Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

NN 123/2016 (30.12.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2724

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavka 2. i 5., članka 22. stavka 5., članka 23. stavka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 4., članka 28. stavka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05., 35/08., 25/09., 124/10., 55/11. i 14/14.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA ULJARICA I PREDIVOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (»Narodne novine« br. 126/07. i 20/13.) iza članka 1. dodaje se članak 1a. koji glasi:

»Članak 1a.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

1. Direktiva Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (SL L 193, 20.7.2002.) kako je zadnji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2016/317 od 3. ožujka 2016. o izmjeni Direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ u pogledu službenih oznaka na pakiranjima sjemena. (SL L 60, 5. 3. 2016.).

2. Direktiva Komisije 2008/124/EZ od 18. prosinca 2008. o ograničavanju stavljanja na tržište sjemena određenih vrsta krmnog bilja te uljarica i predivog bilja na sjeme koje je službeno certificirano kao »osnovno sjeme« ili »certificirano sjeme« (kodificirana verzija) (SL L 340, 19. 12. 2008.).«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sjeme uljarica i predivog bilja mogu proizvoditi dobavljači koji su upisani i registrirani za proizvodnju uljarica i predivog bilja u Upisniku dobavljača poljoprivrednog sjemena (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača sjemena).«.

U stavku 2. riječi: »sjemena registriran za proizvodnju sjemena uljarica i predivog bilja« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. ovoga članka.«.

U stavku 3. iza riječi: »proizvodnje sjemena« dodaju se riječi: »Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo – «.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Sjeme konoplje i sjeme maka može se proizvoditi samo ako su ispunjeni svi uvjeti za uzgoj konoplje i maka propisani Zakonom o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine« br. 107/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07., 149/09., 84/11. i 80/13.).«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 7. mijenja se i glasi:

»U slučaju povrede pravila o nadzoru iz stavka 6. ovoga članka svako certificiranje ispitivanog sjemena Zavod će poništiti i zabraniti stavljanje na tržišta takvog sjemena i pritom obavijestiti nadležnu inspekciju radi povlačenja s tržišta sjemena, osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 3. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»– Izvješće o kakvoći sjemena za kategoriju komercijalno sjeme«

Dosadašnji podstavci 3. i 4. postaju podstavci 4. i 5.

U dosadašnjem podstavku 4. koji je postao podstavak 5., riječi: », šumarstva i vodnog gospodarstva« brišu se.

Članak 5.

U članku 18. u stavku 8. riječi: »i podatke sa izvješća o kvaliteti sjemena iz članka 19. stavka 5. Zakona.« brišu se.

Članak 6.

U članku 19. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa vezanih uz označavanje tretiranog sjemena, pakiranje sjemena uljarica i predivog bilja kategorija osnovno, certificirano sjeme svih kategorija i komercijalno sjeme koje je tretirano mora na pakiranju ili s unutarnje strane pakiranja na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu proizvođača sadržavati naznaku: »tretirano« i naziv aktivne tvari. U slučaju da sjeme nije tretirano sredstvom za zaštitu bilja naznačit će se: »nije tretirano«.«.

Članak 7.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Dobavljač će, ako je iz ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena kategorije osnovno i certificirano utvrđeno da sjeme ispunjava zahtjeve iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, uz Certifikat o sjemenu na pakiranju staviti naznaku: »ponovno ispitano« te u nastavku mjesec i godinu ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena i broj laboratorijskog izvješća.

(2) Ponovljenim ispitivanjem kvalitete sjemena mora biti ispitana barem klijavost sjemena.«.

Članak 8.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Sjeme uljarica i predivog bilja koje se uvozi i stavlja na tržište mora biti originalno pakirano i označeno OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) certifikatom na pakiranju izdanim od nadležnog tijela zemlje izvoznice.

(2) Svaku pošiljku partije sjemena uljarica i predivog bilja koja se uvozi i stavlja na tržište mora pratiti OECD-ov certifikat o sortnosti i ISTA-in (International Seed Testing Association, Međunarodno udruženje za ispitivanje sjemena) ili AOSA-in (Association of Official Seed Analysts, Udruga službenih analitičara sjemena) certifikat o kakvoći sjemena koji ne može biti stariji od osam mjeseci.

