Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 121/2016 (23.12.2016.), Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2670

Na temelju članka 83. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2016. donosi

PRAVILNIK

O INTERVENTNIM PRIČUVAMA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– obilježja interventnih pričuva

– struktura, sadržaj, način i rokovi dostave izvještaja o interventnim pričuvama koje je mirovinsko osiguravajuće društvo obvezno sastavljati za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).

Interventne pričuve

Članak 2.

(1) Interventne pričuve stvaraju se prilikom raspodjele viška sredstava iz ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva u skladu s člankom 88. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (dalje u tekstu: Zakon).

(2) Interventne pričuve vode se odvojeno za obvezno mirovinsko osiguranje i dobrovoljno mirovinsko osiguranje.

(3) Interventne pričuve predstavljaju stavku rezervi kapitala koje se ne odnose na obveze iz ugovora o mirovinama, a koje se uzimaju u obzir pri izračunu osnovnog kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva u skladu s člankom 76. Zakona.

Struktura i sadržaj izvještaja o interventnim pričuvama

Članak 3.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je o interventnim pričuvama izvještavati na sljedećim obrascima:

1. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za interventne pričuve (Obrazac MOD-ISD IP)

2. Pregled ulaganja sredstava interventnih pričuva (Obrazac MOD-PU IP).

(2) Struktura i sadržaj izvještaja iz stavka 1. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Datumi izvještavanja

Članak 4.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je sastavljati izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine te na zadnje dane tromjesečnih izvještajnih razdoblja tijekom poslovne godine.

(2) U smislu ovoga Pravilnika poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

Rokovi dostave izvještaja

Članak 5.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika dostaviti Agenciji u roku od mjesec dana po proteku izvještajnog razdoblja.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika usklađene s revidiranim financijskim izvještajima, sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, dostaviti Agenciji najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

Način dostave izvještaja

Članak 6.

(1) Izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Agenciji u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Smatra se da je mirovinsko osiguravajuće društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je u propisanom roku dostaviti izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvještavanja. Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od osam dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

Završne odredbe

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na izvještaje sa stanjem na dan 31. 3. 2017. godine.

Klasa: 011-02/16-04/43

Urbroj: 326-01-660-16-01

Zagreb, 16. prosinca 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG

IZVJEŠTAJI O INTERVENTNIM PRIČUVAMA

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva Obrazac: MOD-ISD IP

OIB:

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI ZA INTERVENTNE PRIČUVE

za razdoblje

u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

IP OMO

IP
DMO-
ODMF
i JUO

IP
DMO-ZDMF

KOS ostalo

1

2

3

4

5

6

7

8

01

 

I

Prihodi s osnove doznaka mirovinskih društava, izravnih jednokratnih uplata osoba i uplata drugih osoba

 

 

 

 

02

03+07+12

II

Prihodi od ulaganja

 

 

 

 

03

04+05+06

1

Prihodi od ulaganja u nekretnine

 

 

 

 

04

 

1.1

Prihodi od najma

 

 

 

 

05

 

1.2

Prihodi od povećanja vrijednosti nekretnina

 

 

 

 

06

 

1.3

Prihodi od prodaje nekretnina

 

 

 

 

07

08+09+10+11

2

Financijski prihodi

 

 

 

 

08

 

2.1

Prihodi od kamata

 

 

 

 

09

 

2.2

Pozitivne tečajne razlike

 

 

 

 

10

 

2.3

Nerealizirani i realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG

 

 

 

 

11

 

2.4

Realizirani dobici financijske imovine raspoložive za prodaju

 

 

 

 

12

 

3

Ostali prihodi od ulaganja

 

 

 

 

13

 

III

Prihodi od provizija i naknada

 

 

 

 

14

 

IV

Ostali prihodi

 

 

 

 

15

16+19+20+21

V

Rashodi s osnove ugovora o mirovini

 

 

 

 

16

17+18

1

Isplate mirovina

 

 

 

 

17

 

1.1

Isplate mjesečnih mirovina

 

 

 

 

18

 

1.2

Isplate jednokratnih iznosa

 

