Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“

NN 120/2016 (21.12.2016.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2616

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi:

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.13. »OSIGURANJE AKVAKULTURNIH STOKOVA«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe Mjere II.13. »Osiguranje akvakulturnih stokova« u okviru Prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture«, u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program), a u skladu sa člankom 57. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanjem izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149 od 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014).

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate korisnicima, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);

b) »Akvakultura« – uzgoj ili kultivacija vodenih organizama korištenjem tehnika osmišljenih da povećaju proizvodnju navedenih organizama preko prirodnog kapaciteta okoliša, gdje organizmi ostaju u vlasništvu fizičke ili pravne osobe tijekom faze uzgoja i proizvodnje, do i uključujući fazu izlova;

c) »Fizički dovršena ili u cijelosti provedena operacija« – operacija u okviru koje su radnje/aktivnosti koje vode do rezultata u potpunosti provedene, neovisno o tome jesu li izvršena sva plaćanja vezana uz tu operaciju;

d) »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provedbi dodjele potpore na temelju ovoga Pravilnika, osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela;

e) »Iznos osiguranja« – ugovorena vrijednost predmeta osiguranja;

f) »Javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Unije povezanog sa europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI), proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava, te koja u svrhu određivanja stope sufinancirana ta programe ili prioritete Europskog socijalnog fonda, mogu obuhvaćati sva financijska sredstva kojima zajednički doprinose poslodavci i radnici;

g) »Korisnik« – javno ili privatno tijelo te fizička osoba odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i za provedbu operacija;

h) »Mikro, malo ili srednje poduzeće« – mikro, malo ili srednje poduzeće kako je definirano Preporukom Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (SL L 124 od 20. svibnja 2003.) (u daljnjem tekstu: Preporuka Komisije 2003/361/EZ);

i) »Nepravilnost« – svako kršenje prava Europske unije ili Republike Hrvatske u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da optereti proračun Europske unije ili Republike Hrvatske neopravdanim troškom;

j) »Osiguravatelj« – pravna osoba koja obavlja poslove životnog ili neživotnog osiguranja u skladu sa Zakonom o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/2015);

k) »Osiguravateljsko razdoblje« – razdoblje osiguranja na koje je sklopljena polica osiguranja, odnosno vrijeme pokrića rizika od datuma početka do datuma isteka osiguranja;

l) »Polica osiguranja« – isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju između osiguravatelja i ugovaratelja osiguranja

m) »Povlastica za uzgoj ribe i drugih morskih organizama/akvakulturu« (u daljnjem tekstu: povlastica) – isprava na temelju koje pravne ili fizičke osobe smiju obavljati gospodarsku djelatnost akvakulture;

n) »Premija osiguranja« – novčani iznos koji je korisnik dužan platiti osiguravatelju na temelju ugovora o osiguranju;

o) »Prosječni godišnji promet« – prosječni godišnji promet korisnika ostvaren od djelatnosti akvakulture, izračunat na osnovi prosječnog prometa u tri kalendarske godine koje prethode godini za koju se sklapa polica osiguranja koja pokriva rizike od pojave okolnosti iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika;

p) »Sukob interesa« – slučaj kada predstavnici korisnika koji obavljaju upravljačke poslove i druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje pri odabiru ponuditelja obavljaju upravljačke poslove kod ponuditelja ili su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovale u upravljanju odnosno kapitalu ponuditelja s više od 0,5%;

q) »Tijelo za ovjeravanje« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);

r) »Tijelo za reviziju« – pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);

s) »Upravljačko tijelo« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014).

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika, imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 508/2014 i Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013).

Predmet i namjena potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore je naknada za premiju osiguranja na temelju ugovora o osiguranju akvakulturnih stokova koji nadoknađuju ekonomske gubitke uzrokovane najmanje jednim od sljedećeg:

a) elementarnim nepogodama;

b) iznenadnim promjenama kvalitete i količine vode za koje gospodarski subjekt nije odgovoran;

c) bolestima u akvakulturi za koje gospodarski subjekt nije odgovoran;

d) kvarovima ili uništenjem proizvodnih objekata za koje gospodarski subjekt nije odgovoran.

