Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2017. godinu

NN 120/2016 (21.12.2016.), Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2017. godinu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

2617

Na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, br. 113/2013, 76/2014, 56/2015, u daljnjem tekstu: Uredba), ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PROGRAM

PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2017. GODINU

I. UVOD

I.1. Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva koja se stavljaju na tržište Republike Hrvatske ili koja se koriste za vlastite potrebe za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program) sadrži:

1. način uzorkovanja tekućih naftnih goriva posebno za benzinske postaje i skladišta,

2. broj i učestalost uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva,

3. lokacije uzorkovanja, ovisno o količini tekućih naftnih goriva koje je dobavljač stavio na tržište Republike Hrvatske ili koje koristi za vlastite potrebe,

4. način obavljanja laboratorijske analize uzoraka tekućih naftnih goriva te izvješćivanje o provedbi analiza.

I.2. Program se u dijelu koji se odnosi na praćenje kvalitete benzina i dizelskog goriva izrađuje sukladno odredbama norme HRN EN 14274.

II. NAČIN UZORKOVANJA I UČESTALOST UZORKOVANJA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA NA BENZINSKIM POSTAJAMA

II.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama

1. Uzorkovanje, rukovanje s uzorcima, skladištenje i mjere sigurnosti obavljaju se prema normi HRN EN 14275.

2. Uzorak se uzima preko uređaja za istakanje.

3. Neposredno prije početka uzorkovanja se preko ručke uređaja za istakanje istoče najmanje 4 litre goriva. To gorivo se ne smije upotrijebiti kao uzorak. Ukoliko je neposredno prije početka uzorkovanja na istom agregatu punjen automobil, nije potrebno istakati 4 litre goriva.

4. Neposredno nakon istakanja iz prethodne točke uzima se uzorak neposrednim punjenjem goriva u posude za uzorkovanje, čiji volumen nije manji od 4 litre.

5. Tijekom uzorkovanja treba uzeti tri usporedna uzorka, tako da je omogućeno izvođenje kasnijeg dodatnog ispitivanja kvalitete goriva u drugim laboratorijima bez prelijevanja i dijeljenja uzoraka.

6. Usporedni uzorci moraju biti zapečaćeni i odgovarajuće označeni zbog osiguranja sljedivosti od uzorkovanja do završetka postupka ispitivanja kvalitete goriva. Usporedne uzorke čuva izvoditelj uzorkovanja kvalitete tekućih naftnih goriva najmanje do zaključivanja postupka, tj. do dobivanja podataka o obavljenom ispitivanju, tj. u slučaju nesukladnih rezultata do dodatnog ispitivanja.

II.2. Minimalni broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama u tekućoj godini

 

Minimalni broj uzoraka u pojedinom vremenskom razdoblju kroz godinu

Minimalni ukupan broj uzorkovanja

Vrsta goriva

Zimsko
razdoblje

Ljetno
razdoblje

1. 10. – 30. 4.

1. 5. – 30. 9.

BMB(*) ≥95

50

50

100

BMB ≥98 i BMB ≥100

5

5

10

Dizelsko gorivo

50

50

100

Plinsko ulje za grijanje

(ekstra lako loživo ulje)

40

40

(*) BMB znači bezolovni motorni benzin

Ljetno razdoblje traje od 1. svibnja do 30. rujna, a zimsko od 1. listopada do 30. travnja. Broj uzetih uzoraka u pojedinom razdoblju treba podjednako rasporediti po mjesecima.

Za potrebe provedbe praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva u tekućoj godini broj uzoraka se u pojedinom vremenskom razdoblju dijeli među pojedinim dobavljačima goriva obzirom na njihov udjel prodaje pojedinog goriva na tržištu u protekloj godini, ali najmanje jedan uzorak u sezoni po pojedinom dobavljaču.

II.3. Broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama po dobavljačima na njihovim lokacijama

DOBAVLJAČ (OIB)

SJEDIŠTE

Broj uzorkovanja

BMB ≥95

BMB ≥98

Dizel

Plinsko ulje

ADRIA OIL d.o.o.,

(OIB: 03004159051)

Spinčići 38, 51215 Kastav

2

3

2

AKORD-DUBRAVA d.o.o.

