Zakon o javnoj nabavi

NN 120/2016 (21.12.2016.), Zakon o javnoj nabavi

HRVATSKI SABOR

2607

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Proglašavam Zakon o javnoj nabavi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. prosinca 2016.

Klasa: 011-01/16-01/63

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 13. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

DIO PRVI
OSNOVNE ODREDBE

GLAVA I.
OPĆE ODREDBE

POGLAVLJE 1.
PREDMET, PRAVNI AKTI EUROPSKE UNIJE, POJMOVI I NAČELA

Predmet

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom utvrđuju se pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ovim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.

(2) Javna nabava u smislu ovoga Zakona je nabava putem ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga koje nabavlja jedan ili više naručitelja od gospodarskih subjekata koje su ti naručitelji odabrali, bez obzira na to jesu ili roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi.

(3) Sastavni su dio ovoga Zakona:

1. Prilog I. Popis državnih tijela i tijela središnje državne uprave

2. Prilog II. Popis djelatnosti u graditeljstvu

3. Prilog III. Popis vojne opreme (A) i popis proizvoda koje nabavljaju javni naručitelji u području obrane (B)

4. Prilog IV. Zahtjevi vezani uz alate i uređaje za elektroničko zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju te planova i projekata u projektnim natječajima

5. Prilog V. Sadržaj obavijesti javne nabave

6. Prilog VI. Sadržaj dokumentacije o nabavi u vezi s elektroničkom dražbom

7. Prilog VII. Tehničke specifikacije

8. Prilog VIII. Obilježja objava

9. Prilog IX. Sadržaj poziva na dostavu ponude, na sudjelovanje u dijalogu ili na potvrdu interesa sposobnim natjecateljima

10. Prilog X. Društvene i druge posebne usluge

11. Prilog XI. Popis međunarodnih društvenih konvencija i konvencija o zaštiti okoliša

12. Prilog XII. Registri.

(4) Skraćeni naziv ovoga Zakona je ZJN 2016.

Pravni akti Europske unije

Članak 2.

Ovaj Zakon sadržava odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

1. Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28. 3. 2014.), kako je posljednje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2170 оd 24. studenoga 2015. o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL L 307, 25. 11. 2015.)

2. Direktivom 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28. 3. 2014.), kako je posljednje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2171 оd 24. studenoga 2015. o izmjeni Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL L 307, 25. 11. 2015.)

3. Direktivom Vijeća 89/665/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima (SL L 395, 30. 12. 1989.), kako je posljednje izmijenjena Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorā o koncesiji (SL L 94, 28. 3. 2014.)

4. Direktivom Vijeća 92/13/EEZ od 25. veljače 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa o primjeni pravila Zajednice u postupcima nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru (SL L 76, 23. 3. 1992.), kako je posljednje izmijenjena Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorā o koncesiji (SL L 94, 28. 3. 2014.)

5. člancima 2., 12. i 13. Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama u području obrane i sigurnosti koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji te izmjenama i dopunama Direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (SL L 216, 20. 8. 2009.), kako je posljednje izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2015/2340 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL L 330, 16. 12. 2015.).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. aktivnosti središnje nabave su aktivnosti koje se kontinuirano provode u jednom od sljedećih oblika:

a. stjecanje robe ili usluga namijenjenih naručiteljima, ili

b. sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma za radove, robu ili usluge namijenjene naručiteljima

2. dinamički sustav nabave je sustav koji se uspostavlja i vodi kao potpuno elektronički proces, a koristi se za nabavu uobičajenih predmeta nabave koji su opće dostupni na tržištu te je otvoren svim gospodarskim subjektima koji ispunjavaju kriterije za kvalitativni odabir tijekom cijelog razdoblja njegova trajanja

3. dokumentacija o nabavi je bilo koji dokument koji je izradio naručitelj ili na koji naručitelj upućuje, a u kojemu se opisuju ili određuju elementi nabave ili postupka, uključujući poziv na nadmetanje, tehničke specifikacije, opisnu dokumentaciju, predložene uvjete ugovora, formate dokumenata koje podnose natjecatelji ili ponuditelji, informacije o općim primjenjivim obvezama te svu dodatnu dokumentaciju

4. država članica je država članica Europske unije

5. e-Certis je internetsko spremište potvrda, elektronički sustav Europske komisije koji sadržava bazu podataka o dokazima koji se dostavljaju u postupcima javne nabave te tijelima nadležnim za njihovo izdavanje u državama članicama

6. elektronička dražba je elektronički proces provedbe dijela postupka koji se ponavlja, u kojem se predstavljaju nove cijene, izmijenjene naniže, ili nove vrijednosti određenih elemenata ponude te koji omogućava rangiranje ponuda pomoću automatskih metoda ocjene, a odvija se nakon početne potpune ocjene ponuda

7. elektroničko sredstvo je elektronička oprema za obradu (uključujući digitalno sažimanje) i pohranu podataka koji se šalju, prenose i primaju žičanom vezom, radiovezom, optičkim ili drugim elektromagnetskim sredstvima

8. gospodarski subjekt je fizička ili pravna osoba, uključujući podružnicu, ili javno tijelo ili zajednica tih osoba ili tijela, uključujući svako njihovo privremeno udruženje, koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga

9. inovacija znači implementaciju novog ili značajno poboljšanog proizvoda, usluge ili procesa, uključujući, ali ne ograničavajući se na procese proizvodnje, građenja ili izgradnje, nova metoda stavljanja na tržište ili nova metoda organizacije u poslovnoj praksi, organizacije radnog mjesta ili vanjskih odnosa među ostalim s ciljem pomaganja rješavanja društvenih izazova ili kao potpora strategiji Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast

10. jedinstveni rječnik javne nabave (Common Procurement Vocabulary – CPV) je jedinstveni klasifikacijski sustav nomenklatura koji se primjenjuje u postupku javne nabave te koji osigurava istovjetnost s ostalim postojećim nomenklaturama, a utvrđen je Uredbom (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV), kako je posljednje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 596/2009.

11. natjecatelj je gospodarski subjekt koji je zatražio poziv ili je pozvan na sudjelovanje u ograničenom postupku, u natjecateljskom postupku uz pregovore, u pregovaračkom postupku bez prethodne objave, natjecateljskom dijalogu ili partnerstvu za inovacije

12. nepravilna ponuda je svaka ponuda koja nije sukladna dokumentaciji o nabavi, ili je primljena izvan roka za dostavu ponuda, ili postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji, ili nije rezultat tržišnog natjecanja, ili je naručitelj utvrdio da je izuzetno niska, ili ponuda ponuditelja koji nije prihvatio ispravak računske pogreške

13. neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda čija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu ili ponuda ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

14. neprikladan zahtjev za sudjelovanje je svaki zahtjev za sudjelovanje koji je dostavio gospodarski subjekt kod kojeg postoje osnove za isključenje iz postupka javne nabave ili koji ne ispunjava kriterije za odabir gospodarskog subjekta propisane dokumentacijom o nabavi

15. neprikladna ponuda je svaka ponuda koja nije relevantna za ugovor o javnoj nabavi jer bez značajnih izmjena ne može zadovoljiti potrebe i zahtjeve naručitelja propisane dokumentacijom o nabavi

16. okvirni sporazum je sporazum između jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata čija je svrha utvrđivanje uvjeta pod kojima se dodjeljuju ugovori tijekom određenog razdoblja, posebno u pogledu cijene i, prema potrebi, predviđenih količina

17. oznaka je svaki dokument, potvrda ili certifikat kojim se potvrđuje da određeni radovi, proizvodi, usluge, procesi ili postupci zadovoljavaju određene zahtjeve

18. pomoćne aktivnosti nabave su aktivnosti koje obuhvaćaju pružanje podrške aktivnostima nabave, pogotovo u obliku:

a. tehničke infrastrukture koja naručiteljima omogućuje dodjelu ugovora o javnoj nabavi ili sklapanje okvirnih sporazuma za radove, robu ili usluge, ili

b. savjeta o pripremi ili provođenju postupaka javne nabave, ili

c. pripreme i upravljanja postupcima javne nabave u ime i za račun određenog naručitelja

19. Portal javne nabave je internetska stranica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave

20. pisan iskaz je svaki iskaz koji se sastoji od riječi ili brojeva koji se mogu čitati, umnožavati i naknadno slati, uključujući informacije koje se prenose i pohranjuju elektroničkim sredstvima

21. podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za ugovaratelja isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave

22. ponuditelj je gospodarski subjekt koji je dostavio ponudu

23. posao znači rezultat visokogradnje ili niskogradnje uzet u cjelini koji je sam po sebi dovoljan da ispuni gospodarsku ili tehničku funkciju

24. profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta protivno propisima iz područja prava koje uređuje obavljanje njegove djelatnosti, prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, prava tržišnog natjecanja, prava intelektualnog vlasništva te postupanje protivno pravilima struke

25. projektni natječaj je postupak koji omogućava naručitelju stjecanje, uglavnom u području prostornog planiranja, arhitekture, inženjerstva ili obrade podataka, plana ili projekta koji je odabrao ocjenjivački sud nakon provedenog natjecanja s dodjelom nagrada ili bez dodjele nagrada

26. pružatelj usluga nabave je gospodarski subjekt koji nudi pomoćne aktivnosti nabave na tržištu

27. sigurnosno osjetljiva oprema, sigurnosno osjetljivi radovi i sigurnosno osjetljive usluge jesu oprema, radovi i usluge za sigurnosne potrebe, koje uključuju, zahtijevaju ili sadržavaju klasificirane podatke

28. sektorske djelatnosti su djelatnosti iz dijela trećeg glave I. poglavlja 3. ovoga Zakona

29. središnje tijelo za nabavu je naručitelj koji obavlja aktivnosti središnje nabave, a može obavljati i pomoćne aktivnosti nabave

30. treća država je svaka država koja nije država članica Europske unije

31. ugovaratelj je gospodarski subjekt s kojim je naručitelj sklopio ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

32. ugovor o javnoj nabavi je naplatni ugovor, sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više gospodarskih subjekata i jednog ili više naručitelja, čiji je predmet izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga

33. ugovor o javnoj nabavi radova je ugovor čiji je predmet:

a. izvođenje ili projektiranje i izvođenje radova vezanih uz jednu ili više djelatnosti u smislu Priloga II. ovoga Zakona, ili

b. izvođenje ili projektiranje i izvođenje posla, ili

c. realizacija posla u skladu sa zahtjevima koje je odredio javni naručitelj koji ima odlučan utjecaj na vrstu ili projektiranje posla

34. ugovor o javnoj nabavi robe je ugovor čiji je predmet kupnja, leasing, najam, zakup ili kupnja na otplatu, s mogućnošću ili bez mogućnosti kupnje robe, a koji može obuhvaćati postavljanje i instalaciju robe kao sporedni predmet

35. ugovor o javnoj nabavi usluga je ugovor čiji je predmet pružanje usluga osim onih iz točke 33. ovoga članka

36. valjana ponuda je svaka ponuda koju je pravodobno podnio ponuditelj koji nije isključen iz postupka javne nabave i ispunjava kriterije za odabir gospodarskog subjekta te koja nije nepravilna, neprihvatljiva ili neprikladna

37. vojna oprema je oprema posebno izrađena ili prilagođena za vojne potrebe i namijenjena za upotrebu kao oružje, streljivo ili vojni materijal, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu ili sklop, a osobito oprema koja je navedena u Prilogu III. A ovoga Zakona

38. zahtjevi za oznaku su zahtjevi koje određeni radovi, proizvodi, usluge, procesi ili procedure moraju ispuniti da bi dobili dotičnu oznaku

39. životni vijek znači sve uzastopne ili međusobno povezane faze, uključujući potrebno istraživanje i razvoj, proizvodnju, trgovinu i njezine uvjete, prijevoz, korištenje i održavanje tijekom postojanja proizvoda ili radova ili pružanja usluge, od stjecanja sirovina ili generiranja resursa do odlaganja, uklanjanja i završetka usluge ili upotrebe.

Načela javne nabave

Članak 4.

(1) Naručitelj je u primjeni ovoga Zakona u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezan poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

(2) Javna nabava ne smije biti osmišljena s namjerom izbjegavanja primjene ovoga Zakona ili izbjegavanja primjene pravila o javnoj nabavi male, odnosno velike vrijednosti ili s namjerom da se određenim gospodarskim subjektima neopravdano da prednost ili ih se stavi u nepovoljan položaj.

(3) Naručitelj je obvezan primjenjivati odredbe ovoga Zakona na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava.

(4) Gospodarski subjekt je obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ovoga Zakona.

POGLAVLJE 2.
NARUČITELJI

Članak 5.

Naručitelji su javni i sektorski naručitelji.

Članak 6.

(1) Javni naručitelji su:

1. Republika Hrvatska, odnosno državna tijela Republike Hrvatske

2. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

3. tijela javnog prava i

4. udruženja koje je osnovalo jedno ili više tijela iz točaka 1., 2. ili 3. ovoga stavka.

(2) Državna tijela Republike Hrvatske su javni naručitelji navedeni u Prilogu I. ovoga Zakona, kao i druga središnja tijela državne uprave te njihovi pravni sljednici.

(3) Decentralizirani javni naručitelji su javni naručitelji iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka ili njihova udruženja.

(4) Tijela javnog prava su subjekti koji ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

1. imaju pravnu osobnost

2. osnovani su posebno u svrhu zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj, i

3. u iznosu većem od 50 % financira ih javni naručitelj ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane javnog naručitelja ili je više od polovine članova njihovih upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela imenovao javni naručitelj.

(5) Indikativan popis javnih naručitelja u Republici Hrvatskoj središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave objavljuje na Portalu javne nabave i ažurira prema potrebi.

Članak 7.

(1) Sektorski naručitelji su:

1. javni naručitelji koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti

2. trgovačka društva u kojima javni naručitelj ima ili može imati, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima je društvo uređeno i koja obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti

3. drugi subjekti koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti na temelju posebnih ili isključivih prava koja im je dodijelilo nadležno tijelo.

(2) Smatra se da javni naručitelj ima prevladavajući utjecaj u smislu stavka 1. točke 2. ovoga članka ako, izravno ili neizravno:

1. ima većinu upisanog kapitala društva, ili

2. kontrolira većinu glasova koji se odnose na dionice koje je društvo izdalo, ili

3. može imenovati više od polovine članova nadzornog, upravnog ili odgovarajućeg tijela za upravljanje te vođenje poslova društva.

(3) Posebna ili isključiva prava u smislu ovoga članka su prava koja dodjeljuje nadležno tijelo na temelju zakona, podzakonskog propisa ili akta uprave čiji učinak je ograničavanje obavljanja sektorske djelatnosti na jednog ili više subjekata te koje značajno utječu na mogućnost drugih subjekata da obavljaju takvu djelatnost.

(4) Prava koja su dodijeljena putem javno objavljenog postupka, u kojem su bili određeni objektivni kriteriji za dodjelu tih prava, ne smatraju se posebnim ili isključivim pravima u smislu stavka 3. ovoga članka.

(5) Postupci iz stavka 4. ovoga članka uključuju:

1. postupke provedene sukladno odredbama ovoga Zakona, propisa kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti ili propisa kojim se uređuje dodjela koncesija ako je prethodno objavljen poziv na nadmetanje, ili

2. postupke kojima se osigurava odgovarajuća prethodna transparentnost za dodjelu ovlaštenja na temelju objektivnih kriterija za:

a) izdavanje odobrenja za rad na postrojenjima za prirodni plin u skladu s postupcima utvrđenim u posebnim propisima kojima se uređuje područje tržišta plina

b) odobrenje ili poziv na nadmetanje za izgradnju novih postrojenja za proizvodnju električne energije u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje tržišta električne energije

c) izdavanje odobrenja o poštanskoj usluzi koja nije ili ne smije biti rezervirana, u skladu s postupcima utvrđenima u posebnim propisima kojima se uređuje pružanje poštanskih usluga

d) za izdavanje odobrenja za nastavak aktivnosti na iskorištavanju ugljikovodika u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje iskorištavanja ugljikovodika

e) za dodjelu ugovora o javnim uslugama u smislu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 o uslugama javnog prijevoza putnika autobusom, tramvajem, željeznicom ili podzemnom željeznicom koji su dodijeljeni na temelju konkurentnog postupka nadmetanja u skladu s njezinim člankom 5. stavkom 3., ako je njegovo trajanje sukladno članku 4. stavku 3. ili 4. te Uredbe.

POGLAVLJE 3.
MJEŠOVITA NABAVA

Članak 8.

(1) Ovim se poglavljem uređuje dodjela ugovora čiji su predmet različite vrste nabave (u daljnjem tekstu: mješoviti ugovori).

(2) Odredbe ovoga poglavlja ne smiju se primjenjivati s ciljem izbjegavanja primjene odredaba ovoga Zakona ili propisa kojima se uređuje područje koncesija.

Članak 9.

(1) Ovim se člankom uređuje dodjela mješovitih ugovora čiji su predmet dvije ili više vrsta nabave (radovi, usluge ili roba) ako se na sve vrste nabava primjenjuju samo odredbe dijela drugog ovoga Zakona ili samo odredbe dijela trećeg ovoga Zakona.

(2) Mješoviti ugovori čiji su predmet dvije ili više vrsta nabave dodjeljuju se u skladu s odredbama ovoga Zakona primjenjivim na vrstu nabave koja je glavni predmet tog ugovora.

(3) U slučaju mješovitih ugovora čiji su predmet:

1. djelomično usluge, a djelomično roba, ili

2. djelomično usluge, a djelomično društvene i druge posebne usluge

glavni je predmet ugovora onaj koji ima veću procijenjenu vrijednost.

(4) Ako oba predmeta imaju jednaku procijenjenu vrijednost, u slučaju iz stavka 3. točke 1. ovoga članka smatra se da je glavni predmet roba, a u slučaju iz stavka 3. točke 2. ovoga članka smatra se da je glavni predmet usluga.

Članak 10.

(1) Ovim se člankom uređuje dodjela mješovitih ugovora čiji su predmet dvije ili više vrsta nabave na koje se primjenjuju dva ili više različitih pravnih režima propisana ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Ako su različiti dijelovi mješovitog ugovora objektivno odvojivi, naručitelj može odlučiti dodijeliti zasebne ugovore za zasebne dijelove ili dodijeliti jedinstveni ugovor.

(3) Ako naručitelj odluči dodijeliti zasebne ugovore za zasebne dijelove, pravni režim koji se primjenjuje na svaki od zasebnih ugovora određuje se na temelju značajki svakog zasebnog dijela.

(4) Ako naručitelj odluči dodijeliti jedinstveni ugovor, primjenjuju se odredbe dijela drugog ovoga Zakona, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(5) Mješoviti ugovori koji sadržavaju elemente ugovora o javnoj nabavi i ugovora o koncesiji dodjeljuju se sukladno odredbama ovoga Zakona, ako je procijenjena vrijednost nabave robe, radova ili usluga jednaka ili veća od vrijednosti pragova za primjenu ovoga Zakona.

(6) Ako se različiti dijelovi određenog ugovora objektivno ne mogu razdvojiti, pravni režim koji se primjenjuje određuje se na temelju glavnog predmeta toga ugovora.

Članak 11.

Iznimno od odredaba članaka 9. i 10. ovoga Zakona, ako je dio određenog ugovora obuhvaćen primjenom članka 346. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ili primjenom glave II. poglavlja 5. odjeljka B ovoga dijela Zakona, primjenjivi pravni režim određuje se sukladno glavi II. poglavlju 5. odjeljku C ovoga dijela Zakona.

POGLAVLJE 4.
PRAGOVI

Pragovi za primjenu Zakona

Članak 12.

(1) Ovaj Zakon ne primjenjuje se:

1. na nabavu

a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna

b) radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna

2. na nabavu u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 950.000,00 kuna

b) radova procijenjene vrijednosti manje od 4.000.000,00 kuna.

(2) Naručitelj je obvezan primijeniti odredbe ovoga Zakona za nabavu robe, radova ili usluga te provedbu projektnih natječaja čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od pragova iz stavka 1. ovoga članka.

Nabava velike vrijednosti

Članak 13.

(1) Nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova iz članka 4. Direktive 2014/24/EU i članka 15. Direktive 2014/25/EU ovisno o vrsti naručitelja i vrsti ugovora, izraženih u odgovarajuće vrijednosti u kunama sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije (europski prag).

(2) U slučaju iz nabave robe iz Priloga III. A ovoga Zakona, nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova iz članka 8. Direktive 2009/81/EZ, izraženih u odgovarajuće vrijednosti u kunama sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije (europski prag).

(3) U slučaju nabave robe iz Priloga III. B ovoga Zakona od strane javnog naručitelja koji djeluje u području obrane i sigurnosti, nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova iz članka 4. stavka 1. točke (b) Direktive 2014/24/EU, dok u slučaju nabave proizvoda koji nisu na tom popisu od strane javnih naručitelja iz Priloga I. ovoga Zakona koji djeluje u području obrane i sigurnosti, nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova iz članka 4. stavka 1. točke (c) Direktive 2014/24/EU, izraženih u odgovarajuće vrijednosti u kunama sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije (europski prag).

(4) Obavijest o važećim vrijednostima europskih pragova središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave objavljuje na Portalu javne nabave.

Nabava male vrijednosti

Članak 14.

Nabava male vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti pragova iz članka 12. ovoga Zakona, a manja od vrijednosti iz članka 13. ovoga Zakona.

Jednostavna nabava

Članak 15.

(1) Jednostavna nabava je nabava do vrijednosti pragova iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

(3) Naručitelj je obvezan opći akt iz stavka 2. ovoga članka te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

(4) Iznimno od odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka, pravila, postupke i način provedbe jednostavne nabave u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu do pragova iz članka 12. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove, pravilnikom.

POGLAVLJE 5.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

ODJELJAK A
OPĆE ODREDBE

Članak 16.

(1) Procijenjena vrijednost nabave mora biti valjano određena u trenutku početka postupka javne nabave.

(2) Način izračunavanja procijenjene vrijednosti nabave ne smije se koristiti s namjerom izbjegavanja primjene ovoga Zakona ili odredaba ovoga Zakona koje se primjenjuju na nabavu male, odnosno velike vrijednosti.

(3) Nabava se ne smije dijeliti s namjerom izbjegavanja primjene ovoga Zakona ili odredaba ovoga Zakona koje se primjenjuju na nabavu male, odnosno velike vrijednosti.

(4) Naručitelj je obvezan u obavijesti javne nabave navesti procijenjenu vrijednost nabave.

Članak 17.

Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora, što se izričito određuje u dokumentaciji o nabavi.

Članak 18.

Ako naručitelj predviđa nagrade ili isplate za natjecatelje ili ponuditelje, mora ih uzeti u obzir pri izračunavanju procijenjene vrijednosti nabave.

Članak 19.

(1) Ako je naručitelj ustrojen od zasebnih operativnih jedinica, u obzir se uzima ukupna procijenjena vrijednost nabave za sve operativne jedinice.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako je zasebna operativna jedinica samostalno nadležna za svoju nabavu ili njezine određene kategorije, procijenjena vrijednost nabave može se odrediti na razini te jedinice.

ODJELJAK B
POSEBNE ODREDBE

Članak 20.

Kod okvirnog sporazuma i dinamičkog sustava nabave izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na maksimalnoj procijenjenoj vrijednosti bez PDV-a svih ugovora koji se predviđaju sklopiti na temelju tog okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave tijekom njihova ukupnog trajanja.

Članak 21.

Kod partnerstva za inovacije izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na maksimalnoj procijenjenoj vrijednosti bez PDV-a aktivnosti istraživanja i razvoja koje će se provoditi tijekom svih faza predviđenog partnerstva te robe, usluga ili radova koji će biti razvijeni i nabavljeni nakon završetka predviđenog partnerstva.

Članak 22.

Pri izračunavanju procijenjene vrijednosti nabave za ugovore o javnim radovima uzimaju se u obzir troškovi radova i ukupna procijenjena vrijednost robe ili usluga nužnih za izvođenje radova koje naručitelj stavlja na raspolaganje izvođaču radova pod uvjetom da su one potrebne za izvođenje radova.

Članak 23.

(1) Ako je predmet nabave podijeljen na više grupa, izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnoj procijenjenoj vrijednosti svih grupa predmeta nabave.

(2) Na odvojenu nabavu pojedine grupe predmeta nabave primjenjuju se pravila koja vrijede za ukupnu procijenjenu vrijednost predmeta nabave.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako je predmet nabave velike vrijednosti podijeljen na više grupa, na odvojenu nabavu pojedine grupe ili grupa predmeta nabave, ako zbrojena procijenjena vrijednost tih grupa ne prelazi 20 % ukupne procijenjene vrijednosti svih grupa predmeta nabave, mogu se primijeniti pravila koja vrijede za:

1. nabavu male vrijednosti, ako je procijenjena vrijednost pojedine grupe ili grupa za robu ili usluge manja od 80.000,00 eura, odnosno za radove manja od 1 milijun eura, izraženih u odgovarajuće vrijednosti u kunama sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije, ili

2. jednostavnu nabavu, ako je procijenjena vrijednost pojedine grupe ili grupa predmeta nabave manja od pragova za primjenu ovoga Zakona.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako je predmet nabave male vrijednosti podijeljen na više grupa, na odvojenu nabavu pojedine grupe ili grupa predmeta nabave mogu se primijeniti pravila koja vrijede za jednostavnu nabavu:

1. ako je procijenjena vrijednost pojedine grupe ili grupa predmeta nabave manja od pragova za primjenu ovoga Zakona, i

2. ako zbrojena procijenjena vrijednost tih grupa ne prelazi 20% ukupne procijenjene vrijednosti svih grupa predmeta nabave.

Članak 24.

Kod ugovora o javnoj nabavi robe ili usluga koji su uobičajene naravi ili koji se planiraju obnoviti u određenom razdoblju, izračunavanje procijenjene vrijednosti temelji se na:

1. ukupnoj stvarnoj vrijednosti uzastopnih ugovora istoga tipa sklopljenih tijekom prethodnih 12 mjeseci ili tijekom financijske godine usklađenoj, ako je moguće, s izmjenama u količini ili vrijednosti koje će nastati tijekom 12 mjeseci nakon početnog ugovora, ili

2. ukupnoj procijenjenoj vrijednosti uzastopnih ugovora sklopljenih tijekom 12 mjeseci nakon prve isporuke ili tijekom financijske godine ako je to duže od 12 mjeseci.

Članak 25.

Kod ugovora o javnoj nabavi robe čiji je predmet leasing, zakup, najam ili kupnja na otplatu, izračunavanje procijenjene vrijednosti temelji se na:

1. ukupnoj procijenjenoj vrijednosti za vrijeme trajanja ugovora, ako se ugovor sklapa na određeno vrijeme do 12 mjeseci, ili ukupnoj procijenjenoj vrijednosti za vrijeme trajanja ugovora uključujući i procijenjenu preostalu vrijednost, ako se ugovor sklapa na određeno vrijeme duže od 12 mjeseci

2. mjesečnoj vrijednosti pomnoženoj s 48, kod ugovora koji nemaju određeno trajanje ili se njihovo trajanje ne može odrediti.

Članak 26.

Kod ugovora o javnoj nabavi usluga izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na:

1. premijama i drugim naknadama za usluge osiguranja

2. naknadama, provizijama, kamatama i drugim naknadama za bankarske i druge financijske usluge

3. nagradama, isplatama i drugim naknadama za projektantske usluge.

Članak 27.

Kod ugovora o javnoj nabavi usluga u kojima nije naznačena ukupna cijena, izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na:

1. ukupnoj vrijednosti za vrijeme trajanja ugovora, ako se ugovor sklapa na određeno vrijeme do 48 mjeseci

2. mjesečnoj vrijednosti pomnoženoj s 48, kod ugovora koji nemaju određeno trajanje ili s trajanjem dužim od 48 mjeseci.

POGLAVLJE 6.
PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA

Članak 28.

(1) Naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi.

(2) Naručitelj je obvezan ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

(3) Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti na internetskim stranicama.

(4) Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama.

(5) U planu nabave i registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

(6) Ovaj se članak ne primjenjuje na ugovore koji se sklapaju sukladno propisu kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije te na ugovore koji sadržavaju klasificirane podatke.

(7) Sadržaj, rok donošenja, način i rokove objavljivanja, način promjene te druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

GLAVA II.
IZUZEĆA

POGLAVLJE 1.
OPĆA IZUZEĆA

Dodjela ugovora o javnoj nabavi i projektnih natječaja prema međunarodnim pravilima

Članak 29.

(1) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi i projektne natječaje koje naručitelj mora dodijeliti ili provesti u skladu s postupcima nabave koji se razlikuju od postupaka propisanih ovim Zakonom, a koji su propisani na jedan od sljedećih načina:

1. pravnim instrumentom koji stvara međunarodne pravne obveze, poput međunarodnog sporazuma sklopljenog u skladu s osnivačkim Ugovorima, između Republike Hrvatske i jedne ili više trećih država ili njihovih dijelova, a koji obuhvaća radove, robu ili usluge namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država potpisnica

2. u okviru međunarodne organizacije.

(2) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi i projektne natječaje koje naručitelj dodjeljuje ili provodi u skladu s pravilima o nabavi koje određuje međunarodna organizacija ili međunarodna financijska institucija, ako ta organizacija ili institucija u cijelosti financira dotične ugovore o javnoj nabavi i projektne natječaje.

(3) U slučaju ugovora o javnoj nabavi i projektnog natječaja iz stavka 2. ovoga članka koje u iznosu većem od 50 % sufinancira međunarodna organizacija ili međunarodna financijska institucija, ugovorne strane sporazumijevaju se o primjenjivim postupcima nabave.

(4) Republika Hrvatska obavještava Europsku komisiju o svim pravnim instrumentima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

Izuzeća za ugovore o javnoj nabavi

Članak 30.

(1) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi za:

1. stjecanje, najam ili zakup zemljišta, postojećih građevina ili druge nepokretne imovine ili prava koja se njih tiču

2. stjecanje, razvoj, produkciju ili koprodukciju programskog materijala namijenjenog za audiovizualne medijske usluge ili radijske medijske usluge koje sklapaju pružatelji audiovizualnih ili radijskih medijskih usluga

3. termine pružanja radiotelevizijskog ili programskog emitiranja koji se sklapaju s pružateljima audiovizualnih ili radijskih medijskih usluga

4. usluge arbitraže i mirenja

5. usluge pravnog zastupanja stranaka od strane odvjetnika u:

a) arbitraži ili mirenju u državi članici, trećoj zemlji ili pred međunarodnom instancijom arbitraže ili mirenja, ili

b) postupku pred sudovima, tribunalima ili tijelima javne vlasti u državi članici ili trećoj zemlji ili pred međunarodnim sudovima, tribunalima ili institucijama

6. usluge pravnog savjetovanja koje odvjetnik pruža tijekom pripreme bilo kojeg od postupaka iz točke 5. ovoga stavka ili ako postoji konkretna naznaka i velika vjerojatnost da će pravna stvar na koju se savjet odnosi postati predmet takvih postupaka

7. usluge ovjeravanja i potvrđivanja dokumenata koje pružaju javni bilježnici

8. pravne usluge koje pružaju skrbnici ili imenovani zakonski zastupnici maloljetnika ili druge pravne usluge čije je pružatelje imenovao sud ili tribunal dotične države članice ili su određeni zakonom za izvođenje određenih zadataka pod nadzorom tih sudova

9. druge pravne usluge koje su povezane, čak i povremeno, s izvršavanjem službenih ovlasti

10. financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata u smislu posebnog zakona kojim se uređuje tržište kapitala, usluge središnje banke i operacije koje se provode u okviru Europskog fonda za financijsku stabilnost i Europskog stabilizacijskog mehanizma

11. zajmove i kredite, bez obzira na to jesu li povezani s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata

12. ugovore o radu

13. civilnu obranu, civilnu zaštitu i usluge sprječavanja opasnosti koje pružaju neprofitne organizacije ili udruženja, obuhvaćene CPV oznakama 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 i 85143000-3, osim usluga prijevoza pacijenata vozilom hitne pomoći

14. usluge javnog željezničkog prijevoza putnika ili prijevoza putnika podzemnom željeznicom

15. usluge koje javni naručitelj ili udruženje javnih naručitelja pružaju na osnovi isključivog prava utemeljenog na zakonu, podzakonskom propisu ili drugom objavljenom aktu uprave koji su u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije

16. usluge središnjeg tijela za nabavu u vezi s obavljanjem aktivnosti središnje nabave, uključujući i obavljanje pomoćnih aktivnosti nabave

17. usluge istraživanja i razvoja koje su obuhvaćene CPV oznakama 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5 ako korist od njih nema isključivo naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova te u cijelosti ne plaća pružanje tih usluga.

(2) Za potrebe stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka pojam »program«, kako je definiran posebnim zakonom kojim se uređuje područje elektroničkih medija, uključuje i radijske programe te materijale za radijske programe, a pojam »programski materijal« ima isto značenje kao i pojam »program«.

POGLAVLJE 2.
POSEBNA IZUZEĆA ZA JAVNE NARUČITELJE

ODJELJAK A
POSEBNA IZUZEĆA U PODRUČJU POŠTANSKIH USLUGA

Članak 31.

Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi i projektne natječaje koje dodjeljuje ili provodi javni naručitelj koji pruža poštanske usluge iz članka 344. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona za obavljanje sljedećih djelatnosti:

1. usluga dodane vrijednosti vezanih uz elektronička sredstva i koje se u cijelosti pružaju elektroničkim sredstvima (uključujući sigurno slanje šifriranih dokumenata elektroničkim sredstvima, usluge vođenja adresa i slanje preporučene elektroničke pošte)

2. financijskih usluga obuhvaćenih CPV oznakama od 66100000-1 do 66720000-3 i člankom 30. stavkom 1. točkom 10. ovoga Zakona, uključujući poštanske novčane naloge i poštanske žirodoznake

3. filatelističkih usluga, ili

4. logističkih usluga (usluge koje su kombinacija fizičke dostave ili skladištenja i drugih nepoštanskih funkcija).

ODJELJAK B
POSEBNA IZUZEĆA U PODRUČJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Članak 32.

Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi i projektne natječaje čija je glavna svrha omogućiti javnom naručitelju pružanje ili iskorištavanje javne komunikacijske mreže, ili pružanje javnosti jedne ili više elektroničkih komunikacijskih usluga, kako su definirane u posebnom zakonu kojim se uređuje područje elektroničkih komunikacija.

ODJELJAK C
UGOVORI IZMEĐU SUBJEKATA U JAVNOM SEKTORU

Članak 33.

(1) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi koje javni naručitelj dodjeljuje drugoj pravnoj osobi ako:

1. nad tom pravnom osobom javni naručitelj samostalno ili zajedno s drugim javnim naručiteljima obavlja kontrolu sličnu onoj koju provodi nad svojim poslovnim jedinicama

2. pravna osoba pod kontrolom obavlja više od 80 % svojih djelatnosti u izvršavanju zadataka koje joj je povjerio jedan ili više javnih naručitelja koji nad njome provode kontrolu ili koje su joj povjerile druge pravne osobe nad kojima jedan ili više tih javnih naručitelja provode kontrolu, i

3. nema izravnog udjela privatnog kapitala u pravnoj osobi pod kontrolom, osim sudjelovanja privatnog kapitala koje je obvezno na temelju odredaba posebnog zakona, u skladu s osnivačkim Ugovorima, a koji nema značajke kontroliranja i blokiranja i koji ne vrši odlučujući utjecaj na tu pravnu osobu.

(2) Smatra se da javni naručitelj provodi samostalno kontrolu nad pravnom osobom u smislu stavka 1. točke 1. ovoga članka ako ima presudan utjecaj na strateške ciljeve i na važne odluke dotične pravne osobe, s time da takvu kontrolu može provoditi i drugi subjekt nad kojim javni naručitelj na isti način provodi kontrolu.

(3) Smatra se da javni naručitelji provode zajedničku kontrolu nad pravnom osobom u smislu stavka 1. točke 1. ovoga članka ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. tijela nadležna za odlučivanje u toj pravnoj osobi čine predstavnici svih sudjelujućih javnih naručitelja, s time da pojedinačni predstavnici mogu predstavljati nekoliko sudjelujućih javnih naručitelja ili sve njih

2. ti javni naručitelji mogu zajedno imati presudan utjecaj na strateške ciljeve i važne odluke u toj pravnoj osobi, i

3. ta pravna osoba nema interese različite od interesa javnih naručitelja koji nad njom provode kontrolu.

(4) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se također i ako pravna osoba pod kontrolom koja je javni naručitelj dodijeli ugovor javnom naručitelju koji nad njom provodi kontrolu ili drugoj pravnoj osobi nad kojom isti javni naručitelj provodi kontrolu, pod uvjetom da u pravnoj osobi kojoj se dodjeljuje ugovor nema izravnog udjela privatnog kapitala, osim sudjelovanja privatnog kapitala koje je obvezno na temelju odredaba posebnog zakona, u skladu s osnivačkim Ugovorima, a koji nema značajke kontroliranja i blokiranja i koji ne vrši odlučujući utjecaj na tu pravnu osobu.

Članak 34.

Ovaj Zakon ne primjenjuje se na sklapanje ugovora isključivo između dva ili više javnih naručitelja ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. ugovor utvrđuje ili provodi suradnju između tih javnih naručitelja s ciljem osiguravanja da javne usluge koje oni trebaju pružiti ostvaruju njihove zajedničke ciljeve

2. ta je suradnja uspostavljena isključivo na temelju potreba vezanih uz javne interese, i

3. ti javni naručitelji ostvaruju na otvorenom tržištu manje od 20 % djelatnosti na koje se odnosi suradnja.

Članak 35.

(1) Za utvrđivanje postotnog udjela djelatnosti iz članka 33. stavka 1. točke 2. i članka 34. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona u obzir se uzima prosjek sveukupnog prometa, ili odgovarajuće alternativno mjerilo vezano uz djelatnosti poput troškova nastalih relevantnoj pravnoj osobi ili javnom naručitelju u odnosu na usluge, robu ili radove tijekom tri godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje ugovor.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za utvrđivanje postotnog udjela djelatnosti dovoljno je da ta pravna osoba poslovnim projekcijama dokaže da je alternativno mjerilo vezano uz djelatnosti vjerodostojno, ako podaci o prometu ili drugom mjerilu vezanom uz djelatnosti, poput troškova, nisu dostupni za prethodne tri godine ili više nisu relevantni, zbog datuma osnivanja ili datuma početka obavljanja djelatnosti relevantne pravne osobe ili javnog naručitelja ili zbog reorganizacije njihove djelatnosti.

POGLAVLJE 3.
POSEBNA IZUZEĆA ZA SEKTORSKE NARUČITELJE

Ugovori sklopljeni u svrhu daljnje prodaje ili iznajmljivanja trećim osobama

Članak 36.

(1) Dio treći ovoga Zakona ne primjenjuje se na ugovore sklopljene u svrhu daljnje prodaje ili iznajmljivanja trećim osobama:

1. ako sektorski naručitelj ne uživa nikakvo posebno ili isključivo pravo na prodaju ili iznajmljivanje predmeta takvih ugovora, i

2. drugi ih subjekti mogu slobodno prodati ili iznajmiti pod istim uvjetima kao i sektorski naručitelj.

(2) Sektorski naručitelj obvezan je na zahtjev obavijestiti Europsku komisiju o svim kategorijama proizvoda ili djelatnosti koje smatra izuzetima sukladno stavku 1. ovoga članka.

Sklapanje ugovora i provedba projektnih natječaja u svrhe koje ne uključuju obavljanje sektorske djelatnosti ili u svrhu obavljanja takve djelatnosti u trećoj zemlji

Članak 37.

(1) Dio treći ovoga Zakona ne primjenjuje se na ugovore koje sektorski naručitelji sklapaju u svrhe koje ne uključuju obavljanje njihovih sektorskih djelatnosti, ili radi obavljanja sektorskih djelatnosti u trećoj zemlji u uvjetima koji ne uključuju fizičku uporabu mreže ili zemljopisnog područja unutar Europske unije, niti se primjenjuje na projektne natječaje koji se provode u takve svrhe.

(2) Sektorski naručitelj obvezan je na zahtjev obavijestiti Europsku komisiju o svim djelatnostima koje smatra izuzetima sukladno stavku 1. ovoga članka.

Ugovori koje sklapaju određeni sektorski naručitelji u svrhu kupnje vode i u svrhu nabave energije ili goriva za proizvodnju energije

Članak 38.

Dio treći ovoga Zakona ne primjenjuje se:

1. na ugovore za nabavu vode koje sklapa sektorski naručitelj koji obavlja djelatnost iz članka 341. stavka 1. ovoga Zakona

2. na ugovore za nabavu energije ili goriva za proizvodnju energije koje dodjeljuje sektorski naručitelj koji obavlja djelatnost iz članka 339. stavka 1., članka 340. stavka 1. ili članka 345. ovoga Zakona.

POGLAVLJE 4.
POSEBNE SITUACIJE

Ugovori koje subvencioniraju ili sufinanciraju javni naručitelji

Članak 39.

(1) Ovaj Zakon primjenjuje fizička ili pravna osoba ili tijelo koja nije ni javni ni sektorski naručitelj (drugi subjekt) za sklapanje ugovora za nabavu:

1. radova koje izravno subvencionira ili sufinancira jedan ili više javnih naručitelja s više od 50 % i čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od vrijednosti europskog praga za nabavu radova, ako ti ugovori uključuju radove niskogradnje iz Priloga II. ovoga Zakona ili radove visokogradnje za bolnice, građevine namijenjene za sport, rekreaciju i odmor, školske i zgrade visokih učilišta te zgrade koje se koriste u administrativne svrhe

2. usluga koje izravno subvencionira ili sufinancira jedan ili više javnih naručitelja s više od 50 % i čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od vrijednosti europskog praga za nabavu usluga za decentralizirane javne naručitelje i koje su u vezi s ugovorima o radovima u smislu točke 1. ovoga stavka.

(2) Javni naručitelj koji subvencionira ili sufinancira ugovore iz stavka 1. ovoga članka obvezan je osigurati primjenu ovoga Zakona, ako on sam ne dodjeljuje takav ugovor ili ako dodjeljuje taj ugovor u ime i za račun drugog subjekta.

POGLAVLJE 5.
OBRANA I SIGURNOST

ODJELJAK A
ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 40.

(1) Ovaj Zakon primjenjuje se na sklapanje ugovora o javnoj nabavi i provedbu projektnih natječaja u području obrane i sigurnosti, osim ako je drukčije propisano člancima 41. do 47. ovoga Zakona.

(2) Odredbe ovoga poglavlja ne smiju se primjenjivati s ciljem izbjegavanja primjene odredaba ovoga Zakona ili propisa kojim se uređuje javna nabava u području obrane i sigurnosti.

ODJELJAK B
NABAVA KOJA UKLJUČUJE OBRAMBENE ILI SIGURNOSNE ZNAČAJKE

Članak 41.

(1) Ovaj se Zakon ne primjenjuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi koji uključuju obrambene ili sigurnosne značajke:

1. na koje se primjenjuju posebna pravila nabave u skladu s međunarodnim sporazumom ili dogovorom, sklopljenim u skladu s osnivačkim Ugovorima, između Republike Hrvatske i jedne ili više trećih država ili njihovih dijelova, a koji mogu obuhvaćati radove, robu ili usluge namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država potpisnica

2. na koje se primjenjuju posebna pravila nabave u skladu s međunarodnim sporazumom ili dogovorom koji se odnosi na razmještaj postrojbi i tiče se pothvata Republike Hrvatske, države članice ili treće države

3. u okviru međunarodne organizacije

4. na koje se primjenjuju posebna pravila nabave međunarodne organizacije kada ona nabavlja za svoje potrebe, ili ugovori koje Republika Hrvatska mora sklopiti u skladu s tim pravilima

5. koji se dodjeljuju u skladu s pravilima o nabavi koje određuje međunarodna organizacija ili međunarodna financijska institucija, ako ta organizacija ili institucija u cijelosti financira dotične ugovore o javnoj nabavi i projektne natječaje

6. kod kojih bi primjena odredaba ovoga Zakona ili propisa kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti obvezala Republiku Hrvatsku da otkrije podatke čije otkrivanje je u suprotnosti s bitnim interesima njezine sigurnosti

7. za potrebe tijela sigurnosno-obavještajnog sustava

8. u okviru programa suradnje koji se temelji na istraživanju i razvoju, koji zajednički provode Republika Hrvatska i najmanje jedna država članica za razvoj novog proizvoda i, ako je primjenjivo, za iduće faze cijelog ili dijelove životnog vijeka toga proizvoda. Nakon završetka programa suradnje države članice će Europskoj komisiji naznačiti udio rashoda istraživanja i razvoja u odnosu na ukupni trošak programa, sporazum o podjeli troškova, kao i namjeravani udio nabave po državi, ako postoji

9. koji se sklapaju u trećoj državi, uključujući i za civilne potrebe, kada su snage razmještene izvan teritorija Europske unije ako operativne potrebe zahtijevaju da ti ugovori budu sklopljeni s gospodarskim subjektima smještenima u području aktivnosti

10. koje sklapaju državna tijela ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske s državnim tijelima ili tijelima regionalne ili lokalne vlasti države članice ili treće države, a odnose se na:

a) nabavu vojne opreme ili sigurnosno osjetljive opreme

b) radove i usluge izravno povezane s takvom opremom, ili

c) radove i usluge za izričito vojne namjene, ili sigurnosno osjetljive radove i sigurnosno osjetljive usluge.

(2) U slučaju ugovora o javnoj nabavi i projektnih natječaja iz stavka 1. točke 5. ovoga članka koje u iznosu većem od 50 % sufinancira međunarodna organizacija ili međunarodna financijska institucija, ugovorne strane se sporazumijevaju o primjenjivim postupcima nabave.

(3) Republika Hrvatska obavještava Europsku komisiju o svim sporazumima ili dogovorima iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 42.

Ovaj Zakon ne primjenjuje se na sklapanje ugovora o javnoj nabavi i provedbu projektnih natječaja koji nisu izuzeti sukladno članku 41. ovoga Zakona, u mjeri u kojoj se zaštita bitnih sigurnosnih interesa Republike Hrvatske ne može jamčiti s manje drastičnim mjerama, primjerice određivanjem zahtjeva s ciljem zaštite tajnosti podataka koje naručitelj stavlja na raspolaganje u postupku javne nabave kako je predviđeno ovim Zakonom.

Članak 43.

Ovaj Zakon ne primjenjuje se, u skladu s člankom 346. stavkom 1. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na sklapanje ugovora o javnoj nabavi i provedbu projektnih natječaja koji nisu izuzeti sukladno članku 41. ovoga Zakona, u mjeri u kojoj bi Republika Hrvatska primjenom ovoga Zakona bila obvezna pružiti informacije za koje smatra da bi njihovo otkrivanje štetilo bitnim interesima njezine sigurnosti.

Članak 44.

Ovaj Zakon ne primjenjuje se ako su sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi ili provedba projektnih natječaja proglašeni tajnima ili moraju biti popraćeni posebnim sigurnosnim mjerama u skladu sa zakonima, podzakonskim propisima ili aktima uprave koji su na snazi, pod uvjetom da je Republika Hrvatska utvrdila da bitne sigurnosne interese nije moguće zaštititi manje drastičnim mjerama, poput onih iz članka 42. ovoga Zakona.

Članak 45.

Pravila, postupke i način provedbe javne nabave u području obrane i sigurnosti za nabavu:

1. vojne opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu ili sklop

2. sigurnosno osjetljive opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu ili sklop

3. radova, robe i usluga izravno povezanih s opremom iz točaka 1. i 2. ovoga stavka za bilo koji i za sve elemente njezina životnog vijeka

4. radova i usluga za izričito vojne namjene

5. sigurnosno osjetljivih radova i sigurnosno osjetljivih usluga,

čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od pragova iz članka 12. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, propisuje Vlada Republike Hrvatske, uredbom.

ODJELJAK C
MJEŠOVITA NABAVA KOJA UKLJUČUJE SIGURNOSNE ILI OBRAMBENE ZNAČAJKE

Članak 46.

Ovim se odjeljkom uređuje dodjela mješovitih ugovora čiji je predmet nabava obuhvaćena ovim Zakonom te nabava obuhvaćena člankom 346. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ili propisom kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti.

Članak 47.

(1) Ako je objektivno moguće razdijeliti različite dijelove određenog ugovora o javnoj nabavi, naručitelj može odlučiti dodijeliti zasebne ugovore za zasebne dijelove ili dodijeliti jedinstveni ugovor.

(2) Ako naručitelj odluči dodijeliti zasebne ugovore za zasebne dijelove, pravni režim koji se primjenjuje na svaki od zasebnih ugovora određuje se na temelju značajki određenog zasebnog dijela.

(3) Ako naručitelj odluči dodijeliti jedinstveni ugovor, pravni režim koji se primjenjuje određuje se prema sljedećim pravilima:

1. ako je dio tog ugovora obuhvaćen člankom 346. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ugovor se može dodijeliti bez primjene ovoga Zakona, pod uvjetom da je dodjela jedinstvenog ugovora opravdana objektivnim razlozima

2. ako je dio tog ugovora obuhvaćen propisom kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti, ugovor se može dodijeliti u skladu s tim propisom, pod uvjetom da je dodjela jedinstvenog ugovora opravdana objektivnim razlozima

3. ako je dio tog ugovora obuhvaćen člankom 346. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a dio propisom kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti, ugovor se može dodijeliti bez primjene ovoga Zakona i tog propisa, pod uvjetom da je dodjela jedinstvenog ugovora opravdana objektivnim razlozima.

(4) Ako različite dijelove pojedinog ugovora objektivno nije moguće razdijeliti, ugovor se može dodijeliti bez primjene ovoga Zakona kada uključuje elemente na koje se odnosi članak 346. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a u suprotnome se može dodijeliti u skladu s propisom kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti.

GLAVA III.
OPĆA PRAVILA

POGLAVLJE 1.
GOSPODARSKI SUBJEKTI

Članak 48.

Gospodarski subjekt koji ima pravo pružati odgovarajuće usluge prema pravu države članice u kojoj ima poslovni nastan ne smije biti odbijen iz postupka javne nabave ako bi prema pravu Republike Hrvatske morao biti ili fizička ili pravna osoba.

Članak 49.

Naručitelj može od pravnih osoba tražiti da u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje naznače imena i odgovarajuće stručne kvalifikacije osoblja koje bi trebalo biti odgovorno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi usluga ili radova ili ugovora o javnoj nabavi robe koji uključuje usluge ili poslove postavljanja i ugradnje.

Članak 50.

Naručitelj ne smije zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude ili zahtjeva za sudjelovanje, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora.

POGLAVLJE 2.
REZERVIRANI UGOVORI

Članak 51.

(1) Naručitelj može rezervirati pravo sudjelovanja u postupcima javne nabave za:

1. zaštitne radionice

2. gospodarske subjekte čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba s invaliditetom

3. gospodarske subjekte čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba u nepovoljnom položaju, ili

4. može odrediti za takve ugovore da se izvršavaju u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, najmanje 51 % zaposlenih osoba u tim radionicama, gospodarskim subjektima ili programima predstavljaju radnici koji su osobe s invaliditetom ili radnici u nepovoljnom položaju.