(2) Pojava elementarne nepogode iz stavka 1. točke a) podrazumijeva rizik od pojave događaja opisanih Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/1997 i 174/2004).

(3) Pojava iznenadne promjene kvalitete i količine vode iz stavka 1. točke b) ovoga članka podrazumijeva rizik od pojave izvanrednih i iznenadnih onečišćenja kopnenih voda, a sukladno Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (»Narodne novine«, broj 5/2011).

(4) Pojava bolesti u akvakulturi iz stavka 1. točke c) ovoga članka podrazumijeva rizik od pojave bolesti sukladno Prilogu IV. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, broj 132/2014).

(5) Nastanak kvarova ili uništenje proizvodnih objekata/uzgojnih instalacija iz stavka 1. točke d) ovoga članka podrazumijeva rizik od kvarova ili uništenja proizvodnih objekata/uzgojnih instalacija uzrokovanih pojavom događaja koji nisu navedeni u stavku 2. ovoga članka.

(6) Potpora se dodjeljuje samo za ugovore o osiguranju akvakulturnih stokova koji pokrivaju ekonomske gubitke iz stavka 1. ovoga članka veće od 30 posto prosječnog godišnjeg prometa korisnika ostvarenog od djelatnosti akvakulture.

(7) Potpora se dodjeljuje samo za ugovore o osiguranju koji pokrivaju rizike od pojave okolnosti iz stavka 1. točaka a) do d) ovoga članka na području Republike Hrvatske.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Članak 4.

(1) Za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) korisnik mora biti ovlaštenik važeće povlastice/a;

b) moraju biti ispunjeni uvjeti i kriteriji iz članka 3. ovoga Pravilnika;

c) premija osiguranja koja je predmet potpore ne smije biti financirana nikakvim drugim javnim izdacima,

d) operacija ne smije biti fizički završena ili provedena u cijelosti u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, tj. premija osiguranja ne smije biti plaćena u cijelosti te polica osiguranja mora biti važeća u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu;

e) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske;

f) korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku, likvidaciji ili blokadi;

g) korisnik ne smije biti u sukobu interesa s osiguravateljem;

h) iznimno od točke g) ovoga stavka, u slučaju mogućeg sukoba interesa, korisnik je dužan na odgovarajući način dokazati da nije ugroženo nepristrano i objektivno poslovanje, tj. da se poslovanje korisnika i osiguravatelja odvija u skladu sa normalnim tržišnim uvjetima te da ne dovodi do davanja ekonomske prednosti i korisnika i osiguravatelja;

i) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis koji se objavljuje u skladu sa člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) 508/2014.

(2) Temeljem članka 10. stavka 1. točke d) i članka 10. stavka 3. Uredbe (EU) br. 508/2014, a sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 288/2015 od 17. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu vremenskog razdoblja i datuma za neprihvatljivost zahtjeva (SL L51, 24. 2. 2015.) i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 2252/2015 оd 30. rujna 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/288 u pogledu razdoblja neprihvatljivosti zahtjeva za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L321, 5. 12. 2015.), nisu prihvatljivi zahtjevi za potporu korisnika za kojeg je utvrđeno da je:

a) počinio neko kazneno djelo iz članaka 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L328, 6. 12. 2008.);

b) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.).

Obveze korisnika

Članak 5.

(1) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju vezanu uz dodjelu potpore temeljem ovoga Pravilnika, prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora i kontrole na terenu te dostaviti je, na njihov zahtjev, ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Operativnog programa iz članka 127.stavak 2. Uredbe (EU) 1303/2013 kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog sud Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije nalazi se u Prilogu II. ovoga Pravilnika, i njegov je sastavni dio.

(2) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka je najmanje dvije godina od 31. prosinca nakon predaje računa Europskoj komisiji od strane Tijela za ovjeravanje, a u kojima su uključeni završni izdaci dovršene operacije.

