Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN 121/2016 (23.12.2016.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Hrvatska narodna banka

2664

Na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), članka 394. Uredbe (EU) br. 575/2013 i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I BONITETNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Odluci o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 35/2010., 95/2010., 146/2010., 68/2011., 37/2012., 121/2013., 41A/2014., 127/2014., 67/2015., 119/2015. i 54/2016.), u Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje, koja je sastavni dio te Odluke, u točki 41. iza podtočke 19. dodaje se podtočka 20., koja glasi:

»20. Modalitet »AH« – slog pripada izvješću »Prodaja plasmana – mjesečno bonitetno« iz grupe izvješća bilance.«

Članak 2.

Točka 42a. Upute mijenja se i glasi:

»42a. Oznakom »statističko« ili »bonitetno« u nazivu izvješća u točki 41. ove Upute ne određuje se prikuplja li se izvješće za statističke ili bonitetne svrhe, nego se njome isključivo upućuje na rok dostave određenog izvješća. Za statističke svrhe koriste se sljedeći modaliteti obilježja »Izvješće»: »AA«, »AB«, »AN«, »AE«, »AK«, »AD«, »IZ«, »PO«, »OI«, »KS«, »RA« i »AH«. Za bonitetne svrhe koriste se sljedeći modaliteti obilježja »Izvješće»: »AA«, »AS«, »AP«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW«, »AE«, »AD«, »AU«, »AM«, »IZ«, »PO«, »OI«, »RA« i »AH«.«

Članak 3.

Točka 84. Upute mijenja se i glasi:

»84. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za protustranke nerezidente, a u skladu s Prilogom 14:

Izvješća i obilježja. Iznimno, vrijednost ovog obilježja ne upisuje se za međunarodne institucije iz Priloga 4: Popis oznaka država i međunarodnih institucija.«

Članak 4.

U točki 102. podtočka 2. Upute mijenja se i glasi:

»2. protustranka ispunjava jedan ili više kriterija identificiranja opisanih modalitetima »N1«, »N2«, »D2«, »PA«, »PB«, »PC«, »PD«, »PE«, »PF«, »IZ«, »ZZ«, »DZ«, »FD«, »VP«, »U2«, »U4«, »U5«, »S1«, »S2«, »H1« i »H2« i izvještajna institucija za tu protustranku navodi najmanje jedan iznos u grupi izvješća bilance ili grupi izvješća računa dobiti i gubitka.«

Članak 5.

U točki 108. podtočki 18. Upute riječ »U1« zamjenjuje se riječju »U4«, a riječi »ima ulaganja« zamjenjuju se riječima »ima ulaganje koje čini kvalificirani udio«.

Iza podtočke 44. dodaju se podtočke 45., 46. i 47., koje glase:

»45. Modalitet »U5« – vlasnički kriterij; osoba je pravna osoba u koju kreditna institucija (izvještajna institucija) ima ulaganje koje ne čini kvalificirani udio te koja se za potrebe Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu smatra društvom izvan financijskog sektora;

46. Modalitet »H1« – kriterij povezanosti na osnovi prodaje plasmana; osoba je dužnik čiji dug čini plasman izvještajne institucije koji je prodan u izvještajnom razdoblju; ovim se modalitetom označavaju samo protustranke koje se na pojedinačnoj osnovi iskazuju u izvješću »AH»;

47. Modalitet »H2« – kriterij povezanosti na osnovi prodaje plasmana; osoba je u izvještajnom razdoblju od izvještajne institucije kupila plasman.«

Članak 6.

U točki 110. Upute riječi »modalitetima »ZZ«, »VP«, »U1« i »U2« ponavlja« zamjenjuju se riječima »modalitetima »ZZ«, »VP«, »U2«, »U4« i »U5« ponavlja«.

Članak 7.

Iza obilježja 30. dodaje se obilježje 40., koje glasi:

»Obilježje 40 »Kupac plasmana«

Opis obilježja

117a. Praćenje kreditnog rizika u bankovnom sustavu zahtijeva identifikaciju osoba koje od kreditnih institucija kupuju plasmane.

Vrijednost obilježja

117b. Vrijednost ovog obilježja upisuje se u skladu s Prilogom 14: Izvješća i obilježja.

117c. Za potrebe ovog obilježja kupcem plasmana smatra se osoba koja je u izvještajnom razdoblju od izvještajne institucije kupila plasman.

117d. Izvještajna institucija koristi jedan od sljedećih modaliteta:

1. ako je riječ o osobi čijim OIB-om izvještajna institucija raspolaže, potrebno je upisati oznaku »OI« i u nastavku OIB kupca plasmana;

2. ako je riječ o rezidentu pravnoj osobi ili rezidentnom investicijskom ili mirovinskom fondu čijim OIB-om izvještajna institucija ne raspolaže, potrebno je upisati oznaku »MB« i u nastavku matični broj te osobe koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku;

3. ako je riječ o nerezidentima koji pripadaju sektoru MFI-a u EU-u i koji su navedeni u Prilogu 2., potrebno je upisati oznaku »MF« i u nastavku jedinstveni identifikator za svakoga takvog nerezidenta iz Priloga 2. (MFI_ID);

4. ako je riječ o ostalim osobama, za koje izvještajna institucija samostalno određuje jedinstvene identifikatore, potrebno je upisati oznaku »OS« i u nastavku jedinstveni identifikator.«

Članak 8.

U tablici »Stavke aktive« iza točke 128. Upute, u opisu instrumenta »A0224« brišu se riječi »povremenih i kratkoročnih«.

Na kraju tablice »Stavke ostalih informacija« dodaju se sljedeći redci:

D0017

Količina vrijednosnog papira koji je banka založila kao kolateral na osnovi reverzibilnih transakcija

 

Ova stavka prikazuje količinu vrijednosnog papira koji je izvještajna institucija založila kao kolateral po pojedinom ISIN-u (npr. repo ugovor, transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani (engl. securities lending transaction), transakcija prodaje i ponovne kupnje (engl. sell/buy back)).

D0018

Količina vrijednosnog papira koji je banka primila kao kolateral reverzibilnih transakcija

 

Ova stavka prikazuje količinu vrijednosnog papira koji je izvještajna institucija primila kao kolateral po pojedinom ISIN-u (npr. obrnuti repo ugovor, transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira od druge ugovorne strane (engl. securities borrowing transaction), transakcija kupnje i ponovne prodaje (engl. sell/buy back)).

D0019

Broj imatelja transakcijskih računa

 

Ova stavka odnosi se na broj vlasnika depozita koji su prijavljeni instrumentom »P0201«.

D0020

Nadnice i plaće

 

Ova stavka uključuje neto plaće i nadnice, troškove poreza i doprinosa iz plaća te (ako već nisu obuhvaćeni pod plaćama i nadnicama) nadoknade troškova, darove i potpore zaposlenicima (bez otpremnina) i primitke u naravi. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi obuhvaćaju iznose do porezno dopuštenih i iznad porezno dopuštenih svota i bilježe se u bruto iznosu (ako podliježu plaćanju poreza i doprinosa). Obuhvaćaju se nadoknade troškova prijevoza na posao i s posla, terenski (pomorski) dodatak, nadoknade za odvojeni život, prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, jubilarne nagrade, regres za godišnji odmor i sl.), potpore (zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.), korištenje vozila i nekretnina u privatne svrhe, darovi i sl., te ostale slične nadoknade i primici u skladu s kolektivnim ugovorima, s izuzetkom otpremnina, koje se pod ovom stavkom ne iskazuju. Također se ovdje ne obuhvaćaju niti plaćanja za agencijske radnike. Ova je stavka podskup instrumenta »R1035«.

