Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o dragovoljnom vojnom osposobljavanju

NN 121/2016 (23.12.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o dragovoljnom vojnom osposobljavanju

Ministarstvo obrane

2656

Na temelju članka 26. stavka 6. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15 i 27/16) i članka 29. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15 i 50/16), donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O DRAGOVOLJNOM VOJNOM OSPOSOBLJAVANJU

Članak 1.

U Pravilniku o dragovoljnom vojnom osposobljavanju (»Narodne novine«, br. 158/13) u članku 4. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– da nije odslužio vojni rok«.

Članak 2.

U članku 15. stavku 5. riječi: »dijete smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata« zamjenjuju se riječima: »dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata«.

Članak 3.

U članku 21. stavku 3. riječi: »za streljačku specijalnost« zamjenjuju se riječima: »za streljačku specijalnost 11A«.

Članak 4.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Tijekom dragovoljnog vojnog osposobljavanja Središnjica za upravljanje osobljem u koordinaciji s ustrojstvenom jedinicom Oružanih snaga nadležnom za provedbu obuke provodi informiranje ročnika o mogućnostima prijma u djelatnu vojnu službu.«

Članak 5.

U članku 26. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– znak najbolji ročnik naraštaja«.

Članak 6.

U članku 27. stavku 1. podstavku 2. riječi: »u visini 36% od osnovice« zamjenjuju se riječima: »u visini 60% od osnovice«.

Iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»– obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti«.

Dosadašnji podstavci 5., 6. i 7. postaju podstavci 6., 7. i 8.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Klasa: 800-02/16-01/1

Urbroj: 512-01-16-10

Zagreb, 22. prosinca 2016.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.