(3) Naručitelj mora u pozivu na nadmetanje naznačiti da se dodjeljuje rezervirani ugovor sukladno ovome članku.

(4) Subjekt iz stavka 1. ovoga članka mora dokazati naručitelju da udovoljava uvjetima iz stavka 2. ovoga članka upisom u odgovarajući registar, potvrdom nadležnog tijela ili na drugi prikladan način.

(5) Iznimno, subjekti iz stavka 1. ovoga članka za koje je rezervirano pravo sudjelovanja u postupcima javne nabave mogu najviše 20 % vrijednosti rezerviranog ugovora dati podugovarateljima koji ne ispunjavaju uvjete propisane istim stavkom.

POGLAVLJE 3.
TAJNOST PODATAKA

Članak 52.

(1) Gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

(2) Ako je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.

(3) Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Članak 53.

(1) Naručitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

(2) Naručitelj ne smije drugim sudionicima u natjecateljskom postupku uz pregovore, odnosno pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, natjecateljskom dijalogu ili partnerstvu za inovacije otkriti povjerljive podatke ili rješenja koje mu je priopćio natjecatelj ili ponuditelj koji sudjeluje u pregovorima ili dijalogu bez njegove pisane izjave kojom daje suglasnost.

(3) Izjava iz stavka 2. ovoga članka ne može se dati kao opća zabrana pristupa svim informacijama, već se mora odnositi samo na namjeravano prosljeđivanje određenih informacija.

(4) Naručitelj smije otkriti podatke iz članka 52. stavka 3. ovoga Zakona dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni označili tajnom.

Članak 54.

Naručitelj može odrediti gospodarskim subjektima zahtjeve s ciljem zaštite tajnosti podataka koje stavlja na raspolaganje u postupku javne nabave.

Članak 55.

Odredbe ovoga poglavlja ne dovode u pitanje primjenu drugih odredaba ovoga Zakona, posebice onih koje se odnose na objavljivanje obavijesti o dodjeli ugovora te na sadržaj odluka i zapisnika koje naručitelj dostavlja gospodarskim subjektima te odredaba posebnih propisa, posebice onih kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

POGLAVLJE 4.
RAČUNANJE ROKOVA

Članak 56.

Rokovi u postupcima javne nabave računaju se na način propisan ovim poglavljem, ako nije drukčije određeno ovim Zakonom.

Članak 57.

(1) Rokovi se određuju na sate, dane, mjesece i godine.

(2) Kada se rok počinje računati od trenutka nastupa događaja ili poduzimanja radnje, sat odnosno dan u kojemu je nastupio događaj ili je poduzeta radnja ne uračunava se u taj rok, već se početak roka računa od prvoga sljedećeg sata, odnosno dana.

(3) Rok izražen u:

1. satima počinje teći početkom prvoga sata i završava istekom posljednjeg sata toga roka

2. danima počinje teći početkom prvoga sata prvoga dana i završava istekom posljednjeg sata zadnjeg dana toga roka

3. mjesecima ili godinama počinje teći početkom prvoga sata prvoga dana roka i završava istekom posljednjeg sata onoga dana u mjesecu ili godini koji je istoga datuma kao i dan od kojega je taj rok počeo teći.

(4) Ako u roku koji se izražava u mjesecima ili godinama nema dana u posljednjem mjesecu tijekom kojeg taj rok istječe, on istječe protekom posljednjeg sata zadnjeg dana toga mjeseca.

(5) Ako rok uključuje dijelove mjeseca, uzima se da radi izračunavanja takvih dijelova mjesec ima trideset dana.

Članak 58.

(1) Državni blagdani, subote i nedjelje ne utječu na početak i tijek roka, osim ako su izrijekom izuzeti ili su rokovi izraženi u radnim danima.

(2) Pojam »radni dani« znači sve dane osim državnog blagdana, subote i nedjelje.

(3) Ako posljednji dan roka pada na državni blagdan, subotu ili nedjelju, rok istječe protekom posljednjeg sata sljedećeg radnog dana.

(4) Odredba stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na rokove koji se od određenog dana računaju unatrag.

(5) Svaki rok koji se sastoji od najmanje dva dana mora obuhvaćati dva radna dana.

POGLAVLJE 5.
KOMUNIKACIJA NARUČITELJA I GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 59.

(1) Naručitelj i gospodarski subjekti komuniciraju i razmjenjuju podatke elektroničkim sredstvima komunikacije.

(2) Alati i uređaji za komunikaciju elektroničkim sredstvima, kao i njihova tehnička obilježja, moraju biti nediskriminirajuća, općedostupna i interoperabilna s proizvodima informacijske i komunikacijske tehnologije u općoj uporabi i ne smiju ograničavati pristup gospodarskim subjektima postupku javne nabave.

(3) Komunikacija, razmjena i pohrana informacija obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata.

(4) Sadržaj ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata smije se razmatrati tek nakon isteka roka za njihovu dostavu.

Članak 60.

(1) Iznimno od odredbe članka 59. stavka 1. ovoga Zakona, elektronička sredstva komunikacije nisu obvezna ako:

1. bi zbog specijalizirane prirode nabave korištenje elektroničkih sredstava komunikacije zahtijevalo posebne alate, opremu ili formate datoteka koji nisu općedostupni ili nisu podržani kroz općedostupne aplikacije

2. aplikacije koje podržavaju formate datoteka prikladne za opis ponuda koriste formate datoteka koji se ne mogu obraditi bilo kojom drugom otvorenom ili općedostupnom aplikacijom ili se na njih primjenjuje sustav zaštite vlasničke licencije te ih naručitelj ne može preuzimati niti ih koristiti na daljinu

3. bi korištenje elektroničkih sredstava komunikacije zahtijevalo specijaliziranu uredsku opremu koja nije široko dostupna naručiteljima

4. se određeni predmeti kao što su uzorci, makete i slično ne mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije

5. izvornike dokumenata ili dokaza nije moguće dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije

6. se na nabavu primjenjuje propis kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti ili propis kojim se uređuje javna nabava za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

(2) Komunikacija u slučaju iz stavka 1. ovoga članka odvija se putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe, telefaksom ili njihovim kombiniranjem s elektroničkim sredstvima.

Članak 61.

Naručitelj nije obvezan zahtijevati elektronička sredstva komunikacije pri dostavi u onoj mjeri u kojoj je potrebno korištenje drugih sredstava komunikacije osim elektroničkih, zbog povrede sigurnosti elektroničkih sredstava komunikacije ili zbog zaštite osobito osjetljivih informacija koje zahtijevaju tako visoku razinu zaštite koja ne može biti u dovoljnoj mjeri osigurana elektroničkim alatima i uređajima koji su ili općedostupni gospodarskim subjektima ili im mogu biti dostupni na drugi način, alternativnim sredstvom pristupa.

Članak 62.

Naručitelj je obvezan u dokumentaciji o nabavi i u izvješću o postupku javne nabave obrazložiti razloge primjene sredstava komunikacije koja nisu elektronička sukladno člancima 60. i 61. ovoga Zakona.

Članak 63.

(1) Iznimno, naručitelj i gospodarski subjekti mogu komunicirati usmenim putem ako se ta komunikacija ne odnosi na ključne elemente postupka javne nabave, pod uvjetom da je njezin sadržaj u zadovoljavajućoj mjeri dokumentiran.

(2) Ključni elementi postupka javne nabave uključuju dokumentaciju o nabavi, zahtjeve za sudjelovanje, potvrde interesa i ponude.

(3) Usmena komunikacija s ponuditeljima koja bi mogla znatno utjecati na sadržaj i ocjenu ponuda mora biti u zadovoljavajućoj mjeri i na prikladan način dokumentirana, primjerice sastavljanjem pisanih bilješki ili zapisnika, audiosnimki ili sažetaka glavnih elemenata komunikacije i slično.

Članak 64.

(1) Ako je prijeko potrebno, naručitelj može zahtijevati korištenje alata i uređaja koji nisu široko dostupni, pod uvjetom da ponudi alternativno sredstvo pristupa.

(2) Smatra se da naručitelj nudi prikladno alternativno sredstvo pristupa ako:

1. omogući neograničen, potpun i besplatan izravan pristup elektroničkim putem tim alatima i uređajima od dana objave obavijesti u skladu s Prilogom VIII. ovoga Zakona ili od dana kad je poslan poziv za potvrdu interesa i ako u tekstu obavijesti ili poziva na potvrdu interesa navede internetsku adresu na kojoj su dostupni ti alati i uređaji

2. osigura da ponuditelji koji nemaju pristup dotičnim alatima i uređajima ili koji nemaju mogućnost da ih u zadanom vremenskom roku pribave, pod uvjetom da za pomanjkanje pristupa nije odgovoran dotični ponuditelj, mogu pristupiti postupku nabave korištenjem privremenih tokena besplatno dostupnih putem interneta, ili

3. podrži alternativni kanal za elektroničko podnošenje ponuda.

Članak 65.

Naručitelj može u slučaju ugovora o javnoj nabavi radova ili provedbe projektnog natječaja zahtijevati korištenje posebnih elektroničkih alata poput virtualnih prikaza modela zgrade ili slično, s time da tada mora omogućiti alternativno sredstvo pristupa, dok takvi alati ne postanu općedostupni.

Članak 66.

Zahtjevi vezani uz alate i uređaje za elektronički prijenos i dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata moraju biti u skladu s Prilogom IV. ovoga Zakona.

POGLAVLJE 6.
ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 67.

(1) Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH) je usluga od općeg negospodarskog interesa.

(2) Javnu ovlast za pružanje usluge iz stavka 1. ovoga članka imaju Narodne novine d.d.

Članak 68.

(1) EOJN RH je usluga koja elektroničkim sredstvima komunikacije:

1. omogućava naručiteljima sastavljanje, uređivanje, slanje na objavu ili povlačenje s objave obavijesti javne nabave na standardnim obrascima te stavljanje na raspolaganje pripadajuće dokumentacije o nabavi, bez naknade najkasnije do 18:00 sati na dan koji je određen kao dan slanja objave na objavljivanje

2. dostavlja standardne obrasce Uredu za publikacije Europske unije radi objave u Službenom listu Europske unije

3. objavljuje obavijesti javne nabave na standardnim obrascima, uz naknadu, zajedno s pripadajućom dokumentacijom o nabavi na internetskim stranicama

4. omogućava svim zainteresiranim subjektima neograničen i neposredan pristup, pretraživanje, pregledavanje i preuzimanje objavljenih obavijesti javne nabave i pripadajuće dokumentacije o nabavi, bez naknade

5. omogućava gospodarskim subjektima sastavljanje i slanje zahtjeva za sudjelovanje i ponuda te planova i projekata, bez naknade

6. vodi evidenciju registriranih subjekata

7. upravlja cjelokupnom bazom podataka objavljenih obavijesti javne nabave te javno objavljuje te podatke u strojno čitljivom formatu u tekućem mjesecu za prethodni

8. omogućava pristup bazi podataka središnjem tijelu državne uprave nadležnom za politiku javne nabave, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i nadležnom Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti.

(2) Elektronički prijenos i objava obavijesti javne nabave, dokumentacije o nabavi te elektronički prijenos i dostava ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju te planova i projekata provodi se putem EOJN RH.

(3) Naručitelji i gospodarski subjekti mogu komunicirati i razmjenjivati podatke elektroničkim sredstvima sukladno odredbama poglavlja 5. ove glave Zakona putem EOJN RH.

Članak 69.

(1) Narodne novine d.d. obvezne su uspostaviti, voditi, održavati i unaprjeđivati EOJN RH u skladu s odredbama ovoga Zakona, podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te prava Europske unije u području javne nabave.

(2) Narodne novine d.d. obvezne su osigurati dostupnost EOJN RH svim korisnicima najmanje 20 sati tijekom radnog dana.

(3) Narodne novine d.d. obvezne su uvjete poslovanja, upute za korištenje te cjenik objava obavijesti javne nabave javno objaviti na internetskim stranicama.

(4) Narodne novine d.d. obvezne su godišnji izvještaj o radu EOJN RH dostaviti do 31. ožujka tekuće za prethodnu godinu središnjem tijelu državne uprave nadležnom za politiku javne nabave.

Članak 70.

(1) Prethodnu suglasnost na cjenik objava obavijesti javne nabave u EOJN RH te njegove izmjene i dopune daje Vlada Republike Hrvatske odlukom.

(2) Naknada za objavu obavijesti javne nabave namjenski je prihod Narodnih novina d.d.

(3) Narodne novine d.d. obvezne su najmanje 10 % prihoda koje ostvaruju od naknada za objavu obavijesti javne nabave godišnje uložiti u istraživanje i razvoj te unaprjeđenje sustava EOJN RH.

Članak 71.

(1) Javna tijela koja vode evidencije ili registre u elektroničkom obliku dužna su omogućiti pristup elektroničkim sredstvima komunikacije odgovarajućim podacima iz evidencije ili registra za potrebe EOJN RH.

(2) Narodne novine d.d. tijelo je javnog sektora u smislu posebnog propisa kojim se uređuje područje državne informacijske infrastrukture.

Članak 72.

Korisnici su obvezni upotrebljavati EOJN RH u skladu s odredbama ovoga Zakona, podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te uvjetima poslovanja i uputama za korištenje te su isključivo odgovorni za istinitost unesenih podataka.

Članak 73.

Narodne novine d.d. imaju pravo odbiti objavu obavijesti javne nabave ako je protivna članku 72. ovoga Zakona.

POGLAVLJE 7.
JEDINSTVENI RJEČNIK JAVNE NABAVE (CPV)

Članak 74.

Naručitelj je obvezan pri upućivanju na nomenklature u obavijestima javne nabave kod opisa predmeta nabave koristiti se brojčanim oznakama iz Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV), kako je posljednje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 596/2009.

POGLAVLJE 8.
SUKOB INTERESA

Članak 75.

Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

Članak 76.

(1) Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili

2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.

(2) Predstavnikom naručitelja u smislu ovoga članka smatra se:

1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja

2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu

3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, i

4. osobe iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

(3) Gospodarskim subjektom iz stavka 1. ovoga članka smatra se ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj.

Članak 77.

(1) Odredba članka 76. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuje se na odgovarajući način na srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike (u daljnjem tekstu: povezane osobe) predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona.

(2) Iznimno, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba predstavnika naručitelja poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana.

Članak 78.

Prijenos udjela u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa ne utječe na sukob interesa u smislu članka 76. ovoga Zakona.

Članak 79.

Iznimno od odredbi članaka 76. i 77. ovoga Zakona, sukob interesa ne postoji ako predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona ili s njim povezana osoba iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu po položaju, odnosno kao službeni predstavnik nekog naručitelja, a ne kao privatna osoba.

Članak 80.

(1) Predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

(2) Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika:

1. na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene, i

2. u dokumentaciji o nabavi za pojedini postupak javne nabave navesti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. u sukobu interesa ili navesti da takvi subjekti ne postoje.

(3) Ako naručitelj nema vlastite internetske stranice, popis je obvezan objaviti na oglasnoj ploči, u službenom glasilu ili ga na drugi način učiniti stalno dostupnim zainteresiranoj javnosti.

Članak 81.

Predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona obvezan je odmah po saznanju o postojanju sukoba interesa izuzeti se iz postupka javne nabave i o tome obavijestiti čelnika naručitelja.

Članak 82.

Ugovor o javnoj nabavi sklopljen protivno odredbama ovoga poglavlja je ništetan.

Članak 83.

Odredbe ovoga poglavlja na odgovarajući se način primjenjuju na projektne natječaje i okvirne sporazume.

POGLAVLJE 9.
UVJETI POVEZANI SA SPORAZUMOM O JAVNOJ NABAVI (GPA) TE DRUGIM MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

Članak 84.

Naručitelj u postupcima javne nabave ne smije postupati nepovoljnije prema gospodarskim subjektima iz država potpisnica Sporazuma o javnoj nabavi (Agreement on Government Procurement – GPA) te drugih međunarodnih sporazuma koji su obvezujući za Europsku uniju nego prema gospodarskim subjektima iz država članica.

DIO DRUGI
SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA JAVNE NARUČITELJE

GLAVA I.
POSTUPCI JAVNE NABAVE

POGLAVLJE 1.
VRSTE, ODABIR I POČETAK POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Članak 85.

Postupci javne nabave u smislu ovoga dijela Zakona su:

1. otvoreni postupak

2. ograničeni postupak

3. natjecateljski postupak uz pregovore

4. natjecateljski dijalog

5. partnerstvo za inovacije

6. pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje.

Članak 86.

(1) Javni naručitelj slobodno bira između otvorenog i ograničenog postupka.

(2) Javni naručitelj može koristiti partnerstvo za inovacije ako ima potrebu za inovativnom robom, uslugama ili radovima koju ne može zadovoljiti nabavom robe, usluga ili radova već dostupnih na tržištu.

(3) Javni naručitelj smije koristiti natjecateljski postupak uz pregovore u situacijama iz članka 94. ovoga Zakona.

(4) Javni naručitelj smije koristiti natjecateljski dijalog u situacijama iz članka 104. ovoga Zakona.

(5) Javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave samo u posebnim slučajevima i okolnostima iz članaka 131. – 134. ovoga Zakona.

(6) Javni naručitelj kao sredstvo poziva na nadmetanje koristi obavijest o nadmetanju u svim postupcima javne nabave, osim u slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave.

Članak 87.

(1) Otvoreni i ograničeni postupak te partnerstvo za inovacije započinju od dana slanja poziva na nadmetanje.

(2) Natjecateljski postupak uz pregovore započinje od dana slanja poziva na nadmetanje ili dana slanja poziva na dostavu inicijalnih ponuda u slučaju iz članka 95. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Natjecateljski dijalog započinje od dana slanja poziva na nadmetanje ili dana slanja poziva na dijalog u slučaju iz članka 105. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje započinje od dana slanja poziva na dostavu inicijalne ponude.

POGLAVLJE 2.
OTVORENI POSTUPAK

Članak 88.

Javni naručitelj koji namjerava dodijeliti ugovor o javnoj nabavi u otvorenom postupku obvezan je objaviti poziv na nadmetanje.

Članak 89.

U otvorenom postupku svaki zainteresirani gospodarski subjekt može dostaviti ponudu u roku za dostavu ponuda.

POGLAVLJE 3.
OGRANIČENI POSTUPAK

Članak 90.

Javni naručitelj koji namjerava dodijeliti ugovor o javnoj nabavi u ograničenom postupku obvezan je objaviti poziv na nadmetanje.

Članak 91.

U ograničenom postupku svaki zainteresirani gospodarski subjekt može dostaviti zahtjev za sudjelovanje u roku za dostavu zahtjeva.

Članak 92.

(1) Javni naručitelj na temelju uvjeta iz dokumentacije o nabavi ocjenjuje pravodobno dostavljene zahtjeve za sudjelovanje te o tome sastavlja zapisnik.

(2) Javni naručitelj može ograničiti broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati na dostavu ponuda.

(3) Javni naručitelj obvezan je natjecateljima koji neće biti pozvani na dostavu ponude dostaviti odluku o nedopustivosti sudjelovanja.

(4) Sadržaj, način izrade i dostave zapisnika o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Članak 93.

Ponudu mogu dostaviti samo oni natjecatelji koje javni naručitelj pozove na dostavu ponude.

POGLAVLJE 4.
NATJECATELJSKI POSTUPAK UZ PREGOVORE

Članak 94.

Javni naručitelj smije koristiti natjecateljski postupak uz pregovore za nabavu radova, robe ili usluga ako:

1. se potrebama javnog naručitelja ne može udovoljiti bez prilagodbe lako dostupnih rješenja, ili

2. uključuju projektiranje ili inovativna rješenja, ili

3. se ugovor ne može dodijeliti bez prethodnih pregovora zbog specifičnih okolnosti koje se odnose na prirodu, složenost ili na pravne i financijske uvjete ili s njima povezanih rizika, ili

4. javni naručitelj ne može s dovoljnom preciznošću utvrditi tehničke specifikacije s obzirom na norme, Europsku tehničku ocjenu, zajedničku tehničku specifikaciju ili tehničku referenciju u smislu točaka od 2. do 5. Priloga VII. ovoga Zakona, ili

5. su u prethodno provedenom otvorenom ili ograničenom postupku sve ponude bile nepravilne ili neprihvatljive.

Članak 95.

(1) Javni naručitelj koji namjerava dodijeliti ugovor o javnoj nabavi u natjecateljskom postupku uz pregovore obvezan je objaviti poziv na nadmetanje.

(2) Iznimno, u slučaju iz članka 94. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona javni naručitelj nije obvezan objaviti poziv na nadmetanje ako u taj postupak pozove samo ponuditelje koji su prethodno sudjelovali u otvorenom ili ograničenom postupku i koji zadovoljavaju kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te koji su tijekom prethodnog postupka dostavili ponude u skladu s formalnim zahtjevima postupka javne nabave.

Članak 96.

(1) Javni naručitelj obvezan je u dokumentaciji o nabavi, uz kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, odrediti:

1. predmet nabave opisujući svoje potrebe i tražene značajke robe, radova ili usluga

2. kriterije za odabir ponude, i

3. koji elementi iz opisa čine minimalne zahtjeve koje sve ponude trebaju zadovoljiti.

(2) Informacije u dokumentaciji o nabavi moraju biti dovoljno jasne i precizne kako bi gospodarski subjekti mogli prepoznati prirodu i opseg nabave te odlučiti hoće li podnijeti zahtjev za sudjelovanje.

Članak 97.

U natjecateljskom postupku uz pregovore svaki zainteresirani gospodarski subjekt može dostaviti zahtjev za sudjelovanje u roku za dostavu zahtjeva.

Članak 98.

(1) Javni naručitelj na temelju uvjeta iz dokumentacije o nabavi ocjenjuje pravodobno dostavljene zahtjeve za sudjelovanje te o tome sastavlja zapisnik.

(2) Javni naručitelj može ograničiti broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati na dostavu inicijalnih ponuda.

(3) Javni naručitelj obvezan je natjecateljima koji neće biti pozvani na dostavu inicijalne ponude dostaviti odluku o nedopustivosti sudjelovanja.

Članak 99.

Inicijalnu ponudu mogu dostaviti samo oni natjecatelji koje javni naručitelj pozove na dostavu inicijalne ponude.

Članak 100.

(1) Javni naručitelj pregovara o inicijalnim i svim sljedećim ponudama s ponuditeljima kako bi poboljšali njihov sadržaj, osim u slučaju konačne ponude, te o tome sastavlja zapisnik.

(2) O minimalnim zahtjevima i kriterijima za odabir ponude iz dokumentacije o nabavi nije dopušteno pregovarati.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj može dodijeliti ugovor o javnoj nabavi na temelju inicijalnih ponuda, bez vođenja pregovora, ako je takvu mogućnost predvidio u pozivu na nadmetanje.

(4) Sadržaj, način izrade i dostave zapisnika o vođenju pregovora propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Članak 101.

Javni naručitelj obvezan je osigurati jednako postupanje prema svim ponuditeljima tijekom pregovora te ne smije pružati informacije na diskriminirajući način kojim bi se moglo pogodovati pojedinim ponuditeljima na štetu drugih.

Članak 102.

(1) Javni naručitelj može pregovore provoditi u uzastopnim fazama kako bi se smanjio broj ponuda o kojima treba pregovarati, primjenjujući kriterije za odabir ponude navedene u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji o nabavi.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, javni je naručitelj obvezan u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji o nabavi odrediti hoće li koristiti tu mogućnost.

(3) Javni naručitelj obvezan je ponuditeljima koji neće biti pozvani u sljedeću fazu postupka dostaviti odluku o odbijanju ponude.

(4) Javni naručitelj obvezan je u pisanom obliku istodobno obavijestiti sve ponuditelje čije ponude nisu odbijene o svim izmjenama tehničkih specifikacija ili druge dokumentacije o nabavi, osim onih koje predstavljaju minimalne zahtjeve, te omogućiti da ponuditelji imaju dovoljno vremena za pripremu i ponovno podnošenje izmijenjenih ponuda, ako je potrebno.

Članak 103.

(1) Javni naručitelj obvezan je preostale ponuditelje obavijestiti o zaključenju pregovora te odrediti jedinstveni rok za podnošenje konačnih ponuda.

(2) Javni naručitelj obvezan je provjeriti jesu li konačne ponude u skladu s minimalnim zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, ocijeniti konačne ponude te na temelju kriterija za odabir ponude dodijeliti ugovor.

POGLAVLJE 5.
NATJECATELJSKI DIJALOG

Članak 104.

Javni naručitelj smije koristiti natjecateljski dijalog za nabavu radova, robe ili usluga pod uvjetima iz članka 94. ovoga Zakona.

Članak 105.

(1) Javni naručitelj koji namjerava dodijeliti ugovor o javnoj nabavi u natjecateljskom dijalogu obvezan je objaviti poziv na nadmetanje.

(2) Iznimno, u slučaju iz članka 94. stavka 1. točke 5. javni naručitelj nije obvezan objaviti poziv na nadmetanje ako u taj postupak pozove samo ponuditelje koji su prethodno sudjelovali u otvorenom ili ograničenom postupku i koji zadovoljavaju kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te koji su tijekom prethodnog postupka dostavili ponude u skladu s formalnim zahtjevima postupka javne nabave.

Članak 106.

Javni naručitelj obvezan je u pozivu na nadmetanje ili opisnoj dokumentaciji navesti svoje potrebe i zahtjeve, odrediti kriterije za odabir ponude te indikativni vremenski okvir.

Članak 107.

U natjecateljskom dijalogu svaki zainteresirani gospodarski subjekt može dostaviti zahtjev za sudjelovanje u roku za dostavu zahtjeva.

Članak 108.

(1) Javni naručitelj na temelju uvjeta iz dokumentacije o nabavi ocjenjuje pravodobno dostavljene zahtjeve za sudjelovanje te o tome sastavlja zapisnik.

(2) Javni naručitelj može ograničiti broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati na sudjelovanje u dijalogu.

(3) Javni naručitelj obvezan je natjecateljima koji neće biti pozvani na sudjelovanje u dijalogu dostaviti odluku o nedopustivosti sudjelovanja.

Članak 109.

U dijalogu mogu sudjelovati samo oni natjecatelji koje javni naručitelj pozove na dijalog.

Članak 110.

(1) Javni naručitelj s odabranim natjecateljima započinje dijalog s ciljem pronalaženja i utvrđivanja jednog ili više rješenja koja najbolje udovoljavaju njegovim potrebama te o tome sastavlja zapisnik.

(2) Tijekom dijaloga javni naručitelj može s odabranim natjecateljima razmotriti sve značajke nabave, s time da mora osigurati jednako postupanje prema svim sudionicima, a posebice ne smije davati informacije na diskriminirajući način kojima bi se moglo pogodovati pojedinim sudionicima u odnosu na druge.

(3) Sadržaj, način izrade i dostave zapisnika o vođenju dijaloga propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Članak 111.

(1) Javni naručitelj može dijalog provoditi u uzastopnim fazama kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja tijekom faze dijaloga, primjenjujući kriterije za odabir ponude navedene u pozivu na nadmetanje ili u opisnoj dokumentaciji.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj obvezan je u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji o nabavi odrediti hoće li koristiti tu mogućnost.

Članak 112.

(1) Javni naručitelj nastavlja dijalog sve dok ne utvrdi jedno ili više rješenja koja mogu zadovoljiti njegove potrebe.

(2) Javni naručitelj obvezan je sudionicima koji neće biti pozvani u sljedeću fazu dijaloga dostaviti odluku o odbijanju rješenja.

(3) Javni naručitelj obvezan je preostale sudionike obavijestiti o zaključenju dijaloga te ih istodobno pozvati da dostave konačne ponude na temelju jednog ili više rješenja predstavljenih i pobliže objašnjenih tijekom dijaloga.

Članak 113.

(1) Konačne ponude moraju sadržavati sve zahtijevane elemente nužne za izvršenje projekta.

(2) Javni naručitelj može tražiti od ponuditelja da razjasne, preciziraju i prilagode konačne ponude ili pruže dodatne podatke, ali to ne smije uključivati izmjene osnovnih značajki konačne ponude ili dokumentacije o nabavi na temelju koje je dostavljena konačna ponuda, ako bi takve izmjene mogle dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja ili imati diskriminirajući učinak.

(3) Javni naručitelj obvezan je ocijeniti konačne ponude na temelju kriterija za odabir ponude navedenih u pozivu na nadmetanje ili opisnoj dokumentaciji.

Članak 114.

U natjecateljskom dijalogu kriterij za odabir ponude je isključivo najbolji omjer cijene i kvalitete.

Članak 115.

Nakon ocjene konačnih ponuda javni naručitelj može voditi pregovore s ponuditeljem za kojeg je utvrdio da je podnio ponudu koja predstavlja najbolji omjer cijene i kvalitete, kako bi se potvrdile financijske obveze ili drugi uvjeti sadržani u ponudi utanačivanjem uvjeta ugovora, pod uvjetom da to nema učinak materijalne izmjene osnovnih značajki ponude ili javne nabave, uključujući potrebe i zahtjeve utvrđene u pozivu na nadmetanje ili u opisnoj dokumentaciji te da se ne narušava tržišno natjecanje niti uzrokuje diskriminaciju.

Članak 116.

Javni naručitelji mogu predvidjeti nagrade ili isplate za sudionike u dijalogu.

POGLAVLJE 6.
PARTNERSTVO ZA INOVACIJE

Članak 117.

Partnerstvo za inovacije teži razvoju inovativne robe, usluga ili radova te njihovoj naknadnoj nabavi, pod uvjetom da su u skladu s razinama izvedbe i maksimalnim troškovima dogovorenima između javnog naručitelja i sudionikā.

Članak 118.

Javni naručitelj koji namjerava dodijeliti ugovor o javnoj nabavi u partnerstvu za inovacije obvezan je objaviti poziv na nadmetanje.

Članak 119.

(1) Javni naručitelj obvezan je u dokumentaciji o nabavi odrediti potrebe za inovativnom robom, uslugom ili radovima i navesti koji elementi iz opisa čine minimalne zahtjeve koje sve ponude trebaju zadovoljiti.

(2) Podaci u dokumentaciji o nabavi moraju biti dovoljno jasni i precizni kako bi gospodarski subjekti mogli prepoznati prirodu i opseg traženog rješenja te odlučiti hoće li podnijeti zahtjev za sudjelovanje.

(3) Javni naručitelj obvezan je u dokumentaciji o nabavi odrediti na koji će se način urediti prava intelektualnog vlasništva.

(4) Javni naručitelj može uspostaviti partnerstvo za inovacije s jednim ili više partnera, provodeći odvojene aktivnosti istraživanja i razvoja.

Članak 120.

U partnerstvu za inovacije svaki zainteresirani gospodarski subjekt može dostaviti zahtjev za sudjelovanje u roku za dostavu zahtjeva.

Članak 121.

(1) Javni naručitelj na temelju uvjeta iz dokumentacije o nabavi ocjenjuje pravodobno dostavljene zahtjeve za sudjelovanje te o tome sastavlja zapisnik.

(2) Javni naručitelj može ograničiti broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati na sudjelovanje u partnerstvu.

(3) Javni naručitelj obvezan je natjecateljima koji neće biti pozvani na sudjelovanje u partnerstvu dostaviti odluku o nedopustivosti sudjelovanja.

Članak 122.

(1) Partnerstvo za inovacije strukturirano je u uzastopnim fazama, poštujući redoslijed koraka u procesu istraživanja i inovacija koji mogu uključiti proizvodnju robe, pružanje usluga ili dovršenje radova.

(2) U postupku partnerstva za inovacije utvrđuju se privremeni ciljevi koje partneri trebaju ostvariti u pojedinoj fazi te plaćanje naknade u odgovarajućim obrocima.

(3) Na osnovi tih ciljeva javni naručitelj nakon svake faze može raskinuti partnerstvo za inovacije ili, u slučaju partnerstva za inovacije s nekoliko partnera, smanjiti broj partnera raskidanjem pojedinačnih ugovora, pod uvjetom da je to naveo u dokumentaciji o nabavi, kao i uvjete za njihovo korištenje.

Članak 123.

Inicijalnu ponudu mogu dostaviti samo oni natjecatelji koje javni naručitelj pozove na dostavu inicijalne ponude.

Članak 124.

(1) Osim ako je drukčije određeno ovim poglavljem, javni naručitelj pregovara o inicijalnim i svim sljedećim ponudama s ponuditeljima kako bi poboljšali njihov sadržaj, osim u slučaju konačne ponude, te o tome sastavlja zapisnik.

(2) O minimalnim zahtjevima i kriterijima za odabir ponude iz dokumentacije o nabavi nije dopušteno pregovarati.

(3) Sadržaj, način izrade i dostave zapisnika o vođenju pregovora propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Članak 125.

Javni naručitelj obvezan je osigurati jednako postupanje prema svim ponuditeljima tijekom pregovora te ne smije pružati informacije na diskriminirajući način kojima bi se moglo pogodovati pojedinim ponuditeljima na štetu drugih.

Članak 126.

(1) Javni naručitelj može pregovore provoditi u uzastopnim fazama kako bi se smanjio broj ponuda o kojima treba pregovarati, primjenjujući kriterije za odabir ponude navedene u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji o nabavi.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj obvezan je u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji o nabavi odrediti hoće li koristiti tu mogućnost.

(3) Javni naručitelj obvezan je ponuditeljima koji neće biti pozvani u sljedeću fazu postupka dostaviti odluku o odbijanju ponude.

(4) Javni naručitelj obvezan je u pisanom obliku istodobno obavijestiti sve ponuditelje čije ponude nisu odbijene o svim izmjenama tehničkih specifikacija ili druge dokumentacije o nabavi, osim onih koje predstavljaju minimalne zahtjeve, te omogućiti da ponuditelji imaju dovoljno vremena za pripremu i ponovno podnošenje izmijenjenih ponuda, ako je potrebno.

Članak 127.

Javni naručitelj obvezan je preostale ponuditelje obavijestiti o zaključenju pregovora te odrediti jedinstveni rok za podnošenje bilo kakvih novih ili revidiranih ponuda.

Članak 128.

(1) Javni naručitelj pri odabiru natjecatelja posebno primjenjuje kriterije koji se odnose na sposobnost natjecatelja u području istraživanja i razvoja te razvoju i provedbi inovativnih rješenja.

(2) Samo oni gospodarski subjekti koje javni naručitelj pozove slijedom svoje ocjene zatraženih informacija mogu dostaviti istraživačke i inovativne projekte kojima je cilj udovoljiti potrebama koje je naveo javni naručitelj, a koja postojeća rješenja ne zadovoljavaju.

Članak 129.

(1) Javni naručitelj obvezan je osigurati da struktura partnerstva, a posebno trajanje i vrijednost pojedinih faza, odražava razinu inovacije ponuđenog rješenja, kao i tijek aktivnosti istraživanja i razvoja koje su potrebne za razvoj inovativnog rješenja koje još nije dostupno na tržištu.

(2) Procijenjena vrijednost robe, usluga ili radova ne smije biti nerazmjerna u odnosu na ulaganja koja su potrebna za njihov razvoj.

Članak 130.

U partnerstvu za inovacije kriterij za odabir ponude je isključivo najbolji omjer cijene i kvalitete.

POGLAVLJE 7.
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA NA NADMETANJE

Članak 131.

(1) Javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi:

1. ako nije podnesena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda u otvorenom ili ograničenom postupku, ili nijedan zahtjev za sudjelovanje, ili nijedan prikladan zahtjev za sudjelovanje u ograničenom postupku, pod uvjetom da početni ugovorni uvjeti iz otvorenog ili ograničenog postupka nisu bitno izmijenjeni

2. ako samo određeni gospodarski subjekt može izvoditi radove, isporučiti robu ili pružiti usluge iz bilo kojeg od sljedećih razloga:

a) cilj nabave je stvaranje ili stjecanje jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe

b) nepostojanje tržišnog natjecanja iz tehničkih razloga, ili

c) zbog zaštite isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva

3. u onoj mjeri u kojoj je to prijeko potrebno ako, iz razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti, nije moguće pridržavati se rokova propisanih za otvorene ili ograničene postupke ili natjecateljske postupke uz pregovore, s time da okolnosti na koje se poziva javni naručitelj za opravdanje iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane njegovim postupanjem.

(2) Razlozi iz stavka 1. točke 2. podtočaka b) i c) ovoga članka mogu se primijeniti samo ako ne postoji razumna alternativa ili zamjena, a nepostojanje tržišnog natjecanja nije rezultat namjere da se određenom gospodarskom subjektu neopravdano da prednost ili ga se stavi u nepovoljan položaj.

(3) U slučaju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, javni naručitelj je obvezan Europskoj komisiji poslati izvješće o postupku javne nabave ako ga zatraži.

Članak 132.

Javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi robe:

1. ako se proizvodi proizvode isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja, pod uvjetom da se proizvedenom količinom proizvoda ne ostvaruje tržišna isplativost ili pokriće troškova istraživanja i razvoja

2. za dodatne isporuke od strane isporučitelja iz osnovnog ugovora koje su namijenjene ili kao djelomična zamjena robe ili instalacija, ili kao proširenje postojeće robe ili instalacija, ako bi promjena isporučitelja obvezala javnog naručitelja da nabavi robu koja ima drukčije tehničke značajke, što bi rezultiralo neusklađenošću ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i održavanju, s time da trajanje takvih ugovora, kao i ugovora koji se ponavljaju ne smije biti duže od tri godine

3. za robu koja kotira i koja se nabavlja na burzi robe

4. za kupnju robe ili usluga po posebno povoljnim uvjetima, bilo od isporučitelja koji trajno obustavlja ili je obustavio poslovne djelatnosti bilo od stečajnog upravitelja ili likvidatora u okviru odgovarajućeg postupka, nagodbe s vjerovnicima ili drugog sličnog postupka prema propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Članak 133.

Javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi usluga:

1. ako predmetni ugovor slijedi projektni natječaj proveden u skladu s odredbama ovoga Zakona i dodjeljuje se, u skladu s pravilima predviđenima u projektnom natječaju, pobjedniku ili jednom od pobjednika toga natječaja; u potonjem slučaju svi se pobjednici pozivaju na pregovaranje

2. za nove usluge koje se sastoje od ponavljanja sličnih usluga koje se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je javni naručitelj već sklopio izvorni ugovor, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

a) takve su usluge u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen izvorni ugovor

b) izvorni ugovor je sklopljen na temelju postupka javne nabave sukladno ovom Zakonu

c) u dokumentaciji o nabavi za izvorni ugovor bio je naveden opseg mogućih usluga koje će se ponavljati te uvjeti pod kojima se one dodjeljuju

d) u pozivu na nadmetanje za izvorni ugovor bila je predviđena mogućnost primjene ovoga postupka

e) pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave za izvorni ugovor uračunana je ukupna procijenjena vrijednosti novih usluga koje će se ponavljati, te

f) ovaj se postupak odvija u roku od tri godine od sklapanja izvornog ugovora.

Članak 134.

Javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnim radovima za nove radove koji se sastoje od ponavljanja sličnih radova koji se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je javni naručitelj već sklopio izvorni ugovor, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. takvi su radovi u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen izvorni ugovor

2. izvorni ugovor je sklopljen na temelju postupka javne nabave sukladno ovom Zakonu

3. u dokumentaciji o nabavi za izvorni ugovor bio je naveden opseg mogućih radova koji će se ponavljati te uvjeti pod kojima se oni dodjeljuju

4. u pozivu na nadmetanje za izvorni ugovor bila je predviđena mogućnost primjene ovoga postupka

5. pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave za izvorni ugovor uračunana je ukupna procijenjena vrijednosti novih radova koji će se ponavljati, te

6. ovaj se postupak odvija u roku od tri godine od sklapanja izvornog ugovora.

Članak 135.

(1) Javni naručitelj koji namjerava dodijeliti ugovor o javnoj nabavi u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje obvezan je u pisanom obliku pozvati jednog ili, ako je moguće, više gospodarskih subjekata na dostavu inicijalne ponude.

(2) Pozivu na dostavu inicijalne ponude prilaže se dokumentacija o nabavi.

Članak 136.

Inicijalnu ponudu mogu dostaviti samo oni gospodarski subjekti koje javni naručitelj pozove na dostavu inicijalne ponude.

Članak 137.

(1) Javni naručitelj pregovara o inicijalnim i svim sljedećim ponudama s ponuditeljima kako bi poboljšali njihov sadržaj, osim u slučaju konačne ponude, te o tome sastavlja zapisnik.

(2) O minimalnim zahtjevima i kriterijima za odabir ponude iz dokumentacije o nabavi nije dopušteno pregovarati.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj može dodijeliti ugovor o javnoj nabavi na temelju inicijalnih ponuda, bez vođenja pregovora, ako je takvu mogućnost predvidio u dokumentaciji o nabavi.

(4) Sadržaj, način izrade i dostave zapisnika o vođenju pregovora propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Članak 138.

Javni naručitelj obvezan je osigurati jednako postupanje prema svim ponuditeljima tijekom pregovora te ne smije pružati informacije na diskriminirajući način kojim bi se moglo pogodovati pojedinim ponuditeljima na štetu drugih.

Članak 139.

(1) Javni naručitelj može pregovore provoditi u uzastopnim fazama kako bi se smanjio broj ponuda o kojima treba pregovarati, primjenjujući kriterije za odabir ponude navedene u dokumentaciji o nabavi.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj obvezan je u dokumentaciji o nabavi odrediti hoće li koristiti tu mogućnost.

(3) Javni naručitelj obvezan je ponuditeljima koji neće biti pozvani u sljedeću fazu postupka dostaviti odluku o odbijanju ponude.

(4) Javni naručitelj obvezan je u pisanom obliku istodobno obavijestiti sve ponuditelje čije ponude nisu odbijene o svim izmjenama tehničkih specifikacija ili druge dokumentacije o nabavi, osim onih koje predstavljaju minimalne zahtjeve, te omogućiti da ponuditelji imaju dovoljno vremena za pripremu i ponovno podnošenje izmijenjenih ponuda, ako je potrebno.

Članak 140.

(1) Javni naručitelj obvezan je preostale ponuditelje obavijestiti o zaključenju pregovora te odrediti jedinstveni rok za podnošenje konačnih ponuda.

(2) Javni naručitelj obvezan je provjeriti jesu li konačne ponude u skladu s minimalnim zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, ocijeniti konačne ponude te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti odluku o odabiru.

Članak 141.

(1) Nakon donošenja odluke o odabiru javni naručitelj može poslati obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost na objavu.

(2) Objava obavijesti za dobrovoljnu ex ante transparentnost ima učinak dostave odluke o odabiru.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, odluka se smatra dostavljenom istekom dana objave.

(4) Ako javni naručitelj ne pošalje na objavu obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost, obvezan je odluku o odabiru dostaviti ponuditeljima.

Članak 142.

Javni naručitelj obvezan je, sukladno članku 333. ovoga Zakona, za svaki pojedini ugovor čuvati svu potrebnu dokumentaciju i informacije kojima se obrazlažu posebni slučajevi i okolnosti za primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje.

POGLAVLJE 8.
SMANJENJE BROJA SPOSOBNIH NATJECATELJA, PONUDA I RJEŠENJA

ODJELJAK A
SMANJENJE BROJA SPOSOBNIH NATJECATELJA

Članak 143.

(1) Javni naručitelj može u ograničenom postupku, natjecateljskom postupku uz pregovore, natjecateljskom dijalogu i partnerstvu za inovacije ograničiti broj sposobnih natjecatelja koji udovoljavaju kriterijima za odabir gospodarskog subjekta koje će pozvati na dostavu ponude ili na sudjelovanje u dijalogu, pod uvjetom da na raspolaganju ima dovoljan broj sposobnih natjecatelja.

(2) Ako koristi mogućnost iz stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj obvezan je u pozivu na nadmetanje navesti objektivne i nediskriminirajuće kriterije ili pravila koje namjerava primijeniti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja, minimalan broj sposobnih natjecatelja sukladno stavku 3. ovoga članka koje namjerava pozvati te, po potrebi, maksimalan broj.

(3) Javni naručitelj obvezan je pozvati minimalno pet sposobnih natjecatelja u ograničenom postupku, odnosno minimalno tri sposobna natjecatelja u natjecateljskom postupku uz pregovore, natjecateljskom dijalogu i partnerstvu za inovacije, s time da broj pozvanih sposobnih natjecatelja mora biti dovoljan da se osigura istinsko natjecanje.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članaka, ako je broj natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti kriterija za odabir gospodarskog subjekta manji od minimalnog broja koji je naveden u obavijesti o nadmetanju, javni naručitelj može nastaviti postupak pozivanjem sposobnih natjecatelja, ako je u dokumentaciji o nabavi bila predviđena takva mogućnost.

(5) Javni naručitelj ne smije pozvati druge gospodarske subjekte koji nisu dostavili zahtjev za sudjelovanje ili natjecatelje koji nemaju tražene sposobnosti.

ODJELJAK B
POZIV ODABRANIM NATJECATELJIMA

Članak 144.

(1) Javni naručitelj obvezan je istodobno u pisanom obliku pozvati sve odabrane natjecatelje u ograničenom postupku, natjecateljskom postupku uz pregovore, partnerstvu za inovacije i pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje da dostave svoje ponude ili, u slučaju natjecateljskog dijaloga, da sudjeluju u dijalogu.

(2) Poziv se dostavlja svakom pojedinom natjecatelju zasebno na način da nema uvid u podatke o ostalim odabranim natjecateljima, a sadržava informacije iz Priloga IX. točke 1. ovoga Zakona te elektroničku adresu na kojoj je dokumentacija o nabavi izravno dostupna elektroničkim sredstvima.

(3) U slučaju iz članka 233. ovoga Zakona pozivu se prilaže dokumentacija o nabavi, osim ako nije već na neki drugi način bila dostupna odabranim natjecateljima.

ODJELJAK C
SMANJENJE BROJA PONUDA I RJEŠENJA

Članak 145.

(1) Ako javni naručitelj u natjecateljskom postupku uz pregovore koristi mogućnost smanjenja broja ponuda o kojima se treba pregovarati ili mogućnost smanjenja broja rješenja koja se trebaju razmotriti u natjecateljskom dijalogu, čini to primjenjujući kriterije za odabir ponude koji su navedeni u dokumentaciji o nabavi.

(2) Broj ponuda, rješenja ili sposobnih natjecatelja u završnoj fazi mora biti dovoljan da se osigura istinsko natjecanje, pod uvjetom da postoji dovoljan broj ponuda, rješenja ili sposobnih natjecatelja.

(3) Ako na osnovi smanjenja broja ponuda ili rješenja preostane samo jedan sposoban natjecatelj, u zaključnoj fazi dopušteno je pregovarati, odnosno voditi dijalog i samo s jednim natjecateljem.

GLAVA II.
TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU I ZBIRNU NABAVU

POGLAVLJE 1.
OKVIRNI SPORAZUM

Članak 146.

(1) Javni naručitelj može sklapati okvirne sporazume primjenjujući postupke propisane ovim Zakonom, osim pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje na temelju uvjeta iz članka 131. stavka 1. točke 2. podtočaka a) i b), članka 131. stavka 1. točke 3., članka 132. stavka 1. točaka 2. i 4., članaka 133. i 134. ovoga Zakona.

(2) Okvirni sporazum ne smije se zlorabiti ili primjenjivati na način kako bi se spriječilo, ograničilo ili narušilo tržišno natjecanje.

Članak 147.

(1) Okvirni sporazum ne smije se sklopiti na rok dulji od četiri godine, osim u iznimnim, valjano opravdanim slučajevima vezanim uz predmet nabave koje javni naručitelj mora obrazložiti.

(2) Ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma mora se sklopiti prije isteka roka na koji je sklopljen okvirni sporazum, ali trajanje pojedinog ugovora ne smije biti dulje od 12 mjeseci od isteka roka na koji je okvirni sporazum sklopljen.

Članak 148.

(1) Okvirni sporazum može se sklopiti s jednim ili više gospodarskih subjekata.

(2) Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata ne obvezuje stranke na sklapanje ugovora na temelju tog okvirnog sporazuma, a okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma ako je tako javni naručitelj odredio u dokumentaciji o nabavi.

Članak 149.

Javni naručitelj obvezan je u pozivu na nadmetanje navesti da će sklopiti okvirni sporazum te navesti broj gospodarskih subjekata s kojima namjerava sklopiti okvirni sporazum.

Članak 150.

Javni naručitelj obvezan je u dokumentaciji o nabavi navesti obvezuje li okvirni sporazum stranke na izvršenje okvirnog sporazuma, postupak sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma te, u slučaju središnje ili zajedničke nabave, naznačiti koji su sve javni naručitelji obuhvaćeni okvirnim sporazumom.

Članak 151.

Ugovori na temelju okvirnog sporazuma smiju se sklapati samo između onih javnih naručitelja u čije je ime okvirni sporazum sklopljen i koji su u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji o nabavi bili jasno naznačeni te gospodarskih subjekata koje su stranke sklopljenog okvirnog sporazuma.

Članak 152.

(1) Javni naručitelj koji namjerava sklopiti okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata smije sklopiti okvirni sporazum i s manjim brojem gospodarskih subjekata, odnosno s jednim gospodarskim subjektom, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. u postupku javne nabave nije postignut unaprijed određen broj sposobnih gospodarskih subjekata ili valjanih ponuda

2. u dokumentaciji o nabavi bila je predviđena takva mogućnost te određen postupak za dodjelu ugovora na temelju okvirnog sporazuma u tom slučaju.

(2) Pri sklapanju ugovora na temelju okvirnog sporazuma stranke ne smiju mijenjati bitne uvjete okvirnog sporazuma.

Članak 153.

(1) Ugovori na temelju okvirnog sporazuma za ukupni ili dio predmeta nabave dodjeljuju se u skladu s odredbama ovoga članka.

(2) Ako je okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, ugovori na temelju tog okvirnog sporazuma dodjeljuju se prema uvjetima utvrđenim u okvirnom sporazumu.

(3) Javni naručitelj u slučaju iz stavka 2. ovoga članka može u pisanom obliku od gospodarskog subjekta koji je stranka okvirnog sporazuma zatražiti da dopuni svoju ponudu, ako je to nužno.

(4) Ako je okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata, ugovori na temelju tog okvirnog sporazuma dodjeljuju se na jedan od sljedećih načina:

1. bez ponovne provedbe nadmetanja, prema uvjetima utvrđenima u okvirnom sporazumu, ako su u okvirnom sporazumu utvrđeni svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe te objektivni uvjeti za odabir gospodarskog subjekta iz okvirnog sporazuma koji će izvršavati ugovor, a koji uvjeti su bili navedeni u dokumentaciji o nabavi za okvirni sporazum

2. djelomično bez ponovne provedbe nadmetanja sukladno točki 1. ovoga stavka, a djelomično s ponovnom provedbom nadmetanja sukladno točki 3. ovoga stavka, ako su u okvirnom sporazumu utvrđeni svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe te ako je javni naručitelj u dokumentaciji o nabavi za okvirni sporazum predvidio korištenje ovakve mogućnosti, odredio objektivne kriterije za izbor hoće li se provoditi ponovno nadmetanje ili će se ugovor dodijeliti bez ponovne provedbe nadmetanja te naveo koji uvjeti mogu biti predmet ponovne provedbe nadmetanja

3. ponovnom provedbom nadmetanja između gospodarskih subjekata stranaka okvirnog sporazuma, ako u okvirnom sporazumu nisu utvrđeni svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe.

