Zakon o dopuni Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

NN 121/2016 (23.12.2016.), Zakon o dopuni Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

HRVATSKI SABOR

2625

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2016.

Klasa: 011-01/16-01/77

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 20. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA

Članak 1.

U Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12. i 56/13.) iza članka 9. dodaje se poglavlje III.a i članci 9.a do 9.d koji glase:

»III.a: »PROCJENA UČINAKA PROPISA NA MALO GOSPODARSTVO – TEST MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA (MSP TEST)«

Članak 9.a

(1) Procjena učinaka propisa na malo gospodarstvo sadrži postupak analize i ocjene negativnog učinka pojedinog propisa na malo gospodarstvo u obliku dodatnih ili povećanih troškova, odnosno pozitivnih učinaka kao gospodarske koristi za subjekte malog gospodarstva.

(2) Procjena učinka pojedinog propisa na malo gospodarstvo provodi se ispitivanjem i vrednovanjem prikupljenih podataka i informacija, u svrhu određivanja smjernica za odabir povoljnog rješenja pri donošenju propisa. Rješenja i smjernice mogu upućivati i na nepoduzimanje normativnih mjera prije podrobnije analize učinka.

(3) Kriteriji za procjenu učinaka (pozitivnih i negativnih) na malo gospodarstvo uključuju učinak na mikro subjekte malog gospodarstva, trošak primjene propisa u poslovanju subjekta, gospodarski rezultat, konkurentnost, zapošljavanje u sektoru i drugi očekivani učinci na Sektor ako su ocijenjeni značajnima prema procjeni stručnog nositelja i sl. Navedenim kriterijima uvažavat će se različitosti subjekata malog gospodarstva prema njihovoj veličini i prema uvjetima za obavljanje određene djelatnosti.

(4) Za procjenu učinaka propisa na malo gospodarstvo u Republici Hrvatskoj nadležni su:

– ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt,

– stručni nositelji izrade propisa.

Članak 9.b

(1) Ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt u okviru mjera za poticanje razvoja malog gospodarstva provodi koordinativne aktivnosti i kvalitativnu kontrolu postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (MSP test) u sljedećim postupcima:

– postupku prethodne procjene učinaka nacrta prijedloga zakona za potrebe donošenja plana zakonodavnih aktivnosti,

– drugim utvrđenim postupcima obveznog provođenja prethodne procjene i postupka procjene učinaka propisa, u skladu s posebnim propisima i aktima Vlade Republike Hrvatske.

(2) Način provedbe koordinacije iz stavka 1. ovoga članka propisuje se posebnim propisima iz područja procjene učinaka propisa u dijelu kojim se uređuje postupanje nadležnih tijela.

Članak 9.c

(1) Procjena učinaka propisa na malo gospodarstvo (MSP test) odnosi se na nacrte prijedloga zakona i provodi se u skladu s propisima kojima se uređuje procjena učinaka propisa i u skladu s ovim Zakonom te uz odgovarajuću primjenu uredbe Vlade Republike Hrvatske iz stavka 3. ovoga članka.

(2) Procjena učinaka propisa na malo gospodarstvo (MSP test) odnosi se na provedbene propise zakona (uredbe i pravilnike) i provodi se temeljem ovog Zakona i uredbe iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Način provedbe koordinacije u postupku procjene učinaka provedbenih propisa iz stavka 2. ovoga članka, pobliže kriterije za provedbu prethodnog testa malog i srednjeg poduzetništva (Prethodni MSP test), obrazac Prethodnog MSP testa, pobliže kriterije za Iskaz o MSP testu, obrazac Iskaza o MSP testu, pobliži način provedbe savjetovanja u postupku procjene učinaka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva, te druga pitanja s tim u svezi, propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

Članak 9.d

(1) Stručni nositelji izrade propisa primjenjivat će načelo proporcionalnosti u provedbi MSP testa u postupku donošenja provedbenih propisa zakona.

(2) Pod primjenom načela proporcionalnosti iz stavka 1. ovoga članka razumijeva se izrada samo Prethodnog MSP testa bez daljnje izrade Iskaza o MSP testu za provedbene propise zakona koji zbog svog sadržaja i obuhvata ne proizvode učinak na sektor malog i srednjeg poduzetništva ili je učinak zanemariv.

(3) Ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt kao tijelo koje provodi kvalitativnu kontrolu postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo, nakon uvida u Prethodni MSP test kojim se utvrđuje da propis proizvodi zanemariv učinak, daje suglasnost temeljem koje propis ide u daljnji postupak bez obveze izrade Iskaza o MSP testu, odnosno odbija izdavanje suglasnosti i traži obveznu izradu Iskaza o MSP testu.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu iz članka 1. dodanog članka 9.c stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/133
Zagreb, 15. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.