(3) Za pošiljku sjemena iz uvoza smatra se da je istovjetna sjemenu proizvedenom prema Zakonu i ovome Pravilniku ako je OECD certifikat iz stavka 1. i 2. ovoga članka izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice i ako u pogledu sorte, kategorije i kakvoće pošiljka sjemena udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

(4) Prilikom pregleda pošiljke sjemena na graničnom prijelazu ili na određenim mjestima unutar države koja su pod carinskim nadzorom fitosanitarni inspektor kontrolira:

– je li dobavljač sjemena propisno upisan i registriran u Upisniku dobavljača sjemena

– je li pakiranje sjemena originalno pakirano i pošiljka sjemena označena u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka

– je li OECD Certifikat koji prati partiju sjemena izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice

– udovoljava li sjeme uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom u pogledu sorte, kategorije i kvalitete.

(5) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemena čija je masa partije preko dva kilograma s podacima o:

– vrsti

– sorti

– kategoriji

– državi proizvodnje sjemena – nadležnom tijelu koje je izdalo Certifikat o sortnosti (obavilo stručni nadzor)

– državi izvoznici (otpreme)

– uvozniku i

– količini sjemena.

(6) Obrazac evidencije iz stavka 5. ovoga članka propisan je na Obrascu 7b koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

(7) Izvješće o uvezenim količinama sjemena čija je masa partije preko dva kilograma, koje mora sadržavati podatke iz Obrasca 7b, uvoznik dostavlja Zavodu najkasnije u roku 30 dana od dana uvoza.

(8) U slučaju uvoza sjemena u skladu s odredbom članka 31. stavak 1. i članka 73. stavka 1. Zakona po pojedinom uzorku sjemena, bilo da se radi o sorti ili hibridu, 3 kg sjemena.

(9) Za svaku partiju/seriju svih kategorija sjemena uljarica i predivog bilja uvoznik mora prije stavljanja na tržište Zavodu dostaviti službeno uzeti uzorak sjemena za provođenje naknadne kontrole.«.

Članak 9.

U članku 33. u stavku 1. riječi: »pored hrvatskog jezika može biti i« zamjenjuju se riječima: »može biti«.

U stavku 2. riječi: »krmnog bilja« zamjenjuju se riječima: »uljarica i predivog bilja«.

Članak 10.

U Dodatku 2. Poglavlju I. točka 1a. podtočka b) mijenja se i glasi:

»(b) Najmanja čistoća sorte sjemena je:

— osnovno sjeme, ženska komponenta: 99,0 %

— osnovno sjeme, muška komponenta: 99,9 %

— certificirano sjeme zimskih sorti uljane repice: 90,0 %

— certificirano sjeme proljetnih sorti uljane repice: 85,0 %.«.

U Poglavlju II. iza riječi: »izuzetkom« dodaju se riječi: »točke 1.«.

Članak 11.

U Dodatku 4. u dijelu A (a) iza točke 2. dodaje se nova točka 2.a koja glasi:

»2.a Službeno dodijeljen serijski broj;«.

U dijelu A (b) iza točke 3. dodaje se nova točka 3.a koja glasi:

»3.a Službeno dodijeljen serijski broj.«.

Članak 12.

U Dodatku 5. u dijelu A iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»- službeno dodijeljen serijski broj,«.

Dosadašnji podstavci 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju podstavci 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

U dijelu C iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»- službeno dodijeljen serijski broj,«.

Dosadašnji podstavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju podstavci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

Članak 13.

U Dodatku 6. Obrazac 7a zamjenjuje se novim Obrascem 7a:

»Obrazac 7a

EVIDENCIJA O MASI PREUZETOG I DORAĐENOG SJEMENA

Dobavljač s pravom dorade

1. Redni broj

2. Vrsta

3. Sorta

4. Kategorija

5. Proizvođač i zemlja proizvodnje

6. Broj dokumenta o sortnosti, uvjerenja

7. Količina naturalnog sjemena

8. Broj partije

9. Datum podnošenja zahtjeva/broj zahtjeva

10. Masa partije

11. Masa jednog pakiranja

12. Broj pakiranja

13. Datum dorade

14. Mjesec plombiranja

15. Masa dorađene partije sjemena

16. Broj pakiranja partije sjemena nakon dorade

17. Sredstvo za tretiranje sjemena

18. Izvješće o kakvoći sjemena

19. Napomena«.

Obrazac 7c. briše se.

Obrazac 10. briše se

Dosadašnji Obrazac 11. postaje Obrazac 10.

Obrazac 12. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti članak 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (»Narodne novine« br. 20/13.).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 10. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine i članaka 11. i 12. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu 1. travnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/16-01/42

Urbroj: 525-09/1158-16-2

Zagreb, 20. prosinca 2016.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v.r.