(3) Upravljačko tijelo obavještava korisnike o godini od koje počinje teći rok iz stavka 2. ovog članka.

(4) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznaku za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(5) Korisnik za kojeg je utvrđeno da je sredstva potpore ostvario temeljem lažnih podataka i/ili izjava ili da nije postupao u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, dužan je sva primljena sredstva vratiti u državni proračun Republike Hrvatske uključujući zakonske zatezne kamate od dana kada je ta sredstva primio.

III. FINANCIRANJE

Članak 6.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje premije osiguranja koju korisnik plaća na temelju ugovora o osiguranju iz članka 3. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Intenzitet javne potpore određuje se sukladno članku 95. stavku 1. Uredbe (EU) br. 508/2014, a uzimajući u obzir Provedbenu Uredbu Komisije (EU) br. 772/2014 оd 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L209
16. 7. 2014.).

(3) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela.

(4) Sredstva javne potpore iz stavka 3. ovog članka iznose ukupno 11.333.333,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 8.500.000,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije;

– 2.833.333,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(5) Potpora se dodjeljuje po korisniku.

(6) Potpora se može dodijeliti od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do iskorištenja financijskih sredstava iz stavka 4. ovoga članka, ali ne kasnije od 31. prosinca 2023. godine.

(7) Upravljačko tijelo informaciju o iskorištenju financijskih sredstava objavljuje na svojoj službenoj mrežnoj stranici (www.mps.hr/ribarstvo).

IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 7.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi temeljem ovoga Pravilnika jednom godišnje, u razdoblju od 1. svibnja do 1. srpnja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Zahtjev za potporu u 2016. godini se podnosi u razdoblju od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do 31. prosinca 2016. godine.

(3) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu Zahtjev za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo/).

(4) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom I. Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

(5) Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava ribarstva

Planinska 2a, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za dodjelu potpore u okviru mjere II.13. Osiguranje akvakulturnih stokova

– NE OTVARATI«

Članak 8.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo jednom godišnje, nakon isteka razdoblja iz članka 7. stavka 1. odnosno u 2016. godini razdoblja iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost i potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ukoliko je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset dana.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(5) Ukoliko korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Za nepravovremeno podnesene i nepotpuno dopunjene Zahtjeve za potporu Upravljačko tijelo će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(8) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 9.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu sukladno članku 8. ovoga Pravilnika, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi temeljem kriterija za odabir koji su navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Za potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena Rang-lista temeljem dodijeljenih bodova.

(3) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 2. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu) do propisanog roka za podnošenje Zahtjeva za potporu;

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni (za koje je Upravljačko tijelo izdalo Zahtjev za dopunu).

(4) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) potpunog Zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom poštom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Upravljačko ukoliko se dostavlja osobno.

(5) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu od strane korisnika do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta, sekunda).

(6) Ukoliko Zahtjevi iz stavka 3. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune, prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu (datum, sat, minuta, sekunda).

(7) Ukoliko dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

Izdavanje Odluke

Članak 10.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu, podnesenih u istoj godini, u razdoblju iz članka 7. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da ima dovoljno raspoloživih sredstava, Upravljačko tijelo će izdati odluke po završetku administrativne kontrole svakog pojedinačnog Zahtjeva za potporu.

(2) Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom ili

b) Odluku o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom;

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu;

– nepotpunih Zahtjeva za potporu;

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ ispravak;

– utvrđene nepravilnosti, ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje Zahtjeva za potporu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ukoliko je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom;

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika;

– sufinanciranja premije osiguranja drugim javnim izdacima.

(3) Odlukom iz stavka 2. točke a) ovoga članka utvrđuje se:

a) najviši iznos odobrene potpore;

b) obveze korisnika temeljem ovoga Pravilnika.

(4) Ukoliko se tijekom obrade Zahtjeva za potporu utvrdi nepravilnost, Upravljačko tijelo će iznos koji je sukladno odluci o utvrđenoj nepravilnosti određen kao nepravilan odbiti od Zahtjeva za potporu i izdati Odluku o dodjeli sredstava u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za nepravilan iznos.

