Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju

NN 120/2016 (21.12.2016.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

2611

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. prosinca 2016.

Klasa: 011-01/16-01/67

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 13. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15. i 93/15.) u članku 79. stavak 3. briše se.

Članak 2.

Članak 80. briše se.

Članak 3.

Članak 89. briše se.

Članak 4.

U članku 94. stavak 2. briše se.

Članak 5.

U članku 155. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ministar nadležan za mirovinski sustav, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnoga za financije, pravilnikom uređuje način utvrđivanja visine sredstava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

(1) Korisnicima mirovine određene, odnosno ostvarene prema posebnim propisima pod povoljnijim uvjetima, koji su mirovinu ostvarili do stupanja na snagu ovoga Zakona, a kojima je mirovina bila određena prema članku 79. stavku 3., članku 80., članku 89. i članku 94. stavku 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15. i 93/15.), na mirovinu odnosno dio mirovine pripadajuću prema posebnom propisu na dan 31. prosinca 2016., od 1. siječnja 2017. primijenit će se važeća aktualna vrijednost mirovine iz članka 88. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15. i 93/15.) te zbrojiti s do tada usklađenim dijelom mirovine određene za staž osiguranja i tako utvrđena jedinstvena svota mirovine iskazana u jedinstvenim osobnim bodovima postaje osnova za daljnje usklađivanje mirovine prema članku 88. Zakona o mirovinskom osiguranju.

(2) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donijet će, po službenoj dužnosti, najkasnije u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona, rješenje o jedinstvenoj svoti mirovine prema stavku 1. ovoga članka.

Članak 7.

Postupci za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja započeti do 31. prosinca 2016., dovršit će se za razdoblje ostvarivanja prava do 31. prosinca 2016. prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15. i 93/15.).

Članak 8.

Pravilnik iz članka 5. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za mirovinski sustav u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Klasa: 022-03/16-01/110

Zagreb, 9. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.