(OIB: 30747995097)

Greda 12,

10341 Lonjica

1

ALDO COMMERCE d.o.o.

(OIB: 48533304236)

Molindrio 11a,

52440 Poreč

1

1

ANTUNOVIĆ TA d.o.o.

(OIB: 93069505794)

Zagrebačka avenija 100/A, 10000 Zagreb

1

1

1

APIOS d.o.o.

(OIB: 72594208197)

Vinogradska 20,

10312 Kloštar Ivanić

1

1

BENZIN PERIĆ d.o.o.

(OIB: 60379012458)

Krban b.b.,

21220 Trogir

1

1

BENZINSKA PUMPA BAKOVIĆ d.o.o.

(OIB: 55684660854)

Ljupina 10,

35400 Nova Gradiška

1

BLIC TRGOVINA d.o.o.

(OIB: 79049636110)

Kraljevečki brijegi 69, 10257 Kupinečki Kraljevec

1

BP BREBRIĆ d.o.o.

(OIB: 56879195310)

Zagrebačka bb,

44322 Lipovljani

1

CRO–CAN CENTER d.o.o.

(OIB: 39239320475)

Slavonska avenija 63, 10360 Sesvete

1

1

CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.

(OIB: 00865396224)

Josipa Marohnića 1,

10000 Zagreb

9*

2

22*

4

DIRUS PROJEKT d.o.o.

(OIB: 41184565783)

Našička 3,

10000 Zagreb

1

1

1

ETRADEX d.o.o.

(OIB: 80564613823)

Benazići 99,

52332 Pićan

1

1

FILTOM d.o.o.

(OIB: 09918404407)

Furićevo b.b.,

51216 Viškovo

1

GALIĆ BENZ d.o.o.

(OIB: 24136516466)

Soblinečka 46,

10360 Soblinec

1

GOLUBIĆ d.o.o.

(OIB: 70455809921)

Josipa Jelačića b.b.,

33411 Gradina

1

HODAK d.o.o.

(OIB: 47620282872)

Marka Križevčanina 1,

43000 Bjelovar

1

1

INA – Industrija nafte d.d..

(OIB: 27759560625)

Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb

55*

3

44*

12

INTERPETROL d.o.o.

(OIB: 04581074688)

Av. Dubrovnik 10, 10020 Zagreb

1

2

1

ISTRAŽIVAČ BENZ d.o.o.

(OIB: 83368668739)

Križnog puta 151a,

32221 Nuštar

1

1

JADRAN PETROL d.o.o.

(OIB: 25581388970)

Dolenica 20,

10255 Donji Stupnik

1

JOZINOVIĆ Obrt

(OIB: 78225118412)

Zrinjevac 30,

32281 Ivankovo

1

1

KERO–BENZ d.o.o.

(OIB: 19560914719)

Mavra Schlengera 7,

42204 Gornji Kneginec

1

KONZUM d.d.

(OIB: 29955634590)

Marijana Čavića 1/a, 10000 Zagreb

2

2

KTC d.o.o.

(OIB: 95970838122)

Nikole Tesle 18,

48260 Križevci

1

2

1

LUKOIL CROATIA d.o.o.

(OIB: 84740716328)

Capraška ulica 6,

10000 Zagreb

9*

6*

3

METAL-TRGOVINA-FILKO d.o.o.

(OIB: 24235944240)

Maršala Tita 121,

10290 Zaprešić

1

MIKOL d.o.o.

(OIB: 31545507170)

Stjepana Bencea 10,

40000 Čakovec

1

1

MOBENZ d.o.o.

(OIB: 08458433796)

Svetojelenska cesta 18,

40000 Čakovec

1

N.B. NENA d.o.o.

(OIB: 50775308808)

M. Gupca 20,

43280 Garešnica

1

NOVAK BENZ d.o.o.

