Pravilnik o dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici

NN 123/2016 (30.12.2016.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2718

Na temelju članka 111. stavka 5. i članka 113. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.) i članka 125. stavka 1. točke 1. Zakona o sudovima za mladež (»Narodne novine«, br. 84/11., 143/12., 148/13. i 56/15.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIJAMU I POSTUPANJU S UHIĆENIKOM I PRITVORENIKOM TE O EVIDENCIJI PRITVORENIKA U PRITVORSKOJ POLICIJSKOJ JEDINICI

Članak 1.

U Pravilniku o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (»Narodne novine«, br. 88/09. i 78/14.) iza članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a

O postupanju policije s uhićenikom od trenutka uhićenja do dovođenja pritvorskom nadzorniku ili puštanju na slobodu sastavlja se Izvješće o postupanju policije s uhićenikom od uhićenja do dovođenja pritvorskom nadzorniku ili puštanja na slobodu.

U Izvješće o postupanju policije s uhićenikom od uhićenja do dovođenja pritvorskom nadzorniku ili puštanja na slobodu upisuju se sve mjere i radnje poduzete tijekom kriminalističkog istraživanja prema uhićeniku kao i podaci o osiguranom odmoru, prehrani, odjeći i/ili obući, medicinskoj terapiji te drugi podaci koji su bitni za cjelovito sagledavanje ispunjavanja prava uhićenika.

Uhićeniku se odmor osigurava tijekom noći, osim kada je potrebno provesti mjere i radnje koje ne trpe odgodu. Odmor se osigurava u prostoriji koja udovoljava kriterijima iz članka 53. stavka 6. ovog Pravilnika.

Uhićeniku će se, uzimajući u obzir konzumiranje zadnjeg obroka prije uhićenja, u prikladno vrijeme ponuditi prehrana, a broj ponuđenih obroka ovisit će o proteku vremena od zadnjeg konzumiranja hrane i vremena trajanja uhićenja. Uhićenik može sam snositi troškove prehrane.

Uhićeniku će se, uz liječnički nadzor, omogućiti provođenje medicinske terapije koju je započeo prije uhićenja.

Kada se iz opravdanih razloga uhićeniku tijekom kriminalističkog istraživanja izuzme odjeća i/ili obuća u kojoj je zatečen ili ako je njegova odjeća i/ili obuća bitno oštećena ili higijenski neupotrebljiva, osigurat će mu se pribavljanje druge odjeće i/ili obuće. Pribavljanje druge odjeće i/ili obuće osigurat će policija. Policija može u dogovoru s uhićenikom, od njegove obitelji ili druge osobe koju on odredi, pribaviti drugu odjeću i/ili obuću.

Izvješće o postupanju policije s uhićenikom od uhićenja do dovođenja pritvorskom nadzorniku ili puštanja na slobodu izrađuje se u dva primjerka od kojih se jedan predaje pritvorskom nadzorniku uz Izvješće o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu, a drugi se ulaže u spis predmeta.

Obrazac Izvješća o postupanju policije s uhićenikom od uhićenja do dovođenja pritvorskom nadzorniku ili puštanja na slobodu iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i sastavni je njegov dio.«.

Članak 2.

U članku 24. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Pritvoreniku se osigurava druga odjeća i obuća ako je njegova bitno oštećena ili higijenski neupotrebljiva.

Pribavljanje druge odjeće i/ili obuće osigurat će policija. Policija može u dogovoru s pritvorenikom, od njegove obitelji ili druge osobe koju on odredi, pribaviti drugu odjeću i/ili obuću«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-78007/2-2016.

Zagreb, 21. prosinca 2016.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

_________________________________________

_________________________________________

Broj: ____________________________________

_________________________________________

(mjesto i datum)

IZVJEŠĆE

O POSTUPANJU POLICIJE S UHIĆENIKOM OD UHIĆENJA DO DOVOĐENJA PRITVORSKOM NADZORNIKU ILI PUŠTANJA NA SLOBODU

 

ime oca

 

OIB:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

(ime i prezime uhićene osobe)

       

rođen-og/e dana

 

god.

 
     

(mjesto, općina i država rođenja)

državljan-ina/ke

 
           

uhićen-og/e dana

 

u

 

sati u/na

 
           
 

(bliža oznaka mjesta i adresa)


Postupanje policijskih službenika tijekom kriminalističkog istraživanja prema uhićeniku:

             

Datum, vrijeme (od-do)

 

Mjesto

 

Aktivnost

 

Policijski službenik/ci


             

Datum, vrijeme (od-do)

 

Mjesto

 

Aktivnost

 

Policijski službenik/ci


             

Datum, vrijeme (od-do)

 

Mjesto

 

Aktivnost

 

Policijski službenik/ci


             

Datum, vrijeme (od-do)

 

Mjesto

 

Aktivnost

 

Policijski službenik/ci


             

Datum, vrijeme (od-do)

 

Mjesto

 

Aktivnost

 

Policijski službenik/ci


             

Datum, vrijeme (od-do)

 

Mjesto

 

Aktivnost

 

Policijski službenik/ci


             

Datum, vrijeme (od-do)

 

Mjesto

 

Aktivnost

 

Policijski službenik/ci


             

Datum, vrijeme (od-do)

 

Mjesto

 

Aktivnost

 

Policijski službenik/ci


             

Datum, vrijeme (od-do)

 

Mjesto

 

Aktivnost

 

Policijski službenik/ci


             

Datum, vrijeme (od-do)

 

Mjesto

 

Aktivnost

 

Policijski službenik/ci


Za vrijeme uhićenja uhićeniku je osiguran:

a) Odmor

             

Datum

 

Mjesto

 

Vrijeme od

 

Vrijeme do


b) Prehrana[1](Priložiti račun, narudžbenicu i drugo)

b1) Zadnja konzumacija hrane prije uhićenja (izjava uhićenika)

         

Datum i vrijeme upita

 

Mjesto upita

 

Vrijeme konzumacije-(ne izjašnjava se-napomena)
b2) Ponuđen obrok 1

             

Datum i vrijeme

 

Mjesto

 

Potpis uhićenika

 

Odbio – Prihvatio


b3) Ponuđen obrok 2

             

Datum i vrijeme

 

Mjesto

 

Potpis uhićenika

 

Odbio – Prihvatio


b4) Ponuđen obrok 3

             

Datum i vrijeme

 

Mjesto

 

Potpis uhićenika

 

Odbio – Prihvatio


c) Medicinska terapija[2](Priložiti medicinsku dokumentaciju)

         

Datum

 

Vrijeme

 

Vrsta lijeka


         

Datum

 

Vrijeme

 

Vrsta lijeka


d) Zamjenska – odjeća/obuća (podcrtati)

Dostavljena

           
   

Datum i vrijeme

 

Mjesto

 

Potpis uhićenika


Osigurala policija

           
   

Datum i vrijeme

 

Mjesto

 

Potpis uhićenika


Dodatne napomene[3](Upisuju se okolnosti koje nisu obuhvaćene u Izvješću o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu i ovoj Evidenciji, a bitne su za cjelovito sagledavanje ispunjavanja prava uhićenika):

PRILOZI


     

(Policijski službenik)

 

(Rukovoditelj ustrojstvene jedinice)