Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 120/2016 (21.12.2016.), Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

2614

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. prosinca 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/70

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 13. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 34/07., 146/08., 39/09., 14/11., 12/12., 143/12., 100/14. i 147/14.), članak 5. briše se.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Klasa: 022-03/16-01/119

Zagreb, 9. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.