(5) Odredba stavka 4. točke 2. ovoga članka može se primijeniti na bilo koju grupu okvirnog sporazuma za koju su u okvirnom sporazumu utvrđeni svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe, neovisno o tome jesu li svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe utvrđeni za druge grupe.

(6) Javni naručitelj provodi nadmetanja iz stavka 4. točaka 2. i 3. ovoga članka na temelju istih uvjeta primijenjenih za dodjelu okvirnog sporazuma te ako je nužno na temelju preciznije definiranih uvjeta, kao i na temelju drugih uvjeta iz dokumentacije o nabavi za okvirni sporazum ako je prikladno, u skladu sa sljedećim postupkom:

1. javni naručitelj obvezan je za svaki ugovor koji dodjeljuje pozvati u pisanom obliku sve gospodarske subjekte iz okvirnog sporazuma

2. javni naručitelj obvezan je za svaki ugovor koji dodjeljuje odrediti dovoljno dugi rok za dostavu ponuda, uzimajući u obzir čimbenike poput složenosti predmeta nabave te vremena potrebnog za pripremu i izradu ponude

3. ponude se dostavljaju u pisanom obliku, a njihov sadržaj mora biti tajan sve dok ne istekne rok za dostavu ponuda

4. javni naručitelj dodjeljuje pojedinačni ugovor ponuditelju koji je dostavio najpovoljniju ponudu na temelju kriterija za dodjelu koji su bili određeni u dokumentaciji o nabavi za okvirni sporazum

5. javni naručitelj obvezan je odluku o odabiru ili poništenju dostaviti svim gospodarskim subjektima koji su stranke okvirnog sporazuma.

POGLAVLJE 2.
DINAMIČKI SUSTAV NABAVE

Članak 154.

Javni naručitelj može za uobičajene predmete nabave koji su općedostupni na tržištu koristiti dinamički sustav nabave.

Članak 155.

(1) Javni naručitelj uspostavlja i vodi dinamički sustav nabave kao potpuno elektronički proces koji je tijekom cijelog razdoblja trajanja sustava otvoren svim gospodarskim subjektima koji ispunjavaju kriterije za odabir gospodarskog subjekta, bez naknade.

(2) Sva komunikacija u okviru dinamičkog sustava nabave provodi se isključivo elektroničkim sredstvima.

(3) Dinamički sustav nabave može se podijeliti u kategorije robe, radova ili usluga koje su objektivno definirane na temelju značajki nabave koja će se provoditi u okviru dotične kategorije, u kojem slučaju je javni naručitelj obvezan odrediti kriterije za odabir gospodarskog subjekta za svaku kategoriju.

(4) Značajke nabave mogu se odnositi na najveći dozvoljeni opseg ugovora koji će se sklapati tijekom trajanja dinamičkog sustava nabave ili na posebna zemljopisna područja u kojima će se dotični ugovori izvršavati.

Članak 156.

Javni naručitelj pri nabavi u okviru dinamičkog sustava nabave primjenjuje pravila ograničenog postupka javne nabave na odgovarajući način, ako nije drukčije propisano ovim poglavljem.

Članak 157.

(1) U dinamičkom sustavu nabave svaki zainteresirani gospodarski subjekt može dostaviti zahtjev za sudjelovanje tijekom čitavog razdoblja njegova trajanja, a svi natjecatelji koji udovoljavaju kriterijima za odabir gospodarskog subjekta imaju pristup sustavu tijekom čitavog razdoblja njegova trajanja.

(2) Javni naručitelj u dinamičkom sustavu nabave ne smije ograničiti broj sposobnih natjecatelja.

Članak 158.

Javni naručitelj radi dodjele ugovora o javnoj nabavi u okviru dinamičkog sustava nabave obvezan je:

1. objaviti poziv na nadmetanje u kojem navodi da uspostavlja dinamički sustav nabave te razdoblje njegova trajanja

2. u dokumentaciji o nabavi navesti najmanje informacije o prirodi i procijenjenoj količini predviđenih zasebnih nabava te sve potrebne informacije u vezi s dinamičkim sustavom nabave, uključujući informacije kako se dinamički sustav nabave vodi, elektroničku opremu koja se koristi te tehničke priključke i specifikacije

3. navesti podjelu na kategorije robe, radova ili usluga te značajke koje ih definiraju, ako je primjenjivo

4. osigurati neograničen, potpun i izravan pristup dokumentaciji o nabavi elektroničkim sredstvima komunikacije tijekom čitavog razdoblja trajanja dinamičkog sustava nabave.

Članak 159.

(1) Javni naručitelj obvezan je ocijeniti pristigle zahtjeve za sudjelovanje u sustavu u skladu s kriterijima za odabir gospodarskog subjekta u roku od deset radnih dana od dana njihova zaprimanja.

(2) Iznimno, rok za ocjenu zahtjeva može se produljiti na 15 radnih dana ako je to opravdano u konkretnom slučaju, posebice radi potrebe proučavanja dodatne dokumentacije ili radi provjere jesu li ispunjeni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta.

(3) Neovisno o stavcima 1. i 2. ovoga članka, dokle god se ne pošalje poziv na dostavu ponuda za prvu zasebnu nabavu u okviru dinamičkog sustava nabave, javni naručitelj može produljiti rok za ocjenu zahtjeva za sudjelovanje pod uvjetom da nije poslao niti jedan poziv na dostavu ponuda te da je u dokumentaciji o nabavi odredio za koliko će produljiti rok za ocjenu zahtjeva koji namjerava primijeniti.

Članak 160.

Nakon ocjene zahtjeva za sudjelovanje, javni naručitelj obvezan je gospodarskom subjektu bez odgode dostaviti obavijest o pristupu dinamičkom sustavu nabavi ili odluku o nedopustivosti sudjelovanja.

Članak 161.

(1) Javni naručitelj obvezan je istodobno, elektroničkim sredstvima komunikacije, pozvati sve odabrane natjecatelje koji imaju pristup dinamičkom sustavu nabave da dostave ponudu za svaku zasebnu nabavu u okviru sustava u skladu s člankom 144. ovoga Zakona.

(2) Ako je dinamički sustav nabave podijeljen na kategorije robe, radova ili usluga, javni naručitelj obvezan je pozvati sve odabrane natjecatelje koji imaju pristup kategoriji koja odgovara dotičnoj zasebnoj nabavi da dostave ponudu.

Članak 162.

Javni naručitelj dodjeljuje ugovor o javnoj nabavi u okviru dinamičkog sustava nabave ponuditelju koji je dostavio najpovoljniju ponudu na temelju kriterija za odabir ponude koji su navedeni u pozivu na nadmetanje, s time da se ti kriteriji mogu preciznije odrediti u pozivu na dostavu ponuda.

Članak 163.

Javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja trajanja dinamičkog sustava nabave od odabranih natjecatelja koji imaju pristup sustavu zahtijevati dostavu obnovljene i ažurirane europske jedinstvene dokumentacije o nabavi u roku od pet radnih dana od dana dostave zahtjeva natjecatelju.

Članak 164.

Odredbe članka 263. ovoga Zakona primjenjuju se tijekom čitavog razdoblja trajanja dinamičkog sustava nabave.

Članak 165.

Ako javni naručitelj tijekom trajanja dinamičkog sustava nabave izmijeni razdoblje trajanja sustava, obvezan je objaviti ispravak poziva na nadmetanje.

Članak 166.

Nakon okončanja dinamičkog sustava nabave javni naručitelj je obvezan objaviti obavijest o dodjeli ugovora.

POGLAVLJE 3.
ELEKTRONIČKA DRAŽBA

Članak 167.

(1) Javni naručitelj može u otvorenom, ograničenom ili natjecateljskom postupku uz pregovore te u ponovljenoj provedbi nadmetanja za stranke okvirnog sporazuma iz članka 153. stavka 4. točaka 2. ili 3. ovoga Zakona, kao i za dodjelu ugovora u okviru dinamičkog sustava nabave odrediti da sklapanju ugovora o javnoj nabavi prethodi elektronička dražba ako se sadržaj dokumentacije o nabavi, a posebno tehničke specifikacije predmeta nabave mogu precizno utvrditi.

(2) Određeni ugovori o javnoj nabavi usluga ili radova predmet kojih je intelektualni rad, poput projektiranja radova, a koji se ne mogu rangirati pomoću automatskih metoda ocjene, ne mogu biti predmetom elektroničke dražbe.

Članak 168.

Javni naručitelj koji namjerava provesti elektroničku dražbu obvezan je to navesti u pozivu na nadmetanje te u dokumentaciji o nabavi navesti najmanje informacije iz Priloga VI. ovoga Zakona.

Članak 169.

Javni naručitelj obvezan je prije započinjanja elektroničke dražbe izvršiti punu početnu ocjenu ponuda u skladu s uvjetima iz dokumentacije o nabavi vezanim uz tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te kriterije za odabir ponude, o čemu sastavlja zapisnik.

Članak 170.

(1) Elektronička dražba provodi se nakon početne potpune ocjene ponuda, kao elektronički proces koji se ponavlja, u kojemu se predstavljaju nove cijene, izmijenjene naniže, ili nove vrijednosti određenih elemenata ponude te omogućava rangiranje ponuda pomoću automatskih metoda ocjene.

(2) Elektronička dražba temelji se na jednom od sljedećih elemenata ponude:

1. isključivo na cijenama ako se ugovor dodjeljuje samo na temelju cijene, ili

2. na cijenama ili na novim vrijednostima značajki ponuda navedenim u dokumentaciji o nabavi ako se ugovor dodjeljuje na temelju najboljeg omjera između cijene i kvalitete ili na temelju najnižeg troška primjenom pristupa isplativosti.

Članak 171.

Javni naručitelj obvezan je istodobno, elektroničkim sredstvima komunikacije, pozvati sve ponuditelje koji su predali valjane ponude na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi koristeći, na određeni datum i u određeno vrijeme, poveznice u skladu s uputama navedenima u pozivu.

Članak 172.

Elektronička dražba može se provoditi u više uzastopnih faza.

Članak 173.

Elektronička dražba ne smije započeti prije isteka dva radna dana od dana slanja poziva na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi.

Članak 174.

(1) Javni naručitelj obvezan je uz poziv na elektroničku dražbu priložiti rezultat pune početne ocjene relevantne ponude pojedinog ponuditelja.

(2) Poziv sadržava matematičku formulu koja se koristi u elektroničkoj dražbi kako bi se odredile automatske promjene u rangiranju na osnovi ponuđenih novih cijena ili novih vrijednosti.

(3) Matematička formula sadržava ponder svih kriterija ekonomski najpovoljnije ponude utvrđenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji o nabavi, osim ako je cijena jedini kriterij, pri čemu se svi rasponi unaprijed svode na određenu vrijednost.

(4) Ako je dopušteno podnošenje varijanti ponude, za svaku se varijantu određuje zasebna matematička formula.

Članak 175.

(1) Javni naručitelj obvezan je tijekom svake pojedine faze elektroničke dražbe svim ponuditeljima trenutačno slati najmanje onoliko podataka koliko je potrebno da im omogući određivanje njihova relativnog ranga u odnosu na druge ponuditelje u bilo kojem trenutku.

(2) Javni naručitelj može ponuditeljima slati i druge informacije u vezi s drugim ponuđenim cijenama ili vrijednostima ako je takvu mogućnost odredio u dokumentaciji o nabavi.

(3) Javni naručitelj može u bilo kojem trenutku objaviti broj ponuditelja u pojedinoj fazi dražbe.

(4) Javni naručitelj ne smije otkriti identitet ponuditelja do završetka elektroničke dražbe.

Članak 176.

(1) Javni naručitelj obvezan je završiti elektroničku dražbu na jedan od sljedećih načina:

1. u prethodno određenom vremenskom trenutku (datum i vrijeme)

2. kada više nema dostavljenih novih cijena ili novih vrijednosti koje ispunjavaju uvjete koji se odnose na minimalne razlike, pod uvjetom da je proteklo prethodno određeno vrijeme koje mora proteći nakon zaprimanja posljednje ponude prije nego što će se završiti elektronička dražba

3. ako su provedene sve faze elektroničke dražbe.

(2) Ako javni naručitelj namjerava završiti elektroničku dražbu na način iz stavka 1. točke 3. ovoga članka u kombinaciji s načinom završetka iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, obvezan je u pozivu na nadmetanje odrediti za svaku pojedinu fazu elektroničke dražbe vrijeme koje mora proteći nakon zaprimanja posljednje ponude prije nego što će završiti elektroničku dražbu.

Članak 177.

Nakon završetka elektroničke dražbe javni naručitelj bez odgode objavljuje naziv i rang svih ponuditelja koji su sudjelovali u dražbi te na temelju kriterija za odabir ponude i rezultata elektroničke dražbe dodjeljuje ugovor o javnoj nabavi.

Članak 178.

Ako se elektronička dražba iz bilo kojeg razloga prekine prije završetka na jedan od propisanih načina, javni naručitelj obvezan je bez odgode o tome obavijestiti sve sudionike te može provesti novu elektroničku dražbu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

Članak 179.

Ako na temelju pune početne ocjene ponuda javni naručitelj utvrdi da postoji samo jedna valjana ponuda, elektronička dražba se neće provesti te javni naručitelj može dodijeliti ugovor tom ponuditelju ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

Članak 180.

Javni naručitelj obvezan je osigurati da je provođenje elektroničke dražbe tijekom svih faza dokumentirano u cijelosti.

POGLAVLJE 4.
ELEKTRONIČKI KATALOG

Članak 181.

(1) Kada se ponude dostavljaju elektroničkim sredstvima komunikacije, javni naručitelj može zahtijevati da se ponude podnesu u obliku elektroničkog kataloga ili da sadržavaju elektronički katalog.

(2) Uz ponude podnesene u obliku elektroničkog kataloga mogu se priložiti i drugi dokumenti koji upotpunjuju ponudu.

Članak 182.

(1) Elektronički katalog sastavlja natjecatelj ili ponuditelj kako bi mogao sudjelovati u određenom postupku javne nabave u skladu s tehničkim specifikacijama i u obliku koji je propisao javni naručitelj.

(2) Elektronički katalog mora biti u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju na alate za elektroničku komunikaciju, kao i sa svim drugim dodatnim zahtjevima koje određuje javni naručitelj u skladu s odredbama dijela prvog glave III. poglavlja 5. ovoga Zakona.

Članak 183.

Ako javni naručitelj prihvaća ili zahtijeva podnošenje ponuda u obliku elektroničkih kataloga, obvezan je:

1. navesti to u pozivu na nadmetanje

2. navesti u dokumentaciji o nabavi sve potrebne informacije u vezi s formatom, elektroničkom opremom koja se koristi te tehničkim priključcima i specifikacijama za katalog.

Članak 184.

(1) Ako je okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata slijedom podnošenja ponuda u obliku elektroničkih kataloga, javni naručitelj može odrediti da se ponovna provedba nadmetanja za zasebne ugovore na temelju okvirnog sporazuma odvija na osnovi ažuriranih kataloga.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj koristi neku od sljedećih metoda:

1. poziva ponuditelje da ponovo podnesu svoje elektroničke kataloge, prilagođene zahtjevima tog ugovora, ili

2. obavještava ponuditelje da iz elektroničkih kataloga koji su već podneseni namjerava prikupiti informacije potrebne za sastavljanje ponuda prilagođenih zahtjevima tog ugovora, pod uvjetom da je korištenje takve mogućnosti bilo predviđeno u dokumentaciji o nabavi za okvirni sporazum.

(3) Ako javni naručitelj ponovno provede nadmetanje za određene ugovore u skladu sa stavkom 2. točkom 2. ovoga članka, obvezan je obavijestiti sve ponuditelje o datumu i vremenu kada namjerava prikupiti informacije potrebne za sastavljanje ponuda prilagođenih zahtjevima tog zasebnog ugovora te im pružiti mogućnost da odbiju takvo prikupljanje informacija.

(4) Javni naručitelj obvezan je odrediti primjereni rok između trenutka obavještavanja i stvarnog prikupljanja informacija.

(5) Prije dodjele ugovora, javni naručitelj obvezan je prikupljene informacije predstaviti dotičnim ponuditeljima te im omogućiti da ospore ili potvrde da ponuda sastavljena na taj način ne sadržava materijalne pogreške.

Članak 185.

(1) Javni naručitelj može dodijeliti ugovore koji se temelje na dinamičkom sustavu nabave zahtijevajući da se ponude za zasebne ugovore podnesu u obliku elektroničkog kataloga.

(2) Javni naručitelj može dodijeliti ugovore koji se temelje na dinamičkom sustavu nabave u skladu s člankom 184. stavkom 2. točkom 2. te stavcima 3., 4. i 5. ovoga Zakona pod uvjetom da se uz zahtjev za sudjelovanje u dinamičkom sustavu nabave priloži elektronički katalog u skladu s tehničkim specifikacijama i u obliku koji je utvrdio javni naručitelj.

(3) Natjecatelji naknadno dopunjuju taj katalog, nakon što su obaviješteni o namjeri javnog naručitelja o sastavljanju ponuda prema postupku navedenom u članku 184. stavku 2. točki 2. ovoga Zakona.

POGLAVLJE 5.
AKTIVNOSTI SREDIŠNJE NABAVE I SREDIŠNJA TIJELA ZA NABAVU

Članak 186.

(1) Javni naručitelj može nabaviti robu ili usluge od središnjeg tijela za nabavu.

(2) Javni naručitelj može nabaviti robu, radove ili usluge:

1. na osnovi ugovora koje je dodijelilo središnje tijelo za nabavu, koristeći dinamički sustav nabave kojim upravlja središnje tijelo za nabavu, ili

2. na osnovi okvirnog sporazuma koji je sklopilo središnje tijelo za nabavu ako je u skladu s člankom 151. ovoga Zakona obuhvaćen tim sporazumom.

(3) Javni naručitelj može koristiti dinamički sustav nabave kojim upravlja središnje tijelo za nabavu ako je to bilo navedeno u pozivu na nadmetanje kojim se uspostavlja taj sustav.

Članak 187.

Smatra se da javni naručitelj postupa u skladu s ovim Zakonom ako nabavlja robu, radove ili usluge sukladno odredbama članka 186. ovoga Zakona.

Članak 188.

Javni naručitelj koji nabavlja robu, radove ili usluge sukladno članku 186. stavku 2. ovoga Zakona odgovoran je za ispunjenje obveza u skladu s ovim Zakonom za one dijelove postupka koje samostalno provodi, a posebice za:

1. dodjelu ugovora u okviru dinamičkog sustava nabave kojim upravlja središnje tijelo za nabavu

2. ponovnu provedbu nadmetanja u okviru okvirnog sporazuma koji je sklopilo središnje tijelo za nabavu

3. utvrđivanje koji će gospodarski subjekti, stranke okvirnog sporazuma, sukladno članku 153. stavku 4. točki 1. ili 2. ovoga Zakona, izvršavati pojedine zadatke u okviru okvirnog sporazuma koji je sklopilo središnje tijelo za nabavu.

POGLAVLJE 6.
POVREMENA ZAJEDNIČKA NABAVA

Članak 189.

Dva ili više javnih naručitelja mogu se sporazumjeti o zajedničkoj provedbi određenog postupka nabave, u kojem slučaju utvrđuju međusobna ovlaštenja i dužnosti.

Članak 190.

(1) Ako se postupak nabave u cijelosti provodi zajednički u ime i za račun svih javnih naručitelja koji sudjeluju u zajedničkoj nabavi ili ako jedan javni naručitelj sam provodi postupak za svoj račun i za račun ostalih javnih naručitelja, svi javni naručitelji zajedno su odgovorni za ispunjenje svojih obveza u skladu s ovim Zakonom.

(2) Ako se postupak nabave ne provodi u cijelosti zajednički u ime i za račun svih javnih naručitelja koji sudjeluju u zajedničkoj nabavi, oni su zajednički odgovorni samo za one dijelove postupka nabave koje provode zajedno, dok je svaki javni naručitelj samostalno odgovoran za ispunjenje svojih obveza u skladu s ovim Zakonom za one dijelove postupka koje provodi u svoje ime i za svoj račun.

POGLAVLJE 7.
NABAVE KOJE UKLJUČUJU JAVNE NARUČITELJE IZ RAZLIČITIH DRŽAVA ČLANICA

Članak 191.

(1) Javni naručitelji iz različitih država članica mogu zajednički sudjelovati u dodjeli ugovora o javnoj nabavi na način propisan odredbama ovoga poglavlja.

(2) Javni naručitelj koji sudjeluje u zajedničkoj nabavi ispunjava svoje obveze u skladu s ovim Zakonom ako robu, radove ili usluge nabavlja od javnog naručitelja iz druge države članice koji je odgovoran za provedbu postupka nabave.

(3) Javni naručitelj ne smije primjenjivati odredbe ovoga poglavlja s ciljem izbjegavanja primjene kogentnih odredbi javnog prava Republike Hrvatske.

Članak 192.

Javni naručitelj smije koristiti aktivnosti središnje nabave koje obavlja središnje tijelo za nabavu čije je sjedište u drugoj državi članici.

Članak 193.

(1) Središnje tijelo za nabavu koje ima sjedište u drugoj državi članici provodi aktivnosti središnje nabave u skladu s pravom države članice u kojoj ima sjedište.

(2) Pravo države članice u kojoj središnje tijelo za nabavu ima sjedište primjenjuje se i na:

1. dodjelu ugovora u okviru dinamičkog sustava nabave kojim upravlja središnje tijelo za nabavu

2. ponovnu provedbu nadmetanja u okviru okvirnog sporazuma koji je sklopilo središnje tijelo za nabavu

3. utvrđivanje koji će gospodarski subjekti, stranke okvirnog sporazuma, sukladno članku 153. stavku 4. točki 1. ili 2. ovoga Zakona, izvršavati pojedine zadatke u okviru okvirnog sporazuma koji je sklopilo središnje tijelo za nabavu.

Članak 194.

Javni naručitelj može s jednim ili više javnih naručitelja iz drugih država članica zajednički dodijeliti ugovor o javnoj nabavi, sklopiti okvirni sporazum, upravljati dinamičkim sustavom nabave ili, u onolikoj mjeri koja je utvrđena u članku 151. ovoga Zakona, dodijeliti ugovore na temelju okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave.

Članak 195.

(1) Osim ako su nužni elementi regulirani međunarodnim sporazumom sklopljenim između država članica u kojima javni naručitelji imaju sjedište, javni naručitelji koji sudjeluju u zajedničkoj nabavi obvezni su sklopiti sporazum u kojem utvrđuju:

1. odgovornosti stranaka i mjerodavno nacionalno pravo

2. unutarnju organizaciju postupka nabave, uključujući upravljanje postupkom, raspodjelu robe, radova ili usluga koje se nabavljaju te sklapanje ugovora.

(2) Pri utvrđivanju odgovornosti i mjerodavnog nacionalnog prava, javni naručitelji koji sudjeluju u zajedničkoj nabavi mogu određene odgovornosti raspodijeliti među sobom te utvrditi primjenjive odredbe nacionalnog prava bilo koje od svojih država članica.

(3) Raspodjela odgovornosti i primjenjivo nacionalno pravo obvezno se navodi u dokumentaciji o nabavi za zajedničku dodjelu ugovora o javnoj nabavi.

Članak 196.

(1) Ako je nekoliko javnih naručitelja iz različitih država članica osnovalo zajednički subjekt, uključujući Europsku grupaciju za teritorijalnu suradnju u okviru Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća ili druge subjekte utvrđene u okviru prava Unije, sudjelujući se javni naručitelji, odlukom nadležnog tijela zajedničkog subjekta, usuglašavaju o mjerodavnom nacionalnom pravu:

1. države članice u kojoj je sjedište zajedničkog subjekta, ili

2. države članice u kojoj zajednički subjekt izvršava svoje aktivnosti.

(2) Sporazum iz stavka 1. ovoga članka može se sklopiti na neodređeno vrijeme ako je to utvrđeno u osnivačkom aktu zajedničkog subjekta, ili sklopiti na određeno vrijeme, ili za određene vrste ugovora, ili za dodjelu jednog ili više pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi.

GLAVA III.
PROVEDBA POSTUPKA

POGLAVLJE 1.
STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU

Članak 197.

(1) Prije početka postupka javne nabave javni naručitelj obvezan je internom odlukom imenovati stručno povjerenstvo za javnu nabavu.

(2) Stručno povjerenstvo za javnu nabavu priprema i provodi postupak javne nabave.

(3) Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu ne moraju biti zaposlenici javnog naručitelja.

(4) Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

POGLAVLJE 2.
PRIPREMA

ODJELJAK A
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Prethodna analiza tržišta

Članak 198.

(1) Prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

(2) Javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

(3) Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

(4) Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

(5) Sadržaj izvješća, način i rokove objavljivanja te druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja

Članak 199.

(1) Ako je natjecatelj, ponuditelj ili gospodarski subjekt koji je povezan s natjecateljem ili ponuditeljem na bilo koji način bio uključen u pripremu postupka nabave, javni naručitelj je obvezan poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da sudjelovanje tog natjecatelja ili ponuditelja ne naruši tržišno natjecanje.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka uključuju prosljeđivanje relevantnih informacija drugim natjecateljima i ponuditeljima koje su bile razmijenjene u okviru sudjelovanja natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka nabave ili koje su proizašle iz takvog sudjelovanja te određivanje primjerenih rokova za dostavu ponuda.

(3) Natjecatelj ili ponuditelj koji je prethodno sudjelovao u pripremi postupka može biti isključen iz postupka samo ako se na drugi način ne može osigurati obvezno poštovanje načela jednakog tretmana.

(4) Prije isključenja javni naručitelj mora omogućiti natjecatelju ili ponuditelju da dokaže da njihovo sudjelovanje u pripremi postupka nabave ne može narušiti tržišno natjecanje.

(5) Javni naručitelj obvezan je mjere poduzete sukladno odredbama ovoga članka dokumentirati u izvješću o postupku javne nabave.

ODJELJAK B
DOKUMENTACIJA O NABAVI

Članak 200.

(1) Dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda.

(2) Dokumentacija o nabavi mora omogućiti izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja.

(3) Dokumentacija o nabavi mora se izraditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i ta jezična verzija predstavlja isključivo vjerodostojan tekst.

(4) Javni naručitelj može dokumentaciju o nabavi ili njezin dio, osim na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, izraditi i na drugom službenom jeziku Europske unije.

(5) Javni naručitelj je istodobno sa slanjem na objavu poziva na nadmetanje obvezan poslati na objavu i pripadajuću dokumentaciju o nabavi te u tekstu obavijesti navesti internetsku adresu na kojoj je dokumentacija o nabavi dostupna.

(6) Javni naručitelj može izmijeniti ili dopuniti dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje.

(7) Sadržaj, način izrade, postupanje s dokumentacijom i druga bitna pitanja u vezi s dokumentacijom o nabavi propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Članak 201.

Javni naručitelj ne smije od gospodarskog subjekta zahtijevati naknadu nikakvih troškova za izradu i stavljanje na raspolaganje dokumentacije o nabavi, niti to postavljati kao uvjet za preuzimanje dokumentacije.

Članak 202.

(1) Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda.

(2) Pod uvjetom da je zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje ili ponuda, a u slučaju ubrzanog postupka iz članka 234. ovoga Zakona te postupka javne nabave male vrijednosti najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje ili ponuda, a u slučaju ubrzanog postupka iz članka 234. ovoga Zakona te postupka javne nabave male vrijednosti najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda.

ODJELJAK C
ODREĐIVANJE PREDMETA NABAVE I PODJELA
PREDMETA NA GRUPE

Članak 203.

Javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Članak 204.

(1) Javni naručitelj može podijeliti predmet nabave na grupe na temelju objektivnih kriterija, primjerice prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu ili vremenu ispunjenja, u kojem slučaju određuje predmet i veličinu pojedine grupe, uzimajući u obzir mogućnost pristupa malih i srednjih gospodarskih subjekata postupku javne nabave.

(2) Ako javni naručitelj u postupku javne nabave velike vrijednosti nije podijelio predmet nabave na grupe, obvezan je u dokumentaciji o nabavi te u izvješću o javnoj nabavi naznačiti glavne razloge za takvu odluku.

(3) Javni naručitelj obvezan je u pozivu na nadmetanje odrediti mogu li se ponude dostaviti za jednu, nekoliko ili za sve grupe.

(4) Javni naručitelj može ograničiti broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju čak i u slučaju kada je dopušteno podnošenje ponuda za nekoliko grupa ili za sve grupe predmeta nabave ako je maksimalan broj grupa po ponuditelju naznačen u pozivu na nadmetanje.

(5) Javni naručitelj obvezan je u dokumentaciji o nabavi odrediti objektivne i nediskriminirajuće kriterije ili pravila koja će primijeniti kako bi odredio koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju u slučaju kada bi primjenom kriterija za odabir ponude tom ponuditelju trebao dodijeliti više grupa od određenog maksimalnog broja.

(6) Ako više od jedne grupe može biti dodijeljeno istom ponuditelju, javni naručitelj može dodijeliti ugovore kombinirajući nekoliko grupa ili sve grupe predmeta nabave ako je u pozivu na nadmetanje rezervirao takvo pravo te naznačio grupe ili skupine grupa koje se mogu kombinirati.

ODJELJAK D
OPIS PREDMETA NABAVE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Pododjeljak 1. – Opis predmeta nabave

Članak 205.

(1) Predmet nabave mora se opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio.

(2) Opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu.

(3) Opis predmeta nabave sadržava tehničke specifikacije te se, ako je potrebno, nadopunjava nacrtima, projektnom dokumentacijom, crtežima, modelima, uzorcima i slično.

(4) U opisu predmeta nabave navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabave i slično).

(5) Kod funkcionalnog opisa predmeta nabave mora biti prepoznatljiva svrha predmeta nabave i zahtjevi koji se postavljaju za predmet nabave u tehničkom, gospodarskom, oblikovnom i funkcionalnom pogledu.

Pododjeljak 2. – Tehničke specifikacije

Članak 206.

(1) Tehničkim specifikacijama, kako su definirane u Prilogu VII. točki 1. ovoga Zakona, utvrđuju se tražene karakteristike radova, robe ili usluga koje se nabavljaju.

(2) Tehničke specifikacije moraju svim gospodarskim subjektima omogućiti jednak pristup postupku javne nabave i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju.

Članak 207.

(1) Javni naručitelj obvezan je tehničke specifikacije odrediti u dokumentaciji o nabavi.

(2) Tražene karakteristike mogu se također odnositi i na određen proces ili metodu proizvodnje ili izvedbu traženih radova, robe ili usluga, ili na određeni proces neke druge faze njihova životnog vijeka čak i ako ti čimbenici nisu sastavni dio njihova materijalnog sadržaja, pod uvjetom da su povezani s predmetom nabave i razmjerni njegovoj vrijednosti i ciljevima.

(3) Tehničke specifikacije mogu također odrediti hoće li biti potreban prijenos prava intelektualnog vlasništva.

Članak 208.

(1) Javni naručitelj mora za sve predmete nabave koji su namijenjeni korištenju od strane fizičkih osoba pri izradi tehničkih specifikacija uzeti u obzir kriterije dostupnosti za osobe s invaliditetom ili izvedbu prilagođenu svim korisnicima, osim u valjano opravdanim slučajevima.

(2) Ako su obvezni zahtjevi dostupnosti usvojeni pravnim aktima Europske unije, tehničke specifikacije vezane uz kriterije dostupnosti osobama s invaliditetom ili izvedbu prilagođenu svim korisnicima moraju se pozivati na njih.

Članak 209.

Uz poštovanje obveznih nacionalnih tehničkih pravila, pod uvjetom da su u skladu s pravom Europske unije, tehničke specifikacije se formuliraju na jedan od sljedećih načina:

1. u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva, koji mogu uključivati karakteristike koje se odnose na zaštitu okoliša, pod uvjetom da su parametri dovoljno precizni kako bi ponuditelji mogli odrediti predmet nabave, a javni naručitelji dodijeliti ugovor

2. upućivanjem na tehničke specifikacije i uz uvažavanje sljedećeg redoslijeda prioriteta, na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu robe, pri čemu svako upućivanje mora biti popraćeno izrazom »ili jednakovrijedno«

3. u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva iz točke 1. ovoga stavka, s upućivanjem na tehničke specifikacije iz točke 2. ovoga stavka kao sredstvom pretpostavke sukladnosti s takvim izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima

4. upućivanjem na tehničke specifikacije iz točke 2. ovoga stavka za određene karakteristike te upućivanjem na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve iz točke 1. ovoga stavka za ostale karakteristike.

Članak 210.

(1) Tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda, osim ako je to opravdano predmetom nabave.

(2) Upućivanje iz stavka 1. ovoga članka iznimno je dopuštena ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 209. ovoga Zakona, pri čemu takva uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, javni naručitelj je obvezan u dokumentaciji o nabavi navesti kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave.

Članak 211.

(1) Ako javni naručitelj koristi mogućnost upućivanja na specifikacije iz članka 209. točke 1. ovoga Zakona u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva, ne smije odbiti ponudu za radove, robu ili usluge koji odgovaraju nacionalnoj normi kojom se prihvaća europska norma, europskom tehničkom odobrenju, zajedničkoj tehničkoj specifikaciji, međunarodnoj normi ili tehničkom referentnom sustavu koji je utvrdilo europsko normizacijsko tijelo, ako se te specifikacije odnose na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve koje je javni naručitelj propisao.

(2) Ako javni naručitelj koristi mogućnost upućivanja na specifikacije iz članka 209. točke 2. ovoga Zakona, ne smije odbiti ponudu zbog toga što ponuđeni radovi, roba ili usluge nisu u skladu s tehničkim specifikacijama na koje je uputio, ako ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju dokaže, bilo kojim prikladnim sredstvom što uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. ovoga Zakona, da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ponuditelj mora u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom što uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. ovoga Zakona, dokazati da radovi, roba ili usluge koji odgovaraju normi udovoljavaju izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima javnog naručitelja.

Pododjeljak 3. – Oznake

Članak 212.

(1) Ako javni naručitelj namjerava nabaviti radove, robu ili usluge s određenim okolišnim, društvenim ili drugim karakteristikama, može u tehničkim specifikacijama, kriterijima za odabir ponude ili uvjetima za izvršenje ugovora zahtijevati određene oznake kao dokazno sredstvo da radovi, roba ili usluge odgovaraju traženim karakteristikama, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. zahtjevi za oznaku odnose se samo na kriterije koji su vezani uz predmet nabave i prikladni su za utvrđivanje njegovih karakteristika

2. zahtjevi za oznaku temelje se na kriterijima koji se mogu objektivno provjeriti i koji nisu diskriminirajući

3. oznake su utvrđene u otvorenom i transparentnom postupku u kojem mogu sudjelovati sve zainteresirane strane kao što su državna tijela, potrošači, socijalni partneri, proizvođači, distributeri i nevladine organizacije

4. oznake su dostupne svim zainteresiranim stranama

5. zahtjeve za oznaku određuje treća strana nad kojom gospodarski subjekt koji zahtijeva dodjelu oznake nema utjecaj.

(2) Ako javni naručitelj ne zahtijeva da radovi, roba ili usluge udovoljavaju svim zahtjevima za oznaku, obvezan je navesti one zahtjeve za oznaku koji su potrebni.

(3) Javni naručitelj koji zahtijeva određenu oznaku mora prihvatiti svaku oznaku koja potvrđuje da radovi, roba ili usluge zadovoljavaju zahtjeve za jednakovrijednu oznaku.

(4) Ako gospodarski subjekt iz dokazivih razloga koji nisu uzrokovani njegovim postupanjem nije mogao pribaviti oznaku koju je javni naručitelj naveo ili jednakovrijednu oznaku u okviru određenih rokova, javni naručitelj mora prihvatiti druge prikladne načine dokazivanja, kao što je tehnička dokumentacija proizvođača, pod uvjetom da gospodarski subjekt dokaže da radovi, roba ili usluge koje nudi ispunjavaju zahtjeve za određenu oznaku ili određene zahtjeve koje je naveo javni naručitelj.

(5) Ako oznaka ispunjava sve uvjete iz stavka 1. točaka 2. – 5. ovoga članka, ali osim toga utvrđuje i zahtjeve koji nisu povezani s predmetom nabave, javni naručitelj ne smije zahtijevati oznaku kao takvu nego može odrediti tehničke specifikacije upućivanjem na detaljne specifikacije te oznake ili, prema potrebi, njihove dijelove koji su povezani s predmetom nabave i koji su prikladni za određivanje karakteristika tog predmeta nabave.

Pododjeljak 4. – Izvješća o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja

Članak 213.

(1) Javni naručitelj može zahtijevati da gospodarski subjekti podnesu izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrdu koju izdaje takvo tijelo kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima ili kriterijima utvrđenima u tehničkim specifikacijama, kriterijima za odabir ponude ili uvjetima za izvršenje ugovora.

(2) Ako javni naručitelj zahtijeva dostavu potvrda koje izdaju određena tijela za ocjenu sukladnosti, obvezan je prihvatiti i potvrde drugih jednakovrijednih tijela za ocjenu sukladnosti.

(3) Tijelo za ocjenu sukladnosti u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka je tijelo koje provodi aktivnosti ocjene sukladnosti, uključujući kalibriranje, testiranje, certificiranje i inspekciju, koje je akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.

(4) Osim dokaznih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj obvezan je prihvatiti i druga prikladna dokazna sredstva poput tehničke dokumentacije proizvođača ako gospodarski subjekt nije imao pristup izvješću o testiranju ili potvrdi iz stavka 1. ovoga članka ili ih nije mogao ishoditi u zadanom roku, pod uvjetom da nedostatak pristupa nije uzrokovan njegovim postupanjem te pod uvjetom da dokaže da radovi, roba ili usluge koje nudi udovoljavaju zahtjevima ili kriterijima navedenim u tehničkim specifikacijama, kriterijima za odabir ponude ili uvjetima za izvršenje ugovora.

ODJELJAK E
JAMSTVA

Članak 214.

(1) Javni naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati dostavu sljedećih jamstava:

1. jamstvo za ozbiljnost ponude, za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ovoga Zakona, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na sklapanje i izvršenje

2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na izvršenje, za slučaj povrede ugovornih obveza

3. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na temelju okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum ne obvezuje, za slučaj povrede ugovornih obveza

4. jamstvo za povrat avansa

5. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete

6. jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti.

(2) Osim jamstava iz stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj može u dokumentaciji o nabavi odrediti i drugo jamstvo u skladu s posebnim zakonom.

(3) Ako javni naručitelj koristi mogućnost iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, obvezan je u dokumentaciji o nabavi odrediti vrstu, sredstvo i uvjete jamstava, s time da ne može odrediti isključivo novčani polog kao jamstvo.

(4) Neovisno o sredstvu jamstva koje je javni naručitelj odredio, gospodarski subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu.

(5) Proračunski korisnici državnog proračuna koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna nisu obvezni dostaviti jamstvo traženo prema odredbama ovoga članka.

Članak 215.

(1) Slučajevi za koje se jamstvo zahtijeva moraju biti povezani s predmetom nabave, a visina jamstva razmjerna predmetu nabave.

(2) Javni naručitelj određuje jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 3% procijenjene vrijednosti predmeta nabave odnosno grupe predmeta nabave ako je predmet podijeljen na grupe.

(3) Javni naručitelj ne smije zahtijevati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu višem od 10% od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost.

Članak 216.

(1) Javni naručitelj određuje trajanje jamstva za ozbiljnost ponude sukladno roku valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

(2) Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj obvezan je prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.

Članak 217.

Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

ODJELJAK F
UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Članak 218.

(1) Javni naručitelj može odrediti posebne uvjete vezane uz izvršenje ugovora, pod uvjetom da su oni povezani s predmetom nabave u smislu članka 285. stavka 2. ovoga Zakona i navedeni u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji o nabavi.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka mogu uključivati ekonomske, okolišne, društvene značajke ili značajke povezane s inovacijama ili zapošljavanjem.

Primjena trgovačkih običaja

Članak 219.

Ako će se tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi primjenjivati trgovački običaji (uzance), javni naručitelj obvezan je to navesti u dokumentaciji o nabavi te utvrditi odredbama ugovora.

ODJELJAK G
PODUGOVARANJE

Članak 220.

Javni naručitelj ne smije zahtijevati od gospodarskih subjekata da dio ugovora o javnoj nabavi daju u podugovor ili da angažiraju određene podugovaratelje niti ih u tome ograničavati, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drukčije određeno.

Članak 221.

(1) Javni naručitelj obvezan je osnovu za isključenje iz članka 252. stavka 1. ovoga Zakona primijeniti na podugovaratelje.

(2) Javni naručitelj može ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta primijeniti na podugovaratelje, ako je tako odredio u dokumentaciji o nabavi.

(3) Javni naručitelj može proširiti primjenu odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka i na podugovaratelje podugovaratelja ili na subjekte koji se nalaze niže u podugovarateljskom lancu, ako je tako odredio u dokumentaciji o nabavi, te u tom slučaju na odgovarajući način primjenjuje odredbe ovoga članka.

(4) Ako javni naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.

Članak 222.

(1) Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)

2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)

3. dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja.

(2) Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi.

Članak 223.

(1) Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije primjenjivo, pod uvjetom da su ti razlozi bili navedeni i obrazloženi u dokumentaciji o nabavi ili ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.

(2) Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Članak 224.

(1) Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor

2. uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije

3. preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka, ugovaratelj javnom naručitelju dostavlja podatke i dokumente sukladno članku 222. stavku 1. ovoga Zakona za novog podugovaratelja.

Članak 225.

Javni naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:

1. u slučaju iz članka 224. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Zakona, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje

2. u slučaju iz članka 224. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

Članak 226.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

ODJELJAK H
ODREĐIVANJE ROKOVA

Članak 227.

(1) Javni naručitelj je obvezan prilikom određivanja rokova za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda posebno uzeti u obzir složenost predmeta nabave i vrijeme potrebno za izradu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda, poštujući minimalne rokove propisane odredbama ovoga Zakona.

(2) Rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda određuju se na način da se utvrdi točan datum i vrijeme do kojeg se zahtjevi za sudjelovanje i ponude mogu pravodobno dostaviti.

Članak 228.

U otvorenom postupku velike vrijednosti minimalni rok za dostavu ponuda je 35 dana od dana slanja poziva na nadmetanje.

Članak 229.

(1) U ograničenom postupku, natjecateljskom postupku uz pregovore, natjecateljskom dijalogu i partnerstvu za inovacije velikih vrijednosti minimalni rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje je 30 dana od dana slanja poziva na nadmetanje.

(2) U ograničenom postupku i natjecateljskom postupku uz pregovore velikih vrijednosti minimalni rok za dostavu ponuda, odnosno inicijalnih ponuda je 30 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

Članak 230.

(1) Iznimno od članka 229. stavka 2. ovoga Zakona, decentralizirani javni naručitelj može u ograničenom postupku i natjecateljskom postupku uz pregovore velikih vrijednosti utvrditi rok za dostavu ponuda uzajamnim sporazumom s odabranim natjecateljima, pod uvjetom da svi natjecatelji imaju isti rok za pripremu i dostavu svojih ponuda.

(2) Ako ne postoji uzajamni sporazum o roku za dostavu ponuda, minimalni rok za dostavu ponuda je deset dana od datuma slanja poziva na dostavu ponuda.

Članak 231.

U slučaju objave prethodne informacijske obavijesti koja ne služi kao sredstvo poziva na nadmetanje javni naručitelj može u otvorenom postupku velike vrijednosti minimalni rok za dostavu ponuda iz članka 228. ovoga Zakona skratiti na 15 dana, a u ograničenom postupku i natjecateljskom postupku uz pregovore velikih vrijednosti minimalni rok za dostavu ponuda iz članka 229. stavka 2. ovoga Zakona skratiti na deset dana, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. prethodna informacijska obavijest sadržava sve informacije koje su potrebne za obavijest o nadmetanju u Prilogu V. dijelu B odjeljku I. ovoga Zakona u onoj mjeri u kojoj su te informacije bile dostupne u trenutku objave prethodne informacijske obavijesti

2. prethodna informacijska obavijest poslana je na objavu u razdoblju između 35 dana i 12 mjeseci prije dana slanja obavijesti o nadmetanju.

Članak 232.

Kada se ponude u otvorenom postupku, ograničenom postupku i natjecateljskom postupku uz pregovore velikih vrijednosti dostavljaju elektroničkim sredstvima komunikacije, javni naručitelj može rokove za dostavu ponuda iz članka 228. i članka 229. stavka 2. ovoga Zakona skratiti za pet dana.

Članak 233.

Ako se neograničen, neposredan i besplatan pristup elektroničkim sredstvima do određene dokumentacije o nabavi ne može osigurati iz nekog razloga propisanog u poglavlju 5. glavi III. dijela prvog ovoga Zakona ili jer se primjenjuje članak 54. ovoga Zakona, javni naručitelj u pozivu na nadmetanje naznačuje način na koji se dotična dokumentacija o nabavi preuzima, odnosno mjere koje se zahtijevaju u svrhu zaštite povjerljive naravi podataka i način pristupa tim dokumentima te je obvezan rok za podnošenje ponuda produžiti za pet dana, osim u žurnim situacijama iz članka 234. ovoga Zakona.

Članak 234.

(1) Ako žurna situacija propisno opravdana od strane javnog naručitelja čini nepraktičnim rok iz članka 228. ovoga Zakona, javni naručitelj može u otvorenom postupku velike vrijednosti odrediti kraći rok za dostavu, ali ne kraći od 15 dana od dana slanja poziva na nadmetanje.

(2) Ako žurna situacija propisno opravdana od strane javnog naručitelja čini nepraktičnim rok iz članka 229. ovoga Zakona, javni naručitelj može u ograničenom postupku i natjecateljskom postupku uz pregovore velikih vrijednosti odrediti kraći rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, ali ne kraći od 15 dana od dana slanja poziva na nadmetanje, odnosno kraći rok za dostavu ponuda, ali ne kraći od deset dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

Članak 235.

Neovisno o odredbama ovoga odjeljka kojima se utvrđuju rokovi u ograničenom postupku velike vrijednosti, javni naručitelj u provedbi dinamičkog sustava nabave primjenjuje sljedeće rokove:

1. minimalni rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje je 30 dana od dana slanja obavijesti o nadmetanju, s time da se nakon slanja poziva na dostavu ponuda za prvu zasebnu nabavu nikakvi dodatni rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje ne primjenjuju

2. minimalni rok za dostavu ponuda je deset dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda, osim ako se primjenjuje članak 230. ovoga Zakona, s time da nije dopuštena primjena članaka 231. i 232. ovoga Zakona.

Članak 236.

(1) U postupcima javne nabave male vrijednosti minimalni rokovi iz članaka 228., 229. i 235. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona mogu se skratiti na 20 dana.

(2) Odredbe članaka 230., 231., 233., 234. i 235. primjenjuju se i u postupcima javne nabave male vrijednosti.

(3) U postupcima javne nabave male vrijednosti nije dopušteno skraćivanje rokova iz članka 232. ovoga Zakona.

Članak 237.

U natjecateljskom dijalogu, partnerstvu za inovacije i pregovaračkom postupku bez prethodne objave javni naručitelj određuje primjereni rok za dostavu inicijalnih, svih sljedećih i konačnih ponuda.

Članak 238.

Ako se ponude mogu sastaviti tek nakon obilaska lokacije ili nakon neposrednog pregleda na licu mjesta dokumenata koji potkrjepljuju dokumentaciju o nabavi, javni naručitelj obvezan je rok za dostavu ponuda, koji mora biti dulji od minimalnih rokova propisanih ovim odjeljkom, odrediti na način da se svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.

Članak 239.

(1) Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok javni naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. ovoga Zakona.

(2) U slučaju nedostupnosti EOJN RH iz stavka 1. ovoga članka, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i objaviti obavijest o nedostupnosti na internetskim stranicama.

(3) Nakon što EOJN RH postane ponovno dostupan, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, obavijestiti sve javne naručitelje putem sustava EOJN RH te objaviti obavijest o dostupnosti na internetskim stranicama.

(4) Postupanje u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti EOJN RH propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Članak 240.

(1) Javni naručitelj obvezan je produžiti rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje u sljedećim slučajevima:

1. ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu, a u slučaju ubrzanog postupka iz članka 234. ovoga Zakona te postupka javne nabave male vrijednosti nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu

2. ako je dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena

3. ako EOJN RH nije bio dostupan u slučaju iz članka 239. ovoga Zakona.

(2) U slučajevima iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka, javni naručitelj produljuje rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

(3) U slučaju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, javni naručitelj produljuje rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Članak 241.

Javni naručitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda.

Članak 242.

Javni naručitelj obvezan je o svakom produženju roka obavijestiti sve gospodarske subjekte na dokaziv način.

POGLAVLJE 3.
OBJAVLJIVANJE I TRANSPARENTNOST

Obavijesti javne nabave

Članak 243.

(1) Obavijesti javne nabave su:

1. Prethodna informacijska obavijest

2. Obavijest o nadmetanju

3. Obavijest o dodjeli ugovora

4. Obavijest na profilu kupca

5. Obavijest o izmjeni

6. Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori

7. Obavijest o projektnom natječaju

8. Rezultati projektnog natječaja

9. Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost

10. Ispravak – obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama.

(2) Obavijesti javne nabave sadržavaju informacije iz Priloga V. ovoga Zakona, a mogu sadržavati i druge podatke koje javni naručitelj smatra potrebnima.

(3) Javni naručitelj obavijesti javne nabave sastavlja i šalje elektroničkim sredstvima komunikacije na objavu u EOJN RH u skladu s Prilogom VIII. ovoga Zakona.

(4) U postupcima javne nabave velike i male vrijednosti obavijesti javne nabave objavljuju se na standardnim obrascima koje utvrđuje Europska komisija provedbenim aktom.

Razine objave obavijesti

Članak 244.

(1) Javni naručitelj obvezan je poslati na objavu obavijesti javne nabave za sve nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od iznosa iz članka 12. ovoga Zakona.

(2) U postupcima javne nabave velike vrijednosti obavijesti javne nabave obvezno se objavljuju u Službenom listu Europske unije i u EOJN RH.

(3) U postupcima javne nabave male vrijednosti obavijesti javne nabave obvezno se objavljuju u EOJN RH, a mogu se objaviti i u Službenom listu Europske unije.

Način objave obavijesti

Članak 245.

(1) Obavijesti javne nabave koje su poslane na objavu Uredu za publikacije Europske unije, besplatno se objavljuju u Službenom listu Europske unije najkasnije u roku od pet dana od dana slanja na objavu.

(2) Obavijesti javne nabave koje su poslane na objavu Uredu za publikacije Europske unije objavljuju se u cijelosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i ta jezična verzija predstavlja isključivo vjerodostojan tekst, s time da javni naručitelj može sadržaj obavijesti poslati i na drugom službenom jeziku Europske unije, dok se sažetak važnih elemenata obavijesti objavljuje i na ostalim službenim jezicima Europske unije.