 

 

 

19

 

2

Promjena tehničkih pričuva

 

 

 

 

20

 

3

Promjena pričuva za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade

 

 

 

 

21

 

4

Promjene ostalih tehničkih pričuva

 

 

 

 

22

23+27

VI

Poslovni rashodi

 

 

 

 

23

24+25+26

1

Opći i administrativni troškovi poslovanja

 

 

 

 

24

 

1.1

Amortizacija materijalne imovine

 

 

 

 

25

 

1.2

Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće

 

 

 

 

26

 

1.3

Ostali troškovi

 

 

 

 

27

 

2

Ostali poslovni rashodi

 

 

 

 

28

29+33+39

VII

Rashodi od ulaganja

 

 

 

 

29

30+31+32

1

Troškovi od ulaganja u nekretnine

 

 

 

 

30

 

1.1

Amortizacija

 

 

 

 

31

 

1.2

Rashodi od smanjenja vrijednosti nekretnina

 

 

 

 

32

 

1.3

Gubici ostvareni pri prodaji nekretnine

 

 

 

 

33

34+35+…+38

2

Financijski rashodi

 

 

 

 

34

 

2.1

Rashodi od kamata

 

 

 

 

35

 

2.2

Negativne tečajne razlike

 

 

 

 

36

 

2.3

Nerealizirani i realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG

 

 

 

 

37

 

2.4

Realizirani gubici financijske imovine raspoložive za prodaju

 

 

 

 

38

 

2.5

Umanjenje vrijednosti financijske imovine

 

 

 

 

39

 

3

Ostali troškovi ulaganja

 

 

 

 

40

 

VIII

Ostali rashodi

 

 

 

 

41

01+02+13+14+
15+22+28+40

IX

Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja

 

 

 

 

42

43+44

X

Porez na dobit

 

 

 

 

43

 

1

Tekući porezni trošak

 

 

 

 

44

 

2

Odgođeni porezni trošak (prihod)

 

 

 

 

45

41+42

XI

Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja

 

 

 

 

46

47+48+49

XXII

Ostala sveobuhvatna dobit

 

 

 

 

47

 

1

Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)

 

 

 

 

48

 

2

Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim primanjima

 

 

 

 

49

 

3

Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju

 

 

 

 

50

45+46

XXIII

Ukupna sveobuhvatna dobit

 

 

 

 

51

 

XXIV

Reklasifikacijske usklade

 

 

 

 

52

 

 

UKUPNO PRIHODI OD ULAGANJA (II)

 

 

 

 

53

 

 

UKUPNO RASHODI OD ULAGANJA (VII)

 

 

 

 

54

52+53

 

NETO POVEĆANJE/SMANJENJE IMOVINE

 

 

 

 Mjesto i datum:

Sastavio:

(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

Obrazac MOD-PU IP

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:

OIB:

PREGLED ULAGANJA SREDSTAVA INTERVENTNIH PRIČUVA

na datum:

u kunama

A

Ulaganja sredstava interventnih pričuva

IP OMO

IP DMO-ODMF i JUO

IP DMO-ZDMF

KOS ostalo

B

UKUPNO

       

I

ULAGANJA U NEKRETNINE

       

II

ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE

       

III

FINANCIJSKA IMOVINA

       

1

Financijska imovina koja se drži do dospijeća

       

1.1

Dužnički financijski instrumenti

       

1.2

Ostalo

       

2

Financijska imovina raspoloživa za prodaju

       

2.1

Vlasnički financijski instrumenti

       

2.2

Dužnički financijski instrumenti

       

2.3

Udjeli u investicijskim fondovima

       

2.4

Ostalo

       

3

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

       

3.1

Vlasnički financijski instrumenti

       

3.2

Dužnički financijski instrumenti

       

3.3

Izvedeni financijski instrumenti

       

3.4

Udjeli u investicijskim fondovima

       

3.5

Ostalo

       

4

Zajmovi i potraživanja

       

4.1

Depoziti kod kreditnih institucija

       

4.2

Zajmovi

       

4.3

Ostalo

       

IV

NOVAC

       

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)