Uredba o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

NN 123/2016 (30.12.2016.), Uredba o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2689

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI

Članak 1.

U Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, broj 100/15) u članku 48. stavku 1. točka 12. mijenja se i glasi:

»12. kao opskrbljivač električne energije ne preuzme od operatora tržišta električne energije električnu energiju isporučenu od povlaštenih proizvođača električne energije iz članka 39. ovoga Zakona do 31. prosinca 2017. godine, sukladno udjelu tog opskrbljivača na tržištu električne energije, po reguliranoj cijeni koja iznosi 0,42 kn/kWh (članak 51. stavak 1.).«.

Članak 2.

U članku 51. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2016.«, zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2017. godine«.

U stavku 9. riječi: »31. prosinca 2016.«, zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2017. godine«.

Članak 3.

U članku 52. stavku 5. riječi: »1. siječnja 2017.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2018. godine«.

Članak 4.

U članku 57. riječi: »1. siječnja 2017.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2018. godine«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-44/13
Urbroj: 50301-25/25-16-2
Zagreb, 29. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.