(3) Javni naručitelj mora biti u mogućnosti pružiti dokaz o datumu slanja obavijesti na objavu i o datumu objave te obavijesti.

(4) EOJN RH ili Ured za publikacije Europske unije javnom naručitelju daju potvrdu o zaprimanju obavijesti i o objavi poslanih podataka, navodeći datum slanja i datum objave obavijesti, a koja potvrda predstavlja dokaz iz stavka 3. ovoga članka o objavi.

(5) Obavijesti javne nabave koje su poslane na objavu Uredu za publikacije Europske unije i njihov sadržaj ne smiju se objaviti u EOJN RH prije objave u Službenom listu Europske unije.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, obavijest se može objaviti u EOJN RH ako javni naručitelj nije obaviješten o objavi u roku od 48 sati nakon potvrde primitka obavijesti u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

(7) Obavijesti objavljene u EOJN RH smiju sadržavati samo podatke iz obavijesti koje su poslane Uredu za publikacije Europske unije ili su objavljene na profilu kupca i u njima se obvezno navodi datum slanja obavijesti Uredu za publikacije Europske unije ili datum njezine objave na profilu kupca.

(8) Obavijesti javne nabave koje se ne šalju na objavu Uredu za publikacije Europske unije i koje su poslane na objavu do 18:00 sati objavljuju se u EOJN RH prvi sljedeći radni dan od dana slanja na objavu.

Prethodna informacijska obavijest

Članak 246.

(1) Javni naručitelj može najaviti svoje namjere planiranih nabava robe, radova ili usluga objavom prethodne informacijske obavijesti koja sadržava informacije iz Priloga V. dijela A odjeljka I. ovoga Zakona.

(2) Javni naručitelj prethodnu informacijsku obavijest šalje na objavu kroz EOJN RH ili je objavljuje na profilu kupca, a u skladu s Prilogom VIII. točkom 2.b ovoga Zakona.

(3) Ako javni naručitelj namjerava objaviti prethodnu informacijsku obavijest na svojem profilu kupca, obvezan je obavijest o toj objavi koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela A ovoga Zakona poslati na objavu kroz EOJN RH u skladu s Prilogom VIII. ovoga Zakona.

(4) Javni naručitelj ne smije objaviti prethodnu informacijsku obavijest na svojem profilu kupca prije nego što je poslao obavijest iz stavka 3. ovoga članka na objavu te je na profilu kupca obvezan navesti datum slanja te obavijesti na objavu.

(5) Razdoblje obuhvaćeno prethodnom informacijskom obavijesti traje najviše 12 mjeseci od dana slanja obavijesti na objavu.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u slučaju ugovora o javnoj nabavi za društvene i druge posebne usluge prethodna informacijska obavijest može obuhvatiti razdoblje dulje od 12 mjeseci.

Obavijest o nadmetanju

Članak 247.

Javni naručitelj obvezan je poslati obavijest o nadmetanju, koja sadržava informacije iz Priloga V. dijela C ovoga Zakona, na objavu u skladu s člancima 243. – 245. ovoga Zakona kao sredstvo poziva na nadmetanje.

Obavijest o dodjeli ugovora

Članak 248.

(1) Javni naručitelj obvezan je poslati obavijest o dodjeli ugovora, koja sadržava informacije iz Priloga V. dijela D ovoga Zakona, na objavu u skladu s člancima 243. – 245. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

(2) Javni naručitelj obvezan je na tromjesečnoj osnovi poslati na objavu grupirane obavijesti o dodjeli ugovora za sklopljene ugovore na temelju pojedinog okvirnog sporazuma u roku od 30 dana od dana završetka svakog tromjesečja.

(3) Javni naručitelj obvezan je poslati na objavu obavijest o dodjeli ugovora na temelju dinamičkog sustava nabave u roku od 30 dana od dana sklapanja pojedinog ugovora.

(4) Javni naručitelj može obavijesti iz stavka 3. ovoga članka grupirati na tromjesečnoj osnovi te ih u tom slučaju šalje na objavu u roku od 30 dana od završetka svakog tromjesečja.

(5) Iznimno, javni naručitelj ne mora objaviti određene informacije o sklapanju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ako bi njihova objava bila protivna odredbama posebnog zakona ili na drugi način bila protivna javnom interesu, ako bi štetila opravdanim poslovnim interesima javnih ili privatnih gospodarskih subjekata ili bi mogla štetiti poštenom tržišnom natjecanju između njih.

(6) U slučaju poništenja postupka javne nabave, javni naručitelj obvezan je poslati na objavu obavijest o dodjeli ugovora u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o poništenju.

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost

Članak 249.

Javni naručitelj može u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje i u slučaju sklapanja ugovora koji su izuzeti od primjene ovoga Zakona poslati obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost, koja sadržava informacije iz Priloga V. dijela L ovoga Zakona, na objavu u skladu s člancima 243. – 245. ovoga Zakona.

Profil kupca

Članak 250.

(1) Javni naručitelj može na internetskim stranicama objaviti svoj profil kupca.

(2) Na profilu kupca objavljuju se opće informacije o javnom naručitelju, plan nabave, registar ugovora, prethodne informacijske obavijesti, informacije o postupcima javne nabave te druge informacije u vezi s javnom nabavom.

POGLAVLJE 4.
KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

ODJELJAK A
OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Članak 251.

(1) Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

(2) Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 252.

(1) Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Članak 253.

Iznimno, javni naručitelj može odustati od isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg je stečen razlog za isključenje iz članaka 251. i 252. ovoga Zakona zbog bitnih zahtjeva koji se odnose na javni interes kao što je javno zdravlje ili zaštita okoliša.

Članak 254.

(1) Javni naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:

1. može na odgovarajući način dokazati kršenje primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ovoga Zakona

2. je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima

3. može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet

4. ima dovoljno vjerojatnih pokazatelja da zaključi da je gospodarski subjekt sklopio sporazum s drugim gospodarskim subjektima kojem je cilj narušavanje tržišnog natjecanja

5. se sukob interesa u smislu poglavlja 8. glave III. dijela prvog ovoga Zakona ne može učinkovito ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama

6. se narušavanje tržišnog natjecanja, zbog prethodnog sudjelovanja gospodarskog subjekta u pripremi postupka nabave, kako je navedeno u članku 199. ovoga Zakona, ne može ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama

7. gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija

8. je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu s pododjeljkom 1. odjeljkom C ovoga poglavlja, ili

9. je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja javnog naručitelja, doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu prednost u postupku nabave ili je iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja može imati materijalni utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta ili dodjele ugovora.

(2) Iznimno, javni naručitelj može, ako je tako odredio u dokumentaciji o nabavi, odustati od isključenja gospodarskog subjekta u slučaju stavka 1. točke 2. ovoga članka ako utvrdi da će taj gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o javnoj nabavi, uzimajući u obzir primjenjiva nacionalna pravila i mjere za nastavak poslovanja.

Članak 255.

(1) Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. i članka 254. stavka 1. ovoga Zakona može javnom naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

(2) Poduzimanje mjera iz stavka 1. ovoga članka gospodarski subjekt dokazuje:

1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom

2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom

3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

(3) Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

(4) Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

(5) Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti iz stavka 1. ovoga članka do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

(6) Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ovoga Zakona iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

(7) Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 254. ovoga Zakona iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

ODJELJAK B
KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Opća odredba

Članak 256.

(1) Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta u postupku javne nabave mogu se odnositi na:

1. sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

2. ekonomsku i financijsku sposobnost

3. tehničku i stručnu sposobnost.

(2) Javni naručitelj smije kao uvjete sposobnosti gospodarskog subjekta u postupku javne nabave odrediti samo kriterije za odabir iz stavka 1. ovoga članka u skladu s odredbama ovoga odjeljka Zakona.

(3) Prilikom određivanja kriterija za odabir iz stavka 1. ovoga članka javni naručitelj smije zahtijevati samo minimalne razine sposobnosti koje osiguravaju da će gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o javnoj nabavi.

(4) Svi uvjeti sposobnosti moraju biti vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako je predmet podijeljen na grupe.

(5) Ako javni naručitelj koristi kriterije za odabir iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je u obavijesti o nadmetanju odrediti potrebne minimalne razine sposobnosti i odgovarajuće načine njihova dokazivanja.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Članak 257.

(1) Javni naručitelj može zahtijevati da gospodarski subjekt dokaže upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

(2) Ako gospodarski subjekt mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao pružati usluge u državi njegova poslovnog nastana, javni naručitelj u postupcima javne nabave usluga može od njega zahtijevati da dokaže posjedovanje takvog ovlaštenja ili članstva.

(3) Popis relevantnih registara iz stavka 1. ovoga članka u državama članicama naveden je u Prilogu XII. ovoga Zakona.

Ekonomska i financijska sposobnost

Članak 258.

(1) Javni naručitelj može odrediti uvjete ekonomske i financijske sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju ekonomsku i financijsku sposobnost potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a osobito zahtijevati da gospodarski subjekt:

1. ima određeni minimalni godišnji promet, uključujući određeni minimalni promet u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave

2. dostavi informacije o svojim godišnjim financijskim izvješćima koje pokazuju omjer npr. između imovine i obveza

3. posjeduje odgovarajuću razinu osiguranja od rizika odgovornosti iz djelatnosti.

(2) Minimalni godišnji promet iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ne smije prelaziti dvostruku vrijednost procijenjene vrijednosti nabave, osim u opravdanim slučajevima poput onih vezanih uz posebne rizike koji su povezani s prirodom radova, usluga ili robe, koje javni naručitelj mora obrazložiti u dokumentaciji o nabavi i u izvješću o postupku javne nabave.

(3) Ako javni naručitelj odredi uvjet iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, obvezan je u dokumentaciji o nabavi odrediti transparentne, objektivne i nediskriminirajuće metode i kriterije za njihovu ocjenu.

(4) Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, uvjeti iz stavka 1. ovoga članaka određuju se razmjerno u odnosu na svaku pojedinu grupu.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, javni naručitelj može zahtijevati minimalni godišnji promet u odnosu na procijenjenu vrijednost skupine grupa u slučaju da pojedini ponuditelj bude odabran u nekoliko grupa koje se izvršavaju u isto vrijeme.

(6) U postupku sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma kada se provodi ponovno nadmetanje, uvjet za maksimalni godišnji promet iz stavka 2. ovoga članka izračunava se na temelju očekivane maksimalne vrijednosti pojedinih ugovora koji će se izvršavati u isto vrijeme ili, ako to nije poznato, na temelju procijenjene vrijednosti okvirnog sporazuma.

(7) U dinamičkom sustavu nabave maksimalni godišnji promet iz stavka 2. ovoga članka izračunava se na temelju očekivane maksimalne vrijednosti pojedinih ugovora koji će se sklopiti tijekom trajanja tog sustava.

Tehnička i stručna sposobnost

Članak 259.

(1) Javni naručitelj može odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito zahtijevati da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva, što se dokazuje odgovarajućim referencijama iz prije izvršenih ugovora.

(2) Smatra se da gospodarski subjekt nema potrebnu stručnu sposobnost ako javni naručitelj utvrdi da taj gospodarski subjekt ima sukobljene interese koji mogu negativno utjecati na izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

(3) U postupku javne nabave čiji je predmet isporuka robe i koji obuhvaća poslove postavljanja ili instalacije, pružanje usluga ili izvođenje radova, stručna sposobnost gospodarskog subjekta za izvođenje poslova postavljanja ili instalacije robe, pružanje usluga ili izvođenje radova može se ocjenjivati u odnosu na njegove vještine, učinkovitost, iskustvo i pouzdanost.

ODJELJAK C
DOKAZIVANJE KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Pododjeljak 1. – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

Članak 260.

(1) Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD) je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

1. nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)

2. ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta

3. ispunjava objektivna pravila i kriterije određene za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ako je primjenjivo.

(2) Gospodarski subjekt dostavlja europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi na standardnom obrascu u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje, a javni naručitelj je mora prihvatiti.

(3) Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostaviti zasebnu europsku jedinstvenu dokumentacija o nabavi koja sadržava podatke iz stavka 1. ovoga članka za tog subjekta.

(4) U europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, javnom naručitelju dostaviti te dokumente.

(5) Ako javni naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

(6) Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi sadržava i druge relevantne informacije koje zahtijeva javni naručitelj.

(7) Gospodarski subjekt može ponovno koristiti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi koju je već koristio u nekom prethodnom postupku nabave, ako potvrdi da su u njoj sadržani podaci ispravni.

(8) Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi propisuje Europska komisija provedbenim aktom.

Članak 261.

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi dostavlja se isključivo u elektroničkom obliku.

Članak 262.

(1) Javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno stavku 1. ovoga članka, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Članak 263.

(1) Javni naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente u skladu s pododjeljkom 2. i 4. ovoga odjeljka, osim ako već posjeduje te dokumente.

(2) Javni naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente zaprimljene sukladno pododjeljcima 2. i 4. ovoga odjeljka.

(3) Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1. točaka 1. – 3. ovoga Zakona, javni naručitelj obvezan je odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno stavku 1. ovoga članka u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

(4) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se kod sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma ako se takvi ugovori sklapaju u skladu s člankom 153. stavkom 2. ili stavkom 4. točkom 1. ovoga Zakona.

(5) Ako javni naručitelj u postupku javne nabave ne primjenjuje mogućnost iz stavka 2. ovoga članka, obvezan je obrazložiti razloge u zapisniku o pregledu i ocjeni.

Pododjeljak 2. – Načini dokazivanja

Članak 264.

(1) Javni naručitelj navodi u dokumentaciji o nabavi potvrde, dokumente, izjave i druga dokazna sredstva kojima gospodarski subjekt dokazuje nepostojanje osnova za isključenje te ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta.

(2) Javni naručitelj ne smije zahtijevati od gospodarskog subjekta druge načine dokazivanja osim načina propisanih ovim pododjeljkom te pododjeljkom 4. ovoga odjeljka.

(3) Gospodarski subjekt se, sukladno pododjeljku 5. ovoga odjeljka, može osloniti na bilo koji odgovarajući način na sposobnost drugih gospodarskih subjekata kako bi javnom naručitelju dokazao da raspolaže potrebnim resursima.

(4) U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta sukladno ovom pododjeljku, javni naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama, osim u slučaju ako je gospodarski subjekt upisan u popis iz pododjeljka 6. ovoga odjeljka.

Članak 265.

(1) Javni naručitelj obvezan je kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje prihvatiti:

1. izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ovoga Zakona

2. potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. ovoga Zakona

3. izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 254. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.

(2) Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka 1. ovoga članka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., članka 252. stavka 1. i članka 254. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Članak 266.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se:

1. izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

2. potvrdom o ovlaštenju ili članstvu u određenoj organizaciji u državi njegova sjedišta.

Članak 267.

(1) Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta u pravilu se dokazuje:

1. odgovarajućim bankovnim izvacima ili, ako je potrebno, dokazom o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti

2. predočenjem financijskih izvješća ili izvadaka iz tih izvješća, ako je objavljivanje financijskih izvješća obvezno u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

3. izjavom o ukupnom prometu gospodarskog subjekta i, ako je potrebno, o prometu u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave u tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna.

(2) Ako gospodarski subjekt iz opravdanog razloga nije u mogućnosti predočiti dokumente i dokaze iz stavka 1. ovoga članka koje javni naručitelj zahtijeva, on može dokazati svoju ekonomsku ili financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra prikladnim.

Članak 268.

(1) Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta, u skladu s prirodom, količinom ili važnosti, i namjenom radova, robe ili usluga, može se dokazati s jednim ili više sljedećih dokaza:

1. popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini

2. popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini

3. popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini

4. podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima ili tehničkim tijelima, neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu, a posebno onima odgovornima za kontrolu kvalitete te u slučaju ugovora o javnim radovima onima koje izvođač može pozvati da izvedu radove

5. opis tehničkih mogućnosti i mjera za osiguranje kvalitete koje koristi gospodarski subjekt te njegovih mogućnosti za analizu i istraživanje

6. podaci o sustavima upravljanja opskrbnim lancem i sustavima za praćenje koje će gospodarski subjekt moći primijeniti tijekom izvršavanja ugovora

7. ako se radi o složenijim proizvodima ili uslugama ili, iznimno, ako su traženi za posebne svrhe, izjava o prihvaćanju kontrole koju provodi javni naručitelj ili u njegovo ime nadležno tijelo države poslovnog nastana isporučitelja robe ili pružatelja usluge, podložno sporazumu tog tijela, a koja se odnosi na proizvodne kapacitete isporučitelja robe ili tehničke kapacitete pružatelja usluge te, ako je potrebno, načina za analizu i istraživanje koji su mu na raspolaganju te mjera za kontrolu kvalitete koje će koristiti

8. obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge ili izvođača radova ili njihova rukovodećeg osoblja, pod uvjetom da se oni ne ocjenjuju u okviru kriterija za odabir ponude

9. podatak o mjerama za upravljanje okolišem koje će gospodarski subjekt biti u mogućnosti primijeniti tijekom izvršavanja ugovora

10. izjava o prosječnom godišnjem broju radnika pružatelja usluga ili izvođača radova i broju rukovodećeg osoblja u posljednje tri godine

11. izjava o alatima, postrojenjima ili tehničkoj opremi koja je na raspolaganju pružatelju usluga ili izvođaču radova u svrhu izvršenja ugovora

12. podatak o dijelu ugovora koji gospodarski subjekt možda namjerava dati u podugovor

13. s obzirom na proizvode koji se moraju isporučiti:

a) uzorci, opisi ili fotografije čija autentičnost mora biti potvrđena na zahtjev javnog naručitelja

b) potvrde koje izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim tehničkim specifikacijama ili normama na koje se upućuje.

(2) Popis iz stavka 1. točke 1. ovoga članka sadržava ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova.

(3) Popis iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka sadržava vrijednost robe ili usluga, datum te naziv druge ugovorne strane.

(4) Javni naručitelj može odrediti duži rok u kojem su radovi, roba ili usluge iz stavka 1. točaka 1., 2. ili 3. ovoga članka izvršeni ako je to potrebno kako bi se osigurala odgovarajuća razina tržišnog natjecanja.

(5) Smatra se da je uvjet tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta iz stavka 1. točaka 1., 2. ili 3. ovoga članka vezan uz predmet nabave ako su radovi, roba ili usluge isti ili slični predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako je predmet podijeljen na grupe.

(6) Smatra se da je uvjet tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta iz stavka 1. točaka 1., 2. ili 3. ovoga članka razmjeran predmetu nabave odnosno grupi predmeta nabave ako se traži dokaz o izvođenju radova, isporuci robe ili pružanju usluga čija pojedinačna vrijednost nije viša od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno grupe predmeta nabave ako je predmet podijeljen na grupe, s time da javni naručitelj može odrediti i blaže uvjete.

Pododjeljak 3. – Internetsko spremište potvrda (e-Certis)

Članak 269.

(1) Javni naručitelj koristi sustav e-Certis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza iz pododjeljka 2. ovoga odjeljka te o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama.

(2) Javni naručitelj obvezan je zahtijevati prvenstveno one vrste i oblike dokaza iz pododjeljka 2. ovoga odjeljka koji su obuhvaćeni sustavom e-Certis, ako su podaci u sustavu e-Certis ažurirani.

(3) Republika Hrvatska dužna je osigurati da se podaci vezani uz potvrde i druge oblike dokazne dokumentacije stalno ažuriraju.

Pododjeljak 4. – Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem

Članak 270.

(1) Ako javni naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda neovisnih tijela kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete, uključujući pristupačnost za osobe s invaliditetom, obvezan je uputiti na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim serijama europskih normi koje su potvrdila akreditirana tijela.

(2) Javni naručitelj mora priznati jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama.

(3) Javni naručitelj mora prihvatiti dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete ako gospodarski subjekt iz objektivnih razloga nije mogao pribaviti potvrde iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u odgovarajućem roku, pod uvjetom da dokaže da su te mjere usklađene s traženim normama osiguranja kvalitete.

Članak 271.

(1) Ako javni naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda neovisnih tijela kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim sustavima ili normama za upravljanje okolišem, obvezan je uputiti na Sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Europske unije (EMAS) ili na druge sustave upravljanja okolišem koji se priznaju u skladu s člankom 45. Uredbe (EZ) br. 1221/2009 ili na norme upravljanja okolišem koje se temelje na odgovarajućim europskim ili međunarodnim normama akreditiranih tijela.

(2) Javni naručitelj mora priznati jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama.

(3) Javni naručitelj mora prihvatiti druge dokaze o jednakovrijednim mjerama upravljanja okolišem ako gospodarski subjekt evidentno nema pristup potvrdama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ili ih iz objektivnih razloga ne može pribaviti u odgovarajućem roku, pod uvjetom da dokaže da su te mjere jednakovrijedne traženim sustavima ili normama upravljanja okolišem.

Članak 272.

Republika Hrvatska dužna je na zahtjev druge države članice, sukladno članku 442. ovoga Zakona, staviti na raspolaganje sve podatke vezane uz dokumente koji su dostavljeni kao dokaz sukladnosti s normama osiguranja kvalitete i normama upravljanja okolišem.

Pododjeljak 5. – Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

Članak 273.

(1) Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz članaka 258. i 259. ovoga Zakona osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

(2) Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije iz članka 268. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

Članak 274.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Članak 275.

(1) Javni naručitelj obvezan je, sukladno pododjeljcima 1. – 3. ovoga odjeljka, provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje.

(2) Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere iz stavka 1. ovoga članka, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Članak 276.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, javni naručitelj može zahtijevati njihovu solidarnu odgovornost za izvršenje ugovora.

Članak 277.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima određenim ovim poglavljem.

Članak 278.

U slučaju ugovora o javnoj nabavi radova, ugovora o javnoj nabavi usluga ili ugovora o javnoj nabavi robe koji uključuju poslove postavljanja ili instalacije, javni naručitelj može zahtijevati da određene ključne zadatke, odnosno poslove obavlja izravno sam ponuditelj ili član zajednice ponuditelja.

Pododjeljak 6. – Službeni popisi odobrenih gospodarskih subjekata i potvrđivanje od nadležnih tijela

Članak 279.

(1) Gospodarski subjekt može u postupku javne nabave dostaviti potvrdu nadležnog tijela o upisu u službeni popis odobrenih gospodarskih subjekata ili potvrdu od tijela nadležnog za potvrđivanje u državi članici u odnosu na kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.

(2) Potvrde iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati podatke u vezi s dokumentima na temelju kojih se gospodarski subjekt upisao u službeni popis ili ishodio potvrdu, kao i dobivenu klasifikaciju na tom popisu.

(3) Oborivo se smatra da potvrde iz stavka 1. ovoga članka koje je izdalo nadležno tijelo u državi članici u kojoj gospodarski subjekt ima poslovni nastan dokazuju da gospodarski subjekt ispunjava kriterije za kvalitativni odabir obuhvaćene tim potvrdama.

(4) Neovisno o stavku 3. ovoga članka, javni naručitelj može od gospodarskog subjekta koji je u postupku javne nabave dostavio potvrdu iz stavka 1. ovoga članka dodatno zahtijevati dostavu dokumenta iz članka 265. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.

(5) Javni naručitelj priznaje jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama te druga jednakovrijedna dokazna sredstva.

(6) Republika Hrvatska dužna je na zahtjev druge države članice staviti na raspolaganje sve podatke vezane uz dokumente koji su dostavljeni kao dokaz da gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ispunjava uvjete za upis u službeni popis odobrenih gospodarskih subjekata u toj državi članici.

POGLAVLJE 5.
PONUDA

ODJELJAK A
ODREDBE O PONUDI

Ponuda

Članak 280.

(1) Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

(2) Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, osim ako je drukčije određeno u dokumentaciji o nabavi.

(3) Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se u kunama, osim ako je dokumentacijom o nabavi omogućeno iskazivanje cijene u drugoj valuti.

(4) Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi.

(5) Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije, osim ako je ovim Zakonom drukčije određeno.

(6) U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati.

(7) Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude.

(8) Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda ili konačna ponuda se ne smije mijenjati.

(9) Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

(10) Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

(11) Sadržaj ponude, način izrade, dostavu, postupak zaprimanja i druga bitna pitanja u vezi s ponudom propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave pravilnikom.

Varijante ponude

Članak 281.

(1) Javni naručitelj može dopustiti ili zahtijevati od ponuditelja da podnesu varijante ponude, u kojem slučaju to mora odrediti u pozivu na nadmetanje.

(2) Varijante ponude moraju biti povezane s predmetom nabave.

(3) Ako javni naručitelj dopušta ili zahtijeva varijante ponude, obvezan je u dokumentaciji o nabavi odrediti minimalne zahtjeve koje varijante trebaju zadovoljiti te posebne zahtjeve za njihovo podnošenje ako ih ima, posebno ako se varijanta može podnijeti isključivo u slučaju kad je podnesena i ponuda koja nije varijanta.

(4) Javni naručitelj dužan je osigurati da se odabrani kriteriji za odabir ponude mogu primijeniti na varijante koje ispunjavaju minimalne uvjete, kao i na valjane ponude koje nisu varijante.

(5) Javni naručitelj razmatra samo one varijante ponude koje ispunjavaju minimalne zahtjeve koje je odredio.

(6) Ako je u postupcima javne nabave za nabavu robe ili usluga javni naručitelj zahtijevao ili dopustio podnošenje varijanti ponude, ne smije odbiti varijantu ponude zbog toga što bi, bude li odabrana, to dovelo do sklapanja ugovora o javnim uslugama, a ne ugovora o javnoj nabavi robe, ili obrnuto.

ODJELJAK B
OTVARANJE PONUDA

Postupak otvaranja ponuda

Članak 282.

(1) U otvorenom i ograničenom postupku provodi se javno otvaranje ponuda.

(2) U natjecateljskom postupku uz pregovore, natjecateljskom dijalogu i partnerstvu za inovacije provodi se javno otvaranje konačnih ponuda.

(3) U pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje te u postupcima dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge otvaranje ponuda nije javno.

(4) Javni naručitelj započinje javno otvaranje ponuda na naznačenome mjestu i u naznačeno vrijeme, odmah nakon isteka roka za dostavu ponuda.

(5) Ponude otvaraju najmanje dva člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu.

(6) Javni naručitelj obvezan je sastaviti zapisnik o otvaranju ponuda.

(7) Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

(8) Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

(9) Zapisnik o otvaranju ponuda javni naručitelj obvezan je odmah uručiti svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju, a ostalim ponuditeljima zapisnik se dostavlja na njihov pisani zahtjev, osim ako je zapisnik javno objavljen.

(10) Iznimno, javni naručitelj nije obvezan provesti javno otvaranje ponuda ako se ponude dostavljaju elektroničkim sredstvima komunikacije i ako EOJN RH omogućava automatsko otvaranje ponuda istodobno s istekom roka za dostavu ponuda, generiranje zapisnika o otvaranju te njegovu automatsku dostavu svim ponuditeljima koji su podnijeli ponude i naručitelju.

(11) Postupak otvaranja ponuda, sadržaj, način izrade i dostave zapisnika i druga bitna pitanja u vezi s otvaranjem ponuda propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

ODJELJAK C
KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

Pododjeljak 1. – Kriteriji za odabir ponude

Članak 283.

Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Članak 284.

(1) Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, u skladu s pododjeljkom 2. ovoga odjeljka, te može uključivati najbolji omjer između cijene i kvalitete, koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke, povezanih s predmetom nabave.

(2) Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka mogu obuhvaćati na primjer:

1. kvalitetu, uključujući tehničku vrijednost, estetske i funkcionalne značajke, pristupačnost, rješenje za sve korisnike, društvene, okolišne i inovativne značajke te trgovanje i uvjete trgovanja

2. organizaciju, kvalifikacije i iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju određenog ugovora, ako kvaliteta angažiranog osoblja može značajno utjecati na razinu uspješnosti izvršenja ugovora, ili

3. usluge nakon prodaje i tehničku pomoć, uvjete isporuke kao što su datum isporuke, proces isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja.

(3) Element troška može biti i u obliku fiksne cijene ili troška na temelju čega se gospodarski subjekti natječu samo po kriterijima kvalitete.

(4) Javni naručitelj ne smije odrediti samo cijenu ili samo trošak kao jedini kriterij za odabir ponude te u tom slučaju relativni ponder cijene ili troška ne smije biti veći od 90 %.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje, postupku sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma, postupku dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge te u slučaju javne nabave za potrebe obrane i sigurnosti ili za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, relativni ponder cijene ili troška smije biti veći od 90 %.

(6) Ako je cijena određene robe ili naknada za određene usluge propisana zakonom ili drugim propisom, javni naručitelj ne smije u postupcima javne nabave koristiti cijenu kao kriterij za odabir ponude.

(7) Pri određivanju kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u kojima su predmet nabave poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i hrana, naručitelj treba uzeti u obzir kriterije kojima se vrednuju proizvodi koji su proizvedeni u sustavima kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (sezonski, ekološki, integrirani proizvodi i dr.), hrana proizvedena po standardima kvalitete za hranu utvrđenim u nacionalnim propisima o poljoprivredi i hrani, te hrana koja je održivo proizvedena i prerađena, čime je stvorena hrana više vrijednosti u pogledu veće svježine ili nižeg opterećenja okoliša (kraćeg prijevoza, manje transporta, manje opterećena materijalima za pakiranje te u pakiranjima koja su izrađena od okolišu prihvatljivih i/ili recikliranih materijala i dr.).

(8) Čelnik središnjeg tijela državne uprave može javnim naručiteljima iz svog djelokruga odlukom odrediti relativne pondere za pojedine vrste predmeta nabave, s time da relativni ponder cijene ili troška ne smije biti veći od postotka iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 285.

(1) Kriteriji za odabir ponude ne smiju biti diskriminirajući, moraju biti povezani s predmetom nabave te moraju omogućiti učinkovito nadmetanje.

(2) Smatra se da su kriteriji za odabir ponude povezani s predmetom nabave ako se odnose na radove, robu ili usluge koji će se pružati u okviru tog ugovora u bilo kojem pogledu i u bilo kojoj fazi njihova životnog vijeka, uključujući čimbenike obuhvaćene u:

1. određenom postupku proizvodnje, izvedbe ili trgovine tim radovima, robom ili uslugama, ili

2. određenom postupku za drugu fazu njihova životnog vijeka,

i onda kada takvi čimbenici nisu dio njihova materijalnog sadržaja.

(3) Javni naručitelj mora odrediti kriterije za odabir ponude na način koji mu omogućava učinkovit pregled i ocjenu ponuda te provjeru informacija dostavljenih od ponuditelja, a u slučaju dvojbe mora učinkovito provjeriti točnost dostavljenih podataka i dokaza u ponudi.

Članak 286.

(1) Javni naručitelj mora u dokumentaciji o nabavi odrediti relativni ponder koji dodjeljuje svakom pojedinom kriteriju koji je odabran u svrhu određivanja ekonomski najpovoljnije ponude, osim kada se on utvrđuje samo na temelju cijene.

(2) Ponderi se mogu izraziti određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom, a ako ponderiranje nije moguće zbog objektivnih razloga, javni naručitelj navodi kriterije od najvažnijeg prema manje važnom.

Pododjeljak 2. – Trošak životnog vijeka

Članak 287.

Trošak životnog vijeka proizvoda, usluge ili radova obuhvaća sve ili dio sljedećih troškova:

1. troškove koje snosi javni naručitelj ili drugi korisnici kao što su:

a) troškovi nabave

b) troškovi uporabe, kao što je potrošnja energije i drugih resursa

c) troškovi održavanja

d) troškovi zbrinjavanja, kao što su troškovi prikupljanja i recikliranja

2. troškove utjecaja proizvoda, usluga ili radova tijekom njihova životnog vijeka na okoliš, ako se može odrediti i provjeriti njihova novčana vrijednost, a koji mogu uključivati troškove emisije stakleničkih plinova, emisije drugih zagađivača i druge troškove ublažavanja klimatskih promjena.

Članak 288.

(1) Ako javni naručitelj koristi trošak životnog vijeka kao kriterij za odabir ponude, mora u dokumentaciji o nabavi navesti podatke koje treba dostaviti ponuditelj te metodu koju će koristiti za određivanje troškova životnog vijeka na temelju tih podataka.

(2) Metoda iz stavka 1. ovoga članka koja se koristi za ocjenu troškova iz članka 287. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona mora kumulativno ispuniti sljedeće uvjete:

1. temeljiti se na objektivno provjerljivim i nediskriminirajućim kriterijima te posebice, ako nije utvrđena za višekratnu ili trajnu uporabu, ne smije neopravdano davati prednost ili stavljati u nepovoljniji položaj određene gospodarske subjekte

2. biti dostupna svim zainteresiranim stranama

3. tražene podatke mogu, uz razuman napor, dostaviti prosječno pažljivi gospodarski subjekti, uključujući gospodarske subjekte iz trećih zemalja koje su stranke Sporazuma o javnoj nabavi (GPA) ili drugih međunarodnih sporazuma koji obvezuju Europsku uniju.

(3) Javni naručitelj mora primijeniti zajedničku metodu za izračun troškova životnog vijeka ako je obvezna primjena takve metode propisana posebnim propisima.

ODJELJAK D
IZUZETNO NISKE PONUDE

Članak 289.

(1) Javni naručitelj obvezan je zahtijevati od gospodarskog subjekta da, u primjerenom roku ne kraćem od pet dana, objasni cijenu ili trošak naveden u ponudi ako se čini da je ponuda izuzetno niska u odnosu na radove, robu ili usluge.

(2) Objašnjenja gospodarskog subjekta iz stavka 1. ovoga članka mogu se posebice odnositi na:

1. ekonomičnost proizvodnog procesa, pružanja usluga ili načina gradnje

2. izabrana tehnička rješenja ili iznimno povoljne uvjete dostupne ponuditelju za isporuku proizvoda, pružanje usluga ili izvođenje radova

3. originalnost radova, robe ili usluga koje nudi ponuditelj

4. usklađenost s primjenjivim obvezama u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ovoga Zakona

5. usklađenost s obvezama iz odjeljka G poglavlja 2. glave III. ovoga dijela Zakona

6. mogućnost da ponuditelj dobije državnu potporu.

(3) Ako tijekom ocjene dostavljenih podataka postoje određene nejasnoće, javni naručitelj može od ponuditelja zatražiti dodatno objašnjenje.

(4) Javni naručitelj može odbiti ponudu samo ako objašnjenje ili dostavljeni dokazi zadovoljavajuće ne objašnjavaju nisku predloženu razinu cijene ili troškova, uzimajući u obzir elemente iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Javni naručitelj obvezan je odbiti ponudu ako utvrdi da je ponuda izuzetno niska jer ne udovoljava primjenjivim obvezama u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ovoga Zakona.

(6) Ako javni naručitelj utvrdi da je ponuda izuzetno niska jer je ponuditelj primio državnu potporu, smije tu ponudu samo na temelju toga odbiti tek nakon što zatraži ponuditelja objašnjenje, ako ponuditelj u primjerenom roku određenom od strane javnog naručitelja nije u mogućnosti dokazati da je potpora zakonito dodijeljena.

(7) Javni naručitelj koji u postupku javne nabave velike vrijednosti odbije ponudu sukladno stavku 6. ovoga članka obvezan je o tome obavijestiti Europsku komisiju.

POGLAVLJE 6.
DODJELA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

ODJELJAK A
POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE

Članak 290.

(1) Nakon otvaranja ponuda javni naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi te o tome sastavlja zapisnik.

(2) Postupak pregleda i ocjene ponuda tajni su do donošenja odluke javnog naručitelja.

(3) Postupak, sadržaj, način izrade i dostave zapisnika i druga bitna pitanja u vezi s pregledom i ocjenom ponuda propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Članak 291.

Javni naručitelj provodi pregled i ocjenu ponuda te, u pravilu, sljedećim redoslijedom provjerava:

1. je li dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo, te je li dostavljeno jamstvo valjano

2. odsutnost osnova za isključenje gospodarskog subjekta

3. ispunjenje traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta te, ako je primjenjivo, ispunjenje kriterija za smanjenje broja sposobnih natjecatelja

4. ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije te ispunjenje ostalih zahtjeva, uvjeta i kriterija utvrđenih u obavijesti o nadmetanju te u dokumentaciji o nabavi, uzimajući u obzir, ako je primjenjivo, varijante ponuda, i

5. računsku ispravnost ponude.

Članak 292.

(1) U otvorenom postupku javni naručitelj može ocijeniti ponude u dijelu koji se odnosi na zahtjeve i uvjete vezane uz predmet nabave i tehničke specifikacije prije provjere odsutnosti osnova za isključenje i ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta.

(2) Ako javni naručitelj koristi mogućnost iz stavka 1. ovoga članka, mora osigurati da se provjera odsutnosti osnova za isključenje i ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta provodi na nepristran i transparentan način kako ugovor o javnoj nabavi ne bi bio dodijeljen ponuditelju koji je trebao biti isključen iz postupka javne nabave jer postoje osnove za njegovo isključenje ili ponuditelju koji ne ispunjava kriterije za odabir gospodarskog subjekta koje je utvrdio javni naručitelj.

Članak 293.

(1) Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, javni naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.

(2) Postupanje sukladno stavku 1. ovoga članka ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

(3) Ako javni naručitelj u postupku javne nabave ne primjenjuje mogućnost iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je obrazložiti razloge u zapisniku o pregledu i ocjeni.

Članak 294.

(1) Javni naručitelj koji može koristiti pravo na pretporez uspoređuje cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

(2) Javni naručitelj koji ne može koristiti pravo na pretporez uspoređuje cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost.

(3) Ako ponuda sadržava računsku pogrešku, javni naručitelj obvezan je od ponuditelja zatražiti prihvat ispravka računske pogreške, a ponuditelj je dužan odgovoriti u roku od pet dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Članak 295.

(1) Javni naručitelj obvezan je odbiti ponudu za koju, na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda i provjere uvjeta iz članka 291. ovoga Zakona, utvrdi da je nepravilna, neprikladna ili neprihvatljiva te na temelju kriterija za odabir ponude odabire ponudu ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu.

(2) Javni naručitelj u postupku javne nabave male vrijednosti obvezan je odbiti ponudu ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ako utvrdi da je cijena te ponude jednaka ili veća od pragova za nabavu velike vrijednosti.

(3) Javni naručitelj može odbiti ponudu ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ako utvrdi da ta ponuda nije u skladu s primjenjivim obvezama u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ovoga Zakona, osim u slučaju iz članka 289. stavka 5. ovoga Zakona kada je obvezan odbiti ponudu.

Članak 296.

Nakon pregleda i ocjene ponuda sukladno ovome odjeljku valjane ponude rangiraju se prema kriteriju za odabir ponude.

Članak 297.

(1) Odredbe ovoga odjeljka na odgovarajući način primjenjuju se na postupak pregleda i ocjene zahtjeva za sudjelovanje.

(2) Postupak, sadržaj, način izrade i dostave zapisnika i druga bitna pitanja u vezi s pregledom i ocjenom zahtjeva za sudjelovanje propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

ODJELJAK B
RAZLOZI ZA PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE

Članak 298.

(1) Javni naručitelj obvezan je poništiti postupak javne nabave ako:

1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave, da su bile poznate prije

2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčije obavijesti o nadmetanju ili dokumentacije o nabavi, da su bile poznate prije

3. nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje

4. nema niti jednog sposobnog natjecatelja

5. je cijena svih ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti jednaka ili veća od pragova za nabavu velike vrijednosti, osim ako su u postupku javne nabave primijenjena pravila koja vrijede za nabavu velike vrijednosti

6. nije dobio unaprijed određen broj sposobnih gospodarskih subjekata ili valjanih ponuda za sklapanje okvirnog sporazuma, osim u slučaju članka 152. stavka 1. ovoga Zakona

7. nije pristigla nijedna ponuda

8. nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda

9. je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva.

(2) Kada postoje razlozi za poništenje postupka iz ovoga članka, javni naručitelj poništava postupak javne nabave za cjelokupan predmet nabave ili kada se ti razlozi odnose na pojedinu grupu predmeta nabave, ako je bilo dopušteno takvo podnošenje ponuda, javni naručitelj poništava postupak javne nabave za tu grupu.

Članak 299.

U slučaju poništenja postupka javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje, EOJN RH trajno onemogućava pristup ponudama ili zahtjevima za sudjelovanje koji su dostavljeni elektroničkim sredstvima komunikacije, a javni naručitelj vraća gospodarskim subjektima neotvorene ponude, zahtjeve za sudjelovanje, druge dokumente ili dijelove ponude ili zahtjeva za sudjelovanje koji su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička.

Članak 300.

Odredbe ovoga odjeljka na odgovarajući način primjenjuju se na postupak sklapanja ugovora za društvene i druge posebne usluge te projektne natječaje.

ODJELJAK C
ODLUKE JAVNOG NARUČITELJA

Opća odredba

Članak 301.

(1) Javni naručitelj samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donosi odluke u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Koje će činjenice i okolnosti uzeti za dokazane, javni naručitelj utvrđuje slobodnom ocjenom, na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno te na temelju rezultata cjelokupnog postupka javne nabave.

(3) Javni naručitelj obvezan je svaku odluku obrazložiti, što uključuje obrazloženje o razlozima za isključenje ili neispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, odnosno za odbijanje zahtjeva za sudjelovanje te razloge za odbijanje ponude, uključujući razloge o nepostojanju jednakovrijednosti ili neispunjavanju izvedbenih i funkcionalnih zahtjeva za ponuđenu robu, radove ili usluge, ime ili naziv odabranog ponuditelja te informacije o svojstvima i prednostima odabrane ponude, ili razloge za poništenje postupka.

(4) Iznimno, javni naručitelj može uskratiti određene informacije koje se tiču sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili prihvaćanja u dinamički sustav nabave ako bi njihova objava bila protivna odredbama posebnog zakona ili na drugi način bila protivna javnom interesu, ako bi štetila opravdanim poslovnim interesima javnih ili privatnih gospodarskih subjekata ili bi mogla štetiti poštenom tržišnom natjecanju između njih.

(5) Javni naručitelj obvezan je sve odluke koje donosi u postupcima javne nabave dostaviti sudionicima putem EOJN RH:

1. neposredno svakom pojedinom sudioniku, ili

2. javnom objavom.

(6) Ako javni naručitelj odluke dostavlja u skladu sa stavkom 5. točkom 2. ovoga članka, odluka se smatra dostavljenom istekom dana javne objave.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako postoji opravdan razlog, javni naručitelj može odluku sudionicima dostaviti i na drugi dokaziv način.

(8) Javni naručitelj obvezan je uz odluku dostaviti i zapisnik o pregledu i ocjeni, ako postoji.

(9) Odluke ne proizvode pravne učinke ako nisu dostavljene svim sudionicima u postupku.

Odluka o odabiru

Članak 302.

(1) Javni naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te kriterija za odabir ponude donosi odluku o odabiru.

(2) Odlukom o odabiru odabire se ekonomski najpovoljnija ponuda, osim u slučaju iz članka 204. stavka 5. ovoga Zakona.

(3) Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije.

(4) Odluka o odabiru donosi se u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, osim ako je javni naručitelj u dokumentaciji o nabavi odredio duži rok.

(5) Odluka o odabiru sadržava:

1. podatke o javnom naručitelju

2. predmet nabave ili grupu predmeta nabave

3. procijenjenu vrijednost predmeta nabave ili grupe predmeta nabave

4. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili naziv jednog ili više gospodarskih subjekata za sklapanje okvirnog sporazuma

5. razloge odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude

6. razloge za isključenje ponuditelja

7. razloge za odbijanje ponude

8. rok mirovanja

9. uputu o pravnom lijeku

10. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Odluka o poništenju

Članak 303.

(1) Javni naručitelj donosi odluku o poništenju ako su ispunjeni razlozi za poništenje postupka javne nabave.

(2) Odluka o poništenju donosi se u roku od 30 dana od nastanka razloga za poništenje postupka, osim ako je javni naručitelj u dokumentaciji o nabavi odredio duži rok.

(3) Odluka o poništenju sadržava:

1. podatke o javnom naručitelju

2. predmet nabave ili grupu predmeta nabave

3. procijenjenu vrijednost predmeta nabave ili grupe predmeta nabave

4. obrazloženje razloga za poništenje postupka javne nabave

5. rok u kojem će pokrenuti novi postupak za isti ili sličan predmet nabave, ako je primjenjivo

6. uputu o pravnom lijeku, ako je primjenjivo

7. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Odluka o nedopustivosti sudjelovanja

Članak 304.

(1) Javni naručitelj u ograničenom postupku, natjecateljskom postupku uz pregovore, natjecateljskom dijalogu i partnerstvu za inovacije, na osnovi rezultata pregleda i ocjene zahtjeva za sudjelovanje donosi odluku o nedopustivosti sudjelovanja u odnosu na svakog pojedinog natjecatelja koji je isključen jer postoje osnove za njegovo isključenje iz postupka javne nabave, ili koji ne udovoljava traženim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta ili, ako je primjenjivo, koji ne udovoljava kriterijima za smanjenje broja sposobnih natjecatelja.

(2) Odluka o nedopustivosti sudjelovanja donosi se u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, osim ako je javni naručitelj u dokumentaciji o nabavi odredio duži rok.

(3) Odluka o nedopustivosti sudjelovanja sadržava:

1. podatke o javnom naručitelju

2. predmet nabave ili grupu predmeta nabave

3. procijenjenu vrijednost predmeta nabave ili grupe predmeta nabave

4. razloge za isključenje natjecatelja

5. razloge neispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta

6. razloge neispunjavanja kriterija za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ako je primjenjivo

7. uputu o pravnom lijeku

8. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Ispravci odluka

Članak 305.

Javni naručitelj smije do isteka roka za žalbu ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci koju je donio te takvi ispravci proizvode pravni učinak od istoga dana od kojeg proizvodi pravni učinak odluka koja se ispravlja.

ODJELJAK D
ROK MIROVANJA I PRAVNI UČINCI ODLUKA

Rok mirovanja

Članak 306.

(1) Javni naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum u roku od 15 dana od dana dostave odluke o odabiru (u daljnjem tekstu: rok mirovanja).

(2) Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u postupku javne nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana, u slučaju sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma te sklapanja ugovora u okviru dinamičkog sustava nabave.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, javni naručitelj obvezan je primijeniti rok mirovanja ako je poslao na objavu obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost.

Učinak odluke o odabiru

Članak 307.

(1) Odluka o odabiru postaje izvršna:

1. istekom roka mirovanja, ako žalba nije izjavljena

2. dostavom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave strankama kojom se žalba odbacuje, odbija ili se obustavlja žalbeni postupak, ako je na odluku izjavljena žalba

3. dostavom odluke ponuditelju, ako se rok mirovanja ne primjenjuje.

(2) Postupak javne nabave miruje do izvršnosti odluke o odabiru te javni naručitelj ne smije sklopiti, potpisati ni izvršavati ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum.

(3) Smatra se da je ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum sklopljen na dan izvršnosti odluke o odabiru, osim u slučaju iz stavaka 4. i 5. ovoga članka.

(4) Ako javni naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela, smatra se da je ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum sklopljen na dan pribavljanja suglasnosti.

(5) Ako je na dan izvršnosti odluke o odabiru ili pribavljanja suglasnosti istekao rok valjanosti ponude, smatra se da je ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum sklopljen na dan dostave pisane izjave odabranog ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude te jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude, ako je jamstvo bilo traženo u postupku.

(6) U svrhu dostave izjave i jamstva iz stavka 5. ovoga članka, javni naručitelj određuje primjereni rok ne kraći od pet dana.

(7) Iznimno, javni naručitelj obvezan je nakon donošenja odluke o odabiru ponovno rangirati ponude sukladno odjeljku A ovoga poglavlja te izvršiti provjeru sukladno članku 263. ovoga Zakona, ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak javne nabave, ako prvotno odabrani ponuditelj:

1. nije dostavio izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno stavcima 5. i 6. ovoga članka

2. u roku valjanosti odustane od svoje ponude

3. odbio je potpisati ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum, ili

4. nije dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ili okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na izvršenje, ako je zahtijevano u dokumentaciji o nabavi.

Učinak odluke o poništenju

Članak 308.

Odluka o poništenju postaje izvršna dostavom odluke ponuditelju ili natjecatelju.

Učinak odluke o nedopustivosti sudjelovanja

Članak 309.

Odluka o nedopustivosti sudjelovanja postaje izvršna:

1. istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena

2. dostavom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave strankama kojom se žalba odbacuje, odbija ili se obustavlja žalbeni postupak, ako je na odluku izjavljena žalba.

ODJELJAK E
UVID U DOKUMENTACIJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Članak 310.

(1) Javni naručitelj obvezan je nakon dostave odluke o odabiru ili poništenju do isteka roka za žalbu, na zahtjev natjecatelja ili ponuditelja, omogućiti uvid u cjelokupnu dokumentaciju dotičnog postupka, uključujući zapisnike, dostavljene ponude ili zahtjeve za sudjelovanje, osim u one dokumente koji su označeni tajnim.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj nije obvezan omogućiti uvid u one dijelove dokumentacije u koje podnositelj zahtjeva može izvršiti neposredan uvid putem EOJN RH.

ODJELJAK F
ZAVRŠETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE

Članak 311.

(1) Javni naručitelj obvezan je završiti postupak javne nabave.

(2) Postupak javne nabave završava izvršnošću odluke o odabiru ili poništenju.

POGLAVLJE 7.
UGOVOR O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNI SPORAZUM

ODJELJAK A
SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNOG SPORAZUMA

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

Članak 312.

(1) Ugovorne strane sklapaju ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

(2) Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum mora biti sklopljen u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

(3) U slučaju okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata, javni naručitelj može sklopiti jedan okvirni sporazum sa svim odabranim ponuditeljima ili sa svakim sklopiti zasebne okvirne sporazume.

(4) Ugovor na temelju okvirnog sporazuma sklapa se u pisanom obliku, a isti učinak može imati i narudžbenica, nalog, zaključnica, zahtjevnica i sl. ako sadržava sve bitne sastojke ugovora.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju iz članka 307. stavka 4. ovoga Zakona, rok za sklapanje ugovora u pisanom obliku računa se od dana pribavljanja suglasnosti.

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Članak 313.

(1) Ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

(2) Javni naručitelj obvezan je kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

(3) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe ovoga Zakona, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

ODJELJAK B
IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNOG SPORAZUMA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

Članak 314.

(1) Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. – 320. ovoga Zakona.

(2) Javni naručitelj obvezan je provesti novi postupak javne nabave u skladu s odredbama ovoga Zakona u slučaju značajnih izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja.

(3) Odredbe članaka 315. – 321. ovoga Zakona o izmjenama ugovora o javnoj nabavi na odgovarajući način primjenjuju se i na izmjene okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja.

Članak 315.

(1) Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su izmjene, neovisno o njihovoj novčanoj vrijednosti, bile na jasan, precizan i nedvosmislen način predviđene u dokumentaciji o nabavi u obliku odredaba o izmjenama ugovora, a koje mogu uključivati odredbe o promjeni cijene ili opcija.

(2) Odredbe o izmjenama sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjete pod kojima se mogu primijeniti, ali ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora.