(5) U slučaju izdavanja Odluka iz stavka 2. ovoga članka, Rang-
-lista će se izraditi nakon provedenog postupka rješavanja po prigovorima.

(6) Izrađena Rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru Konačnog izvještaja o provedenom postupku dodjele potpore koji se dostavlja uz odluke iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu podnesenih u istoj godini, u razdoblju iz članka 7. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike, Upravljačko tijelo će izdati odluke nakon završetka administrativne kontrole svih zaprimljenih Zahtjeva za potporu.

(2) Upravljačko tijelo će nakon obrade Zahtjeva za potporu donijeti:

a) Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom;

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 10. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika;

(3) Odlukom o privremenoj raspodijeli sredstava iz stavka 2. točke a) ovoga članka definira se privremena raspodjela ukupno raspoloživih sredstava po korisnicima za sve korisnike koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima Pravilnika, neovisno o ostvarenom broju bodova i poziciji na Rang-listi.

(4) Rang-lista iz stavka 3. ovoga članka je privremena i nalazi se u sklopu Privremenog izvještaja o provedenom postupku dodjele potpore koji je sastavni dio Odluka iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Završetkom postupka rješavanja po prigovorima na Odluke iz stavka 2. ovoga članka i prema potrebi ponovne administrativne kontrole pozitivno riješenih prigovora, formirat će se konačna Rang-
-lista na temelju koje će Upravljačko tijelo donijeti konačne odluke kako slijedi:

a) Odluku o dodijeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom;

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 10. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika ili radi nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(7) Ukoliko se tijekom postupaka iz stavka 5. ovoga članka utvrdi nepravilnost, Upravljačko tijelo će iznos koji je sukladno odluci o utvrđenoj nepravilnosti određen kao nepravilan odbiti od Zahtjeva za potporu i izdati Odluku o dodjeli sredstava u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za nepravilan iznos.

(8) Rang-lista iz stavka 5. ovoga članka je konačna i nalazi se u sklopu Konačnog izvještaja o provedenom postupku dodjele potpore koji je sastavni dio konačnih Odluka iz stavka 5. ovoga članka.

(9) Odlukom iz stavka 5. točke a) ovoga članka utvrđuje se:

a) najviši iznos odobrene potpore;

b) obveze korisnika temeljem ovoga Pravilnika.

Promjena Zahtjeva za potporu

Članak 12.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju:

a) promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva) ili

b) promjenu podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i kriterijima prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku.

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. točke a) ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) U slučaju promjena iz stavka 1. točke b) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 2. točke a) odnosno članka 11. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, neposredno nakon njihovog nastanka.

(4) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(5) Upravljačko tijelo će za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavaka 2. i 3. ovoga članka provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku, donijeti Odluku o odobrenju promjena ili Odluku o odbijanju promjena te po potrebi donijeti izmjenu Odluke o dodjeli sredstava.

(6) Izmjenom Odluke o dodjeli sredstava iz stavka 5. ovoga članka ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 2. točke a) odnosno članka 11. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika.

(7) U slučaju promjena iniciranih od strane Upravljačkog tijela, Upravljačko tijelo će donijeti izmjenu Odluke o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 2. točke a) odnosno članka 11. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika.

(8) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2. i 3. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odobrenje promjena u okviru mjere II.13. Osiguranje akvakulturnih stokova«.

Potvrda o odustajanju i izjava o poništenju obveze

Članak 13.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Odluke, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Potvrdu o odustajanju.

(3) Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 2. točke a) odnosno članka 11. stavka 5. točke a), Upravljačko tijelo će korisniku izdati Izjavu o poništenju obveze.

(4) Izjava o poništenju obveze se izdaje i u sljedećim slučajevima:

– utvrđene nepravilnosti ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ukoliko je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom;

– kada korisnik prekrši odredbe Pravilnika;

– kada korisnik nije ispunio obveze određene Odlukom o dodjeli sredstava;

– ukoliko korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu.

