Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

NN 120/2016 (21.12.2016.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

HRVATSKI SABOR

2610

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranje vodnoga gospodarstva, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. prosinca 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/66

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 13. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Članak 1.

U Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09., 90/11. i 56/13.) u članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prihod od vodnoga doprinosa koristi se za:

– gradnju građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave,

– namjene iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 2.

U članku 21. stavku 1. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»– gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina,«.

Dosadašnji podstavak 2. postaje podstavak 3.

U dosadašnjem podstavku 3., koji postaje podstavak 4., iza riječi: »Hrvatske vode« riječ: »i« briše se.

Iza podstavka 4. dodaju se podstavci 5., 6. i 7. koji glase:

»– gradnju i održavanje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju,

– uklanjanje riječnog nanosa s pomorskog dobra,

– financiranje gradnje građevina urbane oborinske odvodnje (akumulacije, retencije i obodni kanali) kada je prijemna sposobnost izgrađenih građevina urbane oborinske odvodnje ili postojećih vodotoka nedostatna primiti višak oborinskih voda i«.

Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 8.

Članak 3.

U članku 28. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– financiranje gradnje građevina javne vodoopskrbe, uključujući i priključke,«.

Iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»– financiranje nabave opreme za pružanje vodnih usluga,«.

U dosadašnjem podstavku 5., koji postaje podstavak 6., iza riječi: »vode« briše se točka.

Iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

»– namjene iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 4.

U članku 37. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »zaštitu« riječ: »i« briše se.

Podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– financiranje gradnje građevina javne odvodnje otpadnih voda uključujući i priključke i«.

Iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

»– namjene iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Iznimno od odredbi članka 23. točke 3., članka 24. stavka 1. točke 3., članka 25. stavka 2. i članka 26. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09., 90/11. i 56/13.) od 1. listopada 2016. do 1. siječnja 2018., naknada za korištenje voda u javnoj vodoopskrbi obračunavat će se prema sljedećim pravilima:

1. obveznik naknade je korisnik vodne usluge javne vodoopskrbe,

2. osnovica naknade je količina vode isporučene obvezniku putem isporučitelja vodnih usluga,

3. naknada se obračunava i plaća prema stvarno isporučenim količinama vode, ali se za kraće razdoblje od jedne godine može plaćati i po procijenjenim količinama zahvaćene vode (privremeni obračun),

4. očevidnik naknade vodi javni isporučitelj vodnih usluga,

5. naknadu obračunavaju i naplaćuju isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe. Naplaćene iznose naknade isporučitelji vodne usluge doznačuju Hrvatskim vodama u rokovima i na način određen propisom iz članka 76. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09., 90/11. i 56/13.),

6. naknada se obračunava putem računa isporučitelja vodne usluge, i zasebno se iskazuje na računu. Za poslove obračuna i naplate isporučitelju vodne usluge pripada naknada u visini 5% naplaćene naknade,

7. ovrhu naknade pokreću isporučitelji vodnih usluga kao ovrhovoditelji, zajedno s ovrhom cijena vodnih usluga i

8. pravo na obračun i ovrhu naknade zastarijeva u roku zastare cijene vodne usluge javne vodoopskrbe.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/111

Zagreb, 9. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.