Članak 316.

(1) Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova, usluga ili robe od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

1. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili instalacijama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i

2. prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za javnog naručitelja.

(2) Svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

(3) Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje iz stavka 2. ovoga članka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

(4) Javni naručitelj obvezan je za svaku izmjenu ugovora na temelju ovoga članka poslati obavijest o izmjeni koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela G ovoga Zakona na objavu u skladu s člancima 243. – 245. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora.

(5) Ako ugovor sadržava odredbu o indeksaciji cijene, referentna vrijednost za izračun maksimalnog povećanja cijene je ažurirana cijena prvotnog ugovora u trenutku izmjene.

Članak 317.

(1) Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv javni naručitelj nije mogao predvidjeti

2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora

3. svako povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

(2) Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje iz stavka 1. točke 3. ovoga članka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

(3) Javni naručitelj obvezan je za svaku izmjenu ugovora na temelju ovoga članka poslati obavijest o izmjeni koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela G ovoga Zakona na objavu u skladu s člancima 243. – 245. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora.

(4) Ako ugovor sadržava odredbu o indeksaciji cijene, referentna vrijednost za izračun maksimalnog povećanja cijene je ažurirana cijena prvotnog ugovora u trenutku izmjene.

Članak 318.

Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:

1. primjene članka 315. ovoga Zakona

2. općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ovoga Zakona

3. obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima.

Članak 319.

Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu značajne u smislu članka 321. ovoga Zakona.

Članak 320.

(1) Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. ovoga Zakona

2. vrijednost izmjene manja je od 10 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi robe ili usluga, odnosno manja je od 15 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi radova

3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

(2) Javni naručitelj za primjenu stavka 1. ovoga članka ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 321. ovoga Zakona.

(3) Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje vrijednosti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

(4) Ako ugovor sadržava odredbu o indeksaciji cijene, referentna vrijednost za izračun maksimalnog povećanja cijene je ažurirana cijena prvotnog ugovora u trenutku izmjene.

Članak 321.

(1) Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja smatra se značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog.

(2) Izmjena se u svakom slučaju smatra značajnom ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave

2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom

3. izmjenom se značajno povećava opseg ugovora

4. ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno javni naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučajevima iz članka 318. ovoga Zakona.

ODJELJAK C
RASKID UGOVORA

Članak 322.

Javni naručitelj obvezan je raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:

1. je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ovoga Zakona

2. je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ovoga Zakona

3. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

4. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ovoga Zakona, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

GLAVA IV.
POSEBNI REŽIMI NABAVE

POGLAVLJE 1.
DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE

Dodjela ugovora za društvene i druge posebne usluge

Članak 323.

Ugovor o javnoj nabavi za društvene i druge posebne usluge navedene u Prilogu X. ovoga Zakona čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od praga navedenog u članku 12. stavku 1. ovoga Zakona dodjeljuje se u skladu s ovim poglavljem Zakona.

Objava obavijesti

Članak 324.

(1) Javni naručitelj koji namjerava dodijeliti ugovor o javnoj nabavi za društvene i druge posebne usluge obvezan je obavijest o nadmetanju, koja sadržava sve podatke iz Priloga V. dijela H ovoga Zakona, poslati na objavu u skladu s člancima 243. – 245. ovoga Zakona kao sredstvo poziva na nadmetanje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj nije obvezan objaviti poziv na nadmetanje ako su ispunjeni uvjeti za primjenu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave.

(3) Javni naručitelj obvezan je poslati na objavu obavijest o dodjeli ugovora za društvene i druge posebne usluge koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela J ovoga Zakona u skladu s člancima
243. – 245. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

(4) Javni naručitelj može grupirati obavijesti iz stavka 3. ovoga članka i objavljivati ih tromjesečno te u tom slučaju grupirane obavijesti šalje na objavu u roku od 30 dana od završetka svakog kvartala.

Načela dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge

Članak 325.

(1) Javni naručitelj obvezan je pri dodjeli ugovora o javnoj nabavi za društvene i druge posebne usluge poštovati načela javne nabave, a osobito načelo transparentnosti i jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima.

(2) Javni naručitelj može uzeti u obzir potrebu za osiguranjem kvalitete, neprekidnosti, dostupnosti, raspoloživosti i sveobuhvatnosti usluga, posebne potrebe različitih kategorija korisnika, uključujući skupine u nepovoljnom položaju i osjetljive skupine, sudjelovanje i osnaživanje korisnika te inovativnost.

(3) Javni naručitelj može odrediti da se pružatelj usluga bira na temelju ponude koja predstavlja najbolji omjer između cijene i kvalitete, uzimajući u obzir kriterije kvalitete i održivosti za društvene usluge.

(4) Minimalni rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda je 15 dana od dana slanja poziva na nadmetanje.

(5) Javni naručitelj nije obvezan koristiti osnove za isključenje.

(6) Sadržaj, način izrade, dostavu, postupak zaprimanja i druga bitna pitanja u vezi sa zahtjevom za sudjelovanje te ponudom pri dodjeli ugovora o javnoj nabavi za društvene i druge posebne usluge propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Rezervirani ugovori za određene usluge

Članak 326.

(1) Javni naručitelj može rezervirati pravo sudjelovanja u postupcima javne nabave za nabavu zdravstvenih, društvenih i kulturnih usluga iz članka 323. ovoga Zakona koje su obuhvaćene CPV oznakama: 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 i 98133110-8 za organizacije koje ispunjavaju uvjete propisane stavkom 2. ovoga članka.

(2) Organizacija iz stavka 1. ovoga članka mora kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:

1. njezin je cilj obavljanje zadaće javnih usluga koje su povezane s pružanjem usluga iz stavka 1. ovoga članka

2. dobit se reinvestira radi ostvarenja cilja organizacije, a ako se dobit raspodjeljuje ili preraspodjeljuje, to bi se trebalo temeljiti na načelu sudjelovanja

3. upravljačke ili vlasničke strukture organizacije temelje se na vlasništvu zaposlenika ili načelu sudjelovanja ili zahtijevaju aktivno sudjelovanje zaposlenika, korisnika ili zainteresiranih strana, i

4. javni naručitelj tijekom prethodne tri godine nije dodijelio istoj organizaciji rezervirani ugovor za dotične usluge.

(3) Trajanje pojedinog rezerviranog ugovora za usluge iz stavka 1. ovoga članka ne može biti dulje od tri godine.

(4) U obavijesti o nadmetanju javni naručitelj mora naznačiti da je postupak javne nabave za nabavu zdravstvenih, društvenih i kulturnih usluga koje su obuhvaćene CPV oznakama iz stavka 1. ovoga članka rezerviran isključivo za organizacije koje ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ovoga članka.

POGLAVLJE 2.
PRAVILA KOJIMA SE UREĐUJU PROJEKTNI NATJEČAJI

Područje primjene

Članak 327.

(1) Ovo poglavlje Zakona primjenjuje se na:

1. projektne natječaje organizirane kao dio postupka koji prethodi postupku dodjele ugovora o javnim uslugama

2. projektne natječaje s nagradama ili isplatama sudionicima.

(2) U slučajevima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, procijenjena vrijednost nabave temelji se na procijenjenoj vrijednosti nabave za ugovor o javnoj nabavi usluga, uključujući moguće nagrade ili isplate sudionicima.

(3) U slučajevima iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata, uključujući procijenjenu vrijednost nabave za ugovor o javnoj nabavi usluga koji bi se poslije mogao sklopiti na temelju članka 133. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona ako je javni naručitelj naveo svoju namjeru da dodijeli takav ugovor u obavijesti o projektnom natječaju.

Obavijesti

Članak 328.

(1) Javni naručitelj koji namjerava provesti projektni natječaj obvezan je obavijest o projektnom natječaju, koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela E ovoga Zakona, poslati na objavu u skladu s člancima 243. – 245. ovoga Zakona.

(2) Javni naručitelj koji namjerava naknadno dodijeliti ugovor o javnoj nabavi usluge na temelju članka 133. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona obvezan je to navesti u obavijesti o projektnom natječaju.

(3) Javni naručitelj koji je proveo projektni natječaj obvezan je poslati obavijest o rezultatima projektnog natječaja, koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela F ovoga Zakona na objavu u skladu s člancima 243. – 245. ovoga Zakona u roku od 30 dana od zaključenja projektnog natječaja te mora biti u mogućnosti dokazati datum slanja objave.

(4) Javni naručitelj u obavijesti iz stavka 3. ovoga članka nije obvezan navesti određene podatke o rezultatima natječaja ako bi njihovo otkrivanje ometalo provedbu zakona, bilo protivno javnom interesu, štetilo opravdanim poslovnim interesima određenog gospodarskog subjekta ili bi moglo štetiti poštenom tržišnom natjecanju između pružatelja usluga.

Pravila o organiziranju projektnih natječaja i odabiru sudionika

Članak 329.

(1) Javni naručitelj prilikom organiziranja i provedbe projektnih natječaja primjenjuje pravila koja su sukladna odredbama ovoga poglavlja i dijela prvog ovoga Zakona te odredbama posebnih zakona i podzakonskih propisa ako one nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(2) Javni naručitelj ne smije ograničavati pristup sudionika projektnom natječaju:

1. upućivanjem na područje ili dio područja države

2. na način da se od njih, na temelju posebnog propisa, zahtijeva da budu ili fizičke ili pravne osobe.

(3) Projektni natječaj može se provoditi kao otvoreni ili ograničeni, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju rokovi za dostavu u otvorenom ili ograničenom postupku.

(4) Ako je broj sudionika u projektnom natječaju ograničen, javni naručitelj mora odrediti jasne i nediskriminirajuće kriterije za odabir sudionika.

(5) Broj sudionika koji se poziva na sudjelovanje mora biti dovoljan da se osigura istinsko tržišno natjecanje.

Sastav ocjenjivačkog suda

Članak 330.

(1) Ocjenjivački sud moraju činiti isključivo fizičke osobe koje su neovisne o sudionicima u natječaju.

(2) Ako se od sudionika natječaja zahtijeva određena stručna kvalifikacija, najmanje trećina članova ocjenjivačkog suda mora imati takvu ili jednakovrijednu kvalifikaciju.

Odluke ocjenjivačkog suda

Članak 331.

(1) Ocjenjivački sud mora biti samostalan u donošenju odluka ili mišljenja.

(2) Ocjenjivački sud obvezan je planove i projekte koje su dostavili sudionici razmatrati poštujući anonimnost sudionika te isključivo na temelju kriterija navedenih u obavijesti o projektnom natječaju.

(3) Ocjenjivački sud obvezan je sastaviti zapisnik o rangiranju projekata koji potpisuju njegovi članovi i koje rangiranje je izrađeno prema odlikama svakog projekta, uključujući napomene i sve točke koje je potrebno objasniti.

(4) Anonimnost se mora poštovati do donošenja mišljenja ili odluke ocjenjivačkog suda.

(5) Ako je potrebno, ocjenjivački sud može pozvati sudionike da odgovore na pitanja kako bi objasnili bilo koju značajku projekta, s time da dotična pitanja te dijalog između članova ocjenjivačkog suda i sudionika mora biti naveden u zapisniku.

(6) Ocjenjivački sud obvezan je sve odluke, mišljenja i zapisnike dostaviti javnom naručitelju na daljnje postupanje.

GLAVA V.
IZVJEŠTAVANJE I ARHIVIRANJE

POGLAVLJE 1.
IZVJEŠĆE O POSTUPKU JAVNE NABAVE

Članak 332.

(1) Javni naručitelj obvezan je u roku od 30 dana od dana slanja obavijesti o dodjeli ugovora za svaki postupak javne nabave, uključujući dinamički sustav nabave, sastaviti pisano izvješće koje mora sadržavati:

1. naziv i adresu javnog naručitelja, predmet i procijenjenu vrijednost nabave

2. ako je primjenjivo, rezultate kvalitativnog odabira gospodarskog subjekta, uključujući smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ponuda ili rješenja, i to:

a) imena odabranih natjecatelja ili ponuditelja i razloge njihova odabira

b) imena odbijenih natjecatelja ili ponuditelja i razloge njihova odbijanja

3. razloge za odbijanje ponuda za koje se smatra da su izuzetno niske

4. ime uspješnog ponuditelja i razloge zašto je njegova ponuda odabrana i, ako je primjenjivo, dio ugovora ili okvirnog sporazuma koji odabrani ponuditelj namjerava dati u podugovor trećim strankama te imena podugovaratelja

5. okolnosti koje opravdavaju uvjete za provedbu natjecateljskog postupka uz pregovore, natjecateljskog dijaloga ili pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje

6. ako je primjenjivo, razloge za odluku javnog naručitelja da poništi postupak javne nabave

7. ako je primjenjivo, razloge zašto nisu korišteni elektronički načini komunikacije za podnošenje ponuda

8. ako je primjenjivo, otkrivene sukobe interesa i poduzete naknadne mjere.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka ne sastavlja se za ugovore sklopljene na temelju okvirnih sporazuma ako su oni sklopljeni u skladu s člankom 153. stavkom 2. i stavkom 4. točkom 1. ovoga Zakona.

(3) Ako obavijest o dodjeli ugovora ili zapisnik o pregledu i ocjeni sadržava sve podatke iz stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj može koristiti tu obavijest ili zapisnik kao izvješće o postupku javne nabave.

(4) Javni naručitelj obvezan je na zahtjev izvješće iz stavka 1. ovoga članka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za politiku javne nabave, drugom državnom tijelu ili tijelu državne uprave, ili Europskoj komisiji.

POGLAVLJE 2.
POHRANA DOKUMENTACIJE

Članak 333.

(1) Javni naručitelj obvezan je dokumentirati tijek svih postupaka javne nabave koje provodi, bez obzira na to provode li se elektroničkim putem.

(2) Javni naručitelj obvezan je cjelokupnu dokumentaciju o svakom postupku javne nabave čuvati najmanje četiri godine od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

(3) Javni naručitelj obvezan je čuvati dostatnu dokumentaciju za opravdanje odluka donesenih u svim fazama postupka nabave, kao što je dokumentacija o komunikaciji s gospodarskim subjektima i internim mišljenjima, pripremi dokumentacije o nabavi, o dijalogu i pregovorima ako ih je bilo, odabiru i dodjeli ugovora.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako je trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma dulje od tri godine, javni naručitelj obvezan je najmanje tijekom cijelog razdoblja trajanja ugovora ili okvirnog sporazuma čuvati cjelokupnu dokumentaciju postupka ako je vrijednost ugovora ili okvirnog sporazuma jednaka ili veća od:

1. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti na dan sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, u slučaju javne nabave robe ili usluga

2. 10.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti na dan sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, u slučaju javne nabave radova.

(5) Javni naručitelj obvezan je omogućiti pristup dokumentaciji i ugovorima ili okvirnim sporazumima sukladno zakonu kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, javni naručitelj može uskratiti pristup određenim dokumentima ili podacima u mjeri i uz uvjete propisane posebnim zakonima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama, tajnost podataka te zaštita osobnih podataka.

Članak 334.

EOJN RH pohranjuje cjelokupnu dokumentaciju o svakom postupku javne nabave, koja je objavljena ili dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije kroz sustav, najmanje šest godina od sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

DIO TREĆI
SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA SEKTORSKE NARUČITELJE

GLAVA I.
OPĆE ODREDBE

POGLAVLJE 1.
PODRUČJE PRIMJENE

Članak 335.

(1) Ovaj dio Zakona sadržava posebne odredbe koje primjenjuje sektorski naručitelj kada nabavlja robu, radove ili usluge za potrebe obavljanja sektorskih djelatnosti.

(2) Ako nije drukčije propisano ovim dijelom Zakona, sektorski naručitelj primjenjuje odgovarajuće odredbe dijela drugog ovoga Zakona.

POGLAVLJE 2.
NABAVA KOJA OBUHVAĆA NEKOLIKO DJELATNOSTI

Članak 336.

(1) Ovim se poglavljem uređuje dodjela ugovora koji obuhvaćaju nekoliko djelatnosti.

(2) Odredbe ovoga poglavlja ne smiju se primjenjivati s ciljem izbjegavanja primjene ovoga Zakona ili propisa kojim se uređuje područje koncesija.

Članak 337.

(1) U slučaju ugovora koji obuhvaćaju nekoliko djelatnosti, sektorski naručitelj može dodijeliti zasebne ugovore za potrebe svake zasebne djelatnosti ili može dodijeliti jedinstveni ugovor.

(2) Ako sektorski naručitelj odluči dodijeliti zasebne ugovore, primjenjivi pravni režim koji se odnosi na svaki od zasebnih ugovora određuje se na temelju značajki određene zasebne djelatnosti.

(3) Ako sektorski naručitelji odluči dodijeliti jedinstveni ugovor, primjenjuju se stavci 4. – 7. ovoga članka, osim ako je jedna od dotičnih djelatnosti obuhvaćena člankom 346. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ili propisom kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti kada se primjenjuje poglavlje 4. ove glave.

(4) Na ugovor koji obuhvaća nekoliko djelatnosti primjenjuju se pravila koja se primjenjuju na djelatnost za koju je on prvenstveno namijenjen.

(5) Ako se na jednu od djelatnosti za koju se sklapa ugovor o javnoj nabavi primjenjuju odredbe ovoga dijela Zakona, a na drugu djelatnost se primjenjuju odredbe dijela drugog ovoga Zakona te nije moguće objektivno utvrditi za koju je djelatnost ugovor prvenstveno namijenjen, ugovor se sklapa sukladno odredbama dijela drugog ovoga Zakona.

(6) Ako se na jednu od djelatnosti za koju se sklapa ugovor o javnoj nabavi primjenjuju odredbe ovoga dijela Zakona, a na drugu djelatnost se primjenjuju odredbe propisa kojim se uređuje područje koncesija te nije moguće objektivno utvrditi za koju je djelatnost ugovor prvenstveno namijenjen, ugovor se sklapa sukladno odredbama ovoga dijela Zakona.

(7) Ako se na jednu od djelatnosti za koju se sklapa ugovor o javnoj nabavi primjenjuju odredbe ovoga dijela Zakona, a na drugu djelatnost se ne primjenjuju odredbe niti ovoga dijela niti dijela drugog ovoga Zakona niti propisa kojim se uređuje područje koncesija te nije moguće objektivno utvrditi za koju je djelatnost ugovor prvenstveno namijenjen, ugovor se sklapa sukladno odredbama ovoga dijela Zakona.

POGLAVLJE 3.
DJELATNOSTI

Zajedničke odredbe

Članak 338.

(1) Za potrebe djelatnosti na području plina i toplinske energije, električne energije te vodnoga gospodarstva, pojam »isporuka« uključuje stvaranje, odnosno proizvodnju, veleprodaju i maloprodaju.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na proizvodnju plina u obliku vađenja primjenjuje se članak 345. ovoga Zakona.

Plin i toplinska energija

Članak 339.

(1) Ovaj dio Zakona primjenjuje se na sljedeće djelatnosti na području plina i toplinske energije:

1. pružanje fiksnih mreža ili upravljanje fiksnim mrežama namijenjenih pružanju usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom plina ili toplinske energije

2. isporuku plina ili toplinske energije takvim mrežama.

(2) Isporuka plina ili toplinske energije od strane sektorskog naručitelja koji nije javni naručitelj fiksnim mrežama koje pružaju uslugu javnosti ne smatra se relevantnom djelatnošću u smislu stavka 1. ovoga članka ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. proizvodnja plina ili toplinske energije od strane tog sektorskog naručitelja neizbježna je posljedica obavljanja djelatnosti koja nije djelatnost iz stavka 1. ovoga članka ili članaka od 340. do 342. ovoga Zakona

2. jedini cilj isporuke javnoj mreži jest ekonomsko iskorištavanje takve proizvodnje i ne iznosi više od 20 % prometa tog sektorskog naručitelja, uzimajući u obzir prosjek prethodne tri godine, uključujući tekuću godinu.

Električna energija

Članak 340.

(1) Ovaj dio Zakona primjenjuje se na sljedeće djelatnosti na području električne energije:

1. pružanje fiksnih mreža ili upravljanje fiksnim mrežama namijenjenih pružanju usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije

2. isporuku električne energije takvim mrežama.

(2) Isporuka električne energije od strane sektorskog naručitelja koji nije javni naručitelj fiksnim mrežama koje pružaju uslugu javnosti ne smatra se relevantnom djelatnošću u smislu stavka 1. ovoga članka ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. proizvodnja električne energije od strane tog sektorskog naručitelja odvija se jer je potrošnja električne energije nužna kako bi se obavljala djelatnost koja nije djelatnost iz stavka 1. ovoga članka ili iz članaka 339., 341. i 342. ovoga Zakona

2. isporuka javnoj mreži ovisi samo o vlastitoj potrošnji sektorskog naručitelja i ne iznosi više od 30 % ukupne proizvodnje energije sektorskog naručitelja, uzimajući u obzir prosjek prethodne tri godine, uključujući tekuću godinu.

Vodno gospodarstvo

Članak 341.

(1) Ovaj dio Zakona primjenjuje se na sljedeće djelatnosti na području vodnoga gospodarstva:

1. pružanje fiksnih mreža ili upravljanje fiksnim mrežama namijenjenih pružanju usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom pitke vode

2. isporuku pitke vode takvim mrežama.

(2) Odredbe ovoga dijela Zakona primjenjuju se i na ugovore ili projektne natječaje koje dodjeljuje ili organizira sektorski naručitelj koji obavlja djelatnost iz stavka 1. ovoga članka i koji su povezani s:

1. projektima hidrauličkog inženjerstva, navodnjavanjem ili isušivanjem zemljišta, pod uvjetom da količina vode koja će se koristiti za isporuku pitke vode predstavlja više od 20 % ukupne količine vode koja se dobiva takvim projektima ili putem instalacija za navodnjavanje ili isušivanje

2. odlaganjem ili preradom otpadnih voda.

(3) Isporuka pitke vode od strane sektorskog naručitelja koji nije javni naručitelj fiksnim mrežama koje pružaju uslugu javnosti ne smatra se relevantnom djelatnošću u smislu stavka 1. ovoga članka ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. proizvodnja pitke vode od strane tog sektorskog naručitelja obavlja se zbog toga što je njezina potrošnja potrebna za obavljanje djelatnosti koja nije djelatnost iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ili članaka 339., 340. i 342. ovoga Zakona

2. isporuka javnoj mreži ovisi samo o vlastitoj potrošnji sektorskog naručitelja i ne iznosi više od 30 % ukupne proizvodnje pitke vode sektorskog naručitelja uzimajući u obzir prosjek prethodne tri godine, uključujući tekuću godinu.

Usluge prijevoza

Članak 342.

(1) Ovaj dio Zakona primjenjuje se na djelatnosti na području prijevoza koje se odnose na pružanje mreža ili upravljanje mrežama koje pružaju uslugu javnosti u području prijevoza željeznicom, automatiziranim sustavima, tramvajem, trolejbusom, autobusom ili žičarom.

(2) Smatra se da mreža na području prijevoza postoji ako se usluga pruža u skladu s uvjetima koje je utvrdilo nadležno tijelo, kao što su uvjeti o linijama koje se trebaju pružiti, kapacitetu koji se treba staviti na raspolaganje ili učestalosti usluge.

Zračne, morske i riječne luke

Članak 343.

Ovaj dio Zakona primjenjuje se na djelatnosti koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu pružanja usluga zračnih, morskih ili riječnih luka, ili druge terminalne opreme prijevoznicima u zračnom, pomorskom ili riječnom prijevozu.

Poštanske usluge

Članak 344.

(1) Ovaj dio Zakona primjenjuje se na djelatnosti koje se odnose na pružanje:

1. poštanskih usluga

2. drugih usluga osim poštanskih usluga, pod uvjetom da ih pruža subjekt koji pruža i poštanske usluge iz stavka 2. točke 2. ovoga članka te da uvjeti određeni člankom 353. ovoga Zakona nisu ispunjeni u odnosu na te usluge.

(2) U smislu ovoga članka:

1. poštanska pošiljka je pošiljka adresirana u konačnom obliku u kojem se treba uručiti, uključujući pismovne pošiljke, knjige, kataloge, novine, časopise i poštanske pakete koji sadržavaju robu s trgovačkom vrijednosti ili bez trgovačke vrijednosti, bez obzira na težinu

2. poštanske usluge su usluge koje se sastoje od prijema, razvrstavanja, usmjeravanja i isporuke poštanskih pošiljke, a što uključuje usluge koje su obuhvaćene i koje nisu obuhvaćene univerzalnom uslugom sukladno posebnom propisu kojim se uređuju poštanske usluge

3. druge usluge osim poštanskih usluga su usluge koje se pružaju u sljedećim područjima:

a) usluge upravljanja poštanskom službom (usluge i prije i poslije otpreme, uključujući usluge upravljanja poštanskim prijamnim uredom)

b) usluge koje se odnose na poštanske pošiljke koje nisu obuhvaćene točkom 1. ovoga stavka, poput neadresirane izravne pošte.

Vađenje nafte i plina te istraživanje ili vađenje ugljena ili drugih krutih goriva

Članak 345.

Ovaj dio Zakona primjenjuje se na djelatnosti koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu:

1. vađenja nafte ili plina

2. istraživanja ili vađenja ugljena ili drugih krutih goriva.

POGLAVLJE 4.
OBRANA I SIGURNOST

ODJELJAK A
OPĆA ODREDBA

Članak 346.

Odredbe ovoga poglavlja ne smiju se primjenjivati s ciljem izbjegavanja primjene odredaba ovoga Zakona ili propisa kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti.

ODJELJAK B
NABAVA KOJA OBUHVAĆA NEKOLIKO DJELATNOSTI I UKLJUČUJE OBRAMBENE I SIGURNOSNE ZNAČAJKE

Članak 347.

(1) U slučaju ugovora koji obuhvaćaju nekoliko djelatnosti, sektorski naručitelj može dodijeliti zasebne ugovore za potrebe svake zasebne djelatnosti ili može dodijeliti jedinstveni ugovor.

(2) Ako sektorski naručitelj odluči dodijeliti zasebne ugovore, primjenjivi pravni režim koji se odnosi na svaki od zasebnih ugovora određuje se na temelju značajki određene zasebne djelatnosti.

(3) Ako sektorski naručitelj odluči dodijeliti jedinstveni ugovor, primjenjuje se stavak 4. ovoga članka.

(4) U slučaju ugovora koji obuhvaća jednu djelatnost na koju se primjenjuje ovaj dio Zakona i drugu na koju se primjenjuje propis kojim se uređuje javna nabava u području obrane i sigurnosti ili članak 346. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, primjenjivi pravni režim određuje se prema sljedećim kriterijima:

1. ako je jedna djelatnost obuhvaćena člankom 346. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ugovor se može dodijeliti bez primjene ovoga dijela Zakona, pod uvjetom da je dodjela jedinstvenog ugovora opravdana objektivnim razlozima

2. ako je jedna djelatnost obuhvaćena propisom kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti, ugovor se može dodijeliti u skladu s tim propisom, pod uvjetom da je dodjela jedinstvenog ugovora opravdana objektivnim razlozima

3. ako je jedna djelatnost obuhvaćena člankom 346. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a druga propisom kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti, ugovor se može dodijeliti bez primjene ovoga dijela Zakona i tog propisa, pod uvjetom da je dodjela jedinstvenog ugovora opravdana objektivnim razlozima.

POGLAVLJE 5.
POSEBNI ODNOSI (SURADNJA, POVEZANA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKI POTHVATI)

ODJELJAK A
DODJELA UGOVORA POVEZANIM DRUŠTVIMA

Članak 348.

(1) Ovaj dio Zakona ne primjenjuje se na sklapanje ugovora koje sektorski naručitelj dodjeljuje povezanom društvu ili koje zajednički pothvat (joint venture) koji je osnovalo isključivo više sektorskih naručitelja u svrhu obavljanja sektorskih djelatnosti dodjeljuje društvu koje je povezano s jednim od tih sektorskih naručitelja, za nabavu:

1. usluga, pod uvjetom da najmanje 80 % prosječnog ukupnog prometa povezanog društva tijekom prethodne tri godine, uzimajući u obzir sve usluge koje ono pruža, potječe od pružanja usluga sektorskom naručitelju ili drugim društvima s kojima je povezano

2. robe, pod uvjetom da najmanje 80 % prosječnog ukupnog prometa povezanog društva, tijekom prethodne tri godine, uzimajući u obzir svu robu koju ono isporučuje, potječe od isporuke robe sektorskom naručitelju ili drugim društvima s kojima je povezano

3. radova, pod uvjetom da najmanje 80 % prosječnog ukupnog prometa povezanog društva tijekom prethodne tri godine, uzimajući u obzir sve radove koje ono izvodi, potječe od izvođenja radova sektorskom naručitelju ili drugim društvima s kojima je povezano.

(2) Ako zbog datuma kada je povezano društvo osnovano ili počelo obavljati djelatnosti ne postoje podaci o prometu za prethodne tri godine, dovoljno je da to društvo učini vjerojatnim postizanje prometa iz stavka 1. ovoga članka, osobito putem poslovnih projekcija.

(3) Ako dva ili više društava povezanih sa sektorskim naručiteljem s kojim čine ekonomsku skupinu pruža iste ili slične usluge, robu ili radove, postoci se izračunavaju uzimajući u obzir ukupni promet koji potječe od pružanja usluga, isporuke robe ili izvođenja radova tih povezanih društava.

Članak 349.

(1) Povezano društvo u smislu članka 348. ovoga Zakona je svako društvo čiji se godišnji financijski izvještaji konsolidiraju s godišnjim financijskim izvještajima sektorskog naručitelja sukladno propisu kojim se uređuje područje računovodstva.

(2) Ako se na subjekt iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje obveza konsolidiranja godišnjih financijskih izvještaja s godišnjim financijskim izvještajima sektorskog naručitelja, povezano društvo je svako društvo koje:

1. može izravno ili neizravno biti podložno prevladavajućem utjecaju sektorskog naručitelja, ili

2. može imati prevladavajući utjecaj na sektorskog naručitelja, ili

3. je zajedno sa sektorskim naručiteljem pod prevladavajućim utjecajem drugog društva na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima su ta društva uređena.

(3) Prevladavajući utjecaj u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka ima isto značenje kao u članku 7. stavku 2. ovoga Zakona.

Članak 350.

Sektorski naručitelj obvezan je na zahtjev dostaviti Europskoj komisiji sljedeće informacije: nazive dotičnih društava ili zajedničkih pothvata, vrstu i vrijednost ugovora te dokaz da je odnos između društva ili zajedničkog pothvata i sektorskog naručitelja u skladu s uvjetima iz članaka 348. i 349. ovoga Zakona.

ODJELJAK B
DODJELA UGOVORA O ZAJEDNIČKOM POTHVATU (JOINT VENTURE) ILI SEKTORSKOM NARUČITELJU KOJI ČINI NJEGOV SASTAVNI DIO

Članak 351.

Ako je zajednički pothvat (joint venture) osnovan s ciljem obavljanja sektorskih djelatnosti za razdoblje od najmanje tri godine te ako akt kojim je zajednički pothvat osnovan uvjetuje da sektorski naručitelji od kojih se on sastoji budu u njegovu sastavu najmanje isto toliko vremena, ovaj dio Zakona ne primjenjuje se na ugovore:

1. koje dodjeljuje zajednički pothvat, koji je osnovalo isključivo više sektorskih naručitelja u svrhu obavljanja sektorskih djelatnosti, jednom od tih sektorskih naručitelja, ili

2. koje dodjeljuje sektorski naručitelj zajedničkom pothvatu čiji je on sastavni dio.

Članak 352.

Sektorski naručitelj obvezan je na zahtjev dostaviti Europskoj komisiji sljedeće informacije: nazive dotičnih društava ili zajedničkih pothvata, vrstu i vrijednost ugovora te dokaz da je odnos između društva ili zajedničkog pothvata i sektorskog naručitelja u skladu s uvjetima iz članka 351. ovoga Zakona.

ODJELJAK C
DJELATNOSTI IZRAVNO IZLOŽENE TRŽIŠNOM NATJECANJU I POSTUPOVNE ODREDBE KOJE SE NA NJIH ODNOSE

Članak 353.

(1) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na dodjelu ugovora i provedbu projektnih natječaja namijenjenih za obavljanje sektorskih djelatnosti ako Republika Hrvatska ili sektorski naručitelj, nakon podnošenja zahtjeva iz članka 354. ovoga Zakona, mogu dokazati da je djelatnost koja se obavlja u Republici Hrvatskoj izravno izložena natjecanju na tržištima kojima pristup nije ograničen.

(2) Dotična sektorska djelatnost može sačinjavati dio većeg sektora ili se može izvršavati samo u određenim dijelovima Republike Hrvatske.

(3) Procjena tržišnog natjecanja iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s odredbama ovoga odjeljka i propisima kojima se regulira tržišno natjecanje.

(4) Procjena tržišnog natjecanja provodi se uzimajući u obzir tržište za dotične djelatnosti i zemljopisno mjerodavno tržište sukladno stavcima 5. – 8. ovoga članka.

(5) O izravnoj izloženosti djelatnosti tržišnom natjecanju odlučuje se na temelju kriterija koji su usklađeni s odredbama o tržišnom natjecanju Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(6) Kriteriji iz stavka 5. ovoga članka mogu uključivati značajke dotičnih proizvoda ili usluga, postojanje alternativnih proizvoda ili usluga koje se smatraju zamjenjivima na strani ponude ili strani potražnje, cijene te stvarnu ili potencijalnu nazočnost više od jednog isporučitelja proizvoda ili pružatelja usluga.

(7) Zemljopisno mjerodavno tržište, na čijoj se osnovi procjenjuje izloženost tržišnom natjecanju, predstavlja područje na kojemu dotični poduzetnici sudjeluju u ponudi i potražnji proizvoda ili usluga, na kojemu su uvjeti tržišnog natjecanja dovoljno homogeni i koje se može razlikovati od susjednih područja, posebno po tome što su uvjeti tržišnog natjecanja na tom području znatno drukčiji.

(8) Pri procjeni posebno se uzima u obzir narav i obilježja dotičnih proizvoda ili usluga, postojanje ulaznih prepreka ili sklonosti kupaca, značajne razlike u tržišnim udjelima poduzetnika između dotičnog područja i susjednih područja, ili znatne razlike u cijenama.

(9) Smatra se da pristup tržištu nije ograničen u smislu stavka 1. ovoga članka ako su propisi prava Europske unije preuzeti i primjenjuju se u Republici Hrvatskoj.

(10) Ako se slobodan pristup određenom tržištu ne može pretpostaviti na temelju stavka 9. ovoga članka, mora se pružiti dokaz da je pristup dotičnom tržištu slobodan de facto i de iure.

Članak 354.

(1) Ako Republika Hrvatska ili sektorski naručitelj smatra da je na temelju kriterija iz članka 353. stavaka 5. – 10. ovoga Zakona određena djelatnost izravno izložena natjecanju na tržištima kojima pristup nije ograničen, mogu podnijeti zahtjev Europskoj komisiji da utvrdi da se Direktiva 2014/25/EU, pa sukladno tome ni odredbe ovoga Zakona, ne primjenjuju na dodjelu ugovora ili provedbu projektnih natječaja za obavljanje te djelatnosti, ako je moguće zajedno sa stajalištem koje je usvojilo neovisno nacionalno tijelo koje je nadležno za dotičnu djelatnost.

(2) Zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka mogu se ticati djelatnosti koje su dio većeg sektora ili koje se izvršavaju samo u određenim dijelovima Republike Hrvatske.

(3) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka Republika Hrvatska ili sektorski naručitelj obavješćuju Europsku komisiju o svim važnim činjenicama, a posebno o svim zakonima, propisima, aktima uprave ili sporazumima koji se odnose na usklađenost s uvjetima utvrđenima u članku 353. stavcima 1. – 4. ovoga Zakona.

(4) Ako sektorski naručitelj zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nije popratio obrazloženim i opravdanim stajalištem neovisnog nacionalnog tijela koje je nadležno za dotičnu djelatnost i koje temeljito analizira uvjete za moguću primjenjivost članka 353. stavaka 1. – 4. ovoga Zakona na dotičnu djelatnost u skladu sa 353. stavcima 5. – 10. ovoga Zakona, on će se na zahtjev Europske komisije dopuniti.

(5) Republika Hrvatska dužna je u slučaju iz stavka 4. ovoga članka obavijestiti Europsku komisiju o svim važnim činjenicama, a posebno o svim zakonima, propisima, aktima uprave ili sporazumima koji se odnose na usklađenost s uvjetima utvrđenima u članku 353. stavcima 1. – 4. ovoga Zakona.

Članak 355.

(1) Dodjela ugovora i provedba projektnih natječaja namijenjenih za obavljanje dotične djelatnosti prestat će biti predmetom ovoga Zakona ako Europska komisija:

1. donese provedbeni akt u propisanom roku kojim utvrđuje da je djelatnost izravno izložena tržištu, ili

2. ne donese provedbeni akt u propisanom roku.

(2) Republika Hrvatska ili sektorski naručitelj mogu uz suglasnost Europske komisije nakon podnošenja zahtjeva značajno izmijeniti svoj zahtjev, posebno s obzirom na dotične djelatnosti ili zemljopisno područje.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, rokovi za donošenje provedbenog akta počinju teći iznova, osim ako su Europska komisija i Republika Hrvatska ili sektorski naručitelj dogovorili kraće rokove.

(4) Ako je neka djelatnost u Republici Hrvatskoj već predmetom postupka pred Europskom komisijom, svi daljnji zahtjevi u vezi s istom djelatnošću prije isteka roka započetog u odnosu na prvi zahtjev ne smatraju se novim postupcima i s njima se postupa u kontekstu prvoga zahtjeva.

GLAVA II.
POSTUPCI JAVNE NABAVE

POGLAVLJE 1.
VRSTE I ODABIR POSTUPKA JAVNE NABAVE

Članak 356.

Postupci javne nabave u smislu ovoga dijela Zakona su:

1. otvoreni postupak

2. ograničeni postupak

3. pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje

4. natjecateljski dijalog

5. partnerstvo za inovacije

6. pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje.

Članak 357.

(1) Sektorski naručitelj slobodno bira između otvorenog, ograničenog, pregovaračkog postupka s prethodnom objavom poziva na nadmetanje i natjecateljskog dijaloga.

(2) Sektorski naručitelj može koristiti partnerstvo za inovacije ako ima potrebu za inovativnom robom, uslugama ili radovima koju ne može zadovoljiti nabavom robe, usluga ili radova već dostupnih na tržištu.

(3) Sektorski naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje samo u posebnim slučajevima i okolnostima iz članka 360. ovoga Zakona.

(4) Sektorski naručitelj kao sredstvo poziva na nadmetanje može koristiti:

1. periodičnu indikativnu obavijest, ako provodi ograničeni ili pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje

2. obavijest o postojanju kvalifikacijskog sustava, ako provodi ograničeni, pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, natjecateljski dijalog ili partnerstvo za inovacije

3. obavijest o nadmetanju u svim postupcima javne nabave, osim u slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave.

(5) U slučaju iz stavka 4. točke 1. ovoga članka, gospodarski subjekti koji su izrazili svoj interes nakon objave periodične indikativne obavijesti pozivaju se da potvrde svoj interes u pisanom obliku u skladu s člankom 361. ovoga Zakona.

POGLAVLJE 2.
PREGOVARAČKI POSTUPAK S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA NA NADMETANJE

Članak 358.

(1) Sektorski naručitelj koji namjerava dodijeliti ugovor o javnoj nabavi u pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje obvezan je objaviti poziv na nadmetanje.

(2) Sektorski naručitelj može ograničiti broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati na sudjelovanje u postupku.

(3) Pri provođenju ovoga postupka, sektorski naručitelj primjenjuje odgovarajuće odredbe dijela drugog ovoga Zakona kojima se uređuje natjecateljski postupak uz pregovore.

POGLAVLJE 3.
PARTNERSTVO ZA INOVACIJE

Članak 359.

(1) Sektorski naručitelj može pregovore provoditi u uzastopnim fazama kako bi se smanjio broj ponuda o kojima treba pregovarati, primjenjujući kriterije za odabir ponude navedene u pozivu na nadmetanje, pozivu na potvrdu interesa ili u dokumentaciji o nabavi.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, sektorski naručitelj obvezan je u pozivu na nadmetanje, pozivu na potvrdu interesa ili dokumentaciji o nabavi odrediti hoće li koristiti tu mogućnost.

POGLAVLJE 4.
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA NA NADMETANJE

Članak 360.

Sektorski naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje:

1. ako nije podnesena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nijedan zahtjev za sudjelovanje ili nijedan prikladan zahtjev za sudjelovanje u postupku javne nabave u kojem je prethodno objavljen poziv na nadmetanje, pod uvjetom da početni ugovorni uvjeti nisu bitno izmijenjeni

2. na temelju uvjeta iz članaka 131. – 134. ovoga Zakona, osim članka 131. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona

3. za dodjelu ugovora o javnoj nabavi robe za prigodne kupnje kada je robu moguće nabaviti koristeći posebno povoljnu priliku koja je dostupna samo u vrlo kratkom vremenu po cijeni znatno nižoj od uobičajenih tržišnih cijena.

POGLAVLJE 5.
POZIV ODABRANIM NATJECATELJIMA

Članak 361.

(1) Sektorski naručitelj obvezan je istodobno u pisanom obliku pozvati sve odabrane natjecatelje u ograničenom postupku, natjecateljskom dijalogu, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje i partnerstvu za inovacije da dostave svoje ponude, sudjeluju u dijalogu ili ih pozivaju na pregovaranje.

(2) Ako se kao sredstvo poziva na nadmetanje koristi periodična indikativna obavijest, sektorski naručitelj obvezan je istodobno u pisanom obliku pozvati sve gospodarske subjekte koji su izrazili svoj interes da potvrde svoj daljnji interes.

(3) Poziv sadržava informacije iz Priloga IX. ovoga Zakona te elektroničku adresu na kojoj je dokumentacija o nabavi izravno dostupna elektroničkim sredstvima.

(4) U slučaju iz članka 233. ovoga Zakona, pozivu se prilaže dokumentacija o nabavi, osim ako već na neki drugi način nije bila dostupna odabranim natjecateljima.

GLAVA III.
TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU I ZBIRNU NABAVU

POGLAVLJE 1.
OKVIRNI SPORAZUM

Članak 362.

(1) Sektorski naručitelj može sklapati okvirne sporazume pod uvjetom da primjenjuje postupke propisane ovim Zakonom, osim pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje na temelju uvjeta iz članka 131. stavka 1. točke 2. podtočaka a) i b), članka 131. stavka 1. točke 3., članka 132. stavka 1. točaka 2. i 4., članaka 133. i 134. te članka 358. ovoga Zakona.

(2) Trajanje okvirnog sporazuma ne smije biti dulje od osam godina, osim u iznimnim, valjano opravdanim slučajevima osobito vezanim uz predmet nabave koje sektorski naručitelj mora obrazložiti.

POGLAVLJE 2.
DINAMIČKI SUSTAV NABAVE

Članak 363.

Nakon okončanja dinamičkog sustava nabave sektorski naručitelj obvezan je poslati obavijest o dodjeli ugovora na objavu.

POGLAVLJE 3.
ELEKTRONIČKA DRAŽBA

Članak 364.

(1) Sektorski naručitelj može u otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje odrediti da sklapanju ugovora o javnoj nabavi prethodi elektronička dražba ako se sadržaj dokumentacije o nabavi, a posebno tehničke specifikacije predmeta nabave mogu precizno utvrditi.

(2) Sektorski naručitelj koji namjerava provesti elektroničku dražbu obvezan je to navesti u obavijesti o nadmetanju, u pozivu na potvrdu interesa ili, ako je korištena obavijest o postojanju kvalifikacijskog sustava kao sredstvo poziva na nadmetanje, u pozivu na dostavu ponuda.

POGLAVLJE 4.
ELEKTRONIČKI KATALOG

Članak 365.

Ako sektorski naručitelj prihvaća ili zahtijeva podnošenje ponuda u obliku elektroničkih kataloga, obvezan je to navesti u obavijesti o nadmetanju, u pozivu na potvrdu interesa ili ako je sredstvo poziva na nadmetanje obavijest o postojanju kvalifikacijskog sustava, u pozivu na dostavu ponuda ili u pozivu na pregovore.

POGLAVLJE 5.
AKTIVNOSTI SREDIŠNJE NABAVE I SREDIŠNJA TIJELA ZA NABAVU

Članak 366.

(1) Središnje tijelo za nabavu je javni ili sektorski naručitelj koji obavlja aktivnosti središnje nabave te, eventualno, pomoćne aktivnosti nabave.

(2) Nabava koju je provelo središnje tijelo za nabavu u svrhu obavljanja aktivnosti središnje nabave smatra se nabavom u svrhu obavljanja sektorske aktivnosti.

(3) Odredbe članka 36. i članka 188. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona ne primjenjuju se na nabavu koju provodi središnje tijelo za nabavu u svrhu obavljanja aktivnosti središnje nabave.

POGLAVLJE 6.
NABAVE KOJE UKLJUČUJU SEKTORSKE NARUČITELJE IZ RAZLIČITIH DRŽAVA ČLANICA

Članak 367.

(1) Sektorski naručitelji iz različitih država članica mogu zajednički sudjelovati u dodjeli ugovora o javnoj nabavi.

(2) Pravo države članice u kojoj središnje tijelo za nabavu ima sjedište ne primjenjuje se u slučaju iz članka 193. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona.

GLAVA IV.
PROVEDBA POSTUPKA

POGLAVLJE 1.
PRIPREMA

ODJELJAK A
STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA

Članak 368.

(1) Na zahtjev gospodarskog subjekta koji je zainteresiran za određeni ugovor o javnoj nabavi, sektorski naručitelj obvezan je staviti na raspolaganje tehničke specifikacije koje redovito koristi za svoje ugovore o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, ili tehničke specifikacije koje namjerava primijeniti na ugovore za koje se periodična indikativna obavijest koristi kao sredstvo poziva na nadmetanje.

(2) Tehničke specifikacije stavljaju se na raspolaganje elektroničkim sredstvima komunikacije uz neograničen, izravan i besplatan pristup.

(3) Iznimno, tehničke specifikacije mogu se staviti na raspolaganje drugim sredstvima komunikacije, ako se neograničen, neposredan i besplatan pristup elektroničkim sredstvima do određenih dokumenata ne može ponuditi iz nekog razloga propisanog poglavljem 5. glave II. dijela prvog ovoga Zakona, ili jer se primjenjuje članak 54. ovoga Zakona.

(4) Ako se tehničke specifikacije temelje na dokumentaciji koja je elektroničkim sredstvima komunikacije, uz neograničen, izravan i besplatan pristup dostupna zainteresiranim gospodarskim subjektima, dovoljno je uputiti na tu dokumentaciju.

ODJELJAK B
ODREĐIVANJE PREDMETA NABAVE I PODJELA PREDMETA NA GRUPE

Članak 369.

Sektorski naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Članak 370.

(1) Sektorski naručitelj može podijeliti predmet nabave na grupe na temelju objektivnih kriterija, primjerice prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu ili vremenu ispunjenja, u kojem slučaju određuje predmet i veličinu pojedine grupe, uzimajući u obzir mogućnost pristupa malih i srednjih gospodarskih subjekata postupku javne nabave.

(2) Sektorski naručitelj obvezan je u obavijesti o nadmetanju, u pozivu na potvrdu interesa ili ako je sredstvo poziva na nadmetanje obavijest o postojanju kvalifikacijskog sustava, u pozivu na dostavu ponuda ili u pozivu na pregovore, odrediti mogu li se ponude dostaviti za jednu, nekoliko ili za sve grupe.

(3) Sektorski naručitelj može ograničiti broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju čak i u slučaju kada je dopušteno podnošenje ponuda za nekoliko grupa ili sve grupe predmeta nabave ako je maksimalan broj grupa po ponuditelju naznačen u pozivu na nadmetanje.

(4) Sektorski naručitelj obvezan je u dokumentaciji o nabavi odrediti objektivne i nediskriminirajuće kriterije ili pravila koja će primijeniti kako bi odredio koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju u slučaju kada bi primjenom kriterija za odabir ponude tom ponuditelju trebao dodijeliti više grupa od određenog najvećeg mogućeg broja.

(5) Ako više od jedne grupe može biti dodijeljeno istom ponuditelju, sektorski naručitelj može dodijeliti ugovore kombinirajući nekoliko grupa ili sve grupe predmeta nabave ako je u obavijesti o nadmetanju ili u pozivu na potvrdu interesa, pozivu na dostavu ponuda ili pozivu na pregovore rezervirao takvo pravo te naznačio grupe ili skupine grupa koje se mogu kombinirati.

ODJELJAK C
PODUGOVARANJE

Članak 371.

Sektorski naručitelji iz članka 7. stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Zakona nisu obvezni primijeniti odredbe članka 221. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

ODJELJAK D
ODREĐIVANJE ROKOVA

Članak 372.

U otvorenom postupku velike vrijednosti minimalni rok za dostavu ponuda je 35 dana od dana slanja poziva na nadmetanje.

Članak 373.

U ograničenom postupku, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, natjecateljskom dijalogu i partnerstvu za inovacije velikih vrijednosti minimalni rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje koji vrijedi kao opće pravilo je 30 dana od dana slanja poziva na nadmetanje te ni u kojem slučaju ne smije biti kraći od 15 dana.

Članak 374.

(1) Sektorski naručitelj može u ograničenom postupku i pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje utvrditi rok za dostavu ponuda uzajamnim sporazumom s odabranim natjecateljima, pod uvjetom da svi natjecatelji imaju isti rok za pripremu i dostavu svojih ponuda.

(2) Ako ne postoji uzajamni sporazum o roku za dostavu ponuda iz stavka 1. ovoga članka, minimalni rok za dostavu ponuda je deset dana od dana slanja poziva za dostavu ponuda.

Članak 375.

U slučaju objave periodične indikativne obavijesti koja ne služi kao sredstvo poziva na nadmetanje, sektorski naručitelj može u otvorenom postupku velike vrijednosti minimalni rok za dostavu ponuda skratiti na 15 dana, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. periodična indikativna obavijest sadržavala je, osim informacija koje su zahtijevane u Prilogu V. dijelu B odjeljku I. ovoga Zakona, sve informacije koje su zahtijevane u Prilogu V. dijelu B odjeljku II. ovoga Zakona, u mjeri u kojoj su te informacije bile dostupne u trenutku objave periodične indikativne obavijesti

2. periodična indikativna obavijest poslana je na objavu u razdoblju između 35 dana i 12 mjeseci prije dana slanja obavijesti o nadmetanju.

Članak 376.

Neovisno o odredbama ovoga odjeljka i odjeljka H poglavlja 2. glave III. dijela drugog ovoga Zakona kojima se utvrđuju rokovi u ograničenom postupku, sektorski naručitelj u provedbi dinamičkog sustava nabave primjenjuje sljedeće rokove:

1. minimalni rok za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje koji vrijedi kao opće pravilo je 30 dana od dana slanja obavijesti o nadmetanju, ili ako se kao sredstvo poziva na nadmetanje koristi periodična indikativna obavijest, od dana slanja poziva na potvrdu interesa te ni u kojem slučaju ne može biti kraći od 15 dana, s time da se nakon slanja poziva na dostavu ponuda za prvu zasebnu nabavu nikakvi dodatni rokovi za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje ne primjenjuju

2. minimalni rok za zaprimanje ponuda je deset dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda, osim ako se primjenjuje članak 374. ovoga Zakona, s time da nije dopušteno primijeniti članke 232. i 375. ovoga Zakona.

