Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije

NN 122/2016 (28.12.2016.), Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2680

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), a u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04 i 82/07), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O DOPUNI NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE

I.

U Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije (»Narodne novine«, br. 32/11 i 124/15) točka I., podtočka 2. dopunjuje se na način da se iza rednog broja 30) dodaje redni broj »31) luka Ribarska koliba-Verudella«.

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/16-03/43

Urbroj: 530-03-1-16-2

Zagreb, 12. prosinca 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.