(OIB: 17588689217)

Bani 1, Odvojak 1,

10000 Zagreb

1

1

NOVO PROM d.o.o.

(OIB: 64495442913)

Ribnik 48,

47272, Ribnik

1

OSATINA GRUPA d.o.o.

(OIB: 52123139126)

Kralja Tomislava 91,

31402 Semeljci

1

P.Z. TOPOLJE

(OIB: 17223587883)

Republike 50,

31304 Topolje

1

PETROL d.o.o.

(OIB: 75550985023)

Oreškovićeva 6/h,

Otok, 10000 Zagreb

32*

3

45*

15

PIROVČANKA

(OIB: 14903327955)

Trg Domovinskog rata 18, 22213 Pirovac

1

POLJO–DAVOR d.o.o.

(OIB: 57022888059)

I.B. Mažuranić b.b.,

35425 Davor

1

PREMIUM PETROL d.o.o.

(OIB: 78428028020)

Požeška 1A,

35000 Slavonski Brod

1

1

SIROVINA BENZ d.o.o.

(OIB: 26394582461)

Trg Oluje 1,

22300 Knin

1

1

ŠOLA d.o.o.

(OIB: 57575354292)

Vukovarska 49,

43000 Bjelovar

1

TEHNIX d.o.o.

(OIB: 78013846555)

Braće Radić 35,

40320 Donji Kraljevec

1

TIFON d.o.o.

(OIB: 77607495225)

Savska cesta 41/XIII, 10000 Zagreb

8*

2

6*

TRI BARTOLA d.o.o.

(OIB: 90935624629)

Galovac b.b.,

23222 Zemunik

1

TROMILJA BENZIN d.o.o.

(OIB: 04694282280)

Tromilja 1a,

22221 Lozovac

1

VALBENZ d.o.o.

(OIB: 10679202584)

Valbiska b.b.,

51500 Krk

1

ŽMINJ PETROL d.o.o.

(OIB: 59490470446)

Matka Laginje 2/P,

52341 Žminj

1

UKUPAN BROJ UZORKOVANJA:

132

10

160

50Napomena:

* U jednom uzorku benzina i dizelskog goriva tijekom godine, potrebno je obvezno provesti i određivanje metilciklopentadienil manganovog trikarbonila (MMT).

U slučaju da dobavljač ne stavlja ili ne planira stavljati na tržište pojedinu vrstu tekućeg naftnog goriva za koje mu je propisano uzorkovanje na benzinskim postajama u tekućoj godini, kao i u slučaju davanja na korištenje drugom dobavljaču – korisniku benzinske postaje, isti je dužan o tome obavijestiti Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (dalje: Ministarstvo) bez odlaganja, a najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja odluke o nestavljanju na tržište.

III. NAČIN UZORKOVANJA I BROJ UZIMANJA UZORAKA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA NA SKLADIŠTIMA

III.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima

1. Uzorak na skladištima se uzima iz nadzemnih ili podzemnih spremnika.

2. Prilikom neposredne isporuke uzorak se uzima iz autocisterne ili drugog transportnog sredstva.

3. Uzorkovanje se mora obavljati prema normi HRN EN ISO 3170. Sukladno zahtjevima norme HRN EN 13016, uzorkovanje u svrhu određivanja tlaka para benzina potrebno je obaviti na način da količina uzorka bude 80% volumena u spremniku od 1l.

4. Zahtjevi koji se odnose na broj jednakih usporednih uzoraka, pečaćenje i označavanje vrijede isti kao za uzorkovanje na benzinskim postajama.

5. Posude za uzorkovanje, postupci rukovanja s njima, rukovanje s uzorcima i skladištenje moraju u cijelosti biti prema normi HRN EN ISO 3170.