POGLAVLJE 2.
OBJAVLJIVANJE I TRANSPARENTNOST

Obavijesti javne nabave

Članak 377.

(1) Obavijesti javne nabave su:

1. Periodična indikativna obavijest – sektorska nabava

2. Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

3. Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

4. Kvalifikacijski sustav – sektorska nabava

5. Obavijest na profilu kupca

6. Obavijest o izmjeni

7. Društvene i druge posebne usluge – sektorska nabava

8. Obavijest o projektnom natječaju

9. Rezultati projektnog natječaja

10. Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost

11. Ispravak – obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama.

(2) Obavijesti javne nabave sadržavaju informacije iz Priloga V. ovoga Zakona, a mogu sadržavati i druge podatke koje sektorski naručitelj smatra potrebnima.

Periodična indikativna obavijest

Članak 378.

(1) Sektorski naručitelj može najaviti svoje namjere planiranih nabava robe, radova ili usluga objavom periodične indikativne obavijesti koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela B odjeljka I. ovoga Zakona.

(2) Sektorski naručitelj periodičnu indikativnu obavijest šalje na objavu kroz EOJN RH ili je objavljuje na profilu kupca u skladu s Prilogom VIII. točkom 2. podtočkom (b) ovoga Zakona.

(3) Ako sektorski naručitelj namjerava objaviti periodičnu indikativnu obavijest na svojem profilu kupca, obvezan je obavijest o toj objavi, koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela B odjeljka III. ovoga Zakona, poslati na objavu kroz EOJN RH u skladu s Prilogom VIII. ovoga Zakona.

(4) Ako se poziv na nadmetanje u ograničenom i pregovaračkom postupku s prethodnom objavom provodi putem periodične indikativne obavijesti, obavijest mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

1. da se posebno odnosi na robu, radove ili usluge koji će biti predmet ugovora koji se treba dodijeliti

2. da se u njoj navodi da će se ugovor dodijeliti u ograničenom ili u pregovaračkom postupku, da neće biti dodatne objave poziva na nadmetanje te da se pozivaju zainteresirani gospodarski subjekti da iskažu svoj interes

3. da sadržava, osim informacija određenih u Prilogu V. dijelu B odjeljku I. ovoga Zakona, informacije određene u Prilogu V. dijelu B odjeljku II. ovoga Zakona

4. da je poslana na objavljivanje u razdoblju između 35 dana i 12 mjeseci prije dana slanja poziva na potvrdu interesa.

(5) U slučaju iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, sektorski naručitelj ne smije objaviti periodičnu indikativnu obavijest na svojem profilu kupca prije nego što je poslao tu obavijest na objavu te je na profilu kupca obvezan navesti datum slanja te obavijesti na objavu.

(6) Razdoblje obuhvaćeno periodičnom indikativnom obavijesti traje najviše 12 mjeseci od dana slanja obavijesti na objavu.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, u slučaju ugovora o javnoj nabavi za društvene i druge posebne usluge periodična indikativna obavijest može obuhvatiti razdoblje dulje od 12 mjeseci.

Obavijest o postojanju kvalifikacijskog sustava

Članak 379.

(1) Ako sektorski naručitelj odluči uspostaviti kvalifikacijski sustav, obvezan je poslati obavijest o postojanju kvalifikacijskog sustava iz Priloga V. dijela K ovoga Zakona na objavu u kojoj se navodi svrha sustava te način pristupa pravilima u vezi s funkcioniranjem sustava kvalifikacije.

(2) Sektorski naručitelj obvezan je u obavijesti navesti razdoblje trajanja kvalifikacijskog sustava.

(3) Ako sektorski naručitelj tijekom trajanja kvalifikacijskog sustava izmijeni razdoblje trajanja sustava, obvezan je objaviti ispravak obavijesti o postojanju kvalifikacijskog sustava.

(4) Nakon okončanja kvalifikacijskog sustava sektorski naručitelj obvezan je poslati obavijest o dodjeli ugovora na objavu.

Obavijest o nadmetanju

Članak 380.

Ako sektorski naručitelj kao sredstvo poziva na nadmetanje koristi obavijest o nadmetanju, obvezan je poslati obavijest o nadmetanju, koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela C odjeljka II. ovoga Zakona, na objavu u skladu s člancima 243. – 245. ovoga Zakona kao sredstvo poziva na nadmetanje.

Obavijest o dodjeli ugovora

Članak 381.

(1) Sektorski naručitelj obvezan je poslati obavijest o dodjeli ugovora, koja sadržava informacije iz Priloga V. dijela D odjeljka II. ovoga Zakona, na objavu u skladu s člancima 243. – 245. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

(2) Ako se kao poziv na nadmetanje koristi periodična indikativna obavijest, a sektorski naručitelj odluči da neće dodjeljivati daljnje ugovore tijekom razdoblja koje obuhvaća periodična indikativna obavijest, obavijest o dodjeli ugovora sadržava posebnu naznaku o tome.

(3) Sektorski naručitelj obvezan je na tromjesečnoj osnovi poslati na objavu grupirane obavijesti o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi na temelju pojedinog okvirnog sporazuma u roku od 30 dana od dana završetka svakog tromjesečja.

(4) Sektorski naručitelj obvezan je poslati na objavu obavijest o dodjeli ugovora na temelju dinamičkog sustava nabave u roku od 30 dana od dana sklapanja pojedinog ugovora.

(5) Sektorski naručitelj može obavijesti iz stavka 4. ovoga članka grupirati na tromjesečnoj osnovi te ih u tom slučaju šalje na objavu u roku od 30 dana od dana završetka svakog tromjesečja.

(6) Iznimno, sektorski naručitelj ne mora objaviti određene informacije o sklapanju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ako bi njihova objava bila protivna odredbama posebnog zakona ili na drugi način bila protivna javnom interesu, ako bi štetila opravdanim poslovnim interesima javnih ili privatnih gospodarskih subjekata ili bi mogla štetiti poštenom tržišnom natjecanju između njih.

(7) Ako se radi o ugovorima za nabavu usluga istraživanja i razvoja, podaci o naravi i količini usluga mogu se ograničiti na:

1. naznaku »usluge istraživanja i razvoja«, ako je ugovor dodijeljen tijekom pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje, u skladu s člankom 132. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona

2. podatke barem toliko precizne kao oni koji su naznačeni u obavijesti koja se koristila kao sredstvo poziva na nadmetanje.

(8) U slučaju poništenja postupka javne nabave, sektorski naručitelj obvezan je poslati na objavu obavijest o dodjeli ugovora u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o poništenju.

Profil kupca

Članak 382.

(1) Sektorski naručitelj može na internetskim stranicama objaviti svoj profil kupca.

(2) Na profilu kupca objavljuju se opće informacije o sektorskom naručitelju, registar ugovora, periodične indikativne obavijesti, informacije o postupcima javne nabave te druge informacije u vezi s javnom nabavom.

POGLAVLJE 3.
SUSTAV KVALIFIKACIJE

Članak 383.

(1) Sektorski naručitelj može uspostaviti i voditi sustav kvalifikacije gospodarskih subjekata.

(2) Sektorski naručitelj koji uspostavi ili vodi sustav kvalifikacije obvezan je osigurati da gospodarski subjekti u svakom trenutku mogu zahtijevati kvalifikaciju.

(3) Sustav kvalifikacije može uključivati različite faze kvalifikacije.

(4) Sektorski naručitelj utvrđuje objektivne kriterije i pravila za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata koji traže kvalifikaciju te za rad kvalifikacijskog sustava, uključujući pravila za upis u sustav, periodično ažuriranje kvalifikacija, ako postoje, te trajanje sustava.

(5) Ako kriteriji i pravila uključuju tehničke specifikacije, primjenjuju se odredbe odjeljka D poglavlja 2. glave III. dijela drugog ovoga Zakona te se, prema potrebi, kriteriji i pravila mogu ažurirati.

(6) Sektorski naručitelj obvezan je kriterije i pravila staviti na raspolaganje gospodarskim subjektima na njihov zahtjev.

(7) Sektorski naručitelj obvezan je o ažuriranim kriterijima i pravilima obavijestiti sve zainteresirane gospodarske subjekte.

(8) Ako sektorski naručitelj smatra da kvalifikacijski sustav određenih drugih subjekata ili tijela ispunjava njegove uvjete, on dostavlja zainteresiranim gospodarskim subjektima nazive tih drugih subjekata ili tijela.

Članak 384.

(1) Sektorski naručitelj obvezan je voditi pisanu evidenciju kvalificiranih gospodarskih subjekata.

(2) Evidencija se može podijeliti na kategorije prema tipu ugovora za koji vrijedi kvalifikacija.

Članak 385.

(1) Ako se obavijest o postojanju sustava kvalifikacije koristi kao sredstvo poziva na nadmetanje, ugovori za radove, robu ili usluge koji su obuhvaćeni sustavom kvalifikacije dodjeljuju se putem ograničenih ili pregovaračkih postupaka, u kojima se svi ponuditelji i sudionici odabiru između natjecatelja koji su već kvalificirani u skladu s takvim sustavom.

(2) Sektorski naručitelj koji uspostavi i vodi sustav kvalifikacije obvezan je obavijestiti podnositelje zahtjeva o svojoj odluci o kvalifikaciji u roku od šest mjeseci.

(3) Ako će donošenje odluke trajati duže od četiri mjeseca od podnošenja zahtjeva, sektorski naručitelj obvezan je obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku od dva mjeseca od podnošenja zahtjeva o razlozima koji opravdavaju to duže razdoblje, kao i o datumu do kojega će odlučiti o njegovu zahtjevu.

(4) Sektorski naručitelj obvezan je odluku o odbijanju zahtjeva za kvalifikaciju s obrazloženjem razloga za odbijanje dostaviti podnositelju zahtjeva bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od donošenja.

(5) Sektorski naručitelj koji uspostavi i vodi sustav kvalifikacije može okončati kvalifikaciju nekog gospodarskog subjekta samo iz razloga koji se temelje na kriterijima za kvalifikaciju iz članka 383. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

(6) O namjeri okončanja kvalifikacije sektorski naručitelj obvezan je obavijestiti gospodarskog subjekta najmanje 15 dana prije dana kada bi se kvalifikacija trebala okončati, uz navođenje razloga koji opravdavaju okončanje.

(7) Svi troškovi koji se zaračunavaju u vezi sa zahtjevom za kvalifikaciju ili s ažuriranjem ili očuvanjem već dobivene kvalifikacije u skladu sa sustavom bit će razmjerni nastalim troškovima.

POGLAVLJE 4.
KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

ODJELJAK A
OBJEKTIVNA PRAVILA I KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR

Članak 386.

(1) Sektorski naručitelj može utvrditi objektivna pravila i kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.

(2) Pravila i kriteriji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti dostupni zainteresiranim gospodarskim subjektima.

(3) Radi osiguranja odgovarajuće ravnoteže između određenih značajki postupka javne nabave i resursa koji su potrebni za provođenje, sektorski naručitelj može u ograničenom, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, natjecateljskom dijalogu ili partnerstvu za inovacije uspostaviti objektivna pravila i kriterije koji odražavaju tu potrebu te omogućuju sektorskom naručitelju da smanji broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati na dostavu ponude ili na pregovore.

(4) Pri određivanju broja sposobnih natjecatelja koje će pozvati na dostavu ponude ili na pregovore sektorski naručitelj uzima u obzir potrebu za osiguranjem odgovarajućeg tržišnog natjecanja.

ODJELJAK B
PRIMJENA OSNOVA ZA ISKLJUČENJE

Članak 387.

(1) Objektivna pravila i kriteriji iz članka 386. ovoga Zakona koji se zahtijevaju za kvalifikaciju u kvalifikacijskom sustavu te objektivna pravila za isključenje i odabir gospodarskog subjekta u otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom postupku, u natjecateljskom dijalogu ili partnerstvu za inovacije mogu obuhvaćati osnove za isključenje gospodarskog subjekta u skladu s odredbama dijela drugog ovoga Zakona.

(2) Sektorski naručitelj iz članka 7. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona obvezan je u postupcima javne nabave primijeniti obvezne osnove za isključenje.

(3) Sektorski naručitelj iz članka 7. stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Zakona može u postupcima javne nabave primijeniti obvezne osnove za isključenje.

(4) Sektorski naručitelj može u postupcima javne nabave primijeniti osnove za isključenje iz članka 254. ovoga Zakona.

ODJELJAK C
KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Članak 388.

Objektivna pravila i kriteriji iz članka 386. ovoga Zakona mogu obuhvaćati kriterije za odabir gospodarskog subjekta u skladu s odredbama dijela drugog ovoga Zakona.

ODJELJAK D
DOKAZIVANJE KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Pododjeljak 1. – Načini dokazivanja

Članak 389.

Ako su objektivna pravila i kriteriji iz članka 386. stavka 1. ovoga Zakona određena sukladno odredbama članaka 387. i 388. ovoga Zakona, za potrebe dokazivanja kriterija primjenjuju se pododjeljci 1. – 3. odjeljka C poglavlja 4. glave III. dijela drugog ovoga Zakona.

Pododjeljak 2. – Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata

Članak 390.

(1) Ako objektivna pravila i kriteriji iz članka 386. stavka 1. ovoga Zakona uključuju zahtjeve koji se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost ili tehničku i stručnu sposobnost, gospodarski subjekt se može u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja tih osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

(2) Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

(3) Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati sektorskom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, odnosno tijekom cijelog razdoblja valjanosti kvalifikacijskog sustava, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

(4) Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, sektorski naručitelj može zahtijevati njihovu solidarnu odgovornost za izvršenje ugovora.

(5) Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima određenim ovim člankom.

(6) U slučaju ugovora o javnoj nabavi radova, ugovora o javnoj nabavi usluga ili ugovora o javnoj nabavi robe koji uključuju poslove postavljanja ili instalacije, sektorski naručitelj može zahtijevati da određene ključne zadatke, odnosno poslove obavlja izravno sam ponuditelj ili član zajednice ponuditelja.

ODJELJAK E
KVALITATIVNI ODABIR SUDIONIKA

Članak 391.

U svrhu odabira natjecatelja ili ponuditelja u postupcima javne nabave, sektorski naručitelj:

1. isključuje gospodarske subjekte kod kojih postoje osnove za isključenje

2. odabire ponuditelje i natjecatelje na temelju kriterija za odabir gospodarskog subjekta

3. prema potrebi u ograničenom, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, natjecateljskom dijalogu ili partnerstvu za inovacije smanjuje broj sposobnih natjecatelja odabranih na temelju točaka 1. i 2. ovoga stavka.

Članak 392.

Ako se kao sredstvo poziva na nadmetanje koristi obavijest o uspostavljanju kvalifikacijskog sustava te u svrhu odabira sudionika u postupcima nabave za određene ugovore koji su predmet poziva na nadmetanje, sektorski naručitelj:

1. kvalificira gospodarske subjekte u skladu s poglavljem 3. ove glave Zakona

2. na takve kvalificirane gospodarske subjekte primjenjuje odredbe članka 391. ovoga Zakona koje su relevantne za ograničeni, pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, natjecateljski dijalog ili partnerstvo za inovacije.

Članak 393.

Kod odabira natjecatelja u ograničenom, pregovaračkom postupku, natjecateljskom dijalogu ili partnerstvu za inovacije, prilikom donošenja odluke o kvalifikaciji ili prilikom dopunjavanja kriterija i pravila kvalifikacije sektorski naručitelj ne smije:

1. pojedinim gospodarskim subjektima postavljati administrativne, tehničke ili financijske uvjete koji nisu postavljeni i drugim gospodarskim subjektima

2. zahtijevati testiranje ili dokaze kojima bi se duplicirali objektivni dokazi koji su već dostavljeni.

POGLAVLJE 5.
PONUDA

ODJELJAK A
KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

Trošak životnog vijeka

Članak 394.

Sektorski naručitelj mora primijeniti zajedničku metodu za izračun troškova životnog vijeka ako je obvezna primjena takve metode propisana posebnim propisima.

ODJELJAK B
PONUDE KOJE OBUHVAĆAJU PROIZVODE PODRIJETLOM IZ TREĆIH ZEMALJA I ODNOSI S TIM ZEMLJAMA

Ponude koje obuhvaćaju proizvode podrijetlom iz trećih zemalja

Članak 395.

(1) Ovaj članak primjenjuje se na ponude koje obuhvaćaju proizvode podrijetlom iz trećih zemalja s kojima Europska unija nije sklopila dvostrani ili višestrani sporazum kojim se gospodarskim subjektima iz Europske unije osigurava usporediv i stvaran pristup tržištima tih trećih zemalja.

(2) Odredbe ovoga članka ne dovode u pitanje obveze Europske unije ili Republike Hrvatske u odnosu na treće zemlje.

(3) Svaka ponuda dostavljena u svrhu sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe može se odbiti ako je udio proizvoda podrijetlom iz trećih zemalja, kako je određeno u skladu s Uredbom (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269 od 10. 10. 2013.), veći od 50 % ukupne vrijednosti proizvoda koji su obuhvaćeni ponudom.

(4) Za potrebe ovoga članka, softver koji se koristi u telekomunikacijskoj mrežnoj opremi smatra se proizvodom.

(5) Ako su dvije ili više ponuda jednake u pogledu kriterija za odabir ponude, prednost se daje onim ponudama koje se ne mogu odbiti sukladno stavku 3. ovoga članka.

(6) Cijene tih ponuda smatraju se jednakima u smislu ovoga članka ako razlika u cijeni nije veća od 3 %.

(7) Ponuda neće imati prednost pred drugom ponudom sukladno stavcima 5. i 6. ovoga članka ako bi njezino prihvaćanje obvezivalo sektorskog naručitelja da nabavi opremu s tehničkim svojstvima drukčijima od svojstava postojeće opreme, što bi dovelo do neusklađenosti, tehničkih poteškoća u radu i održavanju ili do nerazmjernih troškova.

(8) One treće zemlje na koje je proširena pogodnost primjene ovoga dijela Zakona na temelju Odluke Vijeća u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka ne uzimaju se u obzir za određivanje udjela proizvoda podrijetlom iz trećih zemalja.

Odnosi s trećim zemljama u vezi s ugovorima o radovima, nabavi robe i uslugama

Članak 396.

(1) Republika Hrvatska obavijestit će Europsku komisiju o svim općim poteškoćama, pravnim ili činjeničnim, s kojima se susreću i o kojima ih izvještavaju njezini gospodarski subjekti prilikom sklapanja ugovora o uslugama u trećim zemljama.

(2) Republika Hrvatska obavijestit će Europsku komisiju o svim poteškoćama, pravnim ili činjeničnim, s kojima se susreću i o kojima izvještavaju njezini gospodarski subjekti zbog nepridržavanja odredaba međunarodnog radnog prava iz Priloga XI. ovoga Zakona kada oni pokušavaju sudjelovati u postupcima javne nabave u trećim zemljama.

GLAVA V.
IZVJEŠTAVANJE

Izvješće o postupku javne nabave

Članak 397.

(1) Sektorski naručitelj obvezan je u roku od 30 dana od dana slanja obavijesti o dodjeli ugovora za svaki postupak javne nabave, uključujući dinamički sustav nabave, sastaviti pisano izvješće koje mora sadržavati:

1. naziv i adresu sektorskog naručitelja, predmet i procijenjenu vrijednost nabave

2. ako je primjenjivo, rezultate kvalitativnog odabira gospodarskih subjekata, uključujući smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ponuda ili rješenja, i to:

a) imena odabranih natjecatelja ili ponuditelja i razloge njihova odabira

b) imena odbijenih natjecatelja ili ponuditelja i razloge njihova odbijanja

3. razloge za odbijanje ponuda za koje se smatra da su izuzetno niske

4. ime odabranog ponuditelja i razloge zašto je njegova ponuda odabrana i, ako je primjenjivo, dio ugovora ili okvirnog sporazuma koji odabrani ponuditelj namjerava dati u podugovor trećim strankama te imena podugovaratelja

5. okolnosti koje opravdavaju uvjete za provedbu pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje

6. ako je primjenjivo, razloge za odluku sektorskog naručitelja da poništi postupak javne nabave

7. ako je primjenjivo, razloge zašto nisu korišteni elektronički načini komunikacije za podnošenje ponuda

8. ako je primjenjivo, obrazloženje razloga za izuzeće od primjene ovoga Zakona.

(2) Ako obavijest o dodjeli ugovora ili zapisnik o pregledu i ocjeni sadržavaju sve podatke iz stavka 1. ovoga članka, sektorski naručitelj može koristiti tu obavijest ili zapisnik kao izvješće o postupku javne nabave.

DIO ČETVRTI
PRAVNA ZAŠTITA

GLAVA I.
OPĆE ODREDBE

Nadležnost za rješavanje žalbi

Članak 398.

(1) Za rješavanje o žalbama izjavljenim sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija).

(2) Nadležnost i druga pitanja vezana za rad Državne komisije uređuju se posebnim zakonom.

Pravna priroda i načela žalbenog postupka

Članak 399.

(1) Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ovoga Zakona i Zakona o općem upravnom postupku.

(2) Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka.

(3) U žalbenom postupku odlučuje se o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave te o zakonitosti ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih bez provedbe postupaka javne nabave.

(4) Zabranjeni su bilo kakvi dogovori stranaka koji utječu ili bi mogli utjecati na ishod žalbenog postupka.

(5) Ništetan je sporazum sklopljen protivno odredbi stavka 4. ovoga članka.

Jezik postupka

Članak 400.

Žalbeni postupak vodi se na hrvatskom jeziku i uz uporabu latiničnog pisma.

Pravo na žalbu

Članak 401.

(1) Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

(2) Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

(3) Subjekti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka (u daljnjem tekstu: žalitelj) imaju pravo izjaviti žalbu sukladno uvjetima iz ovoga dijela Zakona.

Stranke žalbenog postupka

Članak 402.

Stranke žalbenog postupka su žalitelj, naručitelj, odabrani natjecatelj i odabrani ponuditelj.

Pravila dokazivanja

Članak 403.

(1) U žalbenom postupku svaka stranka dužna je iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoje zahtjeve te predložiti dokaze kojima se te činjenice utvrđuju.

(2) Žalitelj je obvezan dokazati postojanje postupovnih pretpostavki za izjavljivanje žalbe, kao i povrede postupka ili materijalnog prava koje su istaknute u žalbi.

(3) Naručitelj je obvezan dokazati postojanje činjenica i okolnosti na temelju kojih je donio odluke o pravima, poduzeo radnje ili propustio radnje te proveo postupke koji su predmet žalbenog postupka.

Postupanje Državne komisije i bitne povrede

Članak 404.

(1) U žalbenom postupku Državna komisija postupa u granicama žalbenih navoda, a po službenoj dužnosti pazi na postupovne pretpostavke i osobito bitne povrede iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Osobito bitne povrede postupka javne nabave su:

1. određivanje kraćeg roka za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje od minimalnog roka propisanog ovim Zakonom

2. ispravak obavijesti nije poslan na objavu, a postojala je obveza sukladno odredbama ovoga Zakona

3. rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje nije produljen, a postojala je obveza sukladno odredbama ovoga Zakona

4. nema kriterija za odabir ponude ili ponderi nisu određeni sukladno članku 286. ovoga Zakona

5. natjecatelj ili ponuditelj je morao biti isključen iz postupka javne nabave jer postoje obvezne osnove za njegovo isključenje

6. nakon isteka roka za dostavu ponuda u otvorenom ili ograničenom postupku naručitelj je vodio pregovore ili je ponuditelj izmijenio svoju ponudu suprotno odredbama ovoga Zakona

7. kriteriji za odabir gospodarskog subjekta nisu određeni sukladno člancima 256. – 259. ovoga Zakona

8. naručitelj nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu izvora prava, što je bilo od utjecaja na zakonitost postupka, a za koju žalitelj nije znao niti mogao znati u trenutku izjavljivanja žalbe.

(3) Državna komisija nije ovlaštena kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku nabave.

GLAVA II.
IZJAVLJIVANJE ŽALBE

Izjavljivanje žalbe

Članak 405.

(1) Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

(2) Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

(3) Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

(4) Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

(5) Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu sa stavkom 3. ovoga članka smatrati nepravodobnom.

(6) Oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava i druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Rokovi za izjavljivanje žalbe u otvorenom postupku javne nabave

Članak 406.

(1) U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

(2) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Rokovi za izjavljivanje žalbe u ograničenom, natjecateljskom postupku uz pregovore, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, natjecateljskom dijalogu te partnerstvu za inovacije

Članak 407.

(1) U ograničenom postupku, uključujući dinamički sustav nabave, natjecateljskom postupku uz pregovore, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, natjecateljskom dijalogu te partnerstvu za inovacije žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. primitka odluke o nedopustivosti sudjelovanja, u odnosu na razloge nedopustivosti sudjelovanja

5. primitka poziva na dostavu ponuda, na sudjelovanje u dijalogu ili na pregovaranje, ili dodatne dokumentacije o nabavi, u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na sadržaj poziva ili dodatne dokumentacije, osim ako ista dokumentacija nije bila stavljena na raspolaganje istodobno s objavom obavijesti o nadmetanju

6. primitka odluke o odbijanju inicijalne ponude ili rješenja, u odnosu na postupak pregleda i ocjene inicijalne ponude ili rješenja

7. otvaranja ponuda ili konačnih ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dodatne dokumentacije o nabavi i na postupak otvaranja ponuda ili konačnih ponuda

8. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda ili konačnih ponuda, uključujući kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, ili razloge poništenja.

(2) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi ograničenog, natjecateljskog postupka uz pregovore, pregovaračkog postupka s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, natjecateljskog dijaloga te partnerstva za inovacije sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Rokovi za izjavljivanje žalbe u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje

Članak 408.

(1) U pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana objave obavijesti za dobrovoljnu ex ante transparentnost, u odnosu na slučajeve i okolnosti za odabir postupka, sadržaj dokumentacije o nabavi te postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

(2) Ako naručitelj nije objavio obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost, žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana primitka odluke o odabiru ili poništenju u odnosu na dokumentaciju o nabavi i moguću dodatnu dokumentaciju, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

(3) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu sukladno stavcima 1. ili 2. ovoga članka nema pravo na žalbu nakon objave obavijesti o dodjeli ugovora.

(4) Ako naručitelj nije objavio obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost, žalba se izjavljuje u roku od 30 dana od dana objave obavijesti o dodjeli ugovora u odnosu na slučajeve i okolnosti za odabir postupka.

(5) Ako naručitelj nije objavio obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost te propusti objaviti obavijest o dodjeli ugovora, žalba se izjavljuje sukladno članku 411. ovoga Zakona.

Rokovi za izjavljivanje žalbe u postupku dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge

Članak 409.

(1) U postupku dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi, na postupak otvaranja ponuda te na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

(2) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Rokovi za izjavljivanje žalbe u slučaju ugovora koji su izuzeti od primjene ovoga Zakona

Članak 410.

(1) Ako je naručitelj objavio obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost za ugovore izuzete od primjene ovoga Zakona, žalba se izjavljuje u roku od deset dana od dana objave obavijesti za dobrovoljnu ex ante transparentnost, u odnosu na zakonitost sklapanja takvog ugovora.

(2) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu sukladno stavku 1. ovoga članka nema pravo na žalbu nakon objave obavijesti o dodjeli ugovora, ako ona bude objavljena.

(3) Ako je naručitelj objavio samo obavijest o dodjeli ugovora za ugovore izuzete od primjene ovoga Zakona, žalba se izjavljuje u roku od 30 dana od dana objave obavijesti o dodjeli ugovora, u odnosu na zakonitost sklapanja takvog ugovora.

Rok za izjavljivanje žalbe u slučaju sklapanja ugovora bez prethodno provedenog postupka javne nabave

Članak 411.

Rok za žalbu u slučajevima sklapanja ugovora bez prethodno provedenog postupka javne nabave iznosi 60 dana od dana saznanja za takav ugovor, a može se izjaviti unutar roka od šest mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Rok za izjavljivanje žalbe u slučaju sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma

Članak 412.

Rok za žalbu u slučaju sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma iz članka 153. stavka 4. ovoga Zakona iznosi 30 dana od primitka odluke o odabiru u odnosu na postupak sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma i ugovor.

Rok za izjavljivanje žalbe u slučaju izmjene ugovora tijekom njegova trajanja

Članak 413.

(1) Rok za žalbu u slučaju sklapanja izmjene ugovora tijekom njegova trajanja iz članaka 316. i 317. ovoga Zakona iznosi 10 dana od objave obavijesti o izmjeni u odnosu na slučajeve i okolnosti koje opravdavaju izmjenu ugovora.

(2) Ako naručitelj nije objavio obavijest o izmjeni, žalba se izjavljuje sukladno članku 411. ovoga Zakona.

Rok za izjavljivanje žalbe u ostalim slučajevima

Članak 414.

U svim ostalim slučajevima koji nisu određeni člancima 406. – 413. ovoga Zakona, rok za žalbu iznosi deset dana od dana primitka dokumentacije ili odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu žalitelja, odnosno od isteka roka za poduzimanje radnje, u odnosu na radnje, odluke, postupke i propuštanja radnje naručitelja, koje je na temelju ovoga Zakona trebalo obaviti odnosno druge radnje kojom je povrijeđeno subjektivno pravo žalitelja.

Odustanak od žalbe

Članak 415.

(1) Žalitelj može odustati od žalbe sve do otpreme odluke Državne komisije o žalbi.

(2) Ako žalbu izjavi zajednica osoba ili tijela iz članka 401. stavka 1. ovoga Zakona, odustanak od žalbe proizvodi učinak ako svi članovi zajednice odustanu od žalbe.

(3) Odustanak od žalbe ne može se opozvati.

(4) Ako žalitelj odustane od žalbe, Državna komisija će obustaviti postupak.

Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom

Članak 416.

(1) Naručitelj je obvezan odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana primitka žalbe dostaviti Državnoj komisiji:

1. žalbu s podatkom i dokazom o načinu i vremenu dostave

2. odgovor na žalbu s očitovanjem o žalbenom navodu i o žalbenom zahtjevu

3. dokumentaciju koja se odnosi na postupak javne nabave s popisom priloga

4. podatak o objavi informacije u skladu s člankom 419. stavkom 1. ovoga Zakona

5. druge dokaze na okolnosti postojanja pretpostavki za donošenje zakonite odluke, radnji, propuštanja ili postupaka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je ponuda ili njezin dio izrađen na stranom jeziku, naručitelj je obvezan dostaviti Državnoj komisiji prijevod u roku od 15 dana od dana primitka žalbe.

(3) Ako je neograničen, neposredan i besplatan pristup dokumentaciji iz stavka 1. točke 3. ovoga članka omogućen elektroničkim sredstvima komunikacije, naručitelj je obvezan Državnoj komisiji dostaviti samo internetsku adresu na kojoj je dostupna ta dokumentacija.

Pozivanje naručitelja

Članak 417.

(1) Ako naručitelj ne postupi u skladu s člankom 416. ovoga Zakona, Državna komisija će bez odgađanja pozvati naručitelja na dostavu dokumentacije uz upozorenje na pravne posljedice ako to ne učini u roku koji ne smije biti dulji od pet dana.

(2) Ako naručitelj ne postupi u skladu s pozivom iz stavka 1. ovoga članka, Državna komisija donijet će odluku bez dokumentacije iz članka 416. ovoga Zakona.

Izvješćivanje odabranog ponuditelja i natjecatelja

Članak 418.

(1) O postojanju žalbenog postupka Državna komisija bez odgađanja izvješćuje odabranog ponuditelja i natjecatelja ako on postoji u fazi u kojoj je izjavljena žalba.

(2) Odabrani ponuditelj i natjecatelj može u ostavljenom roku dostaviti Državnoj komisiji svoje očitovanje na žalbu.

Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom na dokumentaciju o nabavi

Članak 419.

(1) Ako je izjavljena žalba na dokumentaciju o nabavi, ili na njezinu izmjenu, naručitelj je obvezan odmah po primitku žalbe na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena osnovna dokumentacija o nabavi objaviti informaciju da je na dokumentaciju izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

(2) Ako Državna komisija odbije ili odbaci žalbu iz stavka 1. ovoga članka ili obustavi žalbeni postupak, naručitelj je obvezan odrediti novi rok za dostavu i objaviti ispravak poziva na nadmetanje ili odabranim natjecateljima poslati ispravak poziva na dostavu ponuda, na sudjelovanje u dijalogu ili na pregovaranje te, ako je potrebno, ispravak dokumentacije o nabavi, što uključuje ispravak i ostalih podataka koji su nužni zbog izmjene roka za dostavu.

(3) Na ispravke iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena.

(4) Ako Državna komisija usvoji žalbu, naručitelj je obvezan, postupajući po odluci Državne komisije, nastaviti postupak, izmijeniti dokumentaciju o nabavi u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću, odrediti novi rok za dostavu i objaviti ispravak poziva na nadmetanje ili odabranim natjecateljima poslati novi poziv na dostavu ponuda, na sudjelovanje u dijalogu ili na pregovaranje, ili poništiti postupak javne nabave ako postoje razlozi za poništenje.

(5) Naručitelj je obvezan rok za dostavu iz stavaka 2. i 4. ovoga članka produljiti najmanje za onoliko dana koliko je preostalo od dana izjavljivanja žalbe do isteka prvotno određenog roka.

(6) EOJN RH trajno onemogućava pristup ponudama ili zahtjevima za sudjelovanje koji su dostavljeni elektroničkim sredstvima komunikacije dok je postupak javne nabave zaustavljen, a javni naručitelj vraća gospodarskim subjektima neotvorene ponude, zahtjeve za sudjelovanjem ili njihove dijelove te druge dokumente ili predmete koji su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička.

GLAVA III.
SADRŽAJ I UČINAK ŽALBE

Sadržaj žalbe

Članak 420.

(1) Žalba obvezno sadržava sljedeće podatke i dokaze:

1. podatke o žalitelju (naziv ili osobno ime, OIB ili odgovarajući identifikacijski broj, ako je predviđen u nacionalnom zakonodavstvu, adresa sjedišta ili prebivališta, adresa elektroničke pošte)

2. podatke o zastupniku ili opunomoćeniku, s priloženom valjanom punomoći

3. podatke o opunomoćeniku za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ako žalitelj ima sjedište ili prebivalište u inozemstvu

4. naziv i sjedište naručitelja

5. predmet žalbe

6. broj objave, ako je poznat

7. žalbeni navod (opis nepravilnosti i obrazloženje)

8. dokaze

9. žalbeni zahtjev

10. dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka u propisanom iznosu

11. potpis podnositelja žalbe.

(2) Dokaz iz stavka 1. točke 10. ovoga članka je dokaz na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku, osim u slučaju iz članka 430. stavka 7. ovoga Zakona.

Postupanje s neurednom žalbom

Članak 421.

(1) Ako žalba ne sadržava dokaz iz članka 420. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona ili naknada za pokretanje žalbenog postupka nije plaćena u propisanom iznosu, Državna komisija odbacit će žalbu kao neurednu bez pozivanja žalitelja na dopunu ili ispravak.

(2) Ako je žalba nerazumljiva ili ne sadržava sve podatke i dokaze iz 420. stavka 1. točaka 1. – 9. i 11. ovoga Zakona, Državna komisija će u primjerenom roku od dana primitka žalbe na to upozoriti žalitelja i odrediti rok koji ne smije biti duži od pet dana, u kojem je žalitelj dužan otkloniti nedostatke, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini.

(3) Ako se nedostaci žalbe iz stavka 2. ovoga članka ne otklone u utvrđenom roku, a po žalbi se ne može postupati, žalba će se odbaciti kao neuredna.

Sprječavanje nastavka postupka javne nabave ili nastanka ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

Članak 422.

(1) Žalba izjavljena na dokumentaciju o nabavi, izmjenu dokumentacije, na odluku o nedopustivosti sudjelovanja, odluku o odbijanju inicijalne ponude ili odbijanju rješenja sprječava nastavak postupka javne nabave za sve grupe predmeta nabave, osim ako nije drukčije propisano u ovom dijelu Zakona.

(2) Žalba izjavljena protiv odluke o odabiru sprječava nastanak ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma.

(3) Ako je predmet nabave podijeljen na grupe za koje je omogućeno podnošenje ponuda, žalba izjavljena protiv odluke o odabiru sprječava nastanak ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma za onu grupu predmeta nabave protiv koje je žalba izjavljena.

(4) Žalba izjavljena na obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost sprječava nastanak ugovora o javnoj nabavi za sve grupe predmeta nabave.

(5) U ostalim slučajevima izjavljena žalba ne sprječava nastavak postupka javne nabave, provedbu novoga postupka javne nabave, nastanak ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, osim ako Državna komisija odredi privremenu mjeru.

Zahtjev za odobrenje nastavka postupka javne nabave ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi

Članak 423.

(1) U slučaju izjavljene žalbe koja sprječava nastavak postupka javne nabave, nastanak ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, naručitelj može postaviti zahtjev za odobrenje nastavka postupka javne nabave, sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma za predmet ili dio predmeta nabave iz razloga: mogućeg nastanka štete koja je nerazmjerno veća od vrijednosti predmeta nabave, zaštite javnog interesa, žurnosti nabave te radi mogućeg ugrožavanja života i zdravlja ljudi ili zbog drugih ozbiljnih opasnosti ili mogućih šteta.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka naručitelj mora dokazati ili učiniti vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima temelji svoj zahtjev.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti do donošenja odluke Državne komisije.

(4) Državna komisija će odluku o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku od pet dana od dana zaprimanja zahtjeva i dokumentacije.

(5) Državna komisija će odluku o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka donijeti uvažavajući sve okolnosti predmetnog postupka javne nabave.

Privremene mjere

Članak 424.

(1) Žalitelj može, uz žalbu koja ne sprječava nastavak postupka javne nabave, nastanak ugovora o javnoj nabavi odnosno nastanak okvirnog sporazuma podnijeti prijedlog za određivanje privremene mjere s ciljem pravodobnog ispravljanja navodnog kršenja Zakona ili sprječavanja nastanka štete.

(2) Predmet prijedloga za određivanje privremene mjere može biti sprječavanje:

1. nastavka postupka javne nabave, ili

2. donošenja ili provedbe odluke ili radnje naručitelja, ili

3. nastanka ili izvršavanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, ili

4. provedbe novog postupka javne nabave za isti ili sličan predmet nabave.

(3) U prijedlogu za određivanje privremene mjere žalitelj mora dokazati ili učiniti vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima temelji svoj prijedlog.

(4) Državna komisija će odluku o prijedlogu za određivanje privremene mjere donijeti u roku od pet dana od dana primitka dokumentacije iz članka 416. ovoga Zakona.

(5) Odlukom kojom se određuje privremena mjera odredit će se i njezino vremensko trajanje.

(6) Uzimajući u obzir moguće posljedice određivanja privremene mjere za sve zainteresirane osobe koje bi mogle biti oštećene njezinim određivanjem, uključujući i javni interes, Državna komisija može odbiti prijedlog za određivanje privremene mjere ako ocijeni da bi negativne posljedice privremene mjere nadmašile njezinu korist.

(7) Ako žalitelj uz žalbu ne podnese prijedlog za određivanje privremene mjere ili Državna komisija odbije prijedlog za određivanje privremene mjere, predmetni postupak javne nabave nastavlja se, ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum mogu se sklopiti ili izvršavati.

(8) Prijedlog za određivanje privremene mjere podnesen protivno stavku 1. ovoga članka odbacit će se.

GLAVA IV.
ODLUČIVANJE DRŽAVNE KOMISIJE

Odluke u žalbenom postupku

Članak 425.

(1) Državna komisija u žalbenom postupku može:

1. obustaviti žalbeni postupak

2. odbaciti žalbu zbog nenadležnosti, nedopuštenosti, neurednosti, nepravodobnosti, nedostatka pravnog interesa i zbog toga što je izjavljena od neovlaštene osobe

3. odbiti žalbu

4. usvojiti žalbu te u tom slučaju poništiti odluku, postupak ili radnju u dijelu u kojem su zahvaćeni nezakonitošću, uključujući diskriminirajuće tehničke, financijske i druge odredbe iz poziva na nadmetanje, dokumentacije o nabavi ili ostale dokumentacije u vezi s postupkom javne nabave

5. poništiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum ili njegov dio

6. odlučiti o zahtjevu za naknadu troškova žalbenog postupka

7. odlučiti o prijedlogu za određivanje privremene mjere

8. odlučiti o zahtjevu za odobrenje nastavka postupka javne nabave odnosno sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

9. odrediti novčanu kaznu

10. oglasiti odluku ništavom

11. naložiti stranki određeno postupanje.

(2) Državna komisija odlučuje o upravnoj stvari rješenjem, a o postupovnim pitanjima zaključkom.

(3) Rješenje mora sadržavati obrazloženje odluke Državne komisije.

(4) Odluka Državne komisije postaje izvršna dostavom stranki sukladno članku 432. ovoga Zakona.

(5) Svatko je dužan poštovati izvršnu odluku Državne komisije.

(6) Naručitelj je obvezan postupiti sukladno izreci odluke Državne komisije, najkasnije u roku od 30 dana od dostave izvršne odluke, pri čemu je vezan pravnim shvaćanjem i primjedbama Državne komisije.

Prava stranaka žalbenog postupka

Članak 426.

(1) Stranke žalbenog postupka imaju pravo očitovati se o zahtjevima i navodima druge strane i predložiti dokaze.

(2) Državna komisija svakoj će stranki dostaviti podneske kojima se raspravlja o glavnoj stvari ili predlažu nove činjenice i dokazi.

Usmena rasprava

Članak 427.

(1) Stranke mogu predložiti održavanje usmene rasprave i obrazložiti razloge zbog kojih raspravu predlažu, a posebno zbog razjašnjenja složenog činjeničnog stanja ili pravnog pitanja.

(2) Državna komisija odlučuje o prijedlogu za održavanje usmene rasprave.

(3) Državna komisija može odlučiti o održavanju usmene rasprave i u slučaju kada sama utvrdi da je to potrebno zbog razjašnjenja složenoga činjeničnog stanja ili pravnog pitanja.

(4) O tijeku usmene rasprave vodi se zapisnik.

(5) Usmena rasprava je javna, a javnost može biti isključena zbog potrebe čuvanja tajne.

Poništenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

Članak 428.

(1) Državna komisija dužna je u žalbenom postupku poništiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum u cijelosti ili djelomično ako je naručitelj sklopio:

1. ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum bez prethodno provedenog postupka javne nabave ako je to u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona

2. ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, za vrijeme roka mirovanja kada se on morao primijeniti

3. ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum suprotno članku 422. ovoga Zakona

4. ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum suprotno članku 424. ovoga Zakona

5. ugovor na temelju okvirnog sporazuma u suprotnosti s člankom 153. stavkom 4. ovoga Zakona

6. ugovor u okviru dinamičkog sustava nabave u suprotnosti s člancima 161. i 162. ovoga Zakona.

(2) Ovisno o razlogu poništenja iz stavka 1. ovoga članka, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti, uključujući težinu povrede ovoga Zakona i postupanje naručitelja, Državna komisija može poništiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum uključujući i sve njegove pravne posljedice od trenutka njegova nastanka ili poništiti ugovor ili okvirni sporazum samo u odnosu na one ugovorne obveze koje još nisu ispunjene.

(3) Državna komisija može donijeti odluku kojom sklopljeni ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum ostaje na snazi u cijelosti ili djelomično iako je sklopljen u suprotnosti sa stavkom 1. ovoga članka ako, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti, utvrdi da prevladavajući razlozi u vezi s općim interesom zahtijevaju da učinci ugovora trebaju ostati na snazi.

(4) Ekonomski interesi mogu se smatrati prevladavajućim razlozima u smislu stavka 3. ovoga članka samo u iznimnim okolnostima kada bi poništenje ugovora dovelo do nerazmjernih posljedica.

(5) Ekonomski interesi izravno vezani uz predmetni ugovor o javnoj nabavi kao što su troškovi zbog zakašnjenja u izvršenju ugovora, troškovi provedbe novoga postupka javne nabave, troškovi koji mogu nastati zbog promjene gospodarskog subjekta koji izvršava ugovor i troškovi pravnih obveza koje su rezultat poništenja ugovora o javnoj nabavi ne predstavljaju prevladavajuće razloge u vezi s općim interesom.

Novčane kazne

Članak 429.

(1) Ako Državna komisija sukladno članku 428. stavku 2. ovoga Zakona poništi ugovor ili okvirni sporazum samo u odnosu na one ugovorne obveze koje još nisu ispunjene, ili donese odluku sukladno članku 428. stavku 3. ovoga Zakona, dužna je odrediti novčanu kaznu naručitelju.

(2) Ako Državna komisija odbije prijedlog za određivanje privremene mjere sukladno članku 424. ovoga Zakona, ili odobri nastavak postupka javne nabave odnosno sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma sukladno članku 423. ovoga Zakona, tada ovisno o odluci o glavnoj stvari može odrediti novčanu kaznu naručitelju.

(3) U odluci se određuje iznos novčane kazne i rok u kojem ju je naručitelj obvezan platiti, s time da se novčana kazna određuje razmjerno ispunjenju djelomično poništenog ugovora o javnoj nabavi, preostalim ugovornim obvezama koje još nisu ispunjene, odnosno cijelom ugovoru čije se sklapanje ili izvršenje odobrava, a može se izreći u iznosu od 10 % do 20 % vrijednosti ugovora.

(4) Novčana kazna određena prema odredbama ovoga članka uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

Naknada za pokretanje žalbenog postupka

Članak 430.

(1) Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:

1. 5000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do 750.000,00 kuna

2. 10.000,00 za procijenjenu vrijednost nabave od 750.000,01 do 1.500.000,00 kuna

3. 25.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 1.500.000,01 do 7.500.000,00 kuna

4. 45.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 7.500.000,01 do 25.000.000,00 kuna

5. 70.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 25.000.000,01 do 60.000.000,00 kuna

6. 100.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave višu od 60.000.000,00 kuna.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za žalbu na dokumentaciju o nabavi žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 5000,00 kuna.

(3) Ako procijenjena vrijednost nabave nije poznata u trenutku izjavljivanja žalbe Državnoj komisiji, naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se u iznosu od 5000,00 kuna.

(4) Ako se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za jednu ili više grupa predmeta nabave, naknada iznosi jednu petinu iznosa iz stavka 1. ovoga članka za svaku grupu predmeta nabave, ali ukupno ne više od iznosa navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(5) Državna komisija provjerava izvršenje uplate naknade za pokretanje žalbenog postupka na računu državnog proračuna Republike Hrvatske.

(6) Naknada za pokretanje žalbenog postupka uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

(7) Tijela iz članka 401. stavka 2. ovoga Zakona oslobođena su plaćanja naknade za pokretanje žalbenog postupka.

(8) Žalitelj je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

(9) Ako je žalitelj uplatio naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu višem od propisanog ovim člankom, ima pravo na povrat preplaćenog iznosa iz državnog proračuna Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za financije.

Troškovi žalbenog postupka

Članak 431.

(1) U žalbenom postupku svaka stranka prethodno snosi troškove uzrokovane svojim radnjama.

(2) Državna komisija odlučuje o troškovima žalbenog postupka, određuje tko snosi troškove žalbenog postupka i njihov iznos te kome se i u kojem roku moraju platiti.

(3) Stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranki nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku.

(4) U slučaju odustajanja od žalbe, odbijanja ili odbacivanja žalbe, žalitelj nema pravo na naknadu troškova žalbenog postupka.

(5) U slučaju djelomičnog usvajanja žalbe, Državna komisija može odlučiti da svaka stranka snosi svoje troškove, da se troškovi žalbenog postupka podijele na jednake dijelove ili da se podijele razmjerno usvajanju žalbe.

(6) U slučaju usvajanja žalbe, Državna komisija će svojom odlukom naložiti naručitelju plaćanje troškova žalbenog postupka žalitelju u roku od osam dana od dana primitka odluke Državne komisije.

(7) Žalba može sadržavati zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka koji mora biti određen i dostavljen Državnoj komisiji prije donošenja odluke.

Odlučivanje i dostava odluka

Članak 432.

(1) U žalbenim postupcima Državna komisija odlučuje na sjednicama vijeća koje nisu javne.

(2) Državna komisija mora donijeti odluku u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe, ako ovim dijelom Zakona nije drukčije određeno.

(3) Državna komisija u odluci navodi datum predaje uredne žalbe.

(4) Pisani otpravak odluke izradit će se i dostaviti u roku od osam dana od dana donošenja odluke na sjednici vijeća.

(5) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije.

(6) Dostava se smatra obavljenom istekom dana objave.

(7) Iznimno, ako postoji opravdan razlog, Državna komisija neće odluku dostaviti javnom objavom, već sukladno pravilima o osobnoj dostavi.

Izuzeće

Članak 433.

(1) Predsjednik, zamjenik ili član Državne komisije izuzet će se od rada u konkretnom predmetu:

1. ako je sam stranka, zakonski zastupnik, opunomoćenik stranke ili je sa strankom u poslovnom odnosu

2. ako mu je stranka ili njezin zastupnik srodnik po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnik po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, ili posvojitelj ili posvojenik

3. ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristranost.

(2) Stranke mogu zahtijevati izuzeće predsjednika, zamjenika i članova Državne komisije.

(3) Čim se sazna za postojanje kojeg od razloga izuzeća, član ili zamjenik predsjednika Državne komisije izuzet će se od rada i o tome obavijestiti predsjednika Državne komisije.

(4) Čim se sazna za postojanje kojeg od razloga izuzeća, predsjednik Državne komisije izuzet će se od rada i o tome obavijestiti predsjednika Visokog upravnog suda.

(5) O zahtjevu za izuzeće članova ili zamjenika predsjednika Državne komisije odlučuje predsjednik Državne komisije.

(6) O zahtjevu za izuzeće predsjednika Državne komisije odlučuje predsjednik Visokog upravnog suda.

(7) Ako se u istom predmetu od rada izuzmu predsjednik, zamjenici predsjednika i svi ostali članovi Državne komisije, predsjednik Državne komisije dužan je o tome obavijestiti predsjednika Visokog upravnog suda koji odlučuje o svim zahtjevima za izuzeće.

GLAVA V.
SUDSKA ZAŠTITA I GRAĐANSKOPRAVNE ODREDBE

Sudska zaštita

Članak 434.

(1) Protiv odluke Državne komisije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

(2) U slučaju iz članka 432. stavka 5. ovoga Zakona, rok za podnošenje tužbe počinje teći istekom roka od osam dana od dana javne objave.

(3) Odluka u upravnom sporu donijet će se u roku od 30 dana od dana podnošenja uredne tužbe.

(4) Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske poništi odluku Državne komisije, svojom će presudom odlučiti i o žalbi u postupku javne nabave.

(5) Odluku u upravnom sporu Državna komisija će objaviti na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Naknada štete

Članak 435.

