Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 121/2016 (23.12.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2673

Na temelju članka 75. stavka 2. i članka 79. stavka 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 16. prosinca 2016. donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ADEKVATNOSTI KAPITALA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Članak 1.

U članku 3. stavku 1. točki 2. Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 74/2014) dodaje se podtočka c. koja glasi:

»c. interventne pričuve,«.

Članak 2.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Izvještaje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Agenciji u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije. Izvještaje iz članka 11. stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Pravilnika potvrđuje imenovani ovlašteni aktuar mirovinskog osiguravajućeg društva.

(2) Smatra se da je mirovinsko osiguravajuće društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je u propisanom roku dostaviti izvještaje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvještavanja. Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od osam dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na izvještaje sa stanjem na dan 31. 3. 2017. godine.

Klasa: 011-02/16-04/44
Urbroj: 326-01-660-16-01
Zagreb, 16. prosinca 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.