Pravilnik o primjeni Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine

NN 122/2016 (28.12.2016.), Pravilnik o primjeni Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2678

Na temelju članka 125. stavak 5. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 i 26/2015) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PRIMJENI KONVENCIJE O RADU POMORACA IZ 2006. GODINE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje način primjene Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine, kako je izmijenjena i dopunjena, na brodovima hrvatske državne pripadnosti.

Članak 2.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

– pomorac je svaka osoba koja je zaposlena, uzeta u službu ili koja radi u bilo kojem svojstvu na brodu na koji se primjenjuje ILO MLC 2006

– brodar označava vlasnika broda ili drugu organizaciju ili osobu, kao što su poslovođa, agent, zakupoprimac broda bez posade, koji je preuzeo odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika i koju je, preuzimajući takvu odgovornost, suglasan preuzeti obveze i odgovornosti brodara u skladu sa ILO MLC 2006, bez obzira ispunjava li neka druga organizacija ili osoba određene dužnosti ili odgovornosti u ime brodara

– ILO MLC 2006 označava Konvenciju o radu pomoraca iz 2006. godine, kako je izmijenjena i dopunjena

– povratno putovanje označava postupak u kojem se pomorac vraća u svoje mjesto prebivališta

– Ministarstvo označava ministarstvo nadležno za poslove pomorstva.

FINANCIJSKO JAMSTVO

Povratno putovanje

Članak 3.

(1) Brodar je dužan održavati na snazi osiguranje ili drugo financijsko jamstvo za pomoć pomorcima u slučaju njihovog napuštanja.

(2) Smatra se da je pomorac napušten, u slučajevima kada su prekršeni uvjeti ILO MLC 2006 ili ugovor o radu pomoraca, a brodar:

– ne želi pokriti troškove povratnog putovanja pomorca; ili

– je napustio pomorca bez potrebnog uzdržavanja i potpore, a što uključuje: odgovarajuću hranu, smještaj, zalihe pitke vode, neophodno gorivo za opstanak na brodu, te potrebnu medicinsku skrb; ili

– je na drugi način jednostrano prekinuo svoje veze sa pomorcem uključujući neisplatu ugovorne plaće tijekom razdoblja od najmanje dva mjeseca.

Članak 4.

(1) U svrhu pokrića troškova nastalih zbog napuštanja pomorca sukladno članku 3. stavak 2. ovog Pravilnika, brodar će održavati na snazi osiguranje ili drugo financijsko jamstvo.

(2) Osiguranje ili drugo financijsko jamstvo iz stavka 1. mora osigurati izravan pristup, dostatno pokriće i žurnu financijsku pomoć svakom napuštenom pomorcu.

(3) Pomoć koju pruža osiguranje ili drugo financijsko jamstvo za potraživanja iz stavka 1. ovog Pravilnika, odobrava se odmah na obrazložen zahtjev pomorca ili njegovog predstavnika.

(4) U slučaju sumnje u valjanost pojedinih točaka zahtjeva, pomorcu mora odmah biti isplaćena naknada za one točke zahtjeva za koje je utvrđeno da su opravdane.

(5) Osiguranje ili drugo financijsko jamstvo iz članka 3. ovog Pravilnika treba biti dostatno za pokriće najmanje sljedećeg:

a) neisplaćene plaće i ostala prava koja brodar treba isplatiti pomorcu prema ugovoru o radu pomorca, kolektivnim ugovorom ili nacionalnim zakonodavstvom, uz ograničenje na četiri mjeseca svih neisplaćenih plaća i četiri mjeseca svih neisplaćenih potraživanja

b) svih opravdanih troškova pomorca, uključujući: troškove povratnog putovanja u pravilu zrakoplovom, hranu i smještaj od trenutka iskrcaja s broda do povratka u njegovo mjesto prebivališta, potrebnu medicinsku skrb, otprema i prijevoz osobnih stvari pomorca i svi drugi neophodni troškovi ili davanja nastali od trenutka napuštanja pomorca

c) osnovne potrebe pomorca, uključujući: odgovarajuću hranu, odjeću kada je ista potrebna, smještaj, zalihe pitke vode, neophodno gorivo za opstanak na brodu, potrebnu medicinska skrb i svi drugi neophodni troškovi ili davanja nastali od trenutka napuštanja pomorca do njegovog dolaska u mjesto prebivališta.

Članak 5.

(1) Brodar će osigurati da se na brodu nalazi dokument kojeg je izdao pružatelj osiguranja ili drugog financijskog jamstva, a kojim se potvrđuje da je postoji održavano financijsko jamstvo.

(2) Dokument iz stavka 1. ovog članka mora biti postavljen na vidljivom i pomorcima dostupnom mjestu na brodu.

(3) Dokument iz stavka 1. ovog članka mora biti na engleskom jeziku ili uz njega mora biti priložen prijevod na engleski jezik, a mora sadržavati najmanje sljedeće informacije:

a) ime broda

b) luka upisa broda

c) pozivni znak broda

d) IMO broj broda

e) naziv i adresa pružatelja financijskog jamstva

f) kontakt podaci osoba odgovornih za postupanje sa ugovornim zahtjevima pomoraca

g) naziv brodara

h) razdoblje valjanosti financijskog jamstva, te

i) potvrdu pružatelja osiguranja ili drugog financijskog jamstva da financijsko jamstvo ispunjava zahtjeve Standarda A2.5.2 ILO MLC 2006.

Članak 6.