Svaka osoba koja je pretrpjela štetu zbog povreda ovoga Zakona ima mogućnost naknade štete pred nadležnim sudom prema općim propisima o naknadi štete.

DIO PETI
POLITIKA JAVNE NABAVE

GLAVA I.
NADLEŽNOSTI SREDIŠNJEG TIJELA DRŽAVNE UPRAVE ZA POLITIKU JAVNE NABAVE

Članak 436.

Središnje tijelo državne uprave za politiku javne nabave nadležno je za:

1. strateško osmišljavanje, razvoj i unapređenje politike javne nabave u Republici Hrvatskoj

2. izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja javne nabave

3. praćenje i koordinaciju sustava javne nabave

4. stručnu pomoć u vezi s primjenom ovoga Zakona i njegovih podzakonskih propisa kroz davanje mišljenja, izradu smjernica, priručnika te drugih publikacija i obrazaca

5. upravni nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi i njegovih podzakonskih propisa

6. podnošenje optužnih prijedloga za prekršaje propisane ovim Zakonom

7. izradu izvješća o provedenim nadzorima

8. međunarodnu suradnju, posebice s Europskom komisijom u vezi s primjenom zakonodavstva iz područja javne nabave te sudjelovanje u radu tijela iz područja javne nabave, poput Savjetodavnog odbora za javnu nabavu osnovanog Odlukom Vijeća 71/306/EEZ (SL L 185, 16. 8. 1971., str. 15)

9. izobrazbu u području javne nabave

10. izradu statističkih izvješća o javnoj nabavi

11. ustrojavanje, vođenje i ažuriranje Portala javne nabave

12. upravni nadzor na pružanjem usluge EOJN RH

13. druge poslove propisane ovim Zakonom i njegovim podzakonskim propisima.

GLAVA II.
NADZOR

Članak 437.

(1) Nad provedbom ovoga Zakona i njegovih podzakonskih propisa provodi se upravni nadzor.

(2) Upravni nadzor koji se provodi tijekom provedbe postupka javne nabave ne zaustavlja njegov tijek.

Članak 438.

(1) Upravni nadzor provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave u svrhu sprječavanja, otklanjanja i otkrivanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica povrede odredbi ovoga Zakona i njegovih podzakonskih propisa.

(2) Upravni nadzor neće se provoditi:

1. ako se utvrdi nenadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave

2. ako je istekao rok od tri godine od završetka postupka javne nabave ili sklapanja ugovora bez provedbe postupka

3. ako predstavka ili zahtjev ni nakon poziva na dopunu ne sadržava sve podatke potrebne za provedbu nadzora ili ako dopunu podataka nije moguće pribaviti jer se radi o anonimnoj predstavci

4. ako je u predmetnom postupku javne nabave gospodarski subjekt koji traži provođenje nadzora izjavio žalbu ili je to propustio učiniti u propisanom roku.

(3) Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave u provođenju upravnog nadzora utvrdi jednu ili više nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja propisanog ovim Zakonom, protiv naručitelja i odgovorne osobe može podnijeti optužni prijedlog pred nadležnim prekršajnim sudom ili o tome obavijestiti nadležno državno odvjetništvo.

(4) Nakon provedenog upravnog nadzora središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave dostavlja naručitelju i predlagatelju nadzora mišljenje o uočenim nepravilnostima te, ako je potrebno, preporuku o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti.

(5) Sadržaj i oblik predstavke te sadržaj zapisnika o provedenom nadzoru propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Članak 439.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave dostavlja Europskoj komisiji izvješće o nadzoru.

(2) Izvješće o nadzoru obuhvaća podatke o najučestalijim uzrocima pogrešne provedbe ili pravne nesigurnosti, uključujući moguće strukturne ili opetovane probleme u provedbi ovoga Zakona i njegovih podzakonskih propisa, o razini sudjelovanja malih i srednjih poduzeća (MSP) u javnoj nabavi te o sprječavanju, utvrđivanju i odgovarajućem izvještavanju o slučajevima prijevare u javnoj nabavi, korupciji, sukobu interesa i drugim ozbiljnim nepravilnostima.

GLAVA III.
IZOBRAZBA, STATISTIČKA IZVJEŠĆA I ADMINISTRATIVNA SURADNJA

POGLAVLJE 1.
IZOBRAZBA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Članak 440.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave priprema i provodi izobrazbu u području javne nabave.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave provodi ispite i izdaje certifikate u području javne nabave.

(3) Program izobrazbe, planiranje, način provedbe izobrazbe, način izdavanja i obnavljanja certifikata te druga bitna pitanja u vezi s izobrazbom u području javne nabave propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

POGLAVLJE 2.
STATISTIČKA IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI

Članak 441.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave izrađuje godišnje statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj te ga objavljuje na Portalu javne nabave.

(2) Naručitelj je obvezan do 31. ožujka tekuće godine izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.

(3) Uputu naručiteljima o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave objavljuje na Portalu javne nabave.

(4) Središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave dostavlja Europskoj komisiji statističko izvješće o javnoj nabavi.

(5) Statističko izvješće sadržava sve ostale statističke podatke koji su potrebni sukladno Sporazumu o javnoj nabavi (GPA).

POGLAVLJE 3.
ADMINISTRATIVNA SURADNJA I OBVEZA DOSTAVLJANJA DOKUMENTACIJE

Članak 442.

(1) Na zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave ili Europske komisije, naručitelj je u ostavljenome roku obvezan dostaviti cjelokupnu dokumentaciju u vezi s nabavom robe, radova ili usluga.

(2) Tijela državne uprave i druga nadležna tijela dužna su pružati pravnu pomoć i surađivati s nadležnim tijelima iz drugih država članica te institucijama Europske unije.

(3) Tijela državne uprave i druga nadležna tijela dužna su rješavati zahtjeve i razmjenjivati podatke u vezi s postupcima javne nabave u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) sukladno Uredbi (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ.

DIO ŠESTI
PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajne odredbe

Članak 443.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je naručitelj:

1. ako nabavi robu, radove ili usluge bez provođenja postupka javne nabave propisanog ovim Zakonom, osim u slučajevima kada je to Zakonom dopušteno (članak 12. stavak 2.)

2. ako dijeli nabavu s namjerom izbjegavanja primjene ovoga Zakona ili primjene odredba o nabavi male ili velike vrijednosti (članak 16. stavak 3.)

3. ako ne osigura primjenu odredbi ovoga Zakona kod ugovora za nabavu radova ili usluga koje subvencionira ili sufinancira s više od 50 % (članak 39. stavak 2.)

4. ako nabavi robu, radove ili usluge bez provođenja postupka javne nabave propisanog propisom kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti, osim u slučajevima kada je to Zakonom dopušteno (članak 40. stavak 1.)

5. ako nabavi robu, radove ili usluge primjenom natjecateljskog postupka uz pregovore, a nisu bili ispunjeni Zakonom propisani uvjeti za primjenu tog postupka (članak 94.)

6. ako nabavi robu, radove ili usluge primjenom natjecateljskog dijaloga, a nisu bili ispunjeni Zakonom propisani uvjeti za primjenu tog postupka (članak 104.)

7. ako nabavi robu, radove ili usluge primjenom pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje, a nisu bili ispunjeni Zakonom propisani uvjeti za primjenu tog postupka (članci 131. – 134. i članak 360.)

8. ako sklopi ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum s ponuditeljem kojeg je obvezno morao isključiti iz postupka javne nabave, osim u slučajevima kada je to Zakonom dopušteno (članak 251. stavak 1. i članak 252. stavak 1.)

9. ako sklopi ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum koji nije u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom (članak 312. stavak 2.)

10. ako ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum mijenja tijekom njegova trajanja u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona (članak 314.)

11. ako ne poštuje izvršnu odluku Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (članak 425. stavak 5.)

12. ako po zahtjevu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave ili Europske komisije u ostavljenome roku ne dostavi cjelokupnu dokumentaciju u vezi s nabavom robe, radova ili usluga (članak 442. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je naručitelj:

1. ako ne objavi opći akt za jednostavnu nabavu te sve njegove kasnije promjene na internetskim stranicama (članak 15. stavak 3.)

2. ako ne objavi plan nabave ili registar ugovora te sve njihove kasnije promjene na internetskim stranicama (članak 28. stavci 3. i 4.)

3. ako najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu ne posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (članak 197. stavak 4.)

4. ako u zakonskom roku ne pošalje na objavu obavijest o dodjeli ugovora (članak 248. stavak 1. i članak 381. stavak 1.)

5. ako ne donese odluku o odabiru u propisanom roku (članak 302. stavak 4.)

6. ako ne donese odluku o poništenju u propisanom roku (članak 303. stavak 2.)

7. ako ne donese odluku o nedopustivosti sudjelovanja u propisanom roku (članak 304. stavak 2.)

8. ako u zakonskom roku ne sklopi ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum u pisanom obliku (članak 312. stavka 1.)

9. ako u zakonskom roku ne pošalje na objavu obavijest o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja (članak 316. stavak 4. i članak 317. stavak 3.)

10. ako u zakonskom roku ne pošalje na objavu obavijest o dodjeli ugovora za društvene i druge posebne usluge (članak 324. stavak 3.)

11. ako u zakonskom roku ne pošalje na objavu obavijest o rezultatima projektnog natječaja (članak 328. stavak 3.)

12. ako u zakonskom roku ne izradi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu (članak 441. stavak 2.).

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.

DIO SEDMI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 444.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 45. ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 445.

(1) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave donijet će pravilnike iz članka 28. stavka 7., članka 92. stavka 4., članka 100. stavka 4., članka 110. stavka 3., članka 124. stavka 3., članka 137. stavka 4., članka 198. stavka 5., članka 200. stavka 7., članka 239. stavka 4., članka 280. stavka 11., članka 282. stavka 11., članka 290. stavka 3., članka 297. stavka 2., članka 325. stavka 6., članka 405. stavka 6., članka 438. stavka 5. i članka 440. stavka 3. u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove donijet će pravilnik iz članka 15. stavka 4. u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 446.

Do stupanja na snagu podzakonskih propisa iz članaka 444. i 445. ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 1. – 6. stavka 8. i članaka 7. – 38. Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (»Narodne novine«, br. 89/12. i 145/14.), članaka 1. – 30. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (»Narodne novine«, br. 10/12.), članaka 1. – 10. Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 10/12.), članaka 1. – 34. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (»Narodne novine«, br. 6/12. i 125/14.) i članaka 1. – 23. Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/12. i 28/14.).

Članak 447.

(1) Javni i sektorski naručitelji obvezni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona akte donesene na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.) uskladiti s odredbama ovoga Zakona.

(2) Akti koji nisu usklađeni s odredbama ovoga Zakona prestaju važiti nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 448.

Postupci javne nabave pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama zakona kojim se regulira javna nabava, a koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja postupka nabave.

Članak 449.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona članak 6. stavak 9. Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (»Narodne novine«, br. 89/12. i 145/14.) prestaje važiti.

Članak 450.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o objavama javne nabave (»Narodne novine«, br. 10/12.), Pravilnik o popisu obveznika javne nabave (»Narodne novine«, br. 19/12.), Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (»Narodne novine«, br. 6/12.) i Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 88/16.).

Članak 451.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.).

Članak 452.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017., osim članka 284. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. srpnja 2017., članka 261. ovoga Zakona koji stupa na snagu 18. travnja 2018. i članka 269. ovoga Zakona koji stupa na snagu 18. listopada 2018.

Klasa: 022-03/16-01/109

Zagreb, 9. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

PRILOG I.

POPIS DRŽAVNIH TIJELA I TIJELA SREDIŠNJE DRŽAVNE UPRAVE

predsjednik Republike Hrvatske

Ured predsjednika Republike Hrvatske

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Vlada Republike Hrvatske

stručne službe Vlade Republike Hrvatske

ministarstva

središnji državni uredi

državne upravne organizacije

uredi državne uprave u županijama

Ustavni sud Republike Hrvatske

Vrhovni sud Republike Hrvatske

sudovi

Državno sudbeno vijeće

državna odvjetništva

Državnoodvjetničko vijeće

pravobraniteljstva

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Hrvatska narodna banka

agencije kojima je osnivač Republika Hrvatska Državni ured za reviziju

PRILOG II.

POPIS DJELATNOSTI U GRADITELJSTVU

Ako postoji bilo kakva razlika u tumačenju između CPV i NACE, vrijedi nomenklatura CPV.

NACE Rev. 1

sukladno Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3037/90 od 9. listopada 1990. o statističkoj klasifikaciji gospodarskih djelatnosti u Europskoj zajednici

(SL L 293, 24. 10. 1990.)

CPV oznaka

ODJELJAK F

GRADNJA

Odjeljak

Skupina

Razred

Predmet

Bilješke

45

 

 

Gradnja

Ovaj odjeljak uključuje:

– gradnju novih zgrada i pogona, obnovu i uobičajene popravke

45000000

 

45.1

 

Priprema gradilišta

 

45100000

 

 

45.11

Rušenje i razbijanje zgrada; zemljani radovi

Ovaj razred obuhvaća

– rušenje zgrada i drugih konstrukcija,

– čišćenje gradilišta,

– zemljani radovi: iskopi, odlaganje, poravnavanje i izravnavanje gradilišta, kopanje jarka, uklanjanje stijena, miniranje itd.

– priprema terena za kopanje rude:

– uklanjanje viška materijala i ostalo uređenje i priprema zemljišta i terena bogatih mineralima.

Ovaj razred također obuhvaća:

– drenažu gradilišta,

– drenažu poljoprivrednog ili šumskog zemljišta.

45110000

 

 

45.12

Pokusno bušenje i sondiranje

Ovaj razred obuhvaća

– pokusno bušenje, sondiranje i uzimanje uzorka izvađenog geološkim bu– šenjem za građevinske, geofizičke, geološke ili slične svrhe.

Ovaj razred ne uključuje:

– bušenje proizvodnih bušotina nafte ili plina, vidjeti 11.20,

– bušenje izvora vode, vidjeti 45.25,

– izgradnju okana, vidjeti 45.25,

– istraživanje naftnih i plinskih polja, geofizička, geološka i seizmička mjerenja, vidjeti 74.20.

45120000

 

45.2

 

Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova; niskogradnja

 

45200000

 

 

45.21

Opća visokogradnja i niskogradnja

Ovaj razred obuhvaća

– gradnju svih vrsta građevina niskogradnje,

– mostove, uključujući i one za autoceste na stupovima, vijadukata, tunela i podzemnih željeznica

– cjevovode na velike udaljenosti, komunikacijske i energetske vodove,

– gradske cjevovode, gradske komunikacijske i energetske vodove

– prateću urbanu infrastrukturu,

– sklapanje i postavljanje montažnih konstrukcija na licu mjesta.

Ovaj razred ne uključuje:

– uslužne aktivnosti povezane sa crpljenjem nafte i plina, vidjeti 11.20,

– postavljanje gotovih montažnih konstrukcija iz nebetonskih dijelova koje je izradio izvoditelj, vidjeti odjeljke 20., 26. i 28.,

– građevinske radove na, osim na izgradnji zgrada, stadionima, bazenima, sportskim dvoranama, teniskim igralištima, igralištima za golf i drugim sportskim objektima, vidjeti 45.23,

– instalaterske radove na građevinama, vidjeti 45.3,

– završne građevinske radove, vidjeti 45.4,

– djelatnosti arhitekture i inženjeringa, vidjeti 74.20,

– upravljanje građevinskim projektima, vidjeti 74.20.

45210000

Osim:

–45213316

45220000

45231000

45232000

 

 

45.22

Krovovezački i krovopokrivački radovi

Ovaj razred obuhvaća

– krovovezačke radove,

– krovopokrivačke radove,

– hidroizolaciju.

45261000

 

 

45.23

Izgradnja autocesta, cesta, uzletišta i sportskih objekata

Ovaj razred obuhvaća

– izgradnju autocesta, ulica, cesta, ostalih kolnih i pješačkih putova,

– izgradnju pruga,

– izgradnju uzletno-sletnih staza,

– građevinske radove na, osim na izgradnji zgrada, stadionima, bazenima, sportskim dvoranama, teniskim igralištima, igralištima za golf i drugim sportskim objektima,

– ličenje oznaka na cestovnim površinama i parkiralištima.

Ovaj razred ne uključuje:

– pripremne zemljane radove, vidjeti 45.11.

45212212 i DA03

45230000

osim:

–45231000

–45232000

–45234115

 

 

45.24

Izgradnja hidrograđevnih objekata

Ovaj razred obuhvaća

– izgradnju:

– vodnih putova, pristaništa i riječnih građevina, turističkih pristaništa (marina), prevodnica itd.,

– brana i nasipa,

– jaružarenje,

– podvodne radove.

45240000

 

 

45.25

Ostali građevinski radovi koji obuhvaćaju posebne zanate

Ovaj razred obuhvaća

– građevinske djelatnosti specijalizirane za jednu značajku zajedničku za različite vrste konstrukcija koje zahtijevaju specijalizirane vještine ili opremu,

– izgradnju temelja, uključujući zabijanje pilona,

– bušenje i izgradnju izvora vode, kopanje okana,

– postavljanje čeličnih elemenata koje ne izrađuje sam izvođač,

– savijanje čelika,

– zidanje ciglom i kamenom,

– podizanje i rastavljanje skela i radnih platformi, uključujući najam skela i radnih platformi,

– gradnju dimnjaka i industrijskih peći.

Ovaj razred ne uključuje:

– najam skela bez postavljanja i rastavljanja, vidjeti 71.32.

45250000

45262000

 

45.3

 

Građevinske instalacije

 

45300000

 

 

45.31

Električno ožičenje i elektromontažni radovi

Ovaj razred obuhvaća

ugradnju u zgrade i druge projekte izgradnje:

– električnog ožičenja i elektromontažne radove,

– sustava telekomunikacija,

– sustava električnoga grijanja,

– radijskih i televizijskih kućnih antena,

– požarnih alarma,

– protuprovalnih alarmnih sustava,

– dizala i pokretnih stepenica,

– gromobrana itd.

45213316

45310000

Osim:

–45316000

 

 

45.32

Izolacijski radovi

Ovaj razred obuhvaća

– ugradnju u zgrade i druge projekte izgradnje toplinske izolacije, zvučne izolacije i izolacije protiv vibracija.

Ovaj razred ne uključuje:

– hidroizolaciju, vidjeti 45.22.

45320000

 

 

45.33

Vodoinstalacijski radovi

Ovaj razred obuhvaća

– ugradnju u zgrade i druge projekte izgradnje:

– vodoinstalacije i sanitacijske opreme,

– plinske opreme,

– opreme i vodova za grijanje, ventilaciju, hlađenje ili klimatizaciju,

– sustava raspršivača.

Ovaj razred ne uključuje:

– ugradnju sustava električnoga grijanja, vidjeti 45.31.

45330000

 

 

45.34

Ostale građevinske instalacije

Ovaj razred obuhvaća

– ugradnju rasvjetnih i signalizacijskih sustava za ceste, pruge, uzletišta i luke,

– ugradnju naprava i opreme koja nije drugdje opisana u zgrade ili druge projekte izgradnje.

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Završni građevinski radovi

 

45400000

 

 

45.41

Žbukanje

Ovaj razred obuhvaća

– nanošenje u zgradama ili drugim projektima izgradnje unutarnje i vanjske žbuke ili zidarskoga gipsa, uključujući srodne podloge za žbuku.

45410000

 

 

45.42

Ugradnja stolarije

Ovaj razred obuhvaća

– ugradnju vrata, prozora, okvira za vrata i prozore, ugradbenih kuhinja, stuba, opreme za trgovine i slično, koje nije izradio sam izvoditelj, od drva ili drugih materijala,

– unutarnje završne radove kao što su stropovi, drvene zidne obloge, pomične pregrade itd.

Ovaj razred ne uključuje:

– postavljanje parketa i drugih drvenih podnih obloga, vidjeti 45.43.

45420000

 

 

45.43

Oblaganje podova i zidova

Ovaj razred obuhvaća

– polaganje, postavljanje, vješanje ili ugradnju u zgrade ili druge projekte izgradnje:

– zidnih ili podnih pločica od keramike, betona ili rezanog kamena,

– parketa i drugih podnih obloga, tepiha i linoleuma,

– uključujući gumene ili plastične,

– podne ili zidne teraco, mramorne, granitne obloge ili obloge od škriljevca,

– zidnih tapeta.

45430000

 

 

45.44

Ličenje i ostakljivanje

Ovaj razred obuhvaća

– vanjsko i unutarnje ličenje zgrada,

– ličenje objekata niskogradnje,

– ugradnju stakla, ogledala itd.

Ovaj razred ne uključuje:

– ugradnju prozora, vidjeti 45.42.

45440000

 

 

45.45

Ostali završni građevinski radovi

Ovaj razred obuhvaća

– postavljanje privatnih bazena,

– čišćenje parom, pjeskarenje i slične djelatnosti na vanjskim dijelovima zgrada,

– ostale završne građevinske radove koji nisu drugdje opisani.

Ovaj razred ne uključuje:

– čišćenje unutarnjeg dijela zgrade i drugih konstrukcija, vidjeti 74.70.

45212212 i DA04

45450000

 

45.5

 

Najam građevinske opreme ili opreme za rušenje s rukovateljem

 

45500000

 

 

45.50

Najam građevinske opreme ili opreme za rušenje s rukovateljem

Ovaj razred ne uključuje:

– najam građevinskih strojeva i opreme te strojeva i opreme za rušenje bez rukovatelja, vidjeti 71.32.

45500000PRILOG III.

PRILOG III.A

POPIS VOJNE OPREME

1. Malo i lako vatreno oružje uključujući i automatsko, kao što su puške, karabini, revolveri, pištolji, poluautomatske puške i strojnice, osim oružja za lov, pištolja i drugog malokalibarskog sportskog oružja kalibra do 7 mm.

2. Topništvo, oružja za izbacivanje dima, plina i plamena kao što su:

a) topovi, haubice, minobacači, protuoklopna oružja, raketni lanseri, bacači plamena, netrzajna oružja

b) vojna oružja za izbacivanje dima i plina.

3. Streljivo za oružja navedena u točkama 1. i 2. ovoga Popisa.

4. Bombe, torpeda, rakete i vođeni projektili:

a) bombe, torpeda, granate, uključujući dimne granate, dimne bombe, rakete, mine, vođeni projektili, dubinske bombe, zapaljive bombe

b) vojna oprema i komponente specijalno namijenjene za rukovanje, sklapanje, rasklapanje, ispaljivanje ili otkrivanje stavki pod a).

5. Vojna oprema za upravljanje paljbom:

a) računala za upravljanje paljbom i sustavi navođenja u infracrvenim i drugim noćnim napravama za vođenje

b) daljinomjeri, indikatori položaja, visinomjeri

c) elektroničke komponente za praćenje (žiroskopske, optičke i akustičke)

d) ciljničke naprave za oružje i bombardiranje, periskopi za opremu navedenu u ovom Popisu.

6. Tenkovi i specijalna borbena vozila:

a) tenkovi

b) vozila vojne namjene, s naoružanjem ili oklopna, uključujući amfibijska vozila

c) oklopna vozila

d) polugusjenična vojna vozila

e) vojna vozila s tenkovskim tijelom

f) prikolice posebno namijenjene za prijevoz streljiva navedenog u točkama 3. i 4. ovoga Popisa.

7. Toksični i radioaktivni agensi:

a) toksični, biološki ili kemijski agensi i radioaktivni agensi namijenjeni za uništavanje ljudi, životinja ili usjeva tijekom borbenih djelovanja

b) vojna oprema za prenošenje, otkrivanje i identifikaciju tvari navedenih pod a)

c) sredstva za protumjere za stavke navedene pod a).

8. Baruti, eksplozivi i tekuća ili kruta pogonska goriva:

a) baruti i tekuća ili kruta pogonska goriva namijenjena za uporabu u sredstvima navedenim pod točkama 3., 4. i 7. ovoga Popisa

b) vojni eksplozivi

c) zapaljiva sredstva i sredstva za smrzavanje namijenjena vojnoj uporabi.

9. Ratni brodovi i pripadna specijalna oprema:

a) brodovi svih vrsta za potrebe oružanih snaga

b) oprema posebno namijenjena za polaganje, otkrivanje i čišćenje mina

c) podvodni kabeli.

10. Zrakoplovi, helikopteri i pripadna oprema za vojnu uporabu.

11. Vojna elektronička oprema.

12. Kamere posebno namijenjene za vojnu uporabu.

13. Ostala oprema i materijali, npr. vojne čizme, odore i sl.

14. Specijalizirani dijelovi i stavke za sredstva uključena u ovaj Popis ako su vojnog karaktera.

15. Strojevi, oprema i pribor isključivo namijenjeni za istraživanje, proizvodnju, ispitivanje i kontrolu oružja, streljiva i uređaja isključivo vojnog karaktera s ovoga Popisa.

PRILOG III.B

POPIS PROIZVODA KOJE NABAVLJAJU JAVNI NARUČITELJI U PODRUČJU OBRANE

Jedini primjenjivi tekst za potrebe ovoga Zakona jest onaj u Prilogu 1. točki 4. Sporazuma o javnoj nabavi (GPA) na kojem se temelji sljedeći indikativni popis proizvoda:

Poglavlje 25.:

Sol, sumpor, zemlja i kamen, gips, vapno i cement

Poglavlje 26.:

Metalne rude, šljaka i pepeo

Poglavlje 27.:

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi koji nastaju njihovom destilacijom, bitumen, mineralni voskovi

osim:

ex 27.10 posebna motorna goriva

Poglavlje 28.:

Anorganske kemikalije, organski i anorganski spojevi plemenitih kovina, rijetkih metala, radioaktivnih elemenata i izotopa

osim:

ex 28.09: eksplozivi

ex 28.13: eksplozivi

ex 28.14: suzavac

ex 28.28: eksplozivi

ex 28.32: eksplozivi

ex 28.39: eksplozivi

ex 28.50: toksični proizvodi

ex 28.51: toksični proizvodi

ex 28.54: eksplozivi

Poglavlje 29.:

Organske kemikalije

osim:

ex 29.03: eksplozivi

ex 29.04: eksplozivi

ex 29.07: eksplozivi

ex 29.08: eksplozivi

ex 29.11: eksplozivi

ex 29.12: eksplozivi

ex 29.13: toksični proizvodi

ex 29.14: toksični proizvodi

ex 29.15: toksični proizvodi

ex 29.21: toksični proizvodi

ex 29.22: toksični proizvodi

ex 29.23: toksični proizvodi

ex 29.26: eksplozivi

ex 29.27: toksični proizvodi

ex 29.29: eksplozivi

Poglavlje 30.:

Farmaceutski proizvodi

Poglavlje 31.:

Gnojiva

Poglavlje 32.:

Ekstrakti za štavljenje i bojenje, proizvodi za štavljenje i njihovi derivati, bojila, boje, ličila i lakovi, kit, umeci i čepovi, tinte

Poglavlje 33.:

Esencijalna ulja i smole, parfemi, kozmetički preparati

Poglavlje 34.:

Sapun, organska površinsko-aktivna sredstva, pripravci za pranje, pripravci za podmazivanje, umjetni voskovi, pripremljeni voskovi, pripravci za poliranje i čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje i »zubarski voskovi«

Poglavlje 35.:

Bjelančevinaste tvari, ljepila, enzimi

Poglavlje 37.:

Sredstva za fotografiju i kinematografiju

Poglavlje 38.:

Različiti kemijski proizvodi

osim:

ex 38.19: toksični proizvodi

Poglavlje 39.:

Umjetne smole i plastični materijali, esteri i eteri od celuloze i predmeti napravljeni od njih

osim:

ex 39.03: eksplozivi

Poglavlje 40.:

Guma, umjetna guma i predmeti napravljeni od nje

osim:

ex 40.11: gume otporne na metke

Poglavlje 41.:

Sirova životinjska koža (osim krzna) i koža

Poglavlje 42.:

Predmeti od kože, sedla, konjska oprema, predmeti za putovanje, torbice i slični spremnici, predmeti od životinjskih iznutrica (osim iznutrica svilene bube)

Poglavlje 43.:

Krzno i umjetno krzno, predmeti od krzna

Poglavlje 44.:

Drvo i predmeti od drva, drveni ugljen

Poglavlje 45.:

Pluto i predmeti od pluta

Poglavlje 46.:

Proizvodi od esparto trave i drugih materijala za pletenje, pleteni predmeti

Poglavlje 47.:

Materijal za izradu papira

Poglavlje 48.:

Papir i karton, predmeti od celuloze za papir, papira i kartona

Poglavlje 49.:

Tiskane knjige, novine, slike i drugi tiskarski proizvodi, rukopisi, tiskani materijali i planovi

Poglavlje 65.:

Pokrivala za glavu i njihovi dijelovi

Poglavlje 66.:

Kišobrani, sunčane naočale, štapovi za hodanje, bičevi, jahački bičevi i njihovi dijelovi

Poglavlje 67.:

Obrađeno perje i paperje, predmeti izrađeni od perja i paperja, umjetno cvijeće, predmeti od ljudske kose

Poglavlje 68.:

Predmeti od kamena, gipsa, cementa, azbesta, tinjca i sličnih materijala

Poglavlje 69.:

Keramički proizvodi

Poglavlje 70.:

Staklo i proizvodi od stakla

Poglavlje 71.:

Biseri, drago i poludrago kamenje, plemenite kovine, smotane plemenite kovine i predmeti napravljeni od njih, umjetni nakit

Poglavlje 73.:

Željezo i čelik i predmeti napravljeni od njih

Poglavlje 74.:

Bakar i predmeti napravljeni od njega

Poglavlje 75.:

Nikal i predmeti napravljeni od njega

Poglavlje 76.:

Aluminij i predmeti napravljeni od njega

Poglavlje 77.:

Magnezij i barij i predmeti napravljeni od njega

Poglavlje 78.:

Olovo i predmeti napravljeni od njega

Poglavlje 79.:

Cink i predmeti napravljeni od njega

Poglavlje 80.:

Kositar i predmeti napravljeni od njega

Poglavlje 81.:

Ostali metali koji se koriste u metalurgiji i predmeti napravljeni od njih

Poglavlje 82.:

Alati, umeci, pribor za jelo, žlice i vilice od metala i njihovi dijelovi

osim:

ex 82.05: alati

ex 82.07: alati, dijelovi

Poglavlje 83.:

Različiti predmeti od metala

Poglavlje 84.:

Bojleri, strojevi i mehanički aparati, njihovi dijelovi

osim:

ex 84.06: motori

ex 84.08: drugi motori

ex 84.45: strojevi

ex 84.53: automatski strojevi za obradu podataka

ex 84.55: dijelovi strojeva pod brojem 84.53

ex 84.59: nuklearni reaktori

Poglavlje 85.:

Električni strojevi i oprema, njihovi dijelovi

osim:

ex 85.13: telekomunikacijska oprema

ex 85.15: strojevi za prijenos

Poglavlje 86.:

Lokomotive za vlakove i tramvaje, vagoni i njihovi dijelovi, spojevi i uređaji za željezničke i tramvajske tračnice, oprema za prometnu signalizaciju (koju ne pokreće električna energija)

osim:

ex 86.02: oklopne lokomotive, električne

ex 86.03: druge oklopne lokomotive

ex 86.05: oklopni vagoni

ex 86.06: vagoni za popravak

ex 86.07: vagoni

Poglavlje 87.:

Vozila, osim vlakova i tramvaja, njihovi dijelovi

osim:

ex 87.08: tenkovi i druga oklopna vozila

ex 87.01: traktori

ex 87.02: vojna vozila

ex 87.03: kamioni za pomoć na cesti

ex 87.09: motocikli

ex 87.14: prikolice

Poglavlje 89.:

Brodovi, čamci i strukture za plovidbu

osim:

ex 89.01A: ratni brodovi

Poglavlje 90.:

Optički, fotografski, kinematografski, mjerni, testni, precizni, medicinski i kirurški instrumenti i aparati, njihovi dijelovi

osim:

ex 90.05: dvogledi

ex 90.13: razni instrumenti, laseri

ex 90.14: telemetri

ex 90.28: električni i elektronički mjerni instrumenti

ex 90.11: mikroskopi

ex 90.17: medicinski instrumenti

ex 90.18: aparati za mehanoterapiju

ex 90.19 ortopedski strojevi

ex 90.20: rendgen

Poglavlje 91.:

Proizvodnja zidnih i ručnih satova

Poglavlje 92.:

Glazbeni instrumenti, aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, dijelovi i prateća oprema takvih aparata

Poglavlje 94.:

Namještaj i njegovi dijelovi, posteljina, madraci, potpora madracima, jastuci i slična punjena oprema

osim:

ex 94.01A: avionska sjedala

Poglavlje 95.:

Predmeti i proizvodi materijala za oblikovanje ili rezbarenje

Poglavlje 96.:

Metle, četke, četkice za puder, sita

Poglavlje 98.:

Razni proizvedeni predmetiPRILOG IV.

ZAHTJEVI VEZANI UZ ALATE I UREĐAJE ZA ELEKTRONIČKO ZAPRIMANJE PONUDA, ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE, ZAHTJEVA ZA KVALIFIKACIJU TE PLANOVA I PROJEKATA U PROJEKTNIM NATJEČAJIMA

1. Alati i uređaji za elektroničko zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju, kao i planova i projekata u projektnim natječajima moraju, uz pomoć tehničkih sredstava i odgovarajućih postupaka, najmanje jamčiti da:

a) se točno vrijeme i datum zaprimanja ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju, kao i dostavu planova i projekata mogu točno odrediti

b) se može razumno osigurati da, prije rokova za to određenih, nitko nema pristup podacima koji se prenose u skladu s ovim zahtjevima

c) samo ovlaštene osobe mogu odrediti ili izmijeniti datume za otvaranje zaprimljenih podataka

d) u različitim fazama postupka javne nabave, kvalifikacije ili projektnih natječaja pristup svim dostavljenim podacima, ili njihovim dijelovima, mora biti moguć samo ovlaštenim osobama

e) samo ovlaštene osobe mogu dati pristup prenesenim podacima, i to samo nakon propisanog datuma

f) podaci koji su zaprimljeni i otvoreni u skladu s ovim zahtjevima moraju biti dostupni samo osobama koje su ovlaštene da s njima budu upoznate

g) se može, ako su zabrane pristupa ili uvjeti iz podtočaka b), c), d), e) i f) ove točke prekršeni ili je došlo do pokušaja kršenja, razumno osigurati da se prekršaji ili pokušaji mogu jasno otkriti.

2. Osim gore navedenih zahtjeva, alati i uređaji za elektronički prijenos i zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata moraju biti u skladu sa sljedećim pravilima:

a) podaci u vezi sa specifikacijama koji su potrebni za elektroničku dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje, uključujući enkripciju i vremenski žig, moraju biti dostupni zainteresiranim stranama

b) Republika Hrvatska može specificirati razinu sigurnosti koja se zahtijeva za elektronička sredstva komunikacije u različitim fazama specifičnog postupka nabave koja mora biti razmjerna pridruženim rizicima

c) ako Republika Hrvatska zaključi da je razina rizika, procijenjena prema podtočki b) ove točke, tolika da se zahtijeva napredni elektronički potpis, naručitelj je obvezan prihvatiti napredne elektroničke potpise s kvalificiranim certifikatom, uzimajući u obzir jesu li ti certifikati dani od strane pružatelja usluga certificiranja koji je na pouzdanom popisu utvrđenom u Odluci Komisije 2009/767/EZ od 16. listopada 2009. o utvrđivanju mjera kojima se olakšava uporaba postupaka elektroničkim putem preko »jedinstvenih kontaktnih točaka« u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje područje usluga na unutarnjem tržištu, sastavljeni s uređajem za sigurnosno potpisivanje ili bez njega, u skladu sa sljedećim uvjetima:

i. naručitelj mora utvrditi traženi napredni oblik potpisa na osnovi oblika utvrđenih u Odluci Komisije 2011/130/EU od 25. veljače 2011. o uspostavljanju minimalnih zahtjeva za prekograničnu obradu dokumenata koje elektronički potpisuju nadležna tijela prema posebnom zakonom kojim se uređuje područje usluga na unutarnjem tržištu te provesti potrebne mjere za tehničku obradu tih oblika; ako se koristi drukčiji oblik elektroničkog potpisa, elektronički potpis ili elektronički prijenosnik dokumenta uključuje podatke o postojećim mogućnostima validiranja koji su u nadležnosti države članice. Mogućnosti validiranja omogućuju naručiteljima validiranje elektroničkog potpisa zaprimljenog putem interneta, besplatno i na način koji je razumljiv i govornicima kojima to nije materinski jezik, kao napredni elektronički potpis podržan kvalificiranim certifikatom. Države članice dostavljaju Komisiji podatke o pružateljima usluga za validiranje, a Komisija te podatke objavljuje na internetu

ii. ako je ponuda potpisana uz potporu kvalificiranog certifikata uključenog na pouzdan popis, naručitelj ne smije primijeniti dodatne zahtjeve kako bi spriječio ponuditelje da koriste ove potpise.

3. U pogledu dokumenata korištenih u kontekstu postupka nabave koje je potpisalo nadležno tijelo države članice ili drugi subjekt nadležan za izdavanje, nadležno tijelo ili subjekt za izdavanje mogu utvrditi traženi oblik naprednog potpisa u skladu sa zahtjevima iz članka 1. stavka 2. Odluke 2011/130/EU. Oni uvode nužne mjere kako bi mogli tehnički obrađivati te oblike, uključujući informacije koje su potrebne za obradu potpisa u dotičnom dokumentu. Takvi dokumenti moraju sadržavati u elektroničkom potpisu ili u elektroničkom prijenosniku dokumenta informacije o postojećim mogućnostima validiranja koje omogućavaju validiranje zaprimljenih elektroničkih potpisa internetom, besplatno i na način koji je razumljiv i govornicima kojima to nije materinski jezik.

PRILOG V.

SADRŽAJ OBAVIJESTI JAVNE NABAVE

V. A.
PRETHODNA INFORMACIJSKA OBAVIJEST

V.A.I. – Podaci koje sadržava prethodna informacijska obavijest

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa javnog naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Adresa e-pošte ili internetska adresa na kojoj će biti dostupna dokumentacija o nabavi, uz neograničen, izravan i besplatan pristup. Ako neograničen, izravan i besplatan pristup nije moguć iz razloga navedenih u članku 233. ovoga Zakona, podatak o tome na koji način je moguće pristupiti dokumentaciji o nabavi.

3. Vrsta javnog naručitelja i njegova glavna djelatnost.

4. Prema potrebi, podatak da je javni naručitelj središnje tijelo za nabavu ili naznaka da se primjenjuje ili može primijeniti bilo koji drugi oblik zajedničke nabave.

5. CPV oznake; ako je ugovor razdijeljen u grupe, ti podaci moraju se navesti zasebno za svaku grupu.

6. NUTS kod za glavno mjesto izvođenja radova u slučaju ugovora o radovima ili NUTS kod za glavno mjesto isporuke ili izvedbe u slučaju ugovora o robi i uslugama; ako je ugovor razdijeljen u grupe, ti podaci moraju se navesti zasebno za svaku grupu.

7. Kratki opis nabave: priroda i raspon radova, priroda i količina ili vrijednost robe, priroda i raspon usluga.

8. Ako se ova obavijest ne koristi kao sredstvo pozivanja na nadmetanje, procijenjeni datum(i) za objavu obavijesti o nadmetanju u vezi s ugovorom/ugovorima iz prethodne informacijske obavijesti.

9. Datum slanja obavijesti.

10. Svi drugi relevantni podaci.

11. Navod je li ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA).

V.A.II. – Podaci koje sadržava obavijest o objavljivanju prethodne informacijske obavijesti na profilu kupca

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa javnog naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Vrsta javnog naručitelja i njegova glavna djelatnost.

3. Prema potrebi, podatak da je javni naručitelj središnje tijelo za nabavu; ili naznaka da se primjenjuje ili može primijeniti bilo koji drugi oblik zajedničke nabave.

4. CPV oznake.

5. Internetska adresa »profila kupca« (URL).

6. Datum slanja obavijesti o objavljivanju prethodne informacijske obavijesti na profilu kupca.

V. B.
PERIODIČNA INDIKATIVNA OBAVIJEST

V.B.I. Podaci koje sadržava periodična indikativna obavijest u svim slučajevima

1. Naziv, identifikacijski broj (ako je predviđen u nacionalnom zakonodavstvu), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Vrsta naručitelja i njegova glavna djelatnost.

3.

a) Za ugovore o nabavi robe: narav i količina ili vrijednost usluga, ili proizvoda koji će se isporučivati (CPV oznake).

b) Za ugovore o radovima: vrsta i opseg usluga koje će se pružati, opća svojstva posla ili grupa uputom na posao (CPV oznake).

c) Za ugovore o uslugama: ukupna planirana nabava u svakoj od planiranih kategorija usluga (CPV oznake).

4. Datum slanja obavijesti ili slanja obavijesti o objavi te obavijesti na profilu kupca.

5. Svi drugi relevantni podaci.

V.B.II. Dodatni podaci koje sadržava periodična indikativna obavijest ako se koristi kao sredstvo poziva na nadmetanje ili se njome omogućuje određivanje kraćih rokova za zaprimanje ponuda

6. Navod o tome da zainteresirani gospodarski subjekti trebaju naručitelju izraziti svoj interes za ugovor ili ugovore.

7. Adresa e-pošte ili internetska adresa na kojoj će biti dostupna dokumentacija o specifikacijama nabave, uz neograničen, izravan i besplatan pristup. Ako neograničen, izravan i besplatan pristup nije moguć iz razloga navedenih u članku 233. ovoga Zakona, podatak o tome na koji način je moguće pristupiti dokumentaciji o nabavi.

8. Prema potrebi, navesti je li ugovor rezerviran za zaštićene radionice ili je njegovo izvršenje rezervirano u kontekstu programa zaštićenih zaposlenja.

9. Rok za dostavu zahtjeva u vezi s pozivom na dostavu ponuda ili na pregovore.

10. Vrsta i količina proizvoda koje treba isporučiti ili opća narav posla ili kategorija usluge i opis, uz navođenje jesu li predviđeni okvirni sporazumi, uključujući sve mogućnosti za daljnje nabave i procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za izvršavanje tih mogućnosti, kao i broj eventualnih obnova. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, također procijenjeno vrijeme objave daljnjih poziva na nadmetanje. Navod radi li se o kupnji, uzimanju u najam, zakup ili kupnji na otplatu, ili bilo kakvoj kombinaciji navedenog.

11. NUTS kod za glavno mjesto izvođenja radova u slučaju ugovora o radovima ili NUTS kod za glavno mjesto isporuke ili izvedbe u slučaju ugovora o robi i uslugama; ako je ugovor razdijeljen u grupe, ti podaci moraju se navesti zasebno za svaku grupu.

12. Rokovi za isporuku ili završetak ili trajanje ugovora o uslugama i, ako je moguće, datum početka.

13. Adresa na koju zainteresirani gospodarski subjekti šalju svoj iskaz interesa u pisanom obliku.

14. Rok za dostavu iskaza interesa.

15. Jezik ili jezici na kojem, odnosno na kojima se izrađuju zahtjevi za sudjelovanje ili ponude.

16. Ekonomski i tehnički uvjeti te financijska i tehnička jamstva koja se traže od isporučitelja robe.

17.

a) Planirani datum za pokretanje postupaka nabave za ugovor ili ugovore (ako je poznat).

b) Vrsta postupka nabave (ograničeni postupci s dinamičkim sustavom nabave ili bez njega ili pregovarački postupci).

18. Prema potrebi, posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

19. Prema potrebi, naznaka o:

a) zahtijevanju/prihvaćanju elektroničke dostave ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

b) uporabi elektroničkog naručivanja

c) uporabi izdavanja elektroničkog računa

d) prihvaćanju elektroničkog plaćanja.

20. Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe i, prema potrebi, postupke mirenja. Precizni podaci o rokovima za ulaganje žalbi ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i e-mail adresa službe od koje se ovi podaci mogu dobiti.

21. Ako su poznati, kriteriji koji će se koristiti za odabir ponude. Osim ako je ekonomski najpovoljnija ponuda identificirana isključivo na temelju cijene, kriteriji koji predstavljaju ekonomski najpovoljniju ponudu, kao i njihovi ponderi ili, ako je prikladno, redoslijed važnosti tih kriterija navode se ako se oni ne pojavljuju u specifikacijama ili se neće navesti u pozivu na potvrdu interesa, u pozivu na dostavu ponuda ili u pozivu na pregovaranje.

V.B.III. Podaci koje sadržava obavijest o objavi periodične indikativne obavijesti na profilu kupca, a koja se ne koristi kao sredstvo poziva na nadmetanje

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Vrsta naručitelja i njegova glavna djelatnost.

3. CPV oznake.

4. Internetska adresa »profila kupca« (URL).

5. Datum slanja obavijesti o objavi prethodne informacijske obavijesti na profilu kupca.

V. C.
OBAVIJEST O NADMETANJU

V.C.I. Podaci koje trebaju sadržavati obavijesti o nadmetanju koje objavljuje javni naručitelj

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa javnog naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Adresa e-pošte ili internetska adresa na kojoj će biti dostupna dokumentacija o nabavi, uz neograničen, izravan i besplatan pristup. Ako neograničen, izravan i besplatan pristup nije moguć iz razloga navedenih u članku 233. ovoga Zakona, podatak o tome na koji način je moguće pristupiti dokumentaciji o nabavi.

3. Vrsta javnog naručitelja i njegova glavna djelatnost.

4. Prema potrebi, naznaka da je javni naručitelj središnje tijelo za nabavu ili da se primjenjuje bilo koji drugi oblik zajedničke nabave.

5. CPV oznake; ako je ugovor razdijeljen u grupe, ti podaci moraju se navesti zasebno za svaku grupu.

6. NUTS kod za glavno mjesto izvođenja radova u slučaju ugovora o radovima ili NUTS kod za glavno mjesto isporuke ili izvedbe u slučaju ugovora o robi i uslugama; ako je ugovor razdijeljen u grupe, ti podaci moraju se navesti zasebno za svaku grupu.

7. Opis nabave: priroda i raspon radova, priroda i količina ili vrijednost robe, priroda i raspon usluga. Ako je ugovor razdijeljen u grupe, ti podaci moraju se navesti zasebno za svaku grupu. Prema potrebi, opis svih mogućnosti.

8. Procijenjeni ukupni opseg ugovora; ako je ugovor razdijeljen u grupe, ti podaci moraju se navesti zasebno za svaku grupu.

9. Dopuštenost ili zabrana alternativnih ponuda.

10. Rok za isporuku robe, izvođenje radova ili pružanje usluga te, ako je moguće, trajanje ugovora.

a) U slučaju okvirnog sporazuma, naznaka o planiranom trajanju okvirnog sporazuma u kojoj se, prema potrebi, navode razlozi za svako trajanje duže od četiri godine; ako je moguće, naznaka vrijednosti ili opsega ili učestalosti ugovora koji će se dodijeliti, broj i, prema potrebi, predloženi maksimalni broj gospodarskih subjekata koji će sudjelovati.

b) U slučaju dinamičkog sustava nabave, naznaka planiranog trajanja tog sustava; ako je moguće, naznaka vrijednosti ili opsega ili učestalosti ugovora koji će se dodijeliti.

11. Uvjeti za sudjelovanje, uključujući:

a) prema potrebi, podatak o tome je li javni ugovor ograničen na zaštićene radionice, odnosno je li izvršenje ugovora ograničeno na okvir programa zaštićenih radnih mjesta

b) prema potrebi, podatak o tome je li pružanje usluge zakonom, drugim propisom ili upravnom odredbom rezervirano za određenu struku; upućivanje na relevantni zakon, propis ili upravnu odredbu

c) popis i kratki opis kriterija o osobnoj situaciji gospodarskih subjekata koja može uzrokovati njihovo isključenje i kriterija za odabir; mogućnost zahtijevanja minimalnih standarda; naznaka o traženim podacima (osobne izjave, dokumentacija).

12. Vrsta postupka dodjele ugovora; prema potrebi, razlozi za uporabu ubrzanog postupka (u otvorenim i ograničenim postupcima ili natjecateljskim postupcima uz pregovore).

13. Prema potrebi, naznaka o:

a) korištenju okvirnog sporazuma

b) korištenju dinamičkog sustava nabave

c) korištenju elektroničke dražbe (u slučaju otvorenog ili ograničenog postupka ili natjecateljskog postupka uz pregovore).

14. Ako je ugovor razdijeljen u grupe, naznaka o mogućnosti podnošenja ponuda za jednu, više ili sve grupe; naznaka bilo kojeg mogućeg ograničenja broja grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju. Ako ugovor nije razdijeljen u grupe, naznaka razloga za to, osim ako se taj podatak dostavlja u pojedinačnom izvješću.

15. U slučaju ograničenog postupka, natjecateljskog postupka uz pregovore, natjecateljskog dijaloga ili partnerstva za inovacije kada se koristi mogućnost smanjivanja broja natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu: minimalan i, prema potrebi, maksimalan broj natjecatelja te uvjeti koji će se primijeniti za odabir dotičnih natjecatelja.

16. U slučaju natjecateljskog postupka uz pregovore, natjecateljskog dijaloga ili partnerstva za inovacije, prema potrebi naznaka o namjeri korištenja opcije odvijanja postupka u više faza koje slijede jedna za drugom, kako bi se smanjio broj ponuda o kojima se pregovara ili rješenja o kojima se raspravlja.

17. Kada je to primjereno, posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

18. Kriteriji koji će se koristiti za dodjelu ugovora. Osim ako je ekonomski najpovoljnija ponuda identificirana isključivo na temelju cijene, kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov ponder navode se ako se ne pojavljuju u specifikacijama ili, u slučaju natjecateljskog dijaloga, u opisnoj dokumentaciji.

19. Rok za dostavu ponuda (otvoreni postupci) ili zahtjeva za sudjelovanje (ograničeni postupci, natjecateljski postupci uz pregovore, dinamički sustavi nabave, natjecateljski dijalozi, partnerstva za inovacije).

20. Adresa na koju treba slati ponude ili zahtjeve za sudjelovanje.

21. U slučaju otvorenog postupka javne nabave:

a) rok valjanosti ponude

b) datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

c) osobe koje su ovlaštene prisustvovati takvom otvaranju.

22. Jezik ili jezici na kojima ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni.

23. Prema potrebi, naznaka o:

a) prihvaćanju elektroničke dostave ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

b) uporabi elektroničkog naručivanja

c) uporabi elektroničkog računa

d) uporabi elektroničkog plaćanja.

24. Podatak o tome je li ugovor povezan s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Unije.

25. Naziv i adresa tijela nadležnog za postupke pravne zaštite i, prema potrebi, postupke mirenja. Detaljni podaci o rokovima za postupke pravne zaštite i, prema potrebi, naziv, adresa, telefonski broj, broj telefaksa i adresa e-pošte službe u kojoj se ti podaci mogu dobiti.

26. Datumi te upućivanje na prethodno objavljene obavijesti od važnosti za projekt ili projekte na koje se odnosi ova obavijest.

