijalna proizvedena imovina

5.448.955

7.500.000

11.700.000


11.700.000

 

45

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

177.406.171

163.690.000

191.000.000

241.000.000

131.000.000

   

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

177.406.171

163.690.000

191.000.000


131.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

 

Izvršenje
2015.

Plan
2016.

Plan
za 2017.

Projekcija plana
za 2018.

Projekcija plana
za 2019.

     

NETO FINANCIRANJE

-55.565.140

-207.703.069

-237.646.000

-308.600.001

-300.000.000

8

   

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

439.736.965

308.031.000

156.354.000

191.399.999

100.000.000

 

84

 

Primici od zaduživanja

439.736.965

308.031.000

156.354.000

191.399.999

100.000.000

   

847

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

439.736.965

308.031.000

156.354.000


100.000.000

5

   

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

495.302.105

515.734.069

394.000.000

500.000.000

400.000.000

 

54

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

495.302.105

515.734.069

394.000.000

500.000.000

400.000.000

   

542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

2.624.613

2.600.000

2.600.000


24.400.000

   

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

391.847.750

350.634.069

189.000.000


119.408.000

   

547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

100.829.742

162.500.000

202.400.000


256.192.000

II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Izvršenje
2015.

Plan
2016.

Plan
za 2017.

Projekcija plana za 2018.

Projekcija plana
za 2019.

             

01

HRVATSKE VODE

3.083.764.403

3.820.396.492

3.288.559.681

3.934.389.000

4.726.217.000

   

 

 

     

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

235.948.280

244.618.000

273.000.000

304.000.000

292.000.000

   

 

 

     

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

189.994.163

215.562.000

230.000.000

243.000.000

254.000.000

31

Rashodi za zaposlene

129.474.192

143.950.000

157.445.000

166.747.000

175.559.000

311

Plaće (Bruto)

109.274.338

119.350.000

131.300.000


146.000.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

1.411.125

3.600.000

3.600.000


3.600.000

313

Doprinosi na plaće

18.788.729

21.000.000

22.545.000


25.959.000

32

Materijalni rashodi

59.364.181

69.962.000

71.205.000

74.703.000

76.891.000

321

Naknade troškova zaposlenima

7.708.320

8.334.500

8.670.000


11.838.000

322

Rashodi za materijal i energiju

7.907.825

8.600.000

8.032.000


8.032.000

323

Rashodi za usluge

38.687.066

47.197.500

48.500.300


50.680.300

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0

300.000

300.000


300.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.060.970

5.530.000

5.702.700


6.040.700

34

Financijski rashodi

1.109.321

1.350.000

1.150.000

1.350.000

1.350.000

343

Ostali financijski rashodi

1.109.321

1.350.000

1.150.000


1.350.000

38

Ostali rashodi

46.469

300.000

200.000

200.000

200.000

381

Tekuće donacije

46.469

300.000

200.000


200.000

   

 

 

     

K2000

OPREMANJE

4.987.811

11.956.000

16.900.000

21.900.000

13.900.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.987.811

11.956.000

16.900.000

21.900.000

13.900.000

422

Postrojenja i oprema

4.987.811

11.956.000

16.900.000


13.900.000

   

 

 

     

K2001

INFORMATIZACIJA

9.571.941

10.200.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

9.571.941

10.200.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

422

Postrojenja i oprema

4.122.986

2.700.000

3.300.000


3.300.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

5.448.955

7.500.000

11.700.000


11.700.000

             

K2002

PRIJEVOZNA SREDSTVA

141.056

400.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

141.056

400.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

423

Prijevozna sredstva

141.056

400.000

1.100.000


1.100.000

             

K2003

POSLOVNE ZGRADE

31.253.309

6.500.000

10.000.000

23.000.000

8.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

31.253.309

6.500.000

10.000.000

23.000.000

8.000.000

421

Građevinski objekti

31.253.309

6.500.000

10.000.000


8.000.000

   

 

 

     

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

570.788.173

576.734.069

446.000.000

557.000.000

457.000.000

             

