Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2017. godinu

NN 121/2016 (23.12.2016.), Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2017. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2669

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05 i 12/12), primjenom odredbe članka 191. stavka 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14 i 93/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2016. godine donijela je

ODLUKU

O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE DEPOZITARU ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Depozitar za poslove depozitara iz članka 172. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima u 2017. godini ima pravo na naknadu od najviše 0,035% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-03/08

Urbroj: 326-01-440-16-1

Zagreb, 16. prosinca 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.