D0021

Troškovi socijalnog osiguranja

 

Ova stavka uključuje doprinose na plaće te otpremnine zbog odlaska zaposlenika u mirovinu, danih otkaza i tehnološkog viška, ozljede ili profesionalne bolesti. Ova je stavka podskup instrumenta »R1035«.

D0022

Dividende isplaćene tijekom tekuće godine iz dobiti prethodne godine

 

Ova stavka odnosi se na dio dobiti koji je izvještajna institucija isplatila dioničarima u novcu u tekućoj godini, iz dobiti ostvarene u prethodnoj poslovnoj godini. Ova stavka ne uključuje iznos koji je izvještajna institucija prijavila na instrumentu »P1002«.

D0023

Dividende isplaćene tijekom tekuće godine iz zadržane dobiti ranijih godina

 

Ova stavka odnosi se na dio dobiti koji je izvještajna institucija isplatila dioničarima u novcu u tekućoj godini, iz rezervi kapitala i zadržane dobiti ranijih poslovnih godina. Ova stavka ne uključuje iznos koji je izvještajna institucija prijavila na instrumentu »P1002«.Članak 9.

U točki 169. Upute iza podtočke 4. dodaje se podtočka 5., koja glasi:

»5. Modalitet »R« – krediti koji su prodani/preneseni bez prijenosa kreditnog rizika, a koji ostaju u bilanci (na temelju čega se izdaju strukturirane pokrivene obveznice).«

Članak 10.

Točka 195. Upute mijenja se i glasi:

»195. Ovim se obilježjem pokazuje broj kalendarskih dana koji je protekao od događaja koji je bitan za izvješće do izvještajnog datuma.«

Članak 11.

U točki 197. Upute iza riječi »stjecanja« dodaju se riječi »ili prodaje«.

Članak 12.

Točka 198. Upute mijenja se i glasi:

»198. Pri upotrebi ovog obilježja potrebno je voditi računa o sljedećem:

1. U slogovima kod kojih je u obilježju »Izvješće« naveden modalitet »AU«, vrijednost ovog obilježja upisuje se samo ako je u obilježju »Stjecanje vrijednosnih papira« naveden modalitet »01« – Preuzete dionice ili vlasnički udjeli u zamjenu za nenaplaćena potraživanja. Vrijednost obilježja odnosi se na broj kalendarskih dana koji je protekao od dana stjecanja promatranog instrumenta do izvještajnog datuma.

2. U slogovima kod kojih je u obilježju »Izvješće« naveden modalitet »AM«, vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za instrumente čija oznaka počinje s »A08*«. Vrijednost obilježja odnosi se na broj kalendarskih dana koji je protekao od dana stjecanja promatranog instrumenta do izvještajnog datuma.

3. U slogovima kod kojih je u obilježju »Izvješće« naveden modalitet »AH«, vrijednost ovog obilježja odnosi se na broj kalendarskih dana koji je protekao od dana prodaje promatranog instrumenta do izvještajnog datuma.«

Članak 13.

U točki 220. Upute iza podtočke 53. dodaju se podtočke 54., 55., 56. i 57., koje glase:

»54. Modalitet »63« – količina vrijednosnog papira. Ovisno o vrsti vrijednosnog papira, ovaj modalitet odnosi se na broj kupljenih i (ili) izdanih dionica, broj kupljenih i (ili) izdanih udjela u investicijskom fondu ili količina kupljenih i (ili) izdanih dužničkih vrijednosnih papira. Količina dužničkih vrijednosnih papira iskazuje se kao nominalna vrijednost dužničkoga vrijednosnog papira u originalnoj valuti izdanja vrijednosnog papira;

55. Modalitet »64« – potraživanja na osnovi glavnice u izvanbilančnoj evidenciji;

56. Modalitet »65« – potraživanja na osnovi kamata u izvanbilančnoj evidenciji;

57. Modalitet »66« – cijena koja je plaćena za prodani plasman; ako je ugovorena jedinstvena cijena za skup plasmana i ako iz ugovornih odredbi nije moguće odrediti cijenu pojedinačnog plasmana, ukupnu je cijenu potrebno podijeliti po svim pripadajućim plasmanima u skupu, prema procjeni izvještajne institucije.«

Članak 14.

Iza točke 253a. Upute dodaje se točka 253b., koja glasi:

»253b. Kod izvješća »AH« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1. na vrstama iznosa »18«, »19«, »05« i »06« prikazuju se relevantni iznosi potraživanja i ispravaka vrijednosti potraživanja koji su zbog prodaje plasmana isknjiženi iz poslovnih knjiga u izvještajnom mjesecu;

2. na vrstama iznosa »64« i »65« prikazuju se relevantni iznosi potraživanja koji su zbog prodaje plasmana isknjiženi iz izvanbilančne evidencije u izvještajnom mjesecu; ako u izvanbilančnoj evidenciji izvještajna institucija vodi i neiskorišteni dio kredita (iznos kredita koji je izvještajna institucija odobrila, ali koji nije realiziran), taj se iznos za potrebe ovoga izvješća ne smatra potraživanjem i nije predmet izvješćivanja;

3. izvješća »AB« i »AH« imaju obuhvate koji se djelomično preklapaju. Ako je riječ o prodaji kredita za koji je izvještajna institucija bila formirala ispravke vrijednosti, taj će se iznos prikazati i u izvješću »AB« (otpis glavnice na teret ispravaka vrijednosti i otpis kamata na teret ispravaka vrijednosti) i u izvješću »AH« (iznos glavnice plasmana koji je prodan i iznos kamata po plasmanu koji je prodan, zajedno s pripadajućim ispravcima vrijednosti), pa ti iznosi moraju biti usklađeni;

4. u izvješću se prikupljaju iznosi u vezi s plasmanima koji su prodani u izvještajnom mjesecu;

5. dio plasmana koji nije prodan ne uključuje se u vrste iznosa u izvješću;

6. iznosi u izvješću prijavljuju se u visini koja je vrijedila na dan prodaje plasmana.«

Članak 15.

U Prilogu 4. mijenjaju se redci koji se odnose na oznake 6O, 4M, 4L, 5A, 6I, 1Z i 4J i glase:

MEĐUNARODNA INSTITUCIJA
(ime na hrvatskom)

MEĐUNARODNA INSTITUCIJA
(ime na stranom jeziku)

OZNAKA

Primjena od izvještajnog datuma

Primjena do izvještajnog datuma

Europski laboratorij za molekularnu biologiju – EMBL

European Molecular Biology Laboratory – EMBL

6O

31. 3. 2010.

20. 4. 2017.

Europski sud pravde

Court of Justice

4M

31. 3. 2010.

20. 4. 2017.

Europsko vijeće

European Council

4L

31. 3. 2010.

20. 4. 2017.

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj – OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD

5A

31. 3. 2010.