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

10.363.653

10.200.000

10.100.000

21.300.000

31.700.000

34

Financijski rashodi

7.739.040

7.600.000

7.500.000

7.300.000

7.300.000

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

7.739.040

7.600.000

7.500.000


7.300.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

2.624.613

2.600.000

2.600.000

14.000.000

24.400.000

542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

2.624.613

2.600.000

2.600.000


24.400.000

   

 

 

     

A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

445.304.963

388.334.069

218.000.000

277.700.000

148.108.000

34

Financijski rashodi

53.457.213

37.700.000

29.000.000

28.700.000

28.700.000

342

Kamate za primljene zajmove

53.457.213

37.700.000

29.000.000


28.700.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

391.847.750

350.634.069

189.000.000

249.000.000

119.408.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

391.847.750

350.634.069

189.000.000


119.408.000

             

A1013

ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI

115.119.557

178.200.000

217.900.000

258.000.000

277.192.000

34

Financijski rashodi

14.289.815

15.700.000

15.500.000

21.000.000

21.000.000

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

14.289.815

15.700.000

15.500.000


21.000.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

100.829.742

162.500.000

202.400.000

237.000.000

256.192.000

547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

100.829.742

162.500.000

202.400.000


256.192.000

             

103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

843.683.681

953.950.000

897.550.000

994.550.000

946.550.000

   

 

 

     

A1004

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

651.429.767

696.000.000

627.000.000

690.000.000

650.000.000

32

Materijalni rashodi

651.378.634

695.700.000

626.700.000

689.700.000

649.700.000

322

Rashodi za materijal i energiju

10.014.608

10.900.000

10.900.000


10.900.000

323

Rashodi za usluge

641.113.807

684.400.000

615.400.000


638.400.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

250.219

400.000

400.000


400.000

38

Ostali rashodi

51.133

300.000

300.000

300.000

300.000

383

Kazne, penali i naknade štete

51.133

300.000

300.000


300.000

             

A1006

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

39.193.566

78.000.000

70.000.000

80.000.000

73.000.000

32

Materijalni rashodi

39.193.566

78.000.000

70.000.000

80.000.000

73.000.000

323

Rashodi za usluge

39.193.566

78.000.000

70.000.000


73.000.000

             

A1007

TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

44.135.450

55.650.000

62.000.000

63.000.000

67.000.000

32

Materijalni rashodi

43.502.567

54.890.000

61.380.000

62.380.000

66.380.000

323

Rashodi za usluge

43.502.077

54.885.000

61.375.000


66.375.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

490

5.000

5.000


5.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

67.760

0

0

0

0

363

Pomoći unutar općeg proračuna

67.760

0

0


0

38

Ostali rashodi

565.123

760.000

620.000

620.000

620.000

381

Tekuće donacije

565.123

620.000

620.000


620.000

386

Kapitalne pomoći

0

140.000

0


0

             

A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

1.590.206

1.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

32

Materijalni rashodi

1.590.206

1.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

323

Rashodi za usluge

1.590.206

1.000.000

3.000.000


3.000.000

             

A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

94.501.658

103.000.000

114.000.000

118.000.000

118.000.000

32

Materijalni rashodi

93.474.418

100.970.000

111.970.000

115.970.000

115.970.000

322

Rashodi za materijal i energiju

1.970.843

2.500.000

3.000.000


3.000.000

323

Rashodi za usluge

91.402.746

98.330.000

108.830.000


112.830.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.829

140.000

140.000


140.000

34

Financijski rashodi

25.211

30.000

30.000

30.000

30.000

343

Ostali financijski rashodi

25.211

30.000

30.000


30.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.002.029

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

1.002.029

2.000.000

2.000.000


2.000.000

             

A1010

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

5.152.290

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

32

Materijalni rashodi

5.152.290

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

322

Rashodi za materijal i energiju

1.215.984

2.085.000

2.085.000


2.085.000

323

Rashodi za usluge

3.902.008

5.355.000

5.355.000


5.355.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34.298

60.000

60.000


60.000

             

A1011

IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

5.490.791

6.800.000

8.050.000

8.050.000

8.050.000

32

Materijalni rashodi

5.490.791

6.800.000

8.050.000

8.050.000

8.050.000

323

Rashodi za usluge

5.480.442

6.750.000

8.000.000


8.000.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.349

50.000

50.000


50.000

             