III.2. Minimalni broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima

Vrsta goriva

Minimalni broj uzoraka na godinu (BU)

Benzin

40 uzoraka (1)

Dizelsko gorivo

50 uzoraka (1)

Plinsko ulje za grijanje

(ekstra lako loživo ulje)

30 uzoraka (1)

Loživa ulja

1 uzorak na količinu goriva koja je jednaka kapacitetu spremnika

1 uzorak na 1000 tona, ali najviše 6 uzoraka godišnje

Brodsko gorivo

7 uzoraka

Napomena:

(1) Najmanji broj uzoraka goriva za pojedinog dobavljača se utvrđuje na temelju količine stavljanja na tržište pojedinog goriva s pojedinog skladišta prema sljedećim kriterijima:

Opseg prodaje u m3 (t)

Broj uzoraka

manje od 1000

1

od 1001 do 4000

2

od 4001 do 10000

3

od 10001 do 40000

4

od 40001 do 80000

5

više od 80000

prema jednadžbi(2) ali ne manje od 6 uzoraka

Napomena:

(2) Najmanji broj uzoraka po pojedinom dobavljaču koji isporučuje više od 80000 m3 (t) goriva godišnje izračunava se prema sljedećoj jednadžbi:

broj uzoraka = BU + P/80000

BU broj uzoraka određen za dobavljača s količinom stavljanja na tržište do 80000 m3 (t) goriva godišnje

P godišnja količina prodaje goriva pojedinog dobavljača koji stavlja na tržište više od 80000 m3 (t) goriva godišnje.

III.3. Broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima po dobavljačima na njihovim lokacijama

SKLADIŠTA

Broj uzorkovanja

Naziv skladišta

Dobavljač – Korisnik skladišta

benzin

dizel

plinsko ulje

loživo ulje

brodsko gorivo

Rafinerija nafte Sisak

A. Kovačića 1, Sisak

INA – Industrija nafte d.d.

10

12

10

Rafinerija nafte Rijeka

Urinj b.b.,
Kostrena

INA – Industrija nafte d.d.

12

14

10

5

7

Skladište Osijek

Vukovarska 306, Osijek

INA – Industrija nafte d.d.

4

5

4

Skladište Solin

Krešimirova 37, Solin

INA – Industrija nafte d.d.

6

5

4

JANAF – Omišalj

Omišalj

Lukoil Croatia d.o.o.

4

JANAF – Omišalj

Omišalj

Crodux derivati dva d.o.o.

3

JANAF – Žitnjak

Žitnjak b.b., Zagreb

Crodux derivati dva d.o.o.

4

2

2

Tifon d.o.o.,

Zabok

Tifon d.o.o.

4

6

Skladište goriva Antunović TA;

Kobiljačka 102, Sesvetski Kraljevec

AGS Hrvatska d.o.o., Zagrebačka avenija 100A, Zagreb

(OIB: 47227514767)

1

1

1

Naftni terminali Federacije d.o.o.;

Neretljanskih gusara b.b.,

Ploče

AGS Hrvatska d.o.o., Zagrebačka avenija 100A, Zagreb

(OIB: 47227514767)

2

Terminal Dunav

Priljevo 22A, Vukovar

Lukoil Croatia d.o.o.

4

1

2

Hrvatska elektroprivreda

Hrvatska elektroprivreda d.d.

2

6

UKUPAN BROJ UZORKOVANJA:

45

55

35

11

7

U slučaju da dobavljač ne stavlja ili ne planira stavljati na tržište i/ili koristiti za vlastite potrebe pojedinu vrstu tekućeg naftnog goriva na određenom skladištu za koje mu je propisano uzorkovanje u tekućoj godini, isti je dužan u jednakom propisanom broju uzorkovati pojedinu vrstu tekućeg naftnog goriva na skladištu s kojega ga stavlja ili planira stavljati na tržište i/ili koristiti za vlastite potrebe.

U slučaju da dobavljač ne stavlja ili ne planira stavljati na tržište i/ili koristiti za vlastite potrebe pojedinu vrstu tekućeg naftnog goriva ni na jednom skladištu u Republici Hrvatskoj, isti je dužan u jednakom propisanom broju uzorkovati pojedinu vrstu tekućeg naftnog goriva na benzinskim postajama na kojima ih stavlja ili planira stavljati na tržište.