20. 4. 2017.

Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija – WAEMU

West African Economic and Monetary Union – WAEMU

6I

31. 3. 2010.

20. 4. 2017.

Ostale organizacije Ujedinjenih naroda drugdje nespomenute

Rest of UN Organisations n.i.e.

1Z

31. 3. 2010.

 

Ostale institucije, organi i tijela EK koji se financiraju iz općeg proračuna

Other EC Institutions, Organs and Organisms covered by General budget

4J

31. 3. 2010.

 

Dodaju se sljedeći redci:

MEĐUNARODNA INSTITUCIJA
(ime na hrvatskom)

MEĐUNARODNA INSTITUCIJA
(ime na stranom jeziku)

OZNAKA

Primjena od izvještajnog datuma

Primjena do izvještajnog datuma

Euroazijska razvojna banka – EDB

Eurasian Development Bank – EDB

6S

30. 4. 2017.

 

Europski stabilizacijski mehanizam – ESM

European Stability Mechanism – ESM

4S

30. 4. 2017.

 

Europski laboratorij za molekularnu biologiju – EMBL

European Molecular Biology Laboratory – EMBL

6I

30. 4. 2017.

 

Europsko vijeće

European Council

4O

30. 4. 2017.

 

Fond za europsko-mediteranske investicije i partnerstvo – FEMIP

Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership – FEMIP

4V

30. 4. 2017.

 

Institucije vjerovnici Pariškoga kluba

Paris Club Creditor Institutions

6T

30. 4. 2017.

 

Investicijski fond za zemlje susjede EU-a

Neighbourhood Investment Facility

4I

30. 4. 2017.

 

Jedinstveni sanacijski odbor – SRB

Single Resolution Board – SRB

4M

30. 4. 2017.

 

Zajednički odbor europskih nadzornih tijela

Joint Committee of the European Supervisory Authorities – ESAs

4T

30. 4. 2017.

 

Međunarodna unija kreditnih i investicijskih osiguravatelja

International Union of Credit and Investment Insurers

8A

30. 4. 2017.

 

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj – OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD

6O

30. 4. 2017.

 

Ostale institucije, organi i tijela Europske zajednice

Other European Community Institutions, Organs and Organisms

4Z

30. 4. 2017.

 

Razvojna banka Europskog vijeća – CEB

Council of Europe Development Bank – CEB

6U

30. 4. 2017.

 

Skrbnički fond EU-a za infrastrukturne investicije u Afriku

EU – Africa Infrastructure Trust Fund

4R

30. 4. 2017.

 

Vijeće Europske unije

Council of the European Union

4L

30. 4. 2017.

 

Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija – WAEMU

West African Economic and Monetary Union – WAEMU

7A

30. 4. 2017.

 Članak 16.

U Prilogu 6. mijenjaju se redci 57. i 135. te glase:

Dodaju se redci od 452. do 460., koji glase:

Članak 17.

U Prilozima 7. i 8. dodaju se redci od 12025. do 12919., koji glase:

Redni broj

Vrsta sloga

Oznaka instru­menta

Portfelj

Vrsta iznosa

Primjena od izvještajnog datuma

Primjena do izvještajnog datuma

Opis vrste iznosa

12025

OI

D0017

XXX

1

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12026

OI

D0018

XXX

1

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12027

OI

D0019

XXX

1

30. 4. 2017.

 

broj imatelja transakcijskih računa

12028

OI

D0020

XXX

1

31.12.2016.

 

nadnice i plaće

12029

OI

D0021

XXX

1

31.12.2016.

 

troškovi socijalnog osiguranja

12030

AA

A0301

DDD

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12031

AA

A0301

DRT

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12032

AA

A0301

FVO

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12033

AA

A0301

GOP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12034

AA

A0301

KIP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12035

AA

A0301

RZP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12036

AA

A0302

DDD

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12037

AA

A0302

DRT

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12038

AA

A0302

FVO

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12039

AA

A0302

GOP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12040

AA

A0302

KIP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12041

AA

A0302

RZP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12042

AA

A0303

DDD

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12043

AA

A0303

DRT

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12044

AA

A0303

FVO

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12045

AA

A0303

GOP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12046

AA

A0303

KIP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12047

AA

A0303

RZP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12048

AA

A0304

DDD

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12049

AA

A0304

DRT

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12050

AA

A0304

FVO

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12051

AA

A0304

GOP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12052

AA

A0304

KIP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12053

AA

A0304

RZP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12054

AA

A0401

DIP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12055

AA

A0401

DRT

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12056

AA

A0401

FVO

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12057

AA

A0401

GOP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12058

AA

A0401

RZP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12059

AA

A0401

UPD

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12060

AA

A0401

UPO

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12061

AA

A0401

UZP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12062

AA

A0402

DIP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12063

AA

A0402

DRT

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12064

AA

A0402

FVO

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12065

AA

A0402

GOP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12066

AA

A0402

RZP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12067

AA

A0402

UPD

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12068

AA

A0402

UPO

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12069

AA

A0402

UZP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12070

AA

A0403

DRT

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12071

AA

A0403

FVO

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12072

AA

A0403

GOP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12073

AA

A0403

RZP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12074

AA

P0401

DRT

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12075

AA

P0401

GOP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12076

AA

P0501

AMT

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12077

AA

P0501

GOP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12078

AA

P0502

AMT

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12079

AA

P0502

GOP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12080

AA

P0503

XXX

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12081

AA

P0505

AMT

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12082

AA

P0505

GOP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12083

AA

P0506

AMT

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12084

AA

P0506

GOP

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12085

AA

P1101

XXX

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12086

AA

P1102

XXX

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12087

AA

P1104

XXX

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12088

AA

P1126

XXX

63

30. 4. 2017.

 

