Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

NN 121/2016 (23.12.2016.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

HRVATSKI SABOR

2624

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2016.

Klasa: 011-01/16-01/76

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 20. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA

Članak 1.

U Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07., 152/08., 124/10. i 56/13.) iza članka 1. dodaju se naslov iznad članka i članak 1.a koji glase:

»Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 1.a

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (SL L 155, 23. 5. 2014.).«.

Članak 2.

U članku 46. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Povjerenstvu iz stavka 2. ovoga članka pripada odgovarajuća naknada, ako su za tu svrhu osigurana financijska sredstva u skladu s člankom 5. stavkom 6. ovoga Zakona.

Visinu naknade iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje ravnatelj odlukom.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

Članak 3.

U članku 95. točki 1. riječ: »vodova« zamjenjuje se riječju: »infrastrukture«.

Članak 4.

Članak 96. mijenja se i glasi:

»U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi elektroenergetske, elektroničke, komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.

Za potrebe ovoga Zakona infrastrukturom se smatraju i drugi objekti koji joj pripadaju.«.

Članak 5.

Članak 97. mijenja se i glasi:

»Katastar infrastrukture sadržava podatke o vrstama, odnosno namjeni, osnovnim tehničkim karakteristikama, trenutačnom korištenju i položaju izgrađene infrastrukture te imenima i adresama njihovih vlasnika, odnosno upravitelja.«.

Članak 6.

U članku 98. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Katastar infrastrukture osniva se i vodi na temelju evidencija koje su za pojedinu vrstu infrastrukture dužni u skladu s ovim Zakonom osnovati i voditi vlasnici, odnosno njihovi upravitelji.

Vlasnici, odnosno upravitelji infrastrukture dužni su tijelu nadležnom za osnivanje i vođenje katastra infrastrukture davati podatke o infrastrukturi kojom upravljaju.«.

Članak 7.

U članku 99. stavku 1. riječ: »vodova« zamjenjuje se riječju: »infrastrukture«.

U stavku 2. riječi: »vodove kojima« zamjenjuju se riječima: »infrastrukturu kojom«.

Stavak 3. briše se.

Članak 8.

Iza članka 99. dodaju se članci 99.a, 99.b, 99.c i 99.d koji glase:

»Članak 99.a

Državna geodetska uprava je jedinstvena informacijska točka nadležna za prikupljanje i vođenje baze podataka te stavljanje na raspolaganje podataka o infrastrukturi iz članka 96. ovoga Zakona i obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

Članak 99.b

Baza podataka iz članka 99.a vodi se u elektroničkom obliku te se pristup osnovnim informacijama o fizičkoj infrastrukturi te obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima osigurava pod razmjernim, nediskriminirajućim i transparentnim uvjetima.

Članak 99.c

Vlasnici, odnosno upravitelji infrastrukture obvezni su Državnoj geodetskoj upravi dostavljati podatke o infrastrukturi u svome vlasništvu, odnosno kojom upravljaju, bez naknade, u elektroničkom obliku, u roku od 60 dana od uspostave evidencije za pojedinu vrstu infrastrukture.

Vlasnici, odnosno upravitelji infrastrukture dužni su dostaviti Državnoj geodetskoj upravi podatke o promjenama na infrastrukturi iz članaka 96. i 97. ovoga Zakona, najkasnije u roku od 60 dana od nastanka promjene.

U slučaju potrebe osiguranja pouzdanosti pruženih informacija, rok iz stavka 2. ovoga članka može se produžiti za najviše 30 dana.

Mrežni operatori su obvezni Državnoj geodetskoj upravi dostavljati u elektroničkom obliku obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima sukladno zakonu kojim je regulirano smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.

Članak 99.d

Sadržaj, način izradbe i vođenja katastra infrastrukture te uspostave jedinstvene baze podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, dostupnost podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, način dostavljanja te vrstu i strukturu podataka iz članka 99.c stavaka 1., 2. i 4. propisuje ravnatelj pravilnikom.«.

Članak 9.

U članku 122. točki 5. riječ: »vodova« zamjenjuje se riječju: »infrastrukture«.

U točki 8. riječ: »vodova« zamjenjuje se riječju: »infrastrukture«.

Članak 10.

Iza članka 154. naziv glave XII. mijenja se i glasi: »XII. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 11.

Članak 155. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja izvode, ispise, preslike, dokumente, zračne snimke, kartografske i druge materijale dobivene na korištenje prema ovome Zakonu umnoži i da na korištenje trećim osobama, osim u svrhu u koju su izdani (članak 3. stavak 3. ovoga Zakona).

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 12.

Članak 156. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je nositelj prava na nekretninama, a koja ne izvrši obvezu određenu člankom 45. stavkom 3. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je nositelj prava na nekretninama, a koja ne izvrši obvezu određenu člankom 57. stavkom 1. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ne dopusti pristup na zemljište osobama koje rade na poslovima i zadaćama državne izmjere i katastra nekretnina, odnosno ne dopusti postavljanje potrebnih oznaka izmjere (članak 110. stavak 1. ovoga Zakona).

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaj iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.«.

Članak 13.

Članak 157. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja u svojstvu vlasnika, odnosno upravitelja infrastrukture Državnoj geodetskoj upravi ne dostavi podatke o infrastrukturi u svome vlasništvu, odnosno kojom upravlja u roku iz članka 99.c stavka 1. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja u svojstvu vlasnika, odnosno upravitelja infrastrukture Državnoj geodetskoj upravi ne dostavi podatke o promjenama u roku iz članka 99.c stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«.

Članak 14.

Članak 158. briše se.

Članak 15.

Članak 159. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Jedinice lokalne samouprave koje su, sukladno članku 95. točki 1. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07., 152/08., 124/10. i 56/13.) osnovale i vode katastar vodova nastavljaju voditi katastar vodova do donošenja pravilnika iz članka 99.d ovoga Zakona.

Članak 17.

Područni uredi za katastar koji su, sukladno članku 122. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07., 152/08., 124/10. i 56/13.) održavali katastar vodova nastavljaju voditi katastar vodova do donošenja pravilnika iz članka 99.d ovoga Zakona.

Članak 18.

Ravnatelj će pravilnik iz članka 99.d ovoga Zakona donijeti u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine«, br. 71/08. i 148/09.).

Ravnatelj će odluku iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/113

Zagreb, 15. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.