Uredba o izmjeni Zakona o tržištu kapitala

NN 123/2016 (30.12.2016.), Uredba o izmjeni Zakona o tržištu kapitala

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2688

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Članak 1.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 110/15) u članku 36. riječi: »1. siječnja 2017.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2018.«.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 022-03/16-01/108
Urbroj: 50301-25/12-16-2
Zagreb, 29. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.