(5) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku »Zahtjev za odustajanje u okviru mjere II.13. Osiguranje akvakulturnih stokova«.

V. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, DONOŠENJE ODLUKE I ISPLATA

Članak 14.

(1) Potpora se korisniku dodjeljuje na temelju Zahtjeva za isplatu.

(2) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o dodjeli sredstava.

(3) Zahtjev za isplatu se podnosi u roku propisanom Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 10. stavka 2. točke a) odnosno članka 11. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune za premiju osiguranja koja je predmet potpore, a svi priloženi računi moraju biti u cijelosti plaćeni u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 31. prosinca 2023. godine sukladno članku 6. stavku 6. ovoga Pravilnika.

(5) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti obračunat će se:

a) protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije (ECB), u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu u Upravljačkom tijelu iskazanom na šest decimala;

b) u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

Članak 15.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev za isplatu na obrascu Zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo/).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnik uz obrazac Zahtjeva za isplatu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom I. Zahtjeva za isplatu i njegov je sastavni dio.

(3) Obrazac Zahtjeva za isplatu popunjava se u elektroničkom obliku te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava ribarstva

Planinska 2a, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za isplatu u okviru mjere II.13. Osiguranje
akvakulturnih stokova – NE OTVARATI«

(4) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Upravljačko tijelo će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od deset dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ukoliko tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku smatrat će se da je korisnik odustao od cijeloga ili od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.

(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(6) Ukoliko se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, Upravljačko tijelo će iznos koji je sukladno odluci o utvrđenoj nepravilnosti određen kao nepravilan odbiti od Zahtjeva za isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za nepravilan iznos.

(7) Ukoliko korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu, izdat će mu se Izjava o poništenju obveze.

Članak 16.

(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o isplati, ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu;

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom;

b) nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 15. stavkom 4. ovoga Pravilnika;

c) utvrđene nepravilnosti ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje Zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispunjavanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ukoliko je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom.

(3) Isplate sukladno Odlukama o isplati vrši Agencija za plaćanja.

VI. KONTROLA NA TERENU

Članak 17.

(1) Kontrola na terenu podrazumijeva provjeru ispunjavanja obveza iz članka 5. ovoga Pravilnika, a može se obavljati u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka pet godina od izvršenog konačnog plaćanja, ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 2. ovoga Pravilnika.

(2) Kontrolu na terenu mogu obavljati djelatnici Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara, Europski revizorski sud i ostala revizorska/nadzorna tijela.

(3) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku;

b) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača);

c) provjeravati poslovne knjige i ostale dokumente;

d) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga;

e) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti;

f) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(4) Korisnici te osobe koje su s njima povezane u vezi predmeta potpore, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba iz stavka 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke/dokumente/obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(5) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu.

(6) Ukoliko odgovorna osoba lokalne inicijative nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli za vrijeme njene odsutnosti.

(7) Ovlaštene osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su prilikom kontrole predočiti identifikacijski dokument.

VII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 18.

(1) Upravljačko tijelo će Odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate;

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Odluka o povratu sredstava iz stavka 1. točke a) ovoga članka, u slučaju utvrđene administrativne pogreške/pogrešne isplate, izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Upravljačkog tijela i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Korisnik je obvezan vratiti sredstva u roku 30 dana od dana primitka Odluke o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne greške.

(4) Odluka o povratu sredstava iz stavka 1. točke b) ovoga članka, u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate, izdaje se:

a) u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat sredstava uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa;

b) u slučaju kada utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore, te će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(5) Odluka o povratu sredstava iz stavka 1. ovoga članka je konačna.

(6) Na temelju Odluke o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom.

