Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. – 2021. godina

NN 122/2016 (28.12.2016.), Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. – 2021. godina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2685

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 34. stavka 1. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) te članka 26. Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (»Narodne novine«, broj 76/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2016. godine donijela

ODLUKU

O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA ZA REGULACIJSKO RAZDOBLJE 2017. – 2021. GODINA

I.

(1) Naknada za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: naknada za priključenje) u dijelu troška pripremno-završnih radova određuje se za priključenje na distribucijski sustav kako slijedi:

865,61 kn

za kategoriju priključka I

 

(priključni kapacitet manji ili jednak 100 kWh/h),

2.754,46 kn

za kategoriju priključka II

 

(priključni kapacitet veći od 100 kWh/h, a manji ili jednak 400 kWh/h),

4.702,61 kn

za kategoriju priključka III

 

(priključni kapacitet veći od 400 kWh/h, a manji ili jednak 4.000 kWh/h),

7.620,93 kn

za kategoriju priključka IV

 

(priključni kapacitet veći od 4.000 kWh/h).

(2) Naknada za priključenje u dijelu troška pripremno-završnih radova određuje se za priključenje na transportni sustav kako slijedi:

2.334,78 kn

za kategoriju priključka I

 

(priključni kapacitet manji ili jednak 40.000 kWh/h),

3.986,10 kn

za kategoriju priključka II

 

(priključni kapacitet veći od 40.000 kWh/h, a manji ili jednak 200.000 kWh/h),

6.459,77 kn

za kategoriju priključka III

 

(priključni kapacitet veći od 200.000 kWh/h).

(3) U slučaju višestrukog priključenja, sukladno članku 19. Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (»Narodne novine«, broj 76/14) (u daljnjem tekstu: Metodologija), naknada iz stavka 1. i 2. ove točke umanjuje se za 50%.

(4) U slučaju povećanja priključnog kapaciteta, sukladno članku 21. stavku 2. Metodologije, naknada iz stavka 1. i 2. ove točke umanjuje se za 20%.

II.

Naknada za priključenje u dijelu troška građenja priključka određuje se sukladno članku 20. Metodologije.

III.

(1) Naknada za priključenje u dijelu troška redovnog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu određuje se sukladno članku 8. Metodologije, pri čemu se jedinični trošak i fiksni trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za pripadajuću kategoriju priključka određuju za svakog od operatora distribucijskog sustava s regulatornim računom u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

(2) U slučaju povećanja priključnog kapaciteta, sukladno članku 21. stavku 3. Metodologije, naknada iz stavka 1. ove točke umanjuje se za zbroj naknada za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu uplaćenih kod priključenja i prethodnih povećanja priključnog kapaciteta.

IV.

Naknada za priključenje u dijelu troška izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu određuje se sukladno člancima 9. do 14. Metodologije.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014. – 2016. godina.

VI.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Klasa: 011-01/16-01/24

Urbroj: 371-01/16-01

Zagreb, 16. prosinca 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

Jedinični trošak (JTRKi) i fiksni trošak (FTRKi) za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za svaku od kategorija priključaka za svakog od operatora distribucijskog sustava s regulatornim računo

Red. broj

Naziv, sjedište i adresa operatora distribucijskog sustava

Jedinični trošak JTRKi (Kn/kWh/h) i fiksni trošak FTRKi (Kn) za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za kategoriju priključka

I

II

III

IV

JTRKi

FTRKi

JTRKi

FTRKi

JTRKi

FTRKi

JTRKi

FTRKi

1.

ENERGO d.o.o.

Dolac 14,

51000 Rijeka

23,05

0,00

39,70

5.000,00

46,96

25.000,00

55,50

75.000,00

2.

EVN Croatia Plin d.o.o.
za distribuciju plina

Zagrebačka avenija 104,
10000 Zagreb

14,41

0,00

57,64

5.000,00

96,55

25.000,00

112,40

75.000,00

3.

PLINARA d.o.o.
za opskrbu plinom

Industrijska 17,

52100 Pula

0,00

0,00

35,44

5.000,00

66,26

25.000,00

75,51

75.000,00

4.

PLIN-PROJEKT d.o.o.
za izgradnju plinovoda i distribuciju plina

Alojzija Stepinca 36,
35400 Nova Gradiška

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00