Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 121/2016 (23.12.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2671

Na temelju članka 98. stavka 4. točaka 1. i 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 16. prosinca 2016. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom mijenja se Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 37/16), u dijelu koji se odnosi na način dostave izvještaja.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 37/16) riječi »točke 1. do 5.« brišu se.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Izvještaje iz članka 3. stavka 1. te članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Agenciji u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Smatra se da je mirovinsko osiguravajuće društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je u propisanom roku dostaviti izvještaje iz članka 3. stavka 1. te članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvještavanja. Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od osam dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na izvještaj sa stanjem na dan 31. 1. 2017. godine.

Klasa: 011-02/16-04/23
Urbroj: 326-01-660-16-02
Zagreb, 16. prosinca 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.