količina vrijednosnog papira

12089

AH

A0201

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12090

AH

A0202

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12091

AH

A0203

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12092

AH

A0204

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12093

AH

A0205

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12094

AH

A0206

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12095

AH

A0206

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12096

AH

A0207

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12097

AH

A0208

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12098

AH

A0208

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12099

AH

A0209

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12100

AH

A0209

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12101

AH

A0210

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12102

AH

A0210

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12103

AH

A0212

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12104

AH

A0212

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12105

AH

A0213

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12106

AH

A0213

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12107

AH

A0214

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12108

AH

A0214

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12109

AH

A0215

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12110

AH

A0215

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12111

AH

A0216

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12112

AH

A0216

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12113

AH

A0217

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12114

AH

A0217

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12115

AH

A0218

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12116

AH

A0218

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12117

AH

A0219

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12118

AH

A0219

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12119

AH

A0220

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12120

AH

A0221

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12121

AH

A0222

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12122

AH

A0222

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12123

AH

A0223

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12124

AH

A0223

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12125

AH

A0224

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12126

AH

A0224

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12127

AH

A0225

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12128

AH

A0225

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12129

AH

A0226

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12130

AH

A0226

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12131

AH

A0227

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12132

AH

A0227

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12133

AH

A0228

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12134

AH

A0228

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12135

AH

A0229

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12136

AH

A0229

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12137

AH

A0230

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12138

AH

A0230

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12139

AH

A0231

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12140

AH

A0231

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12141

AH

A0232

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12142

AH

A0232

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12143

AH

A0233

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12144

AH

A0233

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12145

AH

A0301

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12146

AH

A0301

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12147

AH

A0302

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12148

AH

A0302

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12149

AH

A0303

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12150

AH

A0303

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12151

AH

A0304

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12152

AH

A0304

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12153

AH

A0305

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12154

AH

A0305

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12155

AH

A0306

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12156

AH

A0306

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12157

AH

A0307

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12158

AH

A0307

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12159

AH

A0308

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12160

AH

A0601

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12161

AH

A0603

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12162

AH

A0701

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12163

AH

A9998

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12164

AH

A9999

DDD

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12165

AH

A9999

KIP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12166

AH

A0201

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12167

AH

A0202

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12168

AH

A0203

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12169

AH

A0204

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12170

AH

A0205

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12171

AH

A0206

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12172

AH

A0206

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12173

AH

A0207

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12174

AH

A0208

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12175

AH

A0208

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12176

AH

A0209

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12177

AH

A0209

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12178

AH

A0210

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12179

AH

A0210

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12180

AH

A0212

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12181

AH

A0212

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12182

AH

A0213

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12183

AH

A0213

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12184

AH

A0214

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12185

AH

A0214

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12186

AH

A0215

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12187

AH

A0215

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12188

AH

A0216

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12189

AH

A0216

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12190

AH

A0217

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12191

AH

A0217

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12192

AH

A0218

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12193

AH

A0218

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12194

AH

A0219

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12195

AH

A0219

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12196

AH

A0220

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12197

AH

A0221

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12198

AH

A0222

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12199

AH

A0222

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12200

AH

A0223

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12201

AH

A0223

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12202

AH

A0224

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12203

AH

A0224

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12204

AH

A0225

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12205

AH

A0225

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12206

AH

A0226

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12207

AH

A0226

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12208

AH

A0227

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12209

AH

A0227

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12210

AH

A0228

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12211

AH

A0228

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12212

AH

A0229

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12213

AH

A0229

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12214

AH

A0230

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12215

AH

A0230

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12216

AH

A0231

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12217

AH

A0231

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12218

AH

A0232

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12219

AH

A0232

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12220

AH

A0233

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12221

AH

A0233

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12222

AH

A0301

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12223

AH

A0301

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12224

AH

A0302

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12225

AH

A0302

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12226

AH

A0303

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12227

AH

A0303

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12228

AH

A0304

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12229

AH

A0304

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12230

AH

A0305

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12231

AH

A0305

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12232

AH

A0306

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12233

AH

A0306

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12234

AH

A0307

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12235

AH

A0307

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12236

AH

A0308

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12237

AH

A0601

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12238

AH

A0603

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12239

AH

A0701

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12240

AH

A9998

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12241

AH

A9999

DDD

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12242

AH

A9999

KIP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12243

AH

A0201

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12244

AH

A0202

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12245

AH

A0203

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12246

AH

A0204

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12247

AH

A0205

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12248

AH

A0206

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12249

AH

A0206

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12250

AH

A0207

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12251

AH

A0208

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12252

AH

A0208

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12253

AH

A0209

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12254

AH

A0209

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12255

AH

A0210

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12256

AH

A0210

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12257

AH

A0212

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12258

AH

A0212

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12259

AH

A0213

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12260

AH

A0213

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12261

AH

A0214

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12262

AH

A0214

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12263

AH

A0215

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12264

AH

A0215

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12265

AH

A0216

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12266

AH

A0216

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12267

AH

A0217

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12268

AH

A0217

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12269

AH

A0218

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12270

AH

A0218

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12271

AH

A0219

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12272

AH

A0219

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12273

AH

A0220

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12274

AH

A0221

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12275

AH

A0222

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12276

AH

A0222

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12277

AH

A0223

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12278

AH

A0223

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12279

AH

A0224

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12280

AH

A0224

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12281

AH

A0225

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12282

AH

A0225

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12283

AH

A0226

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12284

AH

A0226

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12285

AH

A0227

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12286

AH

A0227

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12287

AH

A0228

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12288

AH

A0228

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12289

AH

A0229

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12290

AH

A0229

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12291

AH

A0230

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12292

AH

A0230

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12293

AH

A0231

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12294

AH

A0231

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12295

AH

A0232

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12296

AH

A0232

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12297

AH

A0233

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12298

AH

A0233

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12299

AH

A0301

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12300

AH

A0301

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12301

AH

A0302

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12302

AH

A0302

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12303

AH

A0303

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12304

AH

A0303

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12305

AH

A0304

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12306

AH

A0304

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12307

AH

A0305

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12308

AH

A0305

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12309

AH

A0306

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12310

AH

A0306

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12311

AH

A0307

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12312

AH

A0307

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12313

AH

A0308

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12314

AH

A0601

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12315

AH

A0603

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12316

AH

A0701

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12317

AH

A9998

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12318

AH

A9999

DDD

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12319

AH

A9999

KIP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12320

AH

A0201

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12321

AH

A0202

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12322

AH

A0203

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12323

AH

A0204

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12324

AH

A0205

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12325

AH

A0206

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12326

AH

A0206

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12327

AH

A0207

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12328

AH

A0208

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12329

AH

A0208

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12330

AH

A0209

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12331

AH

A0209

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12332

AH

A0210

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12333

AH

A0210

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12334

AH

A0212

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12335

AH

A0212

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12336

AH

A0213

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12337

AH

A0213

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12338

AH

A0214

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12339

AH

A0214

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12340

AH

A0215

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12341

AH

A0215

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12342

AH

A0216

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12343

AH

A0216

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12344

AH

A0217

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12345

AH

A0217

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12346

AH

A0218

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12347

AH

A0218

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12348

AH

A0219

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12349

AH

A0219

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12350

AH

A0220

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12351

AH

A0221

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12352

AH

A0222

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12353

AH

A0222

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12354

AH

A0223

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12355

AH

A0223

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12356

AH

A0224

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12357

AH

A0224

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12358

AH

A0225

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12359

AH

A0225