(1) Ukoliko je pružatelj osiguranja ili drugog financijskog jamstva izvršio plaćanje nekom pomorcu u skladu sa člankom 4. ovog Pravilnika, on će subrogacijom, ustupom tražbine (cesijom) ili na drugi način steći pravo na naknadu isplaćenih financijskih sredstava od brodara, do isplaćenog iznosa i u skladu sa zakonom koji se primjenjuje.

(2) Odredbe članka 4. ovog Pravilnika ne utječu na prava regresa osiguratelja odnosno pružatelja osiguranja ili drugog financijskog jamstva prema trećim osobama.

(3) Odredbe članka 4. ovog Pravilnika ne isključuju i ne utječu na druga prava, zahtjeve ili pravne lijekove koji mogu biti na raspolaganju napuštenim pomorcima.

(4) Ukoliko je pomorac primio naknadu temeljem drugih prava, zahtjeva ili pravnih lijekova, a koja se odnosi i na prava propisana člankom 4. ovog Pravilnika, iznos isplaćene naknade može se odbiti od iznosa koji trebaju biti plaćeni sukladno članku 4. ovog Pravilnika.

Ugovorna potraživanja

Članak 7.

(1) Brodar je dužan održavati na snazi osiguranje ili drugo financijsko jamstvo za pokriće troškova ugovornih potraživanja pomoraca.

(2) Ugovorno potraživanje iz stavka 1. ovog članka je potraživanje koje se odnosi na smrt ili dugotrajnu invalidnost pomorca nastalu zbog ozljede na radu, bolesti ili u vezi s opasnom stvari ili opasnom djelatnošću, kako je to definirano nacionalnim zakonodavstvom, ugovorom o radu pomorca ili kolektivnim ugovorom.

(3) Osiguranje ili drugo financijsko jamstvo iz stavka 1. ovog članka treba biti dostatno za naplatu svih osiguranih ugovornih potraživanja koji nastanu u razdoblju valjanosti takvog osiguranja, a mora udovoljavati najmanje sljedećim zahtjevima:

a) ugovorna naknada koja je navedena u ugovoru o radu pomorca, osim u slučajevima navedenim u podstavku c), isplaćuje se u cijelosti i bez odgode;

b) ne smije biti pritisaka da se prihvati isplata manja od ugovornog iznosa;

c) u slučaju da je radi dugotrajne invalidnosti pomorca otežano procijeniti cjelokupnu naknadu na koju pomorac može imati pravo, pomorcu će se isplatiti privremena naknada ili naknade kako bi se izbjegle nepotrebne poteškoće;

d) isplate pomorcu ne utječu na druga zakonska prava, ali brodar te isplate može odbiti od svih naknada koje proizlaze iz bilo kojeg drugog zahtjeva kojeg je pomorac podnio protiv brodara i koji proizlazi iz istog događaja; i

e) zahtjev za ugovornu naknadu mogu podnijeti izravno pomorac, njegov srodnik, predstavnik pomorca ili korisnik naknade određen od strane pomorca.

(4) Zaprimanje, postupanje i nepristrano rješavanje ugovornih potraživanja u brzim i pravednim postupcima provodi se sukladno odredbama kolektivnog ugovora, te primjenjivim zakonima i drugim propisima.

(5) U slučaju isplate ugovornih potraživanja, ugovorne strane (pomorac, brodar, te pružatelj financijskog osiguranja) mogu koristiti primjer obrasca potvrde primitka sredstava i oslobađanja od odgovornosti sukladno Dodatku B4-I ILO MLC 2006.

Članak 8.

(1) Brodar će osigurati da se na brodu nalazi dokument kojeg je izdao pružatelj osiguranja ili drugog financijskog jamstva, a kojim se potvrđuje da postoji održavano osiguranje ili drugo financijsko jamstvo.

(2) Dokument iz stavka 1. ovog članka mora biti postavljen na vidljivom i pomorcima dostupnom mjestu na brodu.

(3) Dokument iz stavka 1. ovog članka mora biti na engleskom jeziku ili uz njega mora biti priložen prijevod na engleski jezik, a mora sadržavati najmanje sljedeće informacije:

a) ime broda

b) luka upisa broda

c) pozivni znak broda

d) IMO broj broda

e) naziv i adresa pružatelja financijskog jamstva

f) kontakt podaci osoba odgovornih za postupanje sa ugovornim zahtjevima pomoraca

g) naziv brodara

h) razdoblje valjanosti financijskog jamstva, te

i) potvrdu pružatelja financijskog jamstva da financijsko jamstvo ispunjava zahtjeve Standarda A4.2.1 ILO MLC 2006.

(4) Osiguranje ili drugo financijsko jamstvo osigurava isplatu svih ugovornih zahtjeva obuhvaćenih jamstvom, a koji nastanu tijekom razdoblja valjanosti tog jamstva.

Prestanak valjanosti osiguranja ili drugog financijskog jamstva

Članak 9.

(1) Osiguranje ili drugo financijsko jamstvo ne smije prestati prije kraja razdoblja valjanosti osiguranja ili drugog financijskog jamstva, osim ukoliko je pružatelj osiguranja ili drugog financijskog jamstva uputio prethodnu obavijest Ministarstvu i to u roku od najmanje 30 dana prije dana prestanka osiguranja ili drugog financijskog jamstva.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, brodar će o prestanku osiguranja ili drugog financijskog jamstva u najkraćem mogućem roku izvijestiti pomorce koji se nalaze na tom brodu.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

Ovaj Pravilnik se objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 18. siječnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/16-02/22

Urbroj: 530-03-2-1-2-16-5

Zagreb, 13. prosinca 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.