(7) Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 6. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(8) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 19.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Upravljačko tijelo u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo i korisnik će sklopiti izvan sudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvan sudske nagodbe, Upravljačko tijelo će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

VIII. PRIGOVORI

Članak 20.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Korisnik može podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje ministar poljoprivrede, na Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz:

– članka 10. stavka 2. točke a) Odluka o dodjeli sredstava,

– članka 10. stavka 2. točke b) i članka 11. stavkom 2. točke b) Odluka o odbijanju,

– članka 11. stavka 2. točke a) Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava,

– članka 16. stavka 1.točke a) Odluka o isplati,

– članka 16. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu;

(3) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su konačni i korisnik nema pravo prigovora.

(4) Prigovori iz stavka 2. ovoga članka podnose se preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od petnaest dana od zaprimanja akata iz stavka 2. ovoga članka, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima u okviru mjere II.13. Osiguranje akvakulturnih stokova«.

(5) Povjerenstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 2. ovoga članka u roku od petnaest radnih dana od zaprimanja prigovora, o čemu se obavještava korisnika.

(6) Odluke Povjerenstva po prigovorima su konačne.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/16-01/2544

Urbroj: 525-13/1081-16-1

Zagreb, 9. prosinca 2016.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

KRITERIJI ZA ODABIR
u okviru mjere II.13. »Osiguranje akvakulturnih stokova« u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Kriterij

Bodovi

1. Promet poduzeća kojeg pokriva ugovor o osiguranju* (najviše 10 bodova)

1.1. >80% prosječnog godišnjeg prometa poduzeća

10

1.2. >60≤80% prosječnog godišnjeg prometa poduzeća

8

1.3. >40≤60% prosječnog godišnjeg prometa poduzeća

6

1.4. ≥30≤40% prosječnog godišnjeg prometa poduzeća

4

* prosječni godišnji promet poduzeća je prosječni godišnji promet korisnika ostvaren od djelatnosti akvakulture, izračunat na osnovi prosječnog prometa u tri kalendarske godine koje prethode godini za koju se sklapa polica osiguranja koja je predmet potpore

PRILOG II.

UPUTA ZA ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Obveze korisnika

Korisnik je dužan čuvati svu dokumentaciju vezanu uz aktivnosti za koje je ostvario potporu te staviti istu na raspolaganje za inspekciju/kontrolu na terenu te ju učiniti dostupnom i/ili istu dostaviti osobama ili tijelima koja imaju pravo na pristup tim dokumentima, što uključuje ovlašteno osoblje Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Operativnog programa iz članka 127. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela kako bi se omogućila provjera plaćanja javnog doprinosa korisniku.

Način i oblik čuvanja dokumentacije

Svi popratni dokumenti vezani uz troškove za koje je korisnik ostvario potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo se čuvaju u izvornicima, osim računovodstvenih podataka koji se mogu čuvati u elektroničkoj verziji, pod uvjetom da takvi računalni sustavi ispunjavaju prihvaćene sigurnosne standarde koji osiguravaju da su pohranjeni dokumenti u skladu s nacionalnim zakonski propisanim zahtjevima i da se u njih može pouzdati u svrhu revizije.

Dokumentacija najmanje sadrži, za svaku operaciju, prema potrebi, tehničke specifikacije i plan sufinanciranja, dokument o odobravanju bespovratnih sredstava, gdje je to potrebno dokumente vezane uz postupke javne nabave, izvješća korisnika i izvješća o provedenim provjerama i revizijama izvršenim nad operacijama.

Navedeni dokumenti moraju biti evidentirani i pohranjeni na način da budu lako dostupni osobama ili tijelima koja imaju pravo na pristup tim dokumentima te je korisnik dužan obavijestiti Upravljačko tijelo o točnoj lokaciji čuvanja navedenih dokumenata putem e-maila: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

Rok čuvanja dokumentacije

Rok za čuvanje i osiguravanje dostupnosti dokumentacije vezane uz troškove za koje je korisniku isplaćena potpora iz Europskog fonda za pomorstvo najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa u kojima su uključeni završni troškovi operacije. Također, korisnik je dužan dokumentaciju čuvati i osigurati dostupnost iste tijekom cjelokupnog razdoblja provođenja operacije.