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12360

AH

A0226

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12361

AH

A0226

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12362

AH

A0227

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12363

AH

A0227

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12364

AH

A0228

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12365

AH

A0228

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12366

AH

A0229

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12367

AH

A0229

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12368

AH

A0230

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12369

AH

A0230

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12370

AH

A0231

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12371

AH

A0231

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12372

AH

A0232

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12373

AH

A0232

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12374

AH

A0233

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12375

AH

A0233

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12376

AH

A0301

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12377

AH

A0301

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12378

AH

A0302

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12379

AH

A0302

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12380

AH

A0303

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12381

AH

A0303

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12382

AH

A0304

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12383

AH

A0304

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12384

AH

A0305

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12385

AH

A0305

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12386

AH

A0306

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12387

AH

A0306

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12388

AH

A0307

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12389

AH

A0307

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12390

AH

A0308

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12391

AH

A0601

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12392

AH

A0603

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12393

AH

A0701

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12394

AH

A9998

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12395

AH

A9999

DDD

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12396

AH

A9999

KIP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12397

AH

A0201

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12398

AH

A0202

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12399

AH

A0203

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12400

AH

A0204

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12401

AH

A0205

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12402

AH

A0206

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12403

AH

A0206

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12404

AH

A0207

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12405

AH

A0208

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12406

AH

A0208

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12407

AH

A0209

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12408

AH

A0209

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12409

AH

A0210

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12410

AH

A0210

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12411

AH

A0212

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12412

AH

A0212

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12413

AH

A0213

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12414

AH

A0213

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12415

AH

A0214

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12416

AH

A0214

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12417

AH

A0215

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12418

AH

A0215

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12419

AH

A0216

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12420

AH

A0216

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12421

AH

A0217

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12422

AH

A0217

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12423

AH

A0218

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12424

AH

A0218

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12425

AH

A0219

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12426

AH

A0219

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12427

AH

A0220

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12428

AH

A0221

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12429

AH

A0222

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12430

AH

A0222

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12431

AH

A0223

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12432

AH

A0223

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12433

AH

A0224

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12434

AH

A0224

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12435

AH

A0225

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12436

AH

A0225

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12437

AH

A0226

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12438

AH

A0226

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12439

AH

A0227

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12440

AH

A0227

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12441

AH

A0228

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12442

AH

A0228

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12443

AH

A0229

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12444

AH

A0229

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12445

AH

A0230

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12446

AH

A0230

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12447

AH

A0231

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12448

AH

A0231

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12449

AH

A0232

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12450

AH

A0232

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12451

AH

A0233

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12452

AH

A0233

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12453

AH

A0301

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12454

AH

A0301

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12455

AH

A0302

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12456

AH

A0302

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12457

AH

A0303

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12458

AH

A0303

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12459

AH

A0304

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12460

AH

A0304

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12461

AH

A0305

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12462

AH

A0305

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12463

AH

A0306

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12464

AH

A0306

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12465

AH

A0307

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12466

AH

A0307

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12467

AH

A0308

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12468

AH

A0601

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12469

AH

A0603

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12470

AH

A0701

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12471

AH

A9998

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12472

AH

A9999

DDD

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12473

AH

A9999

KIP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12474

AH

A0201

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12475

AH

A0202

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12476

AH

A0203

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12477

AH

A0204

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12478

AH

A0205

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12479

AH

A0206

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12480

AH

A0206

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12481

AH

A0207

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12482

AH

A0208

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12483

AH

A0208

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12484

AH

A0209

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12485

AH

A0209

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12486

AH

A0210

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12487

AH

A0210

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12488

AH

A0212

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12489

AH

A0212

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12490

AH

A0213

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12491

AH

A0213

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12492

AH

A0214

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12493

AH

A0214

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12494

AH

A0215

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12495

AH

A0215

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12496

AH

A0216

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12497

AH

A0216

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12498

AH

A0217

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12499

AH

A0217

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12500

AH

A0218

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12501

AH

A0218

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12502

AH

A0219

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12503

AH

A0219

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12504

AH

A0220

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12505

AH

A0221

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12506

AH

A0222

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12507

AH

A0222

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12508

AH

A0223

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12509

AH

A0223

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12510

AH

A0224

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12511

AH

A0224

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12512

AH

A0225

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12513

AH

A0225

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12514

AH

A0226

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12515

AH

A0226

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12516

AH

A0227

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12517

AH

A0227

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12518

AH

A0228

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12519

AH

A0228

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12520

AH

A0229

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12521

AH

A0229

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12522

AH

A0230

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12523

AH

A0230

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12524

AH

A0231

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12525

AH

A0231

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12526

AH

A0232

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12527

AH

A0232

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12528

AH

A0233

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12529

AH

A0233

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12530

AH

A0301

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12531

AH

A0301

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12532

AH

A0302

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12533

AH

A0302

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12534

AH

A0303

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12535

AH

A0303

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12536

AH

A0304

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12537

AH

A0304

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12538

AH

A0305

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12539

AH

A0305

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12540

AH

A0306

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12541

AH

A0306

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12542

AH

A0307

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12543

AH

A0307

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12544

AH

A0308

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12545

AH

A0601

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12546

AH

A0603

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12547

AH

A0701

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12548

AH

A9998

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12549

AH

A9999

DDD

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12550

AH

A9999

KIP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12551

AH

A0201

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12552

AH

A0202

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12553

AH

A0203

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12554

AH

A0204

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12555

AH

A0205

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12556

AH

A0206

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12557

AH

A0206

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12558

AH

A0207

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12559

AH

A0208

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12560

AH

A0208

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12561

AH

A0209

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12562

AH

A0209

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12563

AH

A0210

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12564

AH

A0210

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12565

AH

A0212

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12566

AH

A0212

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12567

AH

A0213

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12568

AH

A0213

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12569

AH

A0214

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12570

AH

A0214

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12571

AH

A0215

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12572

AH

A0215

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12573

AH

A0216

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12574

AH

A0216

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12575

AH

A0217

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12576

AH

A0217

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12577

AH

A0218

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12578

AH

A0218

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12579

AH

A0219

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12580

AH

A0219

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12581

AH

A0220

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12582

AH

A0221

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12583

AH

A0222

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12584

AH

A0222

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12585

AH

A0223

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12586

AH

A0223

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12587

AH

A0224

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12588

AH

A0224

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12589

AH

A0225

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12590

AH

A0225

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12591

AH

A0226

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12592

AH

A0226

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12593

AH

A0227

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12594

AH

A0227

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12595

AH

A0228

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12596

AH

A0228

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12597

AH

A0229

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12598

AH

A0229

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12599

AH

A0230

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12600

AH

A0230

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12601

AH

A0231

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12602

AH

A0231

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12603

AH

A0232

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12604

AH

A0232

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12605

AH

A0233

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12606

AH

A0233

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12607

AH

A0301

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12608

AH

A0301

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12609

AH

A0302

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12610

AH

A0302

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12611

AH

A0303

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12612

AH

A0303

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12613

AH

A0304

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12614

AH

A0304

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12615

AH

A0305

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12616

AH

A0305

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12617

AH

A0306

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12618

AH

A0306

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12619

AH

A0307

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12620

AH

A0307

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12621

AH

A0308

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12622

AH

A0601

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12623

AH

A0603

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12624

AH

A0701

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12625

AH

A9998

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12626

AH

A9999

DDD

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12627

AH

A9999

KIP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12628

OI

D0022

XXX

1

31.12.2016.

 

iznos dividendi isplaćenih tijekom tekuće godine iz dobiti prethodne godine

12629

OI

D0023

XXX

1

31.12.2016.