27. U slučaju nabave koja se ponavlja, procijenjeno vrijeme objave daljnjih obavijesti.

28. Datum slanja obavijesti.

29. Navod je li ugovor obuhvaćen GPA-om.

30. Svi drugi relevantni podaci.

V.C.II. Podaci koje trebaju sadržavati obavijesti o nadmetanju koje objavljuje sektorski naručitelj

V.C.II.A. Otvoreni postupak

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Glavna djelatnost.

3. Prema potrebi, navesti je li ugovor rezerviran za zaštićene radionice ili je njegovo izvršenje rezervirano u kontekstu programa zaštićenih zaposlenja.

4. Vrsta ugovora (roba, radovi ili usluge, prema potrebi navesti radi li se o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave), opis (CPV oznake). Prema potrebi navesti traže li se ponude u svrhu kupnje, uzimanja u najam, zakup ili kupnje na otplatu ili bilo kakve kombinacije navedenog.

5. NUTS kod za glavno mjesto izvođenja radova u slučaju ugovora o radovima ili NUTS kod za glavno mjesto isporuke ili izvedbe u slučaju ugovora o robi i uslugama.

6. Za robu i radove:

a) vrsta i količina proizvoda koje treba isporučiti (CPV oznake), uključujući sve mogućnosti za daljnje nabave i, ako je moguće, procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za izvršavanje tih mogućnosti, kao i broj eventualnih obnova. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, također, ako je moguće, procjena kada će se objaviti sljedeći pozivi na nadmetanje za proizvode koje treba nabaviti ili vrsta i opseg usluga koje će se pružati i opća narav posla (CPV oznake)

b) navod mogu li dobavljači dostaviti ponudu za dio proizvoda i/ili sve tražene proizvode. Ako su, kod ugovora o radovima, radovi ili ugovor podijeljeni u nekoliko grupa, redoslijed veličine različitih grupa i mogućnost podnošenja ponude za jednu, nekoliko ili za sve grupe

c) Za ugovore o radovima: podaci o svrsi radova ili ugovora ako ugovor uključuje i izradu projekata.

7. Za usluge:

a) Vrsta i količina proizvoda koje treba isporučiti, uključujući sve mogućnosti za daljnje nabave i, ako je moguće, procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za izvršavanje tih mogućnosti, kao i broj eventualnih obnova. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, također, ako je moguće, procjena kada će se objaviti sljedeći pozivi na nadmetanje za usluge koje će se nabavljati

b) Navod je li obavljanje usluge rezervirano prema zakonu ili drugom propisu za određenu struku

c) Uputa na zakon ili druge propise

d) Navod trebaju li pravne osobe navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja koje će biti odgovorno za obavljanje usluge

e) Navod mogu li pružatelji usluge dostaviti ponudu za dio predmetnih usluga.

8. Ako je poznato, navesti postoji li dopuštenje za dostavu varijanti.

9. Rokovi za isporuku ili završetak ili trajanje ugovora o uslugama i, ako je moguće, datum početka.

10. Adresa e-pošte ili internetska adresa na kojoj će biti dostupna dokumentacija o nabavi, uz neograničen, izravan i besplatan pristup. Ako neograničen, izravan i besplatan pristup nije moguć iz razloga navedenih u članku 233. ovoga Zakona, podatak o tome na koji način je moguće pristupiti dokumentaciji o nabavi.

11.

a) Krajnji datum za dostavu ponuda ili indikativnih ponuda ako se uspostavlja dinamički sustav nabave

b) Adresa na koju se šalju

c) Jezik ili jezici na kojima se sastavljaju.

12.

a) Prema potrebi, osobe koje imaju ovlaštenje biti nazočne pri otvaranju ponuda

b) Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda.

13. Prema potrebi, eventualno potrebni polozi i jamstva.

14. Glavni uvjeti u vezi s financiranjem i plaćanjem i/ili upućivanja na odredbe koje sadržavaju te uvjete.

15. Prema potrebi, pravni oblik koji će u slučaju udruživanja poprimiti skupina gospodarskih subjekata kojoj je ugovor dodijeljen.

16. Minimalni ekonomski i tehnički uvjeti koji se traže od gospodarskog subjekta kojemu je ugovor dodijeljen.

17. Razdoblje tijekom kojega je ponuditelj vezan svojom ponudom.

18. Prema potrebi, posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

19. Kriteriji koji će se koristiti za odabir ponude. Osim ako je ekonomski najpovoljnija ponuda identificirana isključivo na temelju cijene, kriteriji koji predstavljaju ekonomski najpovoljniju ponudu, kao i njihovi ponderi ili, prema potrebi, redoslijed važnosti tih kriterija navode se ako se oni ne pojavljuju u specifikacijama.

20. Prema potrebi, datum(i) i upućivanje odnosno upućivanja na objave periodične informativne obavijesti ili obavijesti o objavi te obavijesti na profilu kupca na koji se ugovor odnosi.

21. Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe i, prema potrebi, postupke mirenja. Precizni podaci o rokovima za ulaganje žalbi ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i adresa e-pošte službe od koje se mogu dobiti ovi podaci.

22. Datum kada je naručitelj poslao poziv.

23. Svi drugi relevantni podaci.

V.C.II.B. Ograničeni postupak

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Vrsta naručitelja i njegova glavna djelatnost.

3. Kada je to primjereno, navesti je li ugovor rezerviran za zaštićene radionice ili je njegovo izvršenje rezervirano u kontekstu programa zaštićenih zaposlenja.

4. Vrsta ugovora (roba, radovi ili usluge; prema potrebi, navesti radi li se o okvirnom sporazumu); opis (CPV oznake). Prema potrebi navesti traže li se ponude u svrhu kupnje, uzimanja u najam, zakup ili kupnje na otplatu ili bilo kakve kombinacije navedenog.

5. NUTS kod za glavno mjesto izvođenja radova u slučaju ugovora o radovima ili NUTS kod za glavno mjesto isporuke ili izvedbe u slučaju ugovora o robi i uslugama.

6. Za robu i radove:

a) Vrsta i količina proizvoda koje treba isporučiti (CPV oznake), uključujući sve mogućnosti za daljnje nabave i, ako je moguće, procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za izvršavanje tih mogućnosti, kao i broj eventualnih obnova. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, također, ako je moguće, procjena kada će se objaviti sljedeći pozivi na nadmetanje za proizvode koje treba nabaviti ili vrsta i opseg usluga koje će se pružati i opća narav posla (CPV oznake)

b) Navod mogu li dobavljači dostaviti ponudu za dio proizvoda i/ili sve tražene proizvode. Ako su, kod ugovora o radovima, radovi ili ugovor podijeljeni u nekoliko grupa, redoslijed veličine različitih grupa i mogućnost podnošenja ponude za jednu, nekoliko ili za sve grupe

c) Podaci o svrsi radova ili ugovora ako ugovor uključuje i izradu projekata.

7. Za usluge:

a) Vrsta i količina proizvoda koje treba isporučiti, uključujući sve mogućnosti za daljnje nabave i, ako je moguće, procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za izvršavanje tih mogućnosti, kao i broj eventualnih obnova. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, također, ako je moguće, procjena kada će se objaviti sljedeći pozivi na nadmetanje za usluge koje će se nabavljati

b) Navod je li obavljanje usluge rezervirano prema zakonu ili drugom propisu za određenu struku

c) Uputa na zakon ili drugi propis

d) Navod trebaju li pravne osobe navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja koje će biti odgovorno za obavljanje usluge

e) Navod mogu li pružatelji usluge dostaviti ponudu za dio predmetnih usluga.

8. Ako je poznato, navesti postoji li dopuštenje za dostavu varijanti.

9. Rokovi za isporuku ili završetak ili trajanje ugovora i, ako je moguće, datum početka.

10. Prema potrebi, pravni oblik koji će u slučaju udruživanja poprimiti skupina gospodarskih subjekata kojoj je ugovor dodijeljen.

11.

a) Krajnji datum za dostavu zahtjeva za sudjelovanje

b) Adresa na koju se šalju

c) Jezik ili jezici na kojima se sastavljaju.

12. Krajnji datum za slanje poziva na dostavu ponuda.

13. Prema potrebi, eventualno potrebni polozi i jamstva.

14. Glavni uvjeti u vezi s financiranjem i plaćanjem i/ili upućivanja na odredbe koje sadržavaju te uvjete.

15. Podaci o stanju gospodarskog subjekta te minimalni ekonomski i tehnički uvjeti koji se od njega traže.

16. Kriteriji koji će se koristiti za odabir ponude. Osim ako je ekonomski najpovoljnija ponuda identificirana isključivo na temelju cijene, kriteriji koji predstavljaju ekonomski najpovoljniju ponudu, kao i njihovi ponderi ili, prema potrebi, redoslijed važnosti tih kriterija navode se ako se oni ne pojavljuju u specifikacijama ili se neće navesti u pozivu na dostavu ponuda.

17. Prema potrebi, posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

18. Prema potrebi, datum(i) i upućivanje odnosno upućivanja na objavu periodične informativne obavijesti ili obavijesti o objavi te obavijesti na profilu kupca na koji se ugovor odnosi.

19. Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe i, prema potrebi, postupke mirenja. Precizni podaci o rokovima za ulaganje žalbi ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i e-mail adresa službe od koje se ovi podaci mogu dobiti.

20. Datum kada su naručitelji poslali poziv.

21. Svi drugi relevantni podaci.

V.C.II.C. Pregovarački postupak

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Vrsta naručitelja i njegova glavna djelatnost.

3. Kada je to primjereno, navesti je li ugovor rezerviran za zaštićene radionice ili je njegovo izvršenje rezervirano u kontekstu programa zaštićenih zaposlenja.

4. Vrsta ugovora (roba, radovi ili usluge; prema potrebi, navesti radi li se o okvirnom sporazumu); opis (CPV oznake). Prema potrebi navesti traže li se ponude u svrhu kupnje, uzimanja u najam, zakup ili kupnje na otplatu ili bilo kakve kombinacije navedenog.

5. NUTS kod za glavno mjesto izvođenja radova u slučaju ugovora o radovima ili NUTS kod za glavno mjesto isporuke ili izvedbe u slučaju ugovora o robi i uslugama.

6. Za robu i radove:

a) Vrsta i količina proizvoda koje treba isporučiti (CPV oznake), uključujući sve mogućnosti za daljnje nabave i, ako je moguće, procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za izvršavanje tih mogućnosti, kao i broj eventualnih obnova. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, također, ako je moguće, procjena kada će se objaviti sljedeći pozivi na nadmetanje za proizvode koje treba nabaviti ili vrsta i opseg usluga koje će se pružati i opća narav posla (CPV oznake)

b) Navod mogu li dobavljači dostaviti ponudu za dio proizvoda i/ili sve tražene proizvode. Ako su, kod ugovora o radovima, radovi ili ugovor podijeljeni u nekoliko grupa, redoslijed veličine različitih grupa i mogućnost podnošenja ponude za jednu, nekoliko ili za sve grupe

c) Za ugovore o radovima: podaci o svrsi radova ili ugovora ako ugovor uključuje i izradu projekata.

7. Za usluge:

a) Vrsta i količina usluga koje će se isporučiti, uključujući sve mogućnosti za daljnje nabave i, ako je moguće, procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za izvršavanje tih mogućnosti, kao i broj eventualnih obnova. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, također, ako je moguće, procjena kada će se objaviti sljedeći pozivi na nadmetanje za usluge koje će se nabavljati

b) Navod je li obavljanje usluge rezervirano prema zakonu ili drugom propisu za određenu struku

c) Uputa na zakon ili drugi propis

d) Navod trebaju li pravne osobe navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja koje će biti odgovorno za obavljanje usluge

e) Navod mogu li pružatelji usluge dostaviti ponudu za dio predmetnih usluga.

8. Kada je to poznato, navesti postoji li dopuštenje za dostavu varijanti.

9. Rokovi za isporuku ili završetak ili trajanje ugovora i, ako je moguće, datum početka.

10. Prema potrebi, pravni oblik koji će u slučaju udruživanja poprimiti skupina gospodarskih subjekata kojoj je ugovor dodijeljen.

11.

a) Krajnji datum za dostavu zahtjeva za sudjelovanje

b) Adresa na koju se šalju

c) Jezik ili jezici na kojima se sastavljaju.

12. Prema potrebi, eventualno potrebni polozi i jamstva.

13. Glavni uvjeti u vezi s financiranjem i plaćanjem i/ili upućivanja na odredbe koje sadržavaju te uvjete.

14. Podaci o stanju gospodarskog subjekta te minimalni ekonomski i tehnički uvjeti koji se od njega traže.

15. Kriteriji koji će se koristiti za odabir ponude. Osim ako je ekonomski najpovoljnija ponuda identificirana isključivo na temelju cijene, kriteriji koji predstavljaju ekonomski najpovoljniju ponudu, kao i njihovi ponderi ili, prema potrebi, redoslijed važnosti tih kriterija navode se ako se oni ne pojavljuju u specifikacijama ili se neće navesti u pozivu na pregovaranje.

16. Prema potrebi, imena i adrese gospodarskih subjekata koje je već odabrao naručitelj.

17. Prema potrebi, posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

18. Prema potrebi, datumi i upućivanje odnosno upućivanja na objavu periodične informativne obavijesti ili obavijesti o objavi te obavijesti na profilu kupca na koji se ugovor odnosi.

19. Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe i, prema potrebi, postupke mirenja. Precizni podaci o rokovima za ulaganje žalbi ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i e-mail adresa službe od koje se ovi podaci mogu dobiti.

20. Datum kada je naručitelj poslao poziv.

21. Svi drugi relevantni podaci.

V. D.
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

V.D.I. Podaci koje trebaju sadržavati obavijesti o dodjeli ugovora koje objavljuje javni naručitelj

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa javnog naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Vrsta javnog naručitelja i njegova glavna djelatnost.

3. Prema potrebi, podatak o tome je li javni naručitelj središnje tijelo za nabavu ili naznaka da se primjenjuje bilo koji drugi oblik zajedničke nabave.

4. CPV oznake.

5. NUTS kod za glavno mjesto izvođenja radova u slučaju ugovora o radovima ili NUTS kod za glavno mjesto isporuke ili izvedbe u slučaju ugovora o robi i uslugama.

6. Opis nabave: priroda i raspon radova, priroda i količina ili vrijednost robe, priroda i raspon usluga. Ako je ugovor razdijeljen u grupe, ti podaci moraju se navesti zasebno za svaku grupu. Prema potrebi, opis svih mogućnosti.

7. Vrsta postupka dodjele ugovora; u slučaju pregovaračkog postupka bez prethodne objave, opravdanje.

8. Prema potrebi, naznaka o:

a) korištenju okvirnog sporazuma

b) korištenju dinamičkog sustava nabave.

9. Kriteriji za odabir ponude koji su se koristili za dodjelu jednog ili više ugovora. Prema potrebi, podatak o održavanju elektroničke dražbe (u slučaju otvorenog ili ograničenog postupka ili natjecateljskog postupka uz pregovore).

10. Datum sklapanja jednog ili više ugovora, okvirnog ili okvirnih sporazuma nakon donošenja odluke o njihovoj dodjeli ili sklapanju.

11. Broj zaprimljenih ponuda u odnosu na svaku dodjelu, uključujući:

a) broj zaprimljenih ponuda gospodarskih subjekata koji su mala i srednja poduzeća

b) broj ponuda zaprimljenih iz neke druge države članice ili treće zemlje

c) broj ponuda zaprimljenih elektroničkim putem.

12. Za svaki dodijeljeni ugovor, adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa uspješnog ili uspješnih ponuditelja, uključujući:

a) podatak o tome je li odabrani ponuditelj malo ili srednje poduzeće

b) podatak o tome je li ugovor dodijeljen skupini gospodarskih subjekata (u slučaju zajedničkog pothvata, konzorcija ili drugih oblika).

13. Vrijednost uspješne ponude (ponuda) ili najviša i najniža ponuda uzeta u obzir pri dodjeli ili dodjelama ugovora.

14. Prema potrebi, za svaki dodijeljeni dio, vrijednost i dio ugovora koji će se vjerojatno dati u podugovor trećim stranama.

15. Podatak o tome je li ugovor povezan s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije.

16. Naziv i adresa tijela nadležnog za postupke pravne zaštite i, prema potrebi, postupke mirenja. Detaljni podaci o rokovima za postupke pravne zaštite i, prema potrebi, naziv, adresa, telefonski broj, broj telefaksa i adresa e-pošte službe u kojoj se ti podaci mogu dobiti.

17. Datumi te upućivanje na prethodno objavljene obavijesti od važnosti za projekt ili projekte na koje se odnosi ova obavijest.

18. Datum slanja obavijesti.

19. Svi drugi relevantni podaci.

V.D.II. Podaci koje trebaju sadržavati obavijesti o dodjeli ugovora koje objavljuje sektorski naručitelj

V.D.II.A. Podaci koji su namijenjeni za objavu

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Vrsta naručitelja i njegova glavna djelatnost.

3. Vrsta ugovora (roba, radovi ili usluge i CPV oznake; prema potrebi, navesti radi li se o okvirnom sporazumu).

4. Barem kratki navod o vrsti i količini proizvoda, radova ili usluga koje se isporučuju, odnosno pružaju.

5.

a) Oblik poziva na nadmetanje (obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije; periodična obavijest; poziv na dostavu ponuda)

b) Datum(i) i upućivanje odnosno upućivanja na prethodno objavljene obavijesti

c) U slučaju ugovora koji su dodijeljeni bez prethodnog poziva na nadmetanje, navod o relevantnom pravnom temelju.

6. Postupak nabave (otvoreni, ograničeni ili pregovarački).

7. Broj primljenih ponuda, uz navođenje

a) broja ponuda gospodarskih subjekata koji su MSP-ovi

b) broja ponuda iz inozemstva

c) broj ponuda zaprimljenih elektroničkim putem.

U slučaju više dodijeljenih ugovora (grupe, više okvirnih sporazuma), te se informacije daju za svaku dodjelu.

8. Datum sklapanja jednog ugovora odnosno više ugovora ili okvirnog sporazuma odnosno okvirnih sporazuma nakon donošenja odluke o njegovoj/njihovoj dodjeli ili sklapanju.

9. Cijena plaćena za prigodne kupnje u slučaju pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje iz članka 358. točke 2. ovoga Zakona.

10. Za svaki dodijeljeni ugovor, adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa uspješnog ili uspješnih ponuditelja, uključujući:

a) podatak o tome je li odabrani ponuditelj MSP

b) podatak o tome je li ugovor dodijeljen konzorciju.

11. Navesti, prema potrebi, je li ugovor bio ili će možda biti, dan podugovarateljima radova.

12. Plaćena cijena ili cijene najviših i najnižih ponuda uzetih u obzir pri odabiru ponude.

13. Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe i, prema potrebi, postupci mirenja. Precizni podaci o rokovima za ulaganje žalbi ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i adresa e-pošte službe od koje se ovi podaci mogu dobiti.

14. Neobvezni podaci:

– vrijednost i dio ugovora koji jest ili će možda biti dan u podugovaranje trećim stranama

– kriteriji za odabir ponude.

Podaci iz točaka 6., 9. i 11. smatraju se podacima koji nisu namijenjeni objavljivanju ako naručitelj koje dodjeljuje ugovor smatra da bi njihovo objavljivanje štetilo osjetljivim tržišnim interesima.

V.D.II.B. Podaci koji nisu namijenjeni za objavu

15. Broj dodijeljenih ugovora (ako je dodjela ugovora podijeljena na nekoliko dobavljača).

16. Vrijednost svakog dodijeljenog ugovora.

17. Zemlja podrijetla proizvoda ili usluge (podrijetlo iz EU ili izvan EU; ako se radi o podrijetlu izvan EU, prikaz po trećim zemljama).

18. Koji su kriteriji odabira ponude korišteni?

19. Je li ugovor dodijeljen ponuditelju koji je dostavio varijantu ponude?

20. Jesu li bilo kakve ponude isključene s obrazloženjem da su izuzetno niske?

21. Datum kada je naručitelj poslao obavijest.

V. E.
OBAVIJEST O PROJEKTNOM NATJEČAJU

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Adresa e-pošte ili internetska adresa na kojoj će biti dostupna dokumentacija o nabavi, uz neograničen, izravan i besplatan pristup. Ako neograničen, izravan i besplatan pristup nije moguć iz razloga navedenih u članku 233. ovoga Zakona, podatak o tome na koji način je moguće pristupiti dokumentaciji o nabavi.

3. Vrsta naručitelja i njegova glavna djelatnost.

4. Prema potrebi, podatak o tome je li naručitelj središnje tijelo za nabavu ili naznaka da se primjenjuje bilo koji drugi oblik zajedničke nabave.

5. CPV oznake; ako je ugovor razdijeljen u grupe, ti podaci moraju se navesti zasebno za svaku grupu.

6. Opis glavnih obilježja projekta.

7. Broj i vrijednost bilo kakvih nagrada.

8. Vrsta projektnog natječaja: otvoreni ili ograničeni.

9. U slučaju otvorenog projektnog natječaja: krajnji rok za dostavu projekata.

10. U slučaju ograničenog projektnog natječaja:

a) predviđeni broj sudionika ili raspon

b) imena već odabranih sudionika, ako ih ima

c) uvjeti za odabir sudionika

d) krajnji rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje.

11. Prema potrebi, podatak o tome je li sudjelovanje ograničeno samo na određenu struku.

12. Kriteriji koji će se primjenjivati pri ocjenjivanju projekata.

13. Podatak o tome je li odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća za naručitelja.

14. Isplate koje će se vršiti svim sudionicima, ako ih ima.

15. Podatak o tome hoće li se nakon projektnog natječaja dodijeliti ugovor pobjedniku ili pobjednicima projektnog natječaja.

16. Naziv i adresa tijela nadležnog za pravnu zaštitu i, prema potrebi, za postupke mirenja. Detaljni podaci o rokovima za pokretanje pravne zaštite ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i adresa e-pošte službe od koje se ovi podaci mogu dobiti.

17. Datum slanja obavijesti.

18. Svi drugi relevantni podaci.

V. F.
OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa javnog naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Vrsta naručitelja i njegova glavna djelatnost.

3. Prema potrebi, podatak o tome je li naručitelj središnje tijelo za nabavu ili naznaka da se primjenjuje bilo koji drugi oblik zajedničke nabave.

4. CPV oznake.

5. Opis glavnih obilježja projekta.

6. Vrijednost nagrada.

7. Vrsta projektnog natječaja (otvoreni ili ograničeni).

8. Kriteriji koji su primijenjeni pri ocjenjivanju projekata.

9. Datum odluke ocjenjivačkog suda.

10. Ukupni broj sudionika:

a) broj sudionika koji su mala ili srednja poduzeća

b) broj inozemnih sudionika.

11. Naziv, adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte te internetska adresa pobjednika natječaja te podatak o tome je li pobjednik (ili pobjednici) malo ili srednje poduzeće.

12. Podatak o tome je li projektni natječaj povezan s projektom ili programom koji se financira iz fondova Europske unije.

13. Datumi te upućivanje na prethodno objavljene obavijesti od važnosti za projekt ili projekte na koje se odnosi ova obavijest.

14. Naziv i adresa tijela nadležnog za pravnu zaštitu i, prema potrebi, za postupke mirenja. Detaljni podaci o rokovima za pokretanje pravne zaštite ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i adresa e-pošte službe od koje se ovi podaci mogu dobiti.

15. Datum slanja obavijesti.

16. Svi drugi relevantni podaci.

V. G.
OBAVIJEST O IZMJENAMA UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. CPV oznake.

3. NUTS kod za glavno mjesto izvođenja radova u slučaju ugovora o radovima ili NUTS kod za glavno mjesto isporuke ili izvedbe u slučaju ugovora o robi i uslugama.

4. Opis nabave prije i poslije izmjene; vrsta i raspon radova, vrsta i količina ili vrijednost robe, vrsta i raspon usluga.

5. Prema potrebi, povećanje cijene prouzročeno uvođenjem izmjene.

6. Razlozi izmjene (opis okolnosti zbog kojih je izmijenjen ugovor).

7. Datum odluke o dodjeli ugovora.

8. Prema potrebi, adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa novog gospodarskog subjekta ili novih gospodarskih subjekata.

9. Podatak o tome je li ugovor povezan s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Unije.

10. Naziv i adresa tijela nadležnog za pravnu zaštitu i, prema potrebi, za postupke mirenja. Detaljni podaci o rokovima za pokretanje pravne zaštite ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i adresa e-pošte službe od koje se ovi podaci mogu dobiti.

11. Datumi te upućivanje na prethodno objavljene obavijesti od važnosti za ugovor ili ugovore na koje se odnosi ova obavijest.

12. Datum slanja obavijesti.

13. Svi drugi relevantni podaci.

V. H.
OBAVIJEST O NADMETANJU – DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, adresa e-pošte i internetska adresa naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Vrsta naručitelja i njegova glavna djelatnost.

3. Kratki opis ugovora, uključujući CPV oznake.

4. NUTS kod za glavno mjesto izvršenja.

5. Kriteriji za odabir gospodarskih subjekata, uključujući:

– prema potrebi, podatak o tome je li ugovor ograničen na zaštićene radionice ili je njegovo izvršenje ograničeno na okvir programa zaštićenih radnih mjesta

– prema potrebi, podatak o tome je li pružanje usluge zakonom, drugim propisom ili aktom uprave rezervirano za određenu struku.

6. Kratki opis glavnih značajki postupka dodjele koji će se primjenjivati.

7. Rok ili rokovi za stupanje u kontakt s naručiteljem u pogledu sudjelovanja.

8. Svi drugi relevantni podaci.

DIO I
PERIODIČNE INDIKATIVNE OBAVIJESTI I OBAVIJESTI O POSTOJANJU KVALIFIKACIJSKOG SUSTAVA – DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE

I.A. Podaci koje trebaju sadržavati periodične indikativne obavijesti vezane uz društvene i druge posebne usluge

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, adresa e-pošte i internetska adresa naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Vrsta naručitelja i njegova glavna djelatnost.

3. Kratki opis ugovora, uključujući CPV oznake.

4. U mjeri u kojoj je to poznato:

a) NUTS kod za glavno mjesto izvršenja

b) rok izvršenja te trajanje ugovora

c) uvjeti za sudjelovanje, uključujući:

– prema potrebi, podatak o tome je li ugovor ograničen na zaštićene radionice, ili je njegovo izvršenje ograničeno na okvir programa zaštićenih radnih mjesta

– prema potrebi, podatak o tome je li izvršenje usluge zakonom, drugim propisom ili aktom uprave rezervirano za određenu struku.

d) kratki opis glavnih značajki postupka dodjele ugovora koji će se primjenjivati.

5. Upućivanje na činjenicu da se zainteresirani gospodarski subjekti savjetuju s naručiteljem koji ih interesira u pogledu ugovora i rokova za primanje iskaza interesa i adrese na koju se šalju iskazi interesa.

I.B. Dodatni podaci koje trebaju sadržavati obavijesti o postojanju kvalifikacijskog sustava vezane uz društvene i druge posebne usluge

6. Razdoblje valjanosti kvalifikacijskog sustava i formalnosti za njegovu obnovu.

V. J.
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA – DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, adresa e-pošte i internetska adresa naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Vrsta naručitelja i njegova glavna djelatnost.

3. Kratki opis ugovora, uključujući CPV oznake te kratki navod o vrsti i količini usluga i, prema potrebi, pruženim sporednim radovima i robi.

4. NUTS kod za glavno mjesto izvršenja.

5. Broj zaprimljenih ponuda.

6. Cijena ili raspon cijena (najmanja/najveća) koje se plaćaju.

7. Naziv i adresa, uključujući NUTS kod, adresa e-pošte i internetska adresa uspješnog ili uspješnih gospodarskih subjekata.

8. Upućivanje na prethodno objavljene obavijesti od važnosti za ugovor ili ugovore na koje se odnosi ova obavijest.

9. Svi drugi relevantni podaci.

V. K.
OBAVIJEST O POSTOJANJU KVALIFIKACIJSKOG SUSTAVA

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Vrsta naručitelja i njegova glavna djelatnost.

3. Prema potrebi, navesti je li ugovor rezerviran za zaštićene radionice ili je njegovo izvršenje rezervirano u kontekstu programa zaštićenih zaposlenja.

4. Svrha kvalifikacijskog sustava (opis proizvoda, usluga ili radova, ili njihovih kategorija, koji će se nabavljati putem tog sustava – CPV oznake). NUTS kod za glavno mjesto izvođenja radova u slučaju ugovora o radovima ili NUTS kod za glavno mjesto isporuke ili izvedbe u slučaju ugovora o robi i uslugama.

5. Uvjeti koje trebaju ispuniti gospodarski subjekti da bi se kvalificirali u skladu sa sustavom i načini prema kojima će se svaki od tih uvjeta provjeravati. U slučajevima kada je opis tih uvjeta i načina provjere opsežan i temelji se na dokumentima koji su dostupni zainteresiranim gospodarskim subjektima, bit će dovoljan sažetak glavnih uvjeta i načina te upućivanja na te dokumente.

6. Razdoblje valjanosti kvalifikacijskog sustava i formalnosti za njegovu obnovu.

7. Naznaka služi li obavijest kao poziv na nadmetanje.

8. Adresa na kojoj se mogu dobiti dodatne informacije i dokumentacija o kvalifikacijskom sustavu (ako je različita od adrese navedene pod točkom 1.).

9. Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe i, prema potrebi, postupke mirenja. Precizni podaci o rokovima za ulaganje žalbi ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i adresa e-pošte službe od koje se mogu dobiti ovi podaci.

10. Ako su poznati, kriteriji koji će se koristiti za odabir ponude. Osim ako je ekonomski najpovoljnija ponuda identificirana isključivo na temelju cijene, kriteriji koji predstavljaju ekonomski najpovoljniju ponudu, kao i njihovi ponderi ili, prema potrebi, redoslijed važnosti tih kriterija navode se ako se oni ne pojavljuju u specifikacijama ili se neće navesti u pozivu na dostavu ponuda ili u pozivu na pregovaranje.

11. Prema potrebi, naznaka o:

a) zahtijevanju/prihvaćanju elektroničke dostave ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

b) uporabi elektroničkog naručivanja

c) uporabi elektroničkog računa

d) prihvaćanju elektroničkog plaćanja.

12. Svi drugi relevantni podaci.

V. L.
OBAVIJEST ZA DOBROVOLJNU EX ANTE TRANSPARENTNOST

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, adresa e-pošte i internetska adresa naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Vrsta naručitelja i njegova glavna djelatnost.

3. Vrsta ugovora, kratki opis, uključujući CPV oznake.

4. Procijenjena vrijednost nabave.

5. Obrazloženje odluke naručitelja da dodijeli ugovor bez prethodne objave poziva na nadmetanje:

a) u slučaju pregovaračkog postupka bez prethodne objave, obrazloženje posebnih slučajeva i okolnosti koji opravdavaju njegovu primjenu

b) ako je primjenjivo, obrazloženje sklapanja ugovora na temelju izuzeća od primjene Zakona.

6. Kriteriji za odabir ponude

7. Naziv i podaci o odabranom ponuditelju.

8. Podaci o vrijednosti ugovora koji se namjerava sklopiti ili najviša i najniža ponuda koje su uzete u obzir.

9. Podatak o tome je li ugovor povezan s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije.

10. Naziv i adresa tijela nadležnog za pravnu zaštitu i, prema potrebi, za postupke mirenja. Detaljni podaci o rokovima za pokretanje pravne zaštite ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i adresa e-pošte službe od koje se ovi podaci mogu dobiti.

11. Svi drugi relevantni podaci.

PRILOG VI.

SADRŽAJ DOKUMENTACIJE O NABAVI U VEZI S ELEKTRONIČKOM DRAŽBOM

Ako su naručitelji odlučili održati elektroničku dražbu, dokumentacija o nabavi mora sadržavati barem sljedeće podatke:

a) značajke, čija vrijednost će biti predmet elektroničke dražbe, pod uvjetom da se takve značajke mogu kvantitativno odrediti i izraziti u brojevima ili postocima

b) bilo koja ograničenja vrijednosti koje se mogu podnijeti, s obzirom na to da proizlaze iz specifikacija koje se odnose na predmet ugovora

c) podatke koji će se staviti na raspolaganje ponuditeljima tijekom elektroničke dražbe i, prema potrebi, kada će im oni biti stavljeni na raspolaganje

d) odgovarajuće informacije o procesu elektroničke dražbe

e) uvjete pod kojima će se ponuditelji moći natjecati te posebno minimalne razlike koje će se, prema potrebi, tražiti tijekom natjecanja

f) odgovarajuće podatke koji se odnose na elektroničku opremu koja će se koristiti te rješenja i tehničke specifikacije za spajanje.

PRILOG VII.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Za potrebe ovoga Zakona:

1. »tehnička specifikacija« znači jedno od sljedećeg:

a) u slučaju ugovora o javnoj nabavi radova, ukupnost tehničkih odredaba sadržanih posebno u dokumentaciji o nabavi kojima se određuju tražene značajke materijala, proizvoda ili robe kako bi se osiguralo da ispunjavaju svrhu koju im je namijenio javni naručitelj; te značajke uključuju razine utjecaja na okoliš ili klimu, rješenje koje udovoljava svim zahtjevima (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) te ocjenu sukladnosti, izvedbu, sigurnost ili dimenzije, uključujući postupke vezane uz osiguravanje kvalitete, terminologiju, simbole, ispitivanje i ispitne metode, pakiranje, obilježavanje i označivanje, upute za korisnike i postupke i metode proizvodnje u bilo kojoj fazi životnog vijeka radova; te značajke također uključuju pravila vezana uz projektiranje i određivanje troškova, ispitivanje, pregled i uvjete za prihvaćanje radova te metode ili tehnike građenja te sve druge tehničke uvjete koje naručitelj može propisati, na temelju općih ili posebnih propisa, za završene radove te materijale ili dijelove koje oni uključuju

b) u slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili usluga specifikacija u dokumentaciji kojom se određuju tražene značajke proizvoda ili usluge, poput razina kvalitete, razina utjecaja na okoliš i klimu, rješenja za sve zahtjeve (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjene sukladnosti, izvedbe, uporabljivosti proizvoda, sigurnosti ili dimenzija, uključujući zahtjeve koji su bitni za proizvod u pogledu naziva pod kojim se proizvod prodaje, nazivlje, simbole, ispitivanje i ispitne metode, pakiranje, obilježavanje i označivanje, upute za korisnike, proizvodne procese i metode u bilo kojoj fazi životnog vijeka robe ili usluga te postupke ocjene sukladnosti.

2. »norma« je tehnička specifikacija koju je usvojilo priznato normizacijsko tijelo za višekratnu ili trajnu uporabu, čije zadovoljenje nije obvezno i koja predstavlja jednu od sljedećih:

a) »međunarodna norma« znači norma koju je donijela neka međunarodna organizacija za normizaciju i učinila dostupnom javnosti

b) »europska norma« znači norma koju je donijela koja neka europska organizacija za normizaciju i učinila dostupnom javnosti

c) »nacionalna norma« znači norma koju je donijela neka nacionalna organizacija za normizaciju i učinila je dostupnom javnosti.

3. »Europska tehnička ocjena« znači dokumentiranu ocjenu izvedbe građevnog proizvoda, s obzirom na njegove ključne značajke, u skladu s europskim dokumentom za ocjenjivanje, kako je određeno u članku 2. točki 12. Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda (SL L 88, 4. 4. 2011.).

4. »zajednička tehnička specifikacija« znači tehničku specifikaciju u području ICT-a utvrđenu u skladu s člancima 13. i 14. Uredbe (EU) br. 1025/2012 od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14. 11. 2012.).

5. »tehnička referencija« znači svaki proizvod koji su izradila europska tijela za normizaciju, različit od europskih norma, u skladu s postupcima prilagođenima razvoju tržišnih potreba.

PRILOG VIII.

OBILJEŽJA OBJAVA

1. Objava obavijesti javne nabave

Obavijesti javne nabave naručitelji šalju na objavu kroz EOJN RH. Te se obavijesti objavljuju u skladu sa sljedećim pravilima:

Obavijesti javne nabave objavljuje EOJN RH ili Ured za publikacije Europske unije ili naručitelji ako je prethodna informacijska obavijest, odnosno periodična indikativna obavijest objavljena na profilu kupca.

Dodatno, naručitelji mogu te podatke objaviti na internetu na »profilu kupca«.

EOJN RH ili Ured za publikacije Europske unije naručitelju dostavlja potvrdu o zaprimanju obavijesti i o objavi poslanih podataka.

2. Objavljivanje dopunskih ili dodatnih podataka

a) Naručitelji objavljuju cjelokupnu dokumentaciju o nabavi na internetu, osim ako je drukčije propisano odredbama ovoga Zakona.

b) Profil naručitelja (kupca) može uključiti prethodne (informacijske) obavijesti, odnosno periodične indikativne obavijesti, podatke o tekućim zahtjevima za prikupljanje ponuda, planiranim nabavama, sklopljenim ugovorima, poništenim postupcima i bilo kakve korisne opće podatke, kao što su kontaktne točke, broj telefona ili telefaksa, poštanska adresa ili adresa elektroničke pošte.

3. Format i postupci za elektronički prijenos objava

Format i postupci za elektronički prijenos objava dostupni su na internetskoj adresi »http://simap.europa.eu« i »https://eojn.nn.hr/Oglasnik/«.

PRILOG IX.

SADRŽAJ POZIVA NA DOSTAVU PONUDE, NA SUDJELOVANJE U DIJALOGU ILI NA POTVRDU INTERESA SPOSOBNIM NATJECATELJIMA

1. Poziv na dostavu ponude, na sudjelovanje u dijalogu ili na pregovore mora sadržavati najmanje:

a) upućivanje na objavljeni poziv na nadmetanje

b) krajnji rok za zaprimanje ponuda, adresu na koju ponude moraju biti dostavljene i jezik ili jezike na kojima ponude moraju biti sastavljene

c) u slučaju natjecateljskog dijaloga, datum i adresu početka konzultacija i jezik ili jezike koji se koriste

d) naznaku o bilo kojim dodatnim dokumentima koje treba dostaviti

e) relativni ponder kriterija za odabir ponude ili, prema potrebi, redoslijed takvih kriterija prema važnosti, od najvažnijeg prema najmanje važnom, ako nisu navedeni u pozivu na nadmetanju, pozivu na potvrdu interesa, tehničkim specifikacijama ili opisnom dokumentu

f) kriteriji za odabir ponude, ako nisu navedeni u obavijesti o uspostavljanju kvalifikacijskog sustava koji se koristi kao sredstvo poziva na nadmetanje.

Međutim, u slučaju ugovora dodijeljenih uz korištenje natjecateljskog dijaloga ili partnerstva za inovacije, informacije iz točke b) ne pojavljuju se u pozivu na sudjelovanje u dijalogu ili pozivu na pregovore, ali se navode u pozivu na dostavu ponude.

2. Kada se poziv na nadmetanje objavljuje putem periodični indikativne obavijesti, sektorski naručitelj će nakon toga pozivati sve natjecatelje da potvrde svoj interes na temelju detaljnih podataka o predmetnom ugovoru prije početka odabira ponuditeljā ili sudionikā u pregovorima.

Poziv mora uključivati najmanje sljedeće podatke:

a) vrstu i količinu, uključujući sve mogućnosti u odnosu na dopunske ugovore i, ako je moguće, procijenjeni rok za korištenje tih mogućnosti za ugovore koji se obnavljaju, vrstu i količinu i, ako je moguće, procijenjene datume objave budućih obavijesti o nadmetanju za radove, robu i usluge koji su predmet nadmetanja

b) vrstu postupka: ograničeni postupak ili pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje

c) kada je to primjereno, datum početka ili završetka isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga

d) ako nije moguće osigurati elektronički pristup, adresu i konačni rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju o nabavi i jezik ili jezike na kojima ona mora biti sastavljena

e) adresu sektorskog naručitelja koji dodjeljuje ugovor

f) ekonomske i tehničke uvjete, financijska jamstva i podatke koje zahtijevaju gospodarski subjekti

g) oblik ugovora koji je predmetom poziva na dostavu ponuda: kupnja, leasing, najam, zakup ili kupnja na otplatu ili bilo kakva kombinacija tih oblika, i

h) kriteriji za odabir ponude i njihov relativni ponder ili, prema potrebi, redoslijed važnosti tih kriterija, ako ta informacija nije navedena u periodičnoj indikativnoj obavijesti ili tehničkim specifikacijama ili u pozivu na dostavu ponuda ili u pozivu na pregovaranje.

PRILOG X.

DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE

CPV oznaka

Opis

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [usluge pribavljanja osoba za pomoć u kućanstvu]; 79624000-4 [usluge pribavljanja osoblja za medicinsku njegu] i 79625000-1 [usluge pribavljanja medicinskog osoblja] od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem] i od 98513000-2 do 98514000-9 [usluge posredovanja za radnu snagu za kućanstva, usluge agencijskog osoblja za kućanstva, usluge uredskog osoblja za kućanstva, osoblje za rad na određeno vrijeme za kućanstva, usluge pomoći u kući i kućanske usluge]

Zdravstvene, društvene i povezane usluge

85321000-5 i 85322000-2, 75000000-6 [usluge uprave, obrane i socijalnog osiguranja], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja do 80660000-8; od 92000000-1 do 92700000-8

79950000-8 [usluge organiziranja izložbi, sajmova i kongresa], 79951000-5 [usluge organiziranja seminara], 79952000-2 [usluge organiziranja raznih događanja], 79952100-3 [usluge organiziranja kulturnih događanja], 79953000-9 [usluge organiziranja festivala], 79954000-6 [usluge organiziranja proslava], 79955000-3 [usluge organiziranja modnih revija], 79956000-0 [usluge organiziranja sajmova i izložbi]

Administrativne, društvene, obrazovne, zdravstvene usluge i usluge vezane uz kulturu

75300000-9

Usluge obveznog socijalnog osiguranja, osim ako se radi o negospodarskim uslugama od općeg interesa s obzirom na to da su države članice slobodne organizirati pružanje obveznih društvenih usluga ili drugih usluga kao usluge od općeg interesa ili kao negospodarske usluge od općeg interesa.

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Usluge vezane uz naknade

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 i 98130000-3

Druge usluge zajednice, društvene i osobne usluge, uključujući usluge sindikata, političkih organizacija, udruženja mladih i drugih organizacija s članstvom

98131000-0

Vjerske usluge

55100000-1 do 55410000-7; 55521000-8 do 55521200-0 [55521000-8 usluge dostavljanja pripremljene hrane u privatna kućanstva, 55521100-9 usluge redovnog dovoženja hrane, 55521200-0 usluge dostave hrane]

55520000-1 usluge dostavljanja pripremljene hrane, 55522000-5 usluge dostavljanja pripremljene hrane za prijevozna poduzeća, 55523000-2 usluge dostavljanja pripremljene hrane za ostala poduzeća ili ustanove, 55524000-9 usluge dostavljanja pripremljene hrane u škole

55510000-8 usluge menze, 55511000-5 usluge menze i druge usluge restorana sa samoposluživanjem zatvorenog tipa, 55512000-2 usluge vođenja menze, 55523100-3 usluge školskih obroka

Hotelijerske i ugostiteljske usluge

79100000-5 do 79140000-7; 75231100-5;

Pravne usluge, u mjeri u kojoj one nisu izuzete na temelju članka 29. stavka 1. točaka 5. – 9. ovoga Zakona

75100000-7 do 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 to 75131000-3

Druge administrativne usluge i državne usluge

75200000-8 do 75231000-4

Pružanje usluga za zajednicu

75231210-9 do 75231230-5; 75240000-0 to 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Zatvorske usluge, usluge javne sigurnosti i spasilačke usluge, u mjeri u kojoj one nisu isključene na temelju članka 29. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona

79700000-1 do 79721000-4 [istražiteljske usluge i usluge u području sigurnosti, usluge u području sigurnosti, usluge nadzora alarmnih uređaja, čuvarske službe, usluge nadzora, usluge sustava praćenja, usluge potrage za bjeguncima, usluge patrolnih službi, usluge izdavanja identifikacijskih znački, istražiteljske usluge i usluge detektivskih agencija] 79722000-1[grafološke usluge], 79723000-8 [usluge analize otpada]

Istražiteljske usluge i usluge u području sigurnosti

98900000-2 [usluge koje pružaju ekstrateritorijalne organizacije i tijela] i 98910000-5 [usluge koje su svojstvene međunarodnim organizacijama i tijelima]

Međunarodne usluge

64000000-6 [poštanske i telekomunikacijske usluge], 64100000-7 [poštanske i kurirske usluge], 64110000-0 [poštanske usluge], 64111000-7 [poštanske usluge vezane uz dnevni tisak i časopise], 64112000-4 [poštanske usluge vezane uz pisma], 64113000-1 [poštanske usluge vezane uz pakete], 64114000-8 [poštanske šalterske usluge], 64115000-5 [iznajmljivanje poštanskog sandučića], 64116000-2 [usluge podizanja na pošti], 64122000-7 [unutarnje uredske poštanske i dostavljačke usluge]

Poštanske usluge

50116510-9 [usluge protektiranja guma], 71550000-8 [kovačke usluge]

Razne uslugePRILOG XI.

POPIS MEĐUNARODNIH DRUŠTVENIH KONVENCIJA I KONVENCIJA O ZAŠTITI OKOLIŠA

– Konvencija 87. MOR-a o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje

– Konvencija 98. MOR-a o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje

– Konvencija 29. MOR-a o prisilnom radu

– Konvencija 105. MOR-a o ukidanju prisilnog rada

– Konvencija 138. MOR-a o minimalnoj dobi

– Konvencija 111. MOR-a o diskriminaciji (zapošljavanje i posao)

– Konvencija 100. MOR-a o jednakim naknadama za rad

– Konvencija 182. MOR-a o najgorim oblicima dječjeg rada

– Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača i Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač

– Bazelska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegova odlaganja (Bazelska konvencija)

– Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Stockholmska POPs konvencija)

– Konvencija o postupku prethodnog pristanka na određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (UNEP/FAO) (PIC konvencija), Rotterdam, 10. rujna 1998., i njezina tri regionalna protokola.

PRILOG XII.

REGISTRI

Relevantni strukovni i trgovački registri te odgovarajuće izjave i potvrde za svaku državu članicu su:

– u Belgiji »Registre du Commerce«/»Handelsregister« i, u slučaju ugovora o uslugama, »Ordres professionels/Beroepsorden«

– u Bugarskoj »Търговски регистър«

– u Češkoj »obchodní rejstřík«

– u Danskoj »Erhvervsstyrelsen«

– u Njemačkoj »Handelsregister«, »Handwerksrolle« i, u slučaju ugovora o uslugama, »Vereinsregister«, »Partnerschaftsregister« i »Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder«

– u Estoniji »Registrite ja Infosüsteemide Keskus«

– u Irskoj se od gospodarskog subjekta može zatražiti da dostavi potvrdu od Registra trgovačkih društava ili Registra društava za uzajamnu pomoć ili, ako nije certificiran, potvrdu da je dotična osoba izjavila pod prisegom da obavlja dotičnu djelatnost u zemlji u kojoj ima poslovni nastan, na određenom mjestu i pod određenim poslovnim imenom

– u Grčkoj »Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων – ΜΕΕΠ« Ministarstva okoliša, urbanističkog i prostornog planiranja i javnih radova (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) u slučaju ugovora o radovima; »Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο« i »Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού« u slučaju ugovora o nabavi robe; u slučaju ugovora o uslugama, od pružatelja usluga može se tražiti da dostavi izjavu o obavljanju dotične djelatnosti koju pod prisegom daje pred javnim bilježnikom; u slučajevima predviđenim postojećim nacionalnim zakonodavstvom, za pružanje usluga istraživanja, kako je navedeno u Prilogu I. strukovni registar »Μητρώο Μελετητών« i »Μητρώο Γραφείων Μελετών«

– u Španjolskoj »Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado« u slučaju ugovora o radovima i uslugama i, u slučaju ugovora o nabavi robe, »Registro Mercantil« ili, u slučaju neregistriranih pojedinaca, potvrda da je dotična osoba izjavila pod prisegom da obavlja dotičnu djelatnost

– u Francuskoj »Registre du commerce et des sociétés« i »Répertoire des métiers«

– u Hrvatskoj »Sudski registar« i »Obrtni registrar« ili, u slučaju nekih djelatnosti, potvrdu da je dotična osoba ovlaštena baviti se trgovačkom djelatnošću ili dotičnom djelatnošću

– u Italiji »Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato«; u slučaju ugovora o nabavi robe i uslugama, također »Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato« ili, osim već spomenutih registara, »Consiglio nazionale degli ordini professionali« u slučaju ugovora o uslugama; u slučaju ugovora o radovima ili uslugama, »Albo nazionale dei gestori ambientali« osim već spomenutih registara

– na Cipru se od ugovaratelja može zatražiti da dostavi potvrdu od Vijeća za registraciju i reviziju ugovaratelja u niskogradnji i visokogradnji (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) u skladu sa Zakonom o registraciji i reviziji ugovaratelja u niskogradnji i visokogradnji u slučaju ugovora o radovima; u slučaju ugovora o nabavi robe i uslugama od dobavljača ili pružatelja usluge može se tražiti da dostavi potvrdu iz Registra trgovačkih društava i stečajnog upravitelja (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) ili, ako to nije slučaj, potvrdu da je dotična osoba izjavila pod prisegom da obavlja dotičnu djelatnost u zemlji u kojoj ima poslovni nastan, na određenom mjestu i pod određenim poslovnim imenom

– u Latviji »Uzņēmumu reģistrs«

– u Litvi »Juridinių asmenų registras«

– u Luksemburgu »Registre aux firmes« i »Rôle de la Chambre des métiers«

– u Mađarskoj »Cégnyilvántartás«, »egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása« i, u slučaju ugovora o uslugama, »szakmai kamarák nyilvántartása« ili, u slučaju nekih djelatnosti, potvrdu da je dotična osoba ovlaštena baviti se trgovačkom djelatnošću ili dotičnom djelatnošću

– na Malti gospodarski subjekt stječe svoj »numru ta’ registrazzjoni tat– Taxxa tal– Valur Miżjud (VAT) u n– numru tal-licenzja ta’ kummerc«, i, u slučaju partnerstva ili društva, odgovarajući registracijski broj koji izdaje tijelo nadležno za financijske usluge na Malti

– u Nizozemskoj »Handelsregister«

– u Austriji »Firmenbuch«, »Gewerberegister«, »Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern«

– u Poljskoj »Krajowy Rejestr Sądowy«

– u Portugalu »Instituto da Construção e do Imobiliário« (INCI) u slučaju ugovora o radovima; »Registro Nacional das Pessoas Colectivas« u slučaju ugovora o nabavi robe i uslugama

– u Rumunjskoj »Registrul Comerțului«

– u Sloveniji »sodni register« i »obrtni register«

– u Slovačkoj »Obchodný register«

– u Finskoj »Kaupparekisteri«/»Handelsregistret«

– u Švedskoj »aktiebolags-, handels– eller föreningsregistren«

– u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske od gospodarskog se subjekta može tražiti da iz Registra trgovačkih društava dostavi potvrdu o osnivanju ili registraciji ili, ako nije tako certificiran, potvrdu da je dotična osoba izjavila pod prisegom da obavlja dotičnu djelatnost na određenom mjestu i pod određenim poslovnim imenom.

Zdenka Pogarčić
studeni 2022.