Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

NN 123/2016 (30.12.2016.), Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

2737

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Vlada), kao poslodavac

i

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:

Sindikat državnih službenika i namještenika Republike Hrvatske

Sindikat policije Hrvatske

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova

zaključili su dana 23. prosinca 2016. godine sljedeće

IZMJENE I DOPUNE

KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

Potpisom ovih Izmjena i dopuna, ugovorne strane uređuju pitanje isplate materijalnog prava ugovorenog člankom 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (»Narodne novine« br. 104/13. 104/13 – Dodatak 1., 150/13 Dodatak 11. i 71/16 Dodatak III.) na način da pravo na godišnju nagradu za božićne blagdane u iznosu od 1.250,00 kuna ostvaruju svi državni službenici i namještenici koji su na dan 25. prosinca 2016. bili u radnom odnosu. a koja će biti isplaćena najkasnije 31. prosinca 2016. godine.

Članak 2.

Potpisom ovih Izmjena i dopuna, ugovorne strane utvrđuju da se u Dodatku III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u članku 2. dodaje stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to bude financijskih mogućnosti, Vlada sindikati državnih službi otvorit će pregovore o mogućnosti isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2017. godinu.«

Članak 3.

Potpisom ovih Izmjena i dopuna, ugovorne strane zajednički utvrđuju nespornom osnovicu za obračun plaće za državne službenike i namještenike u 2016. godini u iznosu od 5.108,84 kune, kako je bila uređena Odlukom o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike (»Narodne novine« broj 40/09), a u vezi s člankom 121. stavkom 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i Dodatkom Sporazumu od 21. studenoga 2006. godine, sklopljenom 23. ožujka 2009. te Sporazumu o izmjenama i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. godine, sklopljenom 2. kolovoza 2012.

Članak 4.

Iza članka 41. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike dodaje se članak 41.a koji glasi:

»Osnovica za izračun plaće

Članak 41.a

Potpisom ovih Izmjena i dopuna, ugovorne strane zajednički utvrđuju da će osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike u 2017. godini iznositi kako slijedi:

– od 1. siječnja 2017. do 31. srpnja 2017. 5.211,02 kuna bruto;

– od 1. kolovoza 2017. do 31. listopada 2017. 5.315,24 kuna bruto;

– od 1. studenoga 2017. pa nadalje 5.421,54 kuna bruto.

Osnovica iz stavka 1., alineje 1. ovoga članka primjenjuje se od 1. siječnja 2017., odnosno počevši s plaćom za mjesec siječanj 2017. godine koja će biti isplaćena u mjeseca veljači 2017. godine.

Osnovica iz stavka 1., alineje 2. ovoga članka primjenjuje se od 1. kolovoza 2017., odnosno počevši s plaćom za mjesec kolovoz 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu rujna 2017. godine.

Osnovica iz stavka 1., alineje 3. ovoga članka primjenjuje se od 1. studenoga 2017., odnosno počevši s plaćom za mjesec studeni 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu prosincu 2017. godine.«

Članak 5.

Potpisom ovih Izmjena i dopuna, ugovorne strane zajednički utvrđuju da će ispunjenjem obveze iz članka 4. ovih Izmjena i dopuna kolektivnog ugovora za državne službenike namještenike u cijelosti biti konzumirane odredbe Dodatka Sporazumu od 21. studenoga 2006. godine, sklopljenog 23. ožujka 2009. godine te odredbe Sporazuma o izmjenama i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. godine, sklopljenog 2. kolovoza 2012.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna u Kolektivnom ugovoru za državne službenike namještenike podnaslov iznad članka 121. i članak 121. briše se.

Članak 7.

U članku 124. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, članak 41.a Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike primjenjuje se do 31. prosinca 2017. godine.«.

Članak 8.

Potpisom ovih Izmjena i dopuna, ugovorne strane zajednički utvrđuju da će odredbe o osnovici za obračun plaće za državne službenike i namještenike iz ovih Izmjena i dopuna biti sastavni dio novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te će biti preuzete u novi kolektivni ugovor.

Članak 9.

Ostale odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ostaju neizmijenjene.

Ugovorne strane su suglasne, ako Vlada sa sindikatima javnih službi, ugovori materijalna prava povoljnije od ugovorenih za državne službenike i namještenike, jednako će se primijeniti i na državne službenike i namještenike.

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike sastavljene su u osam izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi pet primjeraka.

Članak 11.

Ove Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike stupaju na snagu prvog dana od dana njihovog potpisivanja.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar rada i
mirovinskoga sustava

dr. sc. Tomislav Čorić, v. r.

ZA SINDIKATE

Sindikat državnih i lokalnih
službenika i namještenika
Republike Hrvatske

Boris Pleša, predsjednik, v. r.

Sindikat policije Hrvatske

Dubravko Jagić, predsjednik, v. r.

Nezavisni sindikat djelatnika

Ministarstva unutarnjih poslova

Zdravko Lončar, predsjednik, v. r.