 

iznos dividendi isplaćenih tijekom tekuće godine iz zadržane dobiti ranijih godina

12630

AH

A0201

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12631

AH

A0202

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12632

AH

A0203

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12633

AH

A0204

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12634

AH

A0205

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12635

AH

A0206

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12636

AH

A0208

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12637

AH

A0209

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12638

AH

A0210

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12639

AH

A0212

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12640

AH

A0213

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12641

AH

A0214

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12642

AH

A0215

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12643

AH

A0216

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12644

AH

A0217

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12645

AH

A0218

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12646

AH

A0219

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12647

AH

A0220

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12648

AH

A0221

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12649

AH

A0222

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12650

AH

A0223

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12651

AH

A0224

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12652

AH

A0225

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12653

AH

A0226

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12654

AH

A0227

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12655

AH

A0228

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12656

AH

A0229

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12657

AH

A0230

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12658

AH

A0231

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12659

AH

A0232

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12660

AH

A0233

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12661

AH

A0301

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12662

AH

A0302

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12663

AH

A0303

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12664

AH

A0304

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12665

AH

A0305

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12666

AH

A0306

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12667

AH

A0307

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12668

AH

A0308

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12669

AH

A0601

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12670

AH

A0603

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12671

AH

A0701

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12672

AH

A9998

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12673

AH

A9999

GOP

18

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan

12674

AH

A0202

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12675

AH

A0203

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12676

AH

A0206

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12677

AH

A0208

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12678

AH

A0209

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12679

AH

A0210

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12680

AH

A0212

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12681

AH

A0213

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12682

AH

A0214

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12683

AH

A0215

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12684

AH

A0216

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12685

AH

A0217

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12686

AH

A0218

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12687

AH

A0219

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12688

AH

A0220

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12689

AH

A0221

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12690

AH

A0222

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12691

AH

A0223

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12692

AH

A0224

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12693

AH

A0225

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12694

AH

A0226

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12695

AH

A0227

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12696

AH

A0228

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12697

AH

A0229

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12698

AH

A0230

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12699

AH

A0231

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12700

AH

A0232

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12701

AH

A0233

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12702

AH

A0301

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12703

AH

A0302

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12704

AH

A0303

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12705

AH

A0304

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12706

AH

A0305

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12707

AH

A0306

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12708

AH

A0307

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12709

AH

A0308

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12710

AH

A0701

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12711

AH

A9998

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12712

AH

A9999

GOP

19

30. 4. 2017.

 

bruto ukupno potraživanje s osnove kamata po plasmanu koji je prodan

12713

AH

A0206

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12714

AH

A0208

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12715

AH

A0209

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12716

AH

A0210

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12717

AH

A0212

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12718

AH

A0213

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12719

AH

A0214

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12720

AH

A0215

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12721

AH

A0216

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12722

AH

A0217

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12723

AH

A0218

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12724

AH

A0219

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12725

AH

A0220

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12726

AH

A0221

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12727

AH

A0222

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12728

AH

A0223

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12729

AH

A0224

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12730

AH

A0225

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12731

AH

A0226

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12732

AH

A0227

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12733

AH

A0228

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12734

AH

A0229

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12735

AH

A0230

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12736

AH

A0231

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12737

AH

A0232

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12738

AH

A0233

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12739

AH

A0301

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12740

AH

A0302

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12741

AH

A0303

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12742

AH

A0304

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12743

AH

A0305

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12744

AH

A0306

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12745

AH

A0307

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12746

AH

A0308

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12747

AH

A0601

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12748

AH

A0603

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12749

AH

A0701

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12750

AH

A9998

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12751

AH

A9999

GOP

5

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan

12752

AH

A0206

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12753

AH

A0208

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12754

AH

A0209

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12755

AH

A0210

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12756

AH

A0212

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12757

AH

A0213

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12758

AH

A0214

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12759

AH

A0215

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12760

AH

A0216

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12761

AH

A0217

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12762

AH

A0218

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12763

AH

A0219

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12764

AH

A0220

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12765

AH

A0221

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12766

AH

A0222

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12767

AH

A0223

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12768

AH

A0224

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12769

AH

A0225

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12770

AH

A0226

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12771

AH

A0227

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12772

AH

A0228

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12773

AH

A0229

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12774

AH

A0230

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12775

AH

A0231

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12776

AH

A0232

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12777

AH

A0233

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12778

AH

A0301

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12779

AH

A0302

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12780

AH

A0303

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12781

AH

A0304

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12782

AH

A0305

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12783

AH

A0306

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12784

AH

A0307

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12785

AH

A0701

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12786

AH

A9998

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12787

AH

A9999

GOP

6

30. 4. 2017.

 

ispravak vrijednosti kamata po plasmanu koji je prodan

12788

AH

A0201

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12789

AH

A0202

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12790

AH

A0203

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12791

AH

A0204

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12792

AH

A0205

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12793

AH

A0206

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12794

AH

A0208

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12795

AH

A0209

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12796

AH

A0210

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12797

AH

A0212

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12798

AH

A0213

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12799

AH

A0214

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12800

AH

A0215

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12801

AH

A0216

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12802

AH

A0217

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12803

AH

A0218

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12804

AH

A0219

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12805

AH

A0220

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12806

AH

A0221

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12807

AH

A0222

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12808

AH

A0223

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12809

AH

A0224

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12810

AH

A0225

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12811

AH

A0226

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12812

AH

A0227

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12813

AH

A0228

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12814

AH

A0229

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12815

AH

A0230

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12816

AH

A0231

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12817

AH

A0232

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12818

AH

A0233

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12819

AH

A0301

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12820

AH

A0302

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12821

AH

A0303

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12822

AH

A0304

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12823

AH

A0305

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12824

AH

A0306

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12825

AH

A0307

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12826

AH

A0308

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12827

AH

A0601

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12828

AH

A0603

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12829

AH

A0701

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12830

AH

A9998

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12831

AH

A9999

GOP

64

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12832

AH

A0201

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12833

AH

A0202

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12834

AH

A0203

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12835

AH

A0204

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12836

AH

A0205

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12837

AH

A0206

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12838

AH

A0208

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12839

AH

A0209

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12840

AH

A0210

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12841

AH

A0212

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12842

AH

A0213

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12843

AH

A0214

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12844

AH

A0215

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12845

AH

A0216

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12846

AH

A0217

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12847

AH

A0218

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12848

AH

A0219

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12849

AH

A0220

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12850

AH

A0221

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12851

AH

A0222

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12852

AH

A0223

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12853

AH

A0224

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12854

AH

A0225

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12855

AH

A0226

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12856

AH

A0227

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12857

AH

A0228

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12858

AH

A0229

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12859

AH

A0230

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12860

AH

A0231

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12861

AH

A0232

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12862

AH

A0233

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12863

AH

A0301

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12864

AH

A0302

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12865

AH

A0303

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12866

AH

A0304

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12867

AH

A0305

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12868

AH

A0306

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12869

AH

A0307

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12870

AH

A0308

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12871

AH

A0601

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12872

AH

A0603

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12873

AH

A0701

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12874

AH

A9998

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12875

AH

A9999

GOP

65

30. 4. 2017.

 

bruto potraživanje s osnove kamata plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji

12876

AH

A0201

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12877

AH

A0202

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12878

AH

A0203

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12879

AH

A0204

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12880

AH

A0205

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12881

AH

A0206

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12882

AH

A0208

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12883

AH

A0209

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12884

AH

A0210

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12885

AH

A0212

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12886

AH

A0213

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12887

AH

A0214

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12888

AH

A0215

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12889

AH

A0216

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12890

AH

A0217

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12891

AH

A0218

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12892

AH

A0219

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12893

AH

A0220

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12894

AH

A0221

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12895

AH

A0222

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12896

AH

A0223

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12897

AH

A0224

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12898

AH

A0225

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12899

AH

A0226

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12900

AH

A0227

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12901

AH

A0228

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12902

AH

A0229

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12903

AH

A0230

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12904

AH

A0231

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12905

AH

A0232

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12906

AH

A0233

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12907

AH

A0301

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12908

AH

A0302

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12909

AH

A0303

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12910

AH

A0304

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12911

AH

A0305

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12912

AH

A0306

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12913

AH

A0307

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12914

AH

A0308

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12915

AH

A0601

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12916

AH

A0603

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12917

AH

A0701

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12918

AH

A9998

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasman

12919

AH

A9999

GOP

66

30. 4. 2017.

