Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«

NN 123/2016 (30.12.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2722

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« (»Narodne novine«, broj 118/2016), u članku 3. stavci 4., 5. i 6. brišu se, a dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

U tablici u Prilogu I. Akcijski plan, u stupcu »Duljina plovila (m)«, za DTS segment, riječ: »<12« u prvom retku mijenja se i glasi: »≥6<12«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/3203

Urbroj: 525-13/1081-16-18

Zagreb, 20. prosinca 2016.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.