A1012

OSTALI IZVANREDNI IZDACI

2.189.953

6.000.000

6.000.000

25.000.000

20.000.000

32

Materijalni rashodi

1.681.647

4.000.000

5.000.000

24.000.000

19.000.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.681.647

850.000

2.000.000


3.000.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

0

1.000.000

0

0

0

363

Pomoći unutar općeg proračuna

0

1.000.000

0


0

38

Ostali rashodi

508.306

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

383

Kazne, penali i naknade štete

508.306

1.000.000

1.000.000


1.000.000

104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.433.344.269

2.045.094.423

1.672.009.681

2.078.839.000

3.030.667.000

             

K2004

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

180.072.495

170.000.000

200.000.000

250.000.000

140.000.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.474.983

5.310.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

361

Pomoći inozemnim vladama

0

750.000

1.000.000


1.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

2.474.983

4.560.000

5.000.000


5.000.000

38

Ostali rashodi

191.341

1.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

386

Kapitalne pomoći

191.341

1.000.000

3.000.000


3.000.000

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

177.406.171

163.690.000

191.000.000

241.000.000

131.000.000

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

177.406.171

163.690.000

191.000.000


131.000.000

             

K2005

ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

83.534.980

127.000.000

80.000.000

100.000.000

80.000.000

38

Ostali rashodi

83.534.980

127.000.000

80.000.000

100.000.000

80.000.000

386

Kapitalne pomoći

83.534.980

127.000.000

80.000.000


80.000.000

             

K2006

ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

107.037.384

144.000.000

95.000.000

100.000.000

87.000.000

38

Ostali rashodi

107.037.384

144.000.000

95.000.000

100.000.000

87.000.000

386

Kapitalne pomoći

107.037.384

144.000.000

95.000.000


87.000.000

             

K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

197.695.147

82.000.000

16.000.000

11.000.000

11.000.000

38

Ostali rashodi

10.908.268

11.000.000

16.000.000

11.000.000

11.000.000

386

Kapitalne pomoći

10.908.268

11.000.000

16.000.000


11.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

186.786.879

71.000.000

0

0

0

421

Građevinski objekti

186.786.879

71.000.000

0


0

             

K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)

11.548.494

11.550.000

15.000.000

17.000.000

17.000.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

11.548.494

11.550.000

15.000.000

17.000.000

17.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

11.548.494

11.550.000

15.000.000


17.000.000

             

K2011

PROJEKTI NAVODNJAVANJA

127.258.140

94.095.000

32.500.000

17.500.000

20.338.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

35.309.970

30.159.106

18.135.000

17.500.000

20.338.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

35.309.970

30.159.106

18.135.000


20.338.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

91.948.170

63.935.894

14.365.000

0

0

421

Građevinski objekti

91.948.170

63.935.894

14.365.000


0

             

K2013

IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA

396.525.676

1.115.249.423

1.125.555.681

1.538.339.000

2.630.329.000

38

Ostali rashodi

392.681.301

1.103.249.423

1.080.555.681

1.238.339.000

2.330.329.000

386

Kapitalne pomoći

392.681.301

1.103.249.423

1.080.555.681


2.330.329.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.844.375

12.000.000

45.000.000

300.000.000

300.000.000

421

Građevinski objekti

3.844.375

12.000.000

45.000.000


300.000.000

             

K2054

NERETVA – TREBIŠNICA

624.025

0

0

0

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

624.025

0

0

0

0

421

Građevinski objekti

624.025

0

0


0

   

 

       

K2060

PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

329.047.928

297.000.000

86.354.000

0

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

329.047.928

297.000.000

0

0

0

421

Građevinski objekti

329.047.928

297.000.000

0


0

38

Ostali rashodi

0

0

86.354.000

0

0

386

Kapitalne pomoći

0

0

86.354.000


0

   

 

 

 

   

K2061

PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA

0

4.200.000

21.600.000

45.000.000

45.000.000

38

Ostali rashodi

0

4.200.000

21.600.000

45.000.000

45.000.000

386

Kapitalne pomoći

0

4.200.000

21.600.000


45.000.000