 

cijena koja je plaćena za prodani plasmanČlanak 18.

U Prilogu 9. dodaju se sljedeći redci:

Oznaka
instrumenta

Instrument

Primjena od izvještajnog datuma

Primjena do izvještajnog datuma

D0019

Broj imatelja transakcijskih računa

30. 4. 2017.

 

D0020

Nadnice i plaće

31. 12. 2016.

 

D0021

Troškovi socijalnog osiguranja

31. 12. 2016.

 

D0022

Dividende isplaćene tijekom tekuće godine iz dobiti prethodne godine

31. 12. 2016.

 

D0023

Dividende isplaćene tijekom tekuće godine iz zadržane dobiti ranijih godina

31. 12. 2016.

 

Članak 19.

U Prilogu 11. Tablica 1. mijenja se i glasi:

Tablica 2. mijenja se i glasi:

Članak 20.

Prilog 14. mijenja se i glasi:

Članak 21.

U poglavlju 3.2.2. Upute za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju, alineja 1. briše se.

Alineja 3. briše se.

U alineji 4. riječi »»D****«,« zamjenjuju se riječima »»D0001«, »D0002«, »D0003«, »D0004«, »D0005«, »D0006«, »D0007«, »D0010«, »D0011«, »D0012«, »D0013«, »D0014«, »D0016«, »D0019«, »D0020«, »D0021«, »D0022«, »D0023«,«.

U alineji 8. riječi »»D0016«, »B*»« zamjenjuju se riječima »»D0016«, »D0017«, »D0018«, »D0019«, »D0020«, »D0021«, »D0022«, »D0023«, »B*««.

Članak 22.

U poglavlju 3.2.4. Upute iza riječi »»D0016»« dodaju se zarez i riječi »»D0019«, »D0020«, »D0021«, »D0022« ili »D0023««.

Članak 23.

U poglavlju 3.2.5. Upute kontrola 448 mijenja se i glasi:

Ako je Vrsta iznosa = 5, 6, 7 ili 63, tada je Iznos >= 0

448

Na kraju tablice dodaju se sljedeći redci:

Ako je Instrument = »P0203«, tada je Izvorno dospijeće <> »000000«.

376

Ako je Instrument <> (»A0501«, »A0502«, »A0503«, »A0504«, »A0505«, »A0506«, »P0701«, »P0702«, »P0703«, »P0704«, »P0705«, »P0706« ili »P0601») i Ugrađeni derivat =»0«, tada je Odnosna varijabla = prazno (blank).

435

Ako je Instrument = »A0206« ili »A0231«, tada je Oznaka komitenta <> »OB« ili »FZ«.

457

Ako je (Oznaka retka = »AA« & Instrument »A0301«, »A0302«, »A0303«, »A0304«, »A0401«, »A0402«, »P0501«, »P0502«, »P0503«, »P0505«, »P0506«, »P1101«, »P1102«, »P1104« ili »P1126« & Vrsta iznosa = 1, 2 ili 10), tada mora postojati Vrsta iznosa = 63 za taj instrument.

506 (W)

Članak 24.

U naslovu poglavlja 3.5.1. Upute riječi »osim PO« zamjenjuju se riječima »osim PO i AH«.

Članak 25.

Iza poglavlja 3.5.2. Upute dodaje se poglavlje 3.5.2.a, koje glasi:

»3.5.2.a Dopunski izvještajni slog AH (Tablica 6.)

– Polje 1 (Oznaka retka) sadržava oznaku »AH«.

– Polja od 2 do 8, od 10 do 14 te od 16 do 30 popunjavaju se kao kod Osnovnoga izvještajnog sloga.

– Obilježje 29 (Dani stjecanja ili dani prekoračenja izloženosti) upisuje se u polje 15 (Dani stjecanja).

– Obilježje 40 (Kupac plasmana) složeno je od dvije skupine, koje se obvezno popunjavaju. Prvu skupinu čine dva znaka i njome se određuje vrsta identifikatora kojim se prepoznaje kupac plasmana, a upisuje se u polje 31 (Vrsta kupca plasmana). Drugu skupinu čini identifikator kupca plasmana i upisuje se u polje 32 (Kupac plasmana). Ako je u polju 31 naveden modalitet »OI«, polje 32 mora sadržavati OIB; ako je u polju 31 naveden modalitet »MB«, polje 32 mora sadržavati matični broj i taj se sadržaj kontrolira prema popisu DZS-a; ako je u polju 31 naveden modalitet »MF«, polje 32 mora sadržavati identifikator MFI-ja iz EU-a i taj se sadržaj kontrolira prema Prilogu 2.; ako je u polju 31 naveden modalitet »OS«, polje 32 mora sadržavati samostalno određeni jedinstveni identifikator.«

Članak 26.

U poglavlju 3.5.3. kontrola 111 mijenja se i glasi:

Ako je (Oznaka retka = 'AF', 'AI', 'AM', 'AU', 'AN', 'AP', 'AV', 'IZ', 'PO' ili ''AC'' & Oznaka komitenta = ('FZ', 'OB' ili 'ND')), tada je Komitent MBR = '00000000' & Komitent PBR <>prazno polje (blank).

111

Ako je (Oznaka retka = ‘AB’, ‘AS’, ‘AW’, ‘AE’, ‘AK’, ‘AD’, ‘KS’, ‘OI’, ‘RA’ ili ‘AH’ & Oznaka komitenta = (‘FZ’, ‘OB’, ili ‘ND’)), tada je (Komitent MBR = ‘00000000’ & Komitent PBR & Komitent nerezident = prazno (blank)).

111

Kontrola 417 mijenja se i glasi:

Ako je (Oznaka retka = 'AA', 'AB', 'AF', 'AN', 'AV', 'AW', 'AH' & Portfelj = 'DDD' ili 'KIP') tada Rizik nije '00' ili ' '.

417

Kontrola 454 mijenja se i glasi:

Ako je Instrument = 'D0003', 'D0004', 'D0005', 'D0006', 'D0007', 'D0017', 'D0018', 'D0019', 'D0020', 'D0021', 'D0022' ili 'D0023', tada je Oznaka izvještaja = 'NP'.

454

Kontrola 213 mijenja se i glasi:

Ako je Instrument = 'A0401', 'A0402', 'P1101', 'P1102', 'P1104' ili 'P1126' & vrsta iznosa = 63 ili ako je Instrument = 'D0001', 'D0002', 'D0003', 'D0005', 'D0006', 'D0007', 'D0010', 'D0011', 'D0012', 'D0013' ili 'D0019', tada je Iznos cjelobrojni podatak (Decimale = 00).

213

Iza kontrole 463 dodaje se redak koji glasi:

Ako je Oznaka retka = 'AH', tada je Dani stjecanja > = 0

167

Iza kontrole 469 dodaje se redak koji glasi:

Ako je Oznaka retka = 'AH', tada polje Kupac plasmana ne smije biti prazno.