U slučaju da dobavljač ne koristi i ne planira koristiti za vlastite potrebe pojedinu vrstu tekućeg naftnog goriva za koje mu je propisano uzorkovanje na skladištima u tekućoj godini, kao i u slučaju davanja na korištenje drugom dobavljaču – korisniku skladišta, isti je dužan o tome obavijestiti Ministarstvo u bez odlaganja, a najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o nestavljanju na tržište.

IV. LABORATORIJSKA ANALIZA UZORAKA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA I IZVJEŠĆIVANJE

IV.1. Uzorkovanje i ocjenu rezultata laboratorijske analize tekućih naftnih goriva za potrebe ovog Programa može obavljati pravna osoba koja je akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste i ima ugovor s akreditiranim laboratorijem prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Laboratorijsku analizu tekućih naftnih goriva obavlja akreditirani laboratorij prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Uzorkovanje i laboratorijska analiza tekućih naftnih goriva za potrebe ovog Programa provodi se prema zahtjevima normi (metoda) propisanih Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva.

Izvoditelj uzorkovanja provodi uzorkovanje tekućih naftnih goriva na objektima (benzinskim postajama i skladištima) za pojedinog dobavljača prema ovom Programu, određuje mjesto i vrijeme izvođenja uzorkovanja i dužan je označiti svaki uzorak i svaki objekt na kojem se uzorkuje na način da zaštiti podatak o tome od kuda potječe gorivo.

Izvoditelj uzorkovanja dužan je kada je to moguće, mjesta uzorkovanja za pojedinog dobavljača ravnomjerno geografski rasporediti po cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

IV.2. Izvoditelj uzorkovanja dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa dostaviti Ministarstvu plan uzorkovanja za svakog dobavljača s kojim je ugovorio provođenje Programa u sljedećoj godini.

Plan uzorkovanja mora sadržavati sljedeće podatke:

• popis objekata s njihovim sjedištem (adresa objekta) na kojima će se izvoditi uzorkovanje tekućih naftnih goriva za svakog dobavljača,

• vrste goriva koja će se uzorkovati na svakom objektu,

• datum (dan i mjesec) kada se planira izvoditi pojedino uzorkovanje

• naziv i adresu akreditiranog laboratorija prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 s kojim je izvoditelj uzorkovanja sklopio ugovor za provođenje analiza.

Podaci o mjestu i vremenu uzorkovanja su tajni i o njima izvoditelj uzorkovanja ne obavještava dobavljača.

Kod dobavljača koji posjeduje veći broj objekata od broja uzorkovanja tekućih naftnih goriva koje im je propisano, uzorkovanje se izvodi na način da se iz godine u godinu mijenjaju objekti na kojima se uzorkovanje izvodi tako da tijekom vremena budu obuhvaćeni svi objekti tog dobavljača.

IV.3. U slučaju utvrđenih prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti sastavnica i značajki ispitivanog goriva, izvoditelj uzorkovanja dužan je postupiti sukladno odredbama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva te ujedno dostaviti Ministarstvu primjerak izvješća o ocjeni rezultata ispitivanja zajedno s izvješćem o provedenoj laboratorijskoj analizi uzorka tekućeg naftnog goriva koje je proveo akreditirani laboratorij prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Izvoditelj uzorkovanja je dužan dostaviti Ministarstvu izvješće o ocjenama svih rezultata ispitivanja za prethodno tromjesečje i to do 15. travnja za 1. tromjesečje, 15. srpnja za 2. tromjesečje, 15. listopada za 3. tromjesečje i 15. siječnja za 4. tromjesečje.

Izvoditelj uzorkovanja je dužan do 31. ožujka tekuće godine dostaviti Ministarstvu godišnje izvješće o ocjenama svih rezultata ispitivanja za proteklu godinu.

IV.4. U slučaju spora glede interpretacije rezultata ispitivanja iz ovog Programa, primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 4259.

V.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/16-04/32

Urbroj: 517-06-1-1-1-16-5

Zagreb, 8. prosinca 2016.

Ministar
dr. sc. Slaven Dobrović, v. r.