660

Kontrola 472 mijenja se i glasi:

Ako je Oznaka retka = 'PO', tada je Osnova_ID2 = '00', 'H1' ili 'H2'.

472

Kontrola 483 mijenja se i glasi:

Ako je Oznaka retka = 'PO', tada je Osnova_ID13 = '00' ,'U2', 'U4', 'U5' ili 'PA'.

483

Na kraju tablice dodaju se nove kontrole, koje glase:

Ako je izvješće »AA«, »AF« ili »AN« i ako je ugrađeni derivat »0«, tada instrument ne smije imati vrste iznosa »11« i »12«.

216

Ako je izvješće »AA«, »AF«, »AN« ili »RA« & ako je instrument »A0401«, »A0402«, »A0404«, »P1101« ili »P1102«, tada Vrsta povezanosti mora biti »P«.

139

Ako povezanost nije »P«, tada povezanost mora biti »N00000000000000000000«, »B00000000000000000000« ili »S00000000000000000000«.

141

Ako je Oznaka komitenta = »ND« & Država = međunarodna institucija iz Priloga 4., tada je Sektor nerezidenta = »0000«.

318

Ako je Oznaka retka = ‘IZ’ & Instrument = C****, tada je Oznaka komitenta = (‘MF’, ili ‘ND’).

101

Ako je Instrument = ‘D0017’ ili ‘D0018’, tada je Iznos > 0.

214

Članak 27.

U Tablici 5. redak 14. mijenja se i glasi:

14.

Osnova ID2

AN

2

86 – 87

00, H1, H2

Redak 25. mijenja se i glasi:

25.

Osnova ID13

AN

2

108 – 109

00, U2, U4, U5, PA

Članak 28.

Iza Tablice 5. dodaje se Tablica 6., koja glasi:

»Tablica 6.

DOPUNSKI ULAZNI SLOG »AH« STATISTIČKOG I BONITETNOG IZVJEŠĆA IZVJEŠTAJNE INSTITUCIJE

Broj

Naziv polja

Tip polja

Duljina polja

Pozicija polja

Sadržaj polja

1.

Oznaka retka

AN

2

1 – 2

AH

2.

Datum stanja

N

8

3 – 10

ggggmmdd

3.

Oznaka izvješća

AN

2

11 – 12

NP

4.

Redni broj retka u datumu

N

8

13 – 20

R. br. retka u datumu/oznaci izvješća

5.

Oznaka komitenta

AN

2

21 – 22

MB, OB, FZ, MF, ND

6.

Komitent MBR

N

8

23 – 30

Matični broj koji dodjeljuje DZS

7.

Komitent nerezident

AN

30

31 – 60

Prilog 2. Upute*

8.

Redovno/Storno/Ispravak

AN

1

61 – 61

R, S, P

9.

Polje 9

N

2

62 – 63

00

10.

Država

AN

2

64 – 65

Prilog 4. Upute*

11.

Sektor nerezidenta

N

4

66 – 69

LOV (Uputa*)

12.

Vrsta povezanosti

AN

1

70 – 70

N, P, S, B

13.

Udjeli povezanosti

N

20

71 – 90

Uputa*

14.

Instrument

AN

5

91 – 95

LOV (Uputa*)

15.

Dani stjecanja

AN

12

96 – 107

Uputa*

16.

Valuta

AN

3

108 – 110

Prilog 5. Upute*

17.

Izvorno dospijeće

AN

6

111 – 116

Uputa*

18.

Otkazni rok

AN

3

117 – 119

Uputa*

19.

Vrsta indeksacije

AN

1

120 – 120

N, V, J

20.

Valuta indeksacije

AN

3

121 – 123

Prilog 5. Upute*

21.

Portfelj

AN

3

124 – 126

LOV (15+1)

22.

Utrživost kredita

AN

1

127 – 127

Uputa*

23.

Osobina kapitala

AN

1

128 – 128

N, P, H, A, D

24.

Rizična skupina

AN

2

129 – 130

LOV (00, AA, A9, B1, B2, B3, CC)

25.

Ugrađeni derivat

AN

1

131 – 131

Uputa*

26.

Odnosna varijabla

AN

2

132 – 133

LOV (01, ..., 10, 99)

27.

Predznak

AN

1

134 – 134

»+« ili »–«

28.

Iznos

N

15

135 – 149

Iznos (uključujući 2 ili 5 dec.)

29.

Vrsta iznosa

N

2

150 – 151

LOV (Uputa*)

30.

Komitent PBR

AN

14

152 – 165

Porezni broj komitenta

31.

Vrsta kupca plasmana

AN

2

166 – 167

OI, MB, MF, OS

32.

Kupac plasmana

AN

30

168 – 197

Uputa*PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Obveznici izvješćivanja dužni su započeti s dostavljanjem izvješća »AH« za izvještajno razdoblje koje završava 30. travnja 2017.

(2) Obveznici izvješćivanja dužni su započeti s dostavljanjem izvješća »PO« u skladu s člankom 5. ove Odluke, u dijelu kojim se u točki 108. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje dodaju podtočke 46. i 47., za izvještajno razdoblje koje završava 30. travnja 2017.

(3) Obveznici izvješćivanja dužni su započeti s dostavljanjem izvješća »PO« u skladu s člankom 4. ove Odluke, člankom 5. ove Odluke, u dijelu kojim se u točki 108. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje mijenja podtočka 18. i dodaje podtočka 45., i člankom 6. ove Odluke za izvještajno razdoblje koje završava 31. ožujka 2017.

(4) Obveznici izvješćivanja dužni su započeti s dostavljanjem izvješća »OI« u skladu s člankom 8. ove Odluke, u dijelu kojim se u tablicu dodaju instrumenti »D0020«, »D0021«, »D0022« i »D0023«, za izvještajno razdoblje koje završava 31. prosinca 2016. Podatke koji se odnose na instrumente »D0020« i »D0021« obveznici izvješćivanja dužni su, iznimno, za izvještajni datum 31. prosinca 2016., dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2017.

(5) Obveznici izvješćivanja dužni su započeti s dostavljanjem izvješća »OI« u skladu s člankom 8. ove Odluke, u dijelu kojim se u tablicu dodaju instrumenti »D0017«, »D0018« i »D0019«, za izvještajno razdoblje koje završava 30. travnja 2017.

(6) Obveznici izvješćivanja dužni su započeti s dostavljanjem izvješća u skladu s člancima 3., 9., 10., 11., 12. i 20. ove Odluke za izvještajno razdoblje koje završava 30. travnja 2017.

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim:

– članka 4. ove Odluke, članka 5. ove Odluke, u dijelu kojim se u točki 108. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje mijenja podtočka 18. i dodaje podtočka 45., i članka 6. ove Odluke, koji stupaju na snagu 31. ožujka 2017. te

– članka 3. ove Odluke, članka 5. ove Odluke, u dijelu kojim se u točki 108. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje dodaju podtočke 46. i 47., te članaka 9., 10., 11. i 12. ove Odluke, koji stupaju na snagu 30. travnja 2017.

O. br. 386-020/12-16/BV
Zagreb, 13